אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | חקיקה | כתבי טענות | טפסים | TV | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות מס ערך מוסף ומס קניה (סדרי הדין בערעור), תשל"ו-1976

תקנות מס ערך מוסף ומס קניה (סדרי הדין בערעור), תשל"ו-1976

תקנות מס ערך מוסף ומס קניה (סדרי הדין בערעור), תשל"ו-1976 1
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 84 ו-146 לחוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1976 (להלן - החוק), סעיף 5ח לחוק מס קניה (טובין ושירותים), תשי"ב-1952 (להלן - חוק מס קניה) ולפי כל חוק אחר, אני מתקין תקנות אלה:
פרק א': ערעור על החלטת המנהל בהשגה
1. הגדרות (תיקון: תשל"ז, תש"ם, תשמ"ב, תשנ"ב)
בתקנות אלה -
"החלטת המנהל" - החלטת המנהל או מי שהוא הסמיך לכך, לפי סעיפים 39, 50, 64, 74, 76(ב), 82, 95, 112, 112א, 113, 128 ו-138 לחוק או לפי סעיף 5ח לחוק מס קניה;
"בית-משפט" - בית-משפט המחוזי שבתחום שיפוטו נמצא מקום עסקו העיקרי של המערער או משרדו הרשום;
"המשיב" - המנהל.
2. הגשת כתב ערעור (תיקון: תשמ"ג)
(א) ערעור על החלטת המנהל יהא בהגשת כתב ערעור בששה עותקים למזכירות בית המשפט תוך שלושים יום מיום קבלת ההודעה על החלטת המנהל.
(ב) העתק אחד מכתב הערעור על צירופיו יימסר על ידי מזכירות בית המשפט למשיב.
3. פרטי כתב הערעור (תיקון: תשל"ז, תש"ם, תשנ"ב)
(א) בכתב הערעור יצויינו פרטים אלה:
(1) שם בית-המשפט שאליו הוא מוגש;
(2) שם המערער ומענו והמען להמצאת מכתבים;
(2א) מספר הרישום של המערער לצורך מס ערך מוסף;
(3) התאריך שבו נמסרה למערער החלטת המנהל בהשגה;
(4) פרטי ההחלטה נושא הערעור;
(5) הסעד המבוקש, לרבות סכום המס או סכום אחר, לפי הענין, המגיע לטענת המערער;
(6) הנימוקים שעליהם מבוסס הערעור, כשכל נימוק מפורט בנפרד.
(ב) כתב הערעור ייחתם בידי המערער או בא-כוחו.
4. צירופים לכתב הערעור (תיקון: תשנ"ב)
(א) לכתב הערעור יצרף המערער -
(1) העתק מהדו"ח התקופתי שלפיו נקבעה השומה;
(2) העתק מהודעת השומה;
(3) העתק מהחלטת המנהל;
(4) העתק מכל מסמך שעליו מסתמך המערער בערעור.
(ב) המערער יגיש למזכירות בית-המשפט לא יאוחר משבעה ימים לפני המועד שנקבע לשמיעת הערעור, אישור מאת מנהל כי שולם המס שאינו שנוי במחלוקת.
5. ערעור על יותר משומה אחת
הערעור יכול שיתייחס ליותר משומה אחת לגבי אותו המערער, אולם לצורך חישוב האגרות לפי תקנה 6 שלהלן יראו כל אחת מהשומות שהודעת הערעור מתייחסת אליהן כאילו הוגש עליה ערעור בנפרד; פרטים המנויים בתקנה 3 שאינם זהים לכל השומות יפורטו לגבי כל שומה בנפרד.
6. אגרה (תיקון: תשנ"ב)
עם הגשת כתב הערעור ישלם המערער בבית-המשפט את האגרה הקבועה בתקנות בית משפט (אגרות), התשמ"ח-1987.
7. הודעת נימוקי השומה והערעור (תיקון: תשמ"ב)
(א) המשיב רשאי להגיש לבית-המשפט תוך שלושים יום מהיום שבו נמסר לו העתק מכתב הערעור תשובה מנומקת; התשובה תיחתם ביד המשיב או בא כוחו.
(ב) התשובה תוגש למזכירות בית-המשפט בחמישה עותקים; עותק אחד תמציא המזכירות למערער.
8. הארכת מועדים
רשאי בית-המשפט, אם ניתנה לו סיבה מספקת לכך, להאריך את המועדים להגשת ערעור או תשובה לפי תקנות אלה.
9. דין אי הגשת אישור
לא הגיש המערער אישור כאמור בתקנה 4(ב) יירשם הערעור לדחייה ותומצא על כך הודעה לבעלי הדין.
10. תחולת תקנות סדר הדין האזרחי (תיקון: תשנ"ב)
(א) בלי לפגוע באמור בתקנות אלה יחולו על ערעור הוראות תקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 (להלן - תקנות סדר הדין), בשינויים המחוייבים, למעט התקנות שלהלן, ובלבד שבית-המשפט ירשום בפרוטוקול רק אותה ראיה הנראית לו כעדות חשובה ומהותית לאחד מן הנימוקים: תקנות 3 עד 9, 19, 49 עד 51, 61, 83 עד 86, 88, 90, 97 עד 99, 105 עד 122, 197, 202 עד 239, 248 עד 396, 500 עד 510.
(ב) לענין תקנה זו, כל מקום שנאמר בהוראות תקנות סדר הדין "תובע" - קרי "מערער", "נתבע" - קרי "משיב", "תובענה" - קרי "ערעור", הכל לפי הענין.
10א. ראיות (תיקון: תש"ם, תשמ"א, תשנ"ב)
בית המשפט יתיר הבאת ראיה עליה ביסס המשיב את שומתו או את החלטתו, או המערער את הדו"ח שהגיש או את טענותיו, גם אם ראיה כזו לא היתה קבילה בבית משפט בדיון בהליך אזרחי.
11. תיקון נימוקים
בית-המשפט רשאי ליתן רשות לתקן את נימוקי הערעור או את נימוקי התשובה בכתב הערעור או בכתב התשובה.
12. הוצאות הערעור (תיקון: תשס"א)
(א) בית המשפט יפסוק לפי ראות עיניו בדבר הוצאות הערעור, לרבות שכר טרחת עורך-דין.
(ב) עד שהוזמן להעיד או להציג מסמך או מוצג אחר לפני בית המשפט, רשאי בית המשפט לפסוק לו דמי נסיעה ולינה ושכר בטלה כאמור בתקנות סדר הדין.
13. שכר יועצים
בעד כל אחת מישיבות בית-המשפט בבירור הערעור ישולם לכל יועץ שמונה לפי סעיף 83(ב) לחוק שכר בשיעור של שמונים לירות והוצאות סבירות.
14. (בוטל) (תיקון: תשנ"ב)
פרק ב': שונות (תיקון: תשנ"ב)
14א. ביטול תקנות (תיקון: תשמ"ד)
תקנות מס קניה (סדרי דין בערר ובערר ביניים), התשל"א-1971 - בטלות.
15. תחילה
תחילתן של תקנות אלה ביום תחילתו של החוק לגבי סוג העסקים, כפי שנקבע לפי סעיף 147 לחוק.
_________________________________
1 ק"ת תשל"ו, 1982; תשל"ז, 531; תשל"ט, 984; תש"ם, 1156, 2370; תשמ"א 498; תשמ"ב, 191; תשמ"ג, 1578; תשמ"ד, 671; תשנ"ב, 974; תשס"א, 498.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ