אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | חקיקה | כתבי טענות | טפסים | TV | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות מס מקביל (חלוקה לקופות חולים), התשנ"ג-1993

תקנות מס מקביל (חלוקה לקופות חולים), התשנ"ג-1993

תקנות מס מקביל (חלוקה לקופות חולים), התשנ"ג-1993 1
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 6א, 7 ו-16 לחוק מס מקביל, התשל"ג-1973 (להלן - החוק), באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות
"רבעון" - תקופה רצופה של שלושה חודשים שתחילתה ב-1 בינואר, ב-1 באפריל, ב-1 ביולי וב-1 באוקטובר של כל שנה;
"תקבולים" - סכומי המס המקביל שהמוסד גבה בפועל.
2. מקדמות
המוסד יעביר לקופות החולים בכל חודש מקדמות על חשבון הגביה הצפויה למס מקביל במהלך אותו חודש בניכוי החלק היחסי מהסכומים האמורים בסעיף 6(ד) ו-(ה) לחוק, בהתאם לאומדן הגביה שיקבע המוסד (להלן - אומדן גביה חודשי).
3. מועדי העברת המקדמות
(א) המקדמות יועברו במועדים אלה:
(1) ב-8 בחודש - מקדמה ראשונה;
(2) ב-15 בחודש - מקדמה שניה;
(3) ב-25 בחודש - מקדמה שלישית;
(4) ביום האחרון בחודש - מקדמה רביעית.
(ב) חל אחד המועדים שבתקנת משנה (א) ביום שאיננו יום עסקים, יבוצע התשלום ביום העסקים שלאחריו.
4. שיעורי המקדמות ברבעון הראשון
ברבעון, שתחילתו ב-1 באוקטובר 1992, ישולמו המקדמות בשיעורים מאומדן הגביה החודשי כדלקמן:
(1) המקדמה הראשונה - 6%;
(2) המקדמה השניה - 40%;
(3) המקדמה השלישית - 46%;
(4) המקדמה הרביעית - 8%.
5. קביעת שיעורי המקדמות
(א) בתום כל רבעון (להלן - הרבעון הקודם) יקבע המוסד שיעורי מקדמות חדשים לרבעון שלאחריו, בהתחשב בתקבולים בשני החודשים הראשונים של הרבעון הקודם ובחודש שקדם להם (להלן - תקופת הבסיס).
(ב) שיעורי המקדמות לרבעון יחושבו כדלקמן:
(1) שיעור המקדמה הראשונה - לפי היחס שבין סכום התקבולים מה1- עד ה8- בכל אחד מהחודשים שבתקופת הבסיס לבין סכום התקבולים בתקופת הבסיס;
(2) שיעור המקדמה השניה - לפי היחס שבין סכום התקבולים מה9- עד ה15- בכל אחד מהחודשים שבתקופת הבסיס לבין סכום התקבולים בתקופת הבסיס;
(3) שיעור המקדמה השלישית - לפי היחס שבין סכום התקבולים מה16- עד ה25- בכל אחד מהחודשים שבתקופת הבסיס לבין סכום התקבולים בתקופת הבסיס;
(4) שיעור המקדמה הרביעית - לפי היחס שבין סכום התקבולים מה26- עד סוף החודש בכל אחד מהחודשים שבתקופת הבסיס לבין סכום התקבולים בתקופת הבסיס.
(ג) היחס כאמור בתקנת משנה (ב) יבוטא באחוזים; חלקי אחוז יעוגלו לאחוז השלם הקרוב.
6. התחשבנות רבעונית
לאחר שיהיו בידי המוסד נתונים על תקבולים ברבעון יבדוק המוסד אם קיים הפרש בין סכום המקדמות שהועברו לקופות החולים במהלך הרבעון לבין הסכומים שהגיעו לקופות החולים באותו רבעון; המוסד יעביר לקופות החולים או קופות החולים יעבירו למוסד, לפי הענין, את ההפרש תוך 30 ימים מיום חישוב ההפרש בצירוף ריבית בשיעור ריבית החשב הכללי, בחישוב יומי, אשר תחול לגבי כל תקופה לפי הענין; לענין זה, "ריבית חשב כללי" - הריבית שמפרסם החשב הכללי של משרד האוצר.
7. התחשבנות שנתית
(א) בתום כל שנה, לאחר שנקבע הסכום לחלוקה, יבדוק המוסד אם קיים הפרש בין סכום הכספים שהועברו לכל אחת מקופות החולים במהלך השנה לבין הסכום לחלוקה שקבע המוסד לכל אחת מקופות החולים לאותה שנה (להלן - ההפרש).
(ב) המוסד יחזיר לקופת חולים או קופת חולים תחזיר למוסד, לפי הענין, כל הפרש תוך חודש ימים מיום עריכת החישוב בצירוף ריבית והפרשי הצמדה, מ-1 ביולי של השנה שהסתיימה, בהתאם לתנאי ההשקעה של כספי המוסד באוצר המדינה לפי סעיף 218 לחוק הביטוח, כפי שיהיו בתוקף מדי פעם בתאריך ההחזר.
8. הצהרה על חברות בקופת חולים
(א) חבר בקופת חולים חייב, בעת הצטרפותו לקופת החולים או בכל מועד אחר שיידרש, למסור למוסד הצהרה בכתב, בטופס שקבע לכך המוסד; ההצהרות יועברו למוסד באמצעות קופת החולים, שתאמת את נכונותן, במועדים ולפי נהלים שהמוסד יקבע; מי שחייב בדמי ביטוח בעד עצמו רשאי למסור את ההצהרה, ישירות, למוסד.
(ב) התברר, כי אדם חבר ביותר מקופת חולים אחת, ייוחסו הכנסתו ומספר הנפשות המשוקלל, בחלקים שווים, לכל אחת מקופות החולים, בהן הוא חבר.
(ג) המוסד יקבע, בהתייעצות עם ועדה שתמונה בידי מועצת מס מקביל, כללים בדבר רישום חברים הנמצאים מחוץ לישראל, חברי קיבוצים, עובדים זרים ואחרים.
9. קביעת שיעור הסכום לחלוקה
שיעור הסכום לחלוקה לגבי כל קופת חולים ייקבע בידי המוסד בהסתמך על ההצהרות האמורות בתקנה 8, לאחר בדיקת נכונות הפרטים שבהם, ועל מקורות מידע אחרים, לפי קביעת המוסד, המצויים ברשותו.
10. ביטול
בטלות -
(1) תקנות מס מקביל (חלוקה לקופות חולים), התשל"ג-1973;
(2) תקנות מס מקביל (חלוקת סכומי המס שנגבו ממי שחייבים לשלמו בעד עצמם בין קופות החולים), התשמ"ו-1985;
(3) תקנות מס מקביל (הוראות מיוחדות בדבר דרכי גביה ותשלום מס מקביל), התשל"ג-1973;
(4) תקנות מס מקביל (מס מקביל בשיעור מוקטן), התשמ"ה-1984.
_________________________________
1 ק"ת תשנ"ג, 743.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ