אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | חקיקה | כתבי טענות | טפסים | TV | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות מס הכנסה (שינוי מבנה של חברות עתירות מחקר ופיתוח), התשנ"ד-1994

תקנות מס הכנסה (שינוי מבנה של חברות עתירות מחקר ופיתוח), התשנ"ד-1994

תקנות מס הכנסה (שינוי מבנה של חברות עתירות מחקר ופיתוח), התשנ"ד-1994 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 103א(ב) לפקודת מס הכנסה (להלן - הפקודה), ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות (תיקון: תשנ"ח, תשס"ג2)
בתקנות אלה -
"חברה עתירת מחקר ופיתוח" - חברה תושבת ישראל שהתקיימו לגביה כל אלה:
(1) עיקר פעילותה מהיום שבו נוסדה, ואם נוסדה יותר משנתיים לפני שינוי המבנה - בשנתיים שקדמו לשינוי המבנה, היא פעילות של מחקר ופיתוח (להלן - התקופה שקדמה לשינוי המבנה);
(2) עיקר פעילותה במשך שנתיים לפחות מיום שינוי המבנה היא פעילות של מחקר ופיתוח, או שימוש במוצרים שפותחו במחקר ופיתוח שנעשו על ידיה או שיווקם של מוצרים כאמור;
(3) כל נכסי החברה שימשו בתקופות הקבועות בפסקאות (1) ו-(2) (להלן - תקופת המחקר והפיתוח) במישרין או בעקיפין, לפעילות של מחקר ופיתוח או יועדו לשמש לפעילות כאמור או לשימוש בתוצאות מחקר ופיתוח שבוצע בתקופה שקדמה לשינוי המבנה;
(4) 75% לפחות מהוצאות המחקר והפיתוח שהוציאה החברה בתקופת המחקר והפיתוח הוצאו בישראל או שיעור נמוך ממנו שקבע הנציב, בהתייעצות עם המדען הראשי כמשמעותו בחוק לעידוד מחקר ופיתוח בתעשיה, התשמ"ד-1984 (להלן - חוק לעידוד מו"פ), אם הוצאו הוצאות בשל ניסויים קליניים וטוקסולוגיים שלא ניתן לבצעם בישראל;
(5) לא היו ברשות החברה זכויות במקרקעין או זכויות באיגוד מקרקעין, במשך שנתיים לפחות ממועד שינוי המבנה, למעט זכויות כאמור במקרקעין המשמשים את המחקר והפיתוח, ולא ניתן לבצע את המחקר והפיתוח בלא שימוש בזכויות אלה;
(6) ניתן אישור הנציב כי החברה עומדת בתנאי הגדרה זו;
(7) תמורת הנפקה של זכויות בחברה וכן בחברה שאליה הועברו זכויות החברה (שתיהן להלן - חברות המחקר), לפי הענין, שתיעשה במהלך שנתיים מיום שינוי המבנה תשמש להשקעה במחקר ופיתוח;
"מחקר ופיתוח", "מחקר" או "פיתוח" - כהגדרתם בחוק לעידוד מו"פ וכן שלבי מעבר לייצור ושיווק בידי החברה של מוצרים שפותחו במחקר ופיתוח שעשתה, והכל כאשר המדינה או גוף מטעמה משתתפים במימון המחקר על ידי מענק כהגדרתו בסעיף 20א לפקודה או כאשר המדען הראשי אישר כי המחקר והפיתוח הם כהגדרתם בחוק לעידוד מו"פ;
לענין זה, יראו כהשקעה במחקר ופיתוח את הוצאות החברה לשיווק מוצרים שפותחו במחקר ופיתוח שעשתה, בסכום שאינו עולה על 75% מתמורת ההנפקה, ובלבד שסכום ההוצאות כאמור או סך כל סכומי ההכנסה החייבת של החברה בשנת ההנפקה ובשתי שנות המס שלאחריה, לפי הנמוך ביניהם, יושקעו במחקר ופיתוח לפני תום שנת המס השלישית שלאחר שנת ההנפקה, ויראו כהכנסה חייבת של החברה גם את הכנסת בעל השליטה כהגדרתו בסעיף 3(ט) לפקודה שמקורה בחברה.
"הוצאות מחקר ופיתוח" - כלל ההוצאות שהוצאו למחקר ופיתוח בין בישראל ובין מחוץ לישראל;
"השקעה במחקר ופיתוח" - הוצאות מחקר ופיתוח לרבות השקעת התמורה מההנפקה בפקדון במטבע ישראלי או במטבע חוץ או באיגרות חוב של מדינת ישראל אם התקיימו בה כל אלה:
(1) היא נעשתה מיד בסמוך לקבלת התמורה;
(2) כולה בפקדון אחד;
(3) כל עוד היתה בפקדון, לא נעשתה בהשקעה כל פעולה, למעט משיכת כספים מהפקדון ששימשו מיד לאחר משיכתם להוצאות מחקר ופיתוח;
(4) הפקדון הוא על שם אחת מחברות המחקר, הוא כולל את כל רווחי ההשקעה, והוא מוחזק בידי סוחר מוסמך כמשמעותו בחוק הפיקוח על המטבע, התשל"ח-1978, או בידי תאגיד בנקאי כמשמעותו בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981, או בידי תאגיד בנקאי זר ובלבד שניתן לגבי ההפקדה בו אישור מראש בידי הנציב, ובלבד שתוך 30 ימים מהיום שבו הופקד נמסרה על כך הודעה לפקיד השומה שאצלו מתנהל תיק החברה, שפורט בה מועד קבלת תמורת ההנפקה, מועד ההפקדה, מספר הפקדון ומקום החזקתו; לענין זה, "תאגיד בנקאי זר" - תאגיד בנקאי באחת הארצות המנויות בתוספת הראשונה להיתר הפיקוח על המטבע, התשל"ח-1978.
(5) כל כספי הפקדון ורווחים שנצברו בו ישמשו להוצאות מחקר ופיתוח תוך 4 שנים ממועד הנפקת הזכויות.
2. הקצאת זכויות (תיקון: תשס"ג2)
על אף האמור בסעיף 104ד(1) לפקודה, על נכס מועבר שהוא זכויות בחברה עתירת מחקר ופיתוח או על העברת נכס לחברה עתירת מחקר ופיתוח, לפי סעיפים 104א או 104ב לפקודה, לפי הענין, יחולו ההוראות המפורטות להלן:
(1) על אף האמור ברישה של סעיף 104ד(1), זכויותיהם של מי שהיו מיד לאחר ההעברה בעלי הזכויות בחברה שאליה הועבר הנכס, לא יפחתו מ-25% בכל אחת מהזכויות בחברה עתירת המחקר והפיתוח, בין במישרין ובין בעקיפין;
(2) הוראות פסקת משנה (ב) לסעיף 104ד(1) לפקודה לא יחולו על מי שהיו בעלי הזכויות בחברה עתירת מחקר ופיתוח, מיד לאחר ההעברה, או בחברה המחזיקה בזכויות בחברה עתירת מחקר ופיתוח, לפי הענין;
(3) על אף האמור בפסקת משנה (ג) לסעיף 104ד(1) לפקודה, חברות המחקר תהיינה רשאיות להקצות מניות למי שלא היה בעל זכויות בחברה לפני ההקצאה, בלא מגבלת האחוזים שבפסקת המשנה האמורה.
2א. מיזוג חברות עתירות מחקר ופיתוח (תיקון: תשס"ג2)
במיזוג שבו כל החברות המשתתפות הן חברות עתירות מחקר ופיתוח, יחולו ההוראות המפורטות להלן:
(1) על אף האמור ברישה של סעיף 103ג(9) לפקודה, זכויותיהם של מי שהיו בעלי הזכויות בחברות המשותפות במיזוג לא יפחתו מ-25% בכל אחת מהזכויות בחברה הקולטת;
(2) הוראות סעיף 103ג(9)(א) לפקודה לא יחולו;
(3) על אף האמור בסעיף 103ג(9)(ב) לפקודה, החברה הקולטת תהיה רשאית להקצות מניות למי שלא היה בעל זכויות בחברה לפני ההקצאה, בלא מגבלת האחוזים כמצוין בפסקת המשנה האמורה.
3. תנאים לזכאות (תיקון: תשס"ח)
חברות המחקר תהינה זכאיות להקלות המפורטות בתקנות אלה בהתקיים כל אלה:
(1) הן ניהלו בשנת המס שקדמה לשינוי המבנה ובשתי שנות המס שלאחריו, ספרים קבילים בשיטת החשבונאות הכפולה, ואם החברה היא חברה שאינה תושבת ישראל - בהתאם להוראות הנציב;
(2) הן ניהלו מערכת חשבונות נפרדת לגבי כל מחקר ופיתוח;
(3) ניתנה חוות דעת של רואה חשבון על עמידת חברות המחקר בתנאים המפורטים בתקנות אלה, לגבי כל שנת מס, עם הגשת הדו"ח לפי סעיף 131 לפקודה לאותה שנה, בנוסח שיורה עליו הנציב;
(4) הועברו זכויות בנכס לחברה עתירת מחקר ופיתוח או בחברה עתירת מחקר ופיתוח כאמור בסעיף 104א או 104ב לפקודה - יחולו ההקלות רק אם הועברו כל זכויותיהם של בעלי הזכויות בנכס או בחברה האמורה, לפי הענין, וזכויות אלה היוו את כל הזכויות בנכס או הזכויות בחברה עתירת המחקר והפיתוח.
3א. תנאים לזכאות במקרה של מיזוג (תיקון: תשס"ג2)
במקרה של מיזוג לפי תקנה 2א נדרש כי נוסף על האמור בתקנה 3 יתקיים גם כי כל הזכויות בנכסי המחקר והפיתוח היו בידי החברות המשתתפות במיזוג.
4. תחילה
תחילתן של תקנות אלה החל בשנת המס 1994.
_________________________________
1 ק"ת תשנ"ד, 1256; תשנ"ח, 402; תשס"ג, 789; תשס"ח, 929.
2 תקנה 5 לתקנות מס הכנסה (שינוי מבנה של חברות עתירות מחקר ופיתוח) (תיקון), התשס"ג-2003 (ק"ת תשס"ג, 790) קובעת לגבי תקנות 1, 2, 2א ו-3א:
"5. תחולה
תקנות אלה יחולו לגבי מיזוג שבוצע ביום י"ז בטבת התשס"ב (1 בינואר 2002) או לאחריו."
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ