אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | חקיקה | כתבי טענות | טפסים | TV | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות מס הכנסה (ניכוי מתשלומים בעד שירותים או נכסים), תשל"ז1977

תקנות מס הכנסה (ניכוי מתשלומים בעד שירותים או נכסים), תשל"ז1977

תקנות מס הכנסה (ניכוי מתשלומים בעד שירותים או נכסים), תשל"ז1977 1
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 164 ו243 לפקודת מס הכנסה, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות (תיקון: תשנ"ב)
בתקנות אלה -
"תשלומים בעד שירותים או נכסים" - כמשמעותם בצו מס הכנסה (קביעת תשלומים בעד שירותים או נכסים כהכנסה), תשל"ז-1976;
"משלם" - אדם המשלם תשלומים בעד שירותים או נכסים, למעט יחיד או שותפות של יחידים שפקיד השומה אישר בכתב לענין זה, כי בשנת מס פלונית לא יחשבו כמשלם, כתוצאה מהקטנה מהותית בהיקף עסקיהם;
"מקבל" - אדם המקבל תשלומים בעד שירותים או נכסים, למעט אדם כמפורט בתוספת.
2. ניכוי מס (תשל"ח, תשל"ט, תשמ"א, תשמ"ב, תשמ"ג, תשמ"ד, תשמ"ה, תשמ"ו, תשמ"ז, תשנ"ב, תשנ"ח)
(א) משלם המשלם למקבל תשלומים בעד שירותים או נכסים, למעט תשלומים כאמור בעד נכס או שירות ששוויים אינו עולה על הסכום הקבוע בסעיף 2(ב) לחוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס), התשל"ו-1976, ינכה מתשלומים אלה מס בשיעור של 20%.
(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א) אם לא הוכיח המקבל להנחת דעתו של פקיד השומה, כי ניהל לגבי הכנסתו פנקסים קבילים וכי הגיש את כל הדו"חות שחוייב בהגשתם בהתאם להוראות הפקודה ואין בידו אישור בכתב מפקיד השומה כי ניהל פנקסים קבילים והגיש את הדו"חות האמורים, ינוכה מס בשיעור של 30%.
(ג) היה התשלום האמור בתקנת משנה (א) כולו או חלקו בשווה כסף יקבע המשלם לצורך הניכוי את סכום התשלום כפי שעלה לו, פקיד השומה רשאי להגדיל או להקטין את הסכום האמור בתקנת משנה זו, והמשלם ינכה את המס לפי קביעת פקיד השומה.
(ד) (בוטלה)
3. תיאום ניכוי מס
רשאי פקיד השומה להתיר בכתב כי ניכוי המס לפי תקנות אלה יוקטן, אם היה סבור שעלול להתהוות עודף מניכוי המס לפי השיעור האמור.
4. תשלום והגשת דו"ח לפקיד השומה (תיקון: תשמ"א, תשמ"ה, תשמ"ט)
משלם יגיש לפקיד השומה עד היום ה15- לכל חודש דין וחשבון בטופס 0852 שיכלול פרטים על מקבלי התשלום, על התשלומים בעד שירותים או נכסים ששילם להם ועל סכום המס שנוכה לפי תקנות אלה בחודש הקודם וישלם לו באותו מועד את סך כל המס שנוכה.
5. רישום ומסירת דוח"ות (תיקון: תשל"ח, תשמ"ז, תשס"ד2)
(א) משלם ינהל, לגבי כל מקבל, כרטיס תשלומים בעד שירותים או נכסים בטופס 0851, ירשום בו לגבי כל מקבל את כל הפרטים המפורטים בו תוך שבוע ימים מיום התשלום ויגישו לפקיד השומה, כשהוא מסוכם לכל פרטיו, בצירוף ריכוז הכרטיסים בטופס 0856, לא יאוחר מיום 31 במרס של כל שנה, לגבי התשלומים בעד שירותים או נכסים ששילם בשנת המס הקודמת ולגבי המס שנוכה מתשלומים אלה.
(ב) בהגשת הטפסים האמורים בתקנת משנה (א) באמצעות מערכת מיכון, כפי שיורה הנציב, חייב משלם -
(1) שחלה עליו חובת ניהול מערכת חשבונות כפולה;
(2) המעסיק 10 עובדים או יותר;
(3) העורך את חישוב התשלומים בעד שירותים או נכסים ואת הניכויים מהם באמצעות מיכון.
6. אישורים (תיקון: תש"ם, תשמ"א, תשמ"ז)
משלם ששילם למקבל תשלומים בעד שירותים או נכסים יתן לו לא יאוחר מיום 20 במרס של כל שנה לגבי שנת המס הקודמת אישור בטופס 0857 על התשלומים ששילם ועל המס שנוכה מתשלומים אלה.
7. תשלומים בעד הספקת נכסים או שירותים כהכנסה
האמור בתקנות אלה אינו פוטר מקבל מלכלול בדין-וחשבון על הכנסתו תשלומים בעד שירותים או נכסים שקיבל.
8. טפסים
טפסים לצורך תקנות אלה ייקבעו בידי הנציב ואפשר להשיגם במשרדי פקיד השומה.
9. ביטול
תקנות מס הכנסה (ניכוי מתשלומים בעד שירותים או טובין), תש"ל-1970 - בטלות.
תוספת א'
(תיקון: תשל"ח, תש"ם, תשמ"א)
מדינה בנק ישראל
רשות מקומית מבקר המדינה
איגוד ערים המוסד לביטוח לאומי
מועצה דתית רשות הנמלים
הסוכנות היהודית לארץ ישראל רשות השידור
ההסתדרות הציונית העולמית רשות שדות התעופה
קרן הקיימת לישראל שירות התעסוקה
קרן היסוד - המגבית היהודית
המאוחדת לישראל האפוטרופוס הכללי
מוסד בנקאי
חברה העוסקת בישראל בעסקי ביטוח כמשמעותם בחוק הפיקוח על עסקי ביטוח, תשי"א-1951.
נציגות בית משותף - לגבי תשלום המתקבל בידו כהשתתפות בהוצאות החזקה וניהול הרכוש המשותף כאמור בסעיף 58 לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969.
תוספת ב'
(בוטלה) (תיקון: תשמ"א)
_________________________________
1 ק"ת תשל"ז, 1385; תשל"ח, 84, 327, 454, 1304; תשל"ט 1430; תש"ם, 1100, 1804, תשמ"א, 169, 354, 1484; תשמ"ב, 1414; תשמ"ג, 816; תשמ"ד, 1077; תשמ"ה, 51, 343, 377, 420; תשמ"ו, 442; תשמ"ז, 397, 741; תשמ"ט, 220; תשנ"א, 832; תשנ"ב, 632; תשנ"ד, 496; תשנ"ח, 1059; תשס"ד, 727.
2 תקנה 2 לתקנות מס הכנסה (ניכוי מתשלומים בעד שירותים או נכסים) (תיקון), התשס"ד-2004 (ק"ת תשס"ד, 727) קובעת לענין תיקון תקנה 5 כי היא תחול על הטפסים שיש להגישם לשנת המס 2004 ואילך.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ