אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | חקיקה | כתבי טענות | טפסים | TV | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות מס הכנסה (ניכויים מהכנסת בעלי זכויות-נפט), תשט"ז-1956

תקנות מס הכנסה (ניכויים מהכנסת בעלי זכויות-נפט), תשט"ז-1956

תקנות מס הכנסה (ניכויים מהכנסת בעלי זכויות-נפט), תשט"ז-1956 1
בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 11 ו-82 לפקודת מס-הכנסה, 1947 (להלן - הפקודה), והסעיפים 14(א) ו-2 (ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש"ח-1948, אני מתקין תקנות אלה:
1. פרשנות
בתקנות אלה יהיה לכל מונח שלא הוגדר בפקודה המשמעות שיש לו בחוק הנפט, תשי"ב-1952, אלא שמונחים המוגדרים בתקנה 2 תהיה להם המשמעות המפורשת באותה תקנה בלבד.
2. הגדרות
"נכס נפט" - מצבר-נפט נפרד, המצוי מתחת לשטח שעליו ניתנה זכות-נפט, והשטח שעל פני הקרקע הדרוש להפקת הנפט, ובלבד שבעל זכות-נפט רשאי לבחור שמספר מצברי-נפט נפרדים יחושבו כנכס-נפט אחד, אם הם מצויים מתחת לשטח שעליו ניתנה אותה זכות-נפט, או שעליו ניתנו זכויות נפט אחרות רצופות, או שאינן רצופות אך מופעלות כיחידה אחת;
"טובת-הנאה" - זכות או טובת-הנאה, מוחזקת או ראויה, בנכס-נפט, בכולו או במקצתו, המזכה את בעלה בכל הנפט המופק והמנוצל מאותו נכס או ממקצתו, או בחלק מאותו נפט, יהא חלק זה מחושב או ניתן כאשר יהא;
"הכנסה ברוטו" - הסכום המתקבל ממכירתו על פי הבאר של הנפט הגלמי שהופק ונוצל מטובת-הנאה, או הסכום שהיה מתקבל אילו נמכר הנפט על פי הבאר, פחות התמלוג המשתלם מאותה טובת-הנאה;
"הכנסה נטו" - ההכנסה ברוטו פחות הניכויים שניתן ליחסם להפקת נפט מטובת-הנאה והמותרים לפי סעיף 11 לפקודה, למעט הניכוי המותר לפי תקנה 3 וסעיף 11(1)(ט)(II) לפקודה;
"הוצאות חיפוש ופיתוח" - כל ההוצאות שהוצאו בחיפוש ובפיתוח נכס-נפט, כולו או מקצתו, לרבות הוצאות לבדיקות וניסויים גיאולוגיים, גיאופיסיים, גיאוכימיים וכיוצא באלה ולמעט הוצאות לרכישת נכס שנקבע לו שיעור פחת לפי תקנות מס-הכנסה (פחת), 1941 (להלן - תקנות הפחת).
3. ניכוי אזילה
(א) בבירור ההכנסה החייבת במס של בעל טובת-הנאה בשנת-מס פלונית יותר ניכוי בשל אזילת מלאי הנפט באותה שנת-מס מאותה טובת-הנאה (להלן - ניכוי אזילה).
(ב) ניכוי האזילה יהיה הסכום הגדול שבשני אלה:
(1) לפי אחוזים %(27 מההכנסה ברוטו בשנת-המס, אולם לא יותר מ-50% מהכנסת - נטו מטובת-ההנאה באותה שנת-מס;
(2) לפי מחיר הקרן - המנה המתקבלת מחילוק המחיר המתואם של טובת ההנאה בראשית שנת-המס למספר המשוער של יחידות הנפט, שהיו מצויות במלאי-הנפט של אותה טובת הנאה בראשית שנת המס, והמכופלת במספר יחידות-הנפט שהופקו ונוצלו מאותה טובת הנאה במשך שנת-המס.
(ג) לענין תקנת-משנה (ב)(2) - "המחיר המתואם של טובת הנאה בראשית שנת המס" - מחיר הקרן כמשמעותו בסעיף 5א(1) לפקודה של אותה טובת-הנאה בראשית שנת-המס פחות ניכוי האזילה שהותר ביחס לאותה טובת הנאה, לבעליה, עד לראשית אותה שנה.
4. הוצאות חיפוש ופיתוח (תיקון: תשט"ז)
(א) הוצאות חיפוש ופיתוח שהוצאו על ידי בעל טובת-הנאה ייחשבו, לפי ברירת בעל טובת הנאה, כהוצאות המותרות בניכוי לפי סעיף 11(1)(א) עד (ה) לפקודה או כהוצאות הון, ובלבד שהשתמש בזכות הברירה על ידי הגשת הודעה בכתב לנציב, בצורה שיורה, לא יאוחר מתום המועד להגשת דין וחשבון לשנת המס הראשונה שבה הוצאו ההוצאות האמורות על ידי בעל טובת הנאה, או תוך ששה חדשים מיום כ"א באב תשט"ז (29 ביולי 1956), הכל לפי התאריך המאוחר.
(ב) השתמש בעל טובת הנאה בזכות הברירה לפי תקנת משנה (א), תחול ברירתו על כל הוצאותיו לחיפוש ולפיתוח לגבי אותה טובת הנאה באותה שנת המס ובכל שנת מס שלאחריה.
(ג) נעשתה אחרי הברירה לפי תקנת משנה (א) תגלית בנכס-הנפט, רשאי בעל טובת-הנאה בנכס-הנפט שבו נעשתה התגלית, לשנות את ברירתו על ידי הגשת הודעה בכתב לנציב תוך שנה לאחר התגלית.
(ד) בעל טובת-הנאה רשאי, בהסכמת הנציב ולפי תנאים שיקבע הנציב, לשנות בכל עת את ברירתו לפי תקנת-משנה (א).
5. רכישת קרקע
(א) הוציא בעל טובת הנאה הוצאות הון לשם רכישת קרקע לפי סעיף 40 לחוק הנפט, תשי"ב-1952, יותר בבירור הכנסתו החייבת במס, ניכוי סכום השווה לסכום ההוצאות מחולק למספר השנים שבהן יהא בעל טובת ההנאה זכאי להחזיק בקרקע שנרכשה; סכום זה ינוכה בשנת-המס שבה הוצאו ההוצאות ובכל שנת-מס שלאחריה עד שכל סכום ההוצאות ינוכה במלואו.
(ב) פקעה זכות בעל טובת ההנאה להחזיק בקרקע לפני שנוכה סכום ההוצאות במלואו, יותר בבירור הכנסתו החייבת במס בשנת-המס שבה פקעה הזכות, ניכוי בסכום ההוצאות שעדיין לא נוכו לפי תקנה זו.
6. נטישה
נטש או הפסיק, בשנת מס פלונית, בעל טובת הנאה את פעולותיו לגבי טובת הנאה, כולה או מקצתה, ועקב אותה נטישה או הפסקה נעשה נכס שנקבע לו שיעור פחת לפי תקנות הפחת חסר תועלת, יותר בבירור הכנסתו החייבת במס באותה שנה ניכוי בסכום השווה למחיר הנכס פחות ניכוי הפחת שנוכה לגביו וערך הגרוטאות של הנכס.
7. העברת ניכויים משנה לשנה (תיקון: תשכ"א)
מקום שאי אפשר לתת תוקף מלא בשנת מס פלונית לניכויים שהותרו על פי תקנות אלה לבעל טובת הנאה, משום שלא היו באותה שנה רווחים או השתכרויות החייבים במס או משום שהרווחים או ההשתכרויות כאמור היו קטנים מן הניכויים, יווספו הניכויים או חלק מהם על סכום הניכויים המותרים לשנת המס שלאחריה ורואים אותם כחלק מן הניכויים, ואם אין ניכויים כאמור לאותה שנת-מס, רואים אותם כניכויים לאותה שנה וכן בשנים שלאחר מכן.
8. תחולה על קידוחים מחוץ לישראל (תיקון: תשל"ז)
האמור בתקנות אלה יחול גם על נישום שעוסק בחיפושי נפט מחוץ לישראל והמציא לפקיד השומה אישור ממנהל עניני הנפט כי יש להחיל לגביו תקנות אלה.
9. תחולה (תיקון: תשל"ז)
תחילתן של תקנות אלה היא ביום י' באלול תשי"ב (31 באוגוסט 1952).
______________________________
1 ק"ת תשט"ז, 1097, 1156; תשכ"א, 782; תשל"ז, 1884.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ