אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות מס הכנסה (מקדמות בשל הכנסת חוץ), התשס"ד-2004

תקנות מס הכנסה (מקדמות בשל הכנסת חוץ), התשס"ד-2004

תקנות מס הכנסה (מקדמות בשל הכנסת חוץ), התשס"ד-2004 1
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 175(ב), 179, 243 ו-245 לפקודת מס הכנסה (להלן - הפקודה), ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות
בתקנות אלה -
"הכנסת חוץ" - כל אחד מאלה:
(1) הכנסה שהופקה או שנצמחה מחוץ לישראל, שהיא חלק ממחזור עסקאות לפי סעיף 175(ב) לפקודה, ושהתקיימו בה שני אלה:
(א) לא נוכה ממנה מלוא המס לפי סעיפים 161 או 164 לפקודה;
(ב) חלו עליה שיעורי המס לפי אחד מהסעיפים 122א, 124ב, 125ב אם אינה הכנסה לפי סעיף 75ב או 125ג(ב) או (ד), לפי הענין;
(2) רווח הון במכירת נייר ערך זר או במכירת נייר ערך של חברה תושבת ישראל הרשום למסחר בבורסה מחוץ לישראל, שלא נוכה ממנו מלוא המס לפי סעיף 164 לפקודה;
"יחיד" - למעט כל אחד מאלה:
(1) מי שחלות עליו הוראות תקנות מס הכנסה (קביעת מקדמות על פי מחזור), התשמ"ב-1982;
(2) מי שהיה לראשונה לתושב ישראל, או תושב חוזר, כמשמעותם בסעיף 14 לפקודה, ובלבד שכל הכנסות החוץ שלו באותה שנת מס פטורות ממס;
"מסי חוץ" - כהגדרתם בסעיף 199 לפקודה;
"שיעור המס החל" - שיעור המס החל על הכנסת חוץ מסוימת, לפי הוראת הפקודה.
2. מקדמה מיוחדת בשל הכנסת חוץ
יחיד שהיו לו הכנסות חוץ שאינן פטורות ממס בישראל, ישלם בשלהן מקדמה שנתית עד יום 30 באפריל בשנת המס שלאחריה.
3. חישוב המקדמה
המקדמה תחושב על ידי היחיד על בסיס הכפלת הכנסת החוץ בשיעור המס החל; ואולם בהכנסת חוץ שחלות עליה הוראות סעיף 122א לפקודה, רשאי היחיד לנכות מהכנסת החוץ שעליה חלות הוראות אותו סעיף, את הוצאות הפחת לפי הוראות הפקודה ואת הניכוי בשל פחת לפי הוראות חוק תיאומים בשל אינפלציה, כאמור באותו סעיף ובהכנסת חוץ שחלות עליה הוראות סעיף 124ב לפקודה, רשאי הוא להפחית את ההכנסה הפטורה לפי סעיף 9(28) לפקודה ולנכות את ההוצאה לפי סעיף 17(11) לפקודה.
4. זיכוי בשל מס זר
מסכום המקדמה שחושב על פי תקנה 3, יופחתו מסי החוץ ששילם היחיד בשל אותה הכנסת חוץ, למעט הכנסה שחלות עליה הוראות סעיפים 122א או 124ב לפקודה, אך לא יותר מסכום המקדמה שחושבה כאמור בתקנה 3 בשל המס החל על אותה הכנסה.
5. דיווח
לתשלום המקדמה יצורף דוח שבו תפורט דרך קביעת המקדמה השנתית.
6. הגבלת זיכוי ניכוי, או קיזוז
לא יותר בחישוב המקדמה כל ניכוי, זיכוי או קיזוז, כנגד תשלום המקדמה, למעט האמור בתקנות 3 או 4.
7. תחולת הפקודה
על מקדמה כאמור בתקנות אלה, יחולו הוראות הפקודה לענין מקדמות כמשמעותן בפרק שני בחלק י' לפקודה, בשינויים המחויבים.
8. הגדלת שיעור הפטור
סכום ששולם כמקדמה על פי תקנות אלה במועד האמור בתקנה 2, יהיה פטור ממלוא הפרשי ההצמדה והריבית.
9. הוראת שעה לשנת 2003
לענין הכנסת חוץ שהופקד או שנצמחה בשנת המס 2003, ישלם יחיד מקדמה כאמור בתקנות אלה לגבי כל הכנסות החוץ שהיו לו בשנת המס 2003, עד יום י"ד באב התשס"ד (31 באוגוסט 2004).
_________________________________
1 ק"ת תשס"ד, 558ו.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ