אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | חקיקה | כתבי טענות | טפסים | TV | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות מס הכנסה (הנחות ממס על הכנסות בשטחי התישבות חדשה ובשטחי פיתוח), תשל"ו-1975

תקנות מס הכנסה (הנחות ממס על הכנסות בשטחי התישבות חדשה ובשטחי פיתוח), תשל"ו-1975

תקנות מס הכנסה (הנחות ממס על הכנסות בשטחי התישבות חדשה ובשטחי פיתוח), תשל"ו-1975 1
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 11 ו- 243 לפקודת מס הכנסה, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות (תיקון: תשמ"ז)
בתקנות אלה -
"ישוב ההר, הנגב והספר" - אחד הישובים הנקובים בתוספת הראשונה;
"ישוב חדש" - אחד הישובים הנקובים בתוספת השניה;
"ישוב מורחב" - אותו חלק של אחד הישובים הנקובים בתוספת השלישית שהוקם לאחר התאריך שצויין לצדו באותה תוספת;
"תקופת ההנחה" -
(1) בישוב ההר, הנגב והספר - התקופה המתחילה מעת הקמת הישוב, כמפורט בתוספת הראשונה, והמסתיימת עשר שנים מתום שנת המס בה הוקם הישוב;
(2) בישוב חדש - התקופה המתחילה מעת הקמת הישוב, כמפורט בתוספת השניה, והמסתיימת שמונה שנים מתום שנת המס בה הוקם הישוב;
(3) בישוב מורחב - התקופה המתחילה מעת הרחבת הישוב, כמפורט בתוספת השלישית והמסתיימת שמונה שנים מתום שנת המס בה הורחב הישוב כאמור;
"תושב", במקום פלוני - יחיד שמגוריו הקבועים הם באותו מקום והתגורר בו לפחות שנים עשר חדשים רצופים מהם ששה חדשים לפחות בתוך שנת המס, אך למעט יחיד בישוב מורחב שהיה תושב באותו ישוב בחלק שהוקם לפני התאריך שצויין לצדו בתוספת השלישית.
"הכנסה שמקורה בחקלאות" - למעט הכנסה של תושב בישוב מורחב שמקורה במטעים שניטעו לפני היותו תושב כאמור;
"מפעל" - מפעל תעשייתי של קבע, הכולל בנין ומכונות שאינן ניידות.
2. הנחה ממס (תיקון: תשל"ו, תשל"ח, תש"ם, תשמ"ז)
(א) יחיד שהוא תושב בתקופת ההנחה באחד מישובי ההר, הנגב והספר זכאי בשנות המס -19771975 להנחה ממס בשיעור של 5% מהכנסתו עד לסכום הכנסה שעליה חל מס בשיעור מופחת לפי סעיף 121(ב) לפקודה, ובשנות המס 1978 ואילך להנחה ממס בשיעור של 7% מהכנסתו עד לסכום הכנסה הנקוב בסעיף 121 (א)1 לפקודה.
(ב) יחיד שהוא תושב ישוב חדש זכאי להנחה ממס בשיעור של 5% מהכנסתו עד לסכום הכנסה שעליה חל מס בשיעור מופחת לפי סעיף 121(ב) לפקודה.
(ג) יחיד שהוא תושב בתקופת ההנחה בישוב מורחב זכאי להנחה ממס בשיעור של 3% מהכנסתו שמקורה בחקלאות עד לסכום הכנסה שעליה חל מס בשיעור מופחת לפי סעיף 121(ב) לפקודה.
(ד) יחיד שהוא בשנת מס פלונית תושב אחד מישובי ההר, הנגב והספר, ושעיקר התעסקותו שירות הציבור באותו מקום, והיה זכאי עד לתחילת שנת המס להנחה כאמור בתקנת משנה (א) במשך תקופה הפחותה ממחצית תקופת ההנחה, זכאי באותה שנת מס להנחה האמורה בתקנת משנה (א) אף אם חלפה תקופת ההנחה.
(ה) יחיד שהוא תושב בתקופת ההנחה במספר ישובים כאמור בתקנות משנה (א) עד (ג), רואים אותו לענין תקנה זו כאילו היה תושב הישוב שבו ישב תקופה ארוכה ביותר.
2א. הנחה ממס לקיבוץ ומושב שיתופי (תיקון: תשל"ח)
קיבוץ או מושב שיתופי בישוב מן הישובים הנקובים בתוספות הראשונות עד השלישית זכאי להנחה הניתנת ליחיד באותם ישובים, בשל כל יחידת משק כמשמעותה בסעיף 57 לפקודה, ולענין זה רואים כאילו הכנסתו החייבת של הקיבוץ מתחלקת בין יחידות המשק בחלקים שווים; בתקנה זו, "מושב שיתופי" - מושב שהנציב הורה כי הוראות סימן א' לפרק שני, חלק ד' לפקודה יחולו לגבי שומותיו.
3. נכוי לבעלי מפעלים (תיקון: תשל"ח)
(א) אדם שהוא בעל מפעל בתחום אחד מישובי ההר, הנגב והספר, והוכיח להנחת דעתו של פקיד השומה כי הוא השתמש בשנת מס פלונית במפעלו בנכס שהוא זכאי עליו לפחת לפי סעיף 21 לפקודה, זכאי לנכות מהכנסתו באותה שנה סכום השווה למחצית סכום הניכוי שהוא זכאי לו לפי סעיף 21 לפקודה: ואולם אם הוא תבע בשל הנכס פחת לפי סעיף 4א לחוק עידוד התעשיה (מסים), תשכ"ט-1969, יהא זכאי לנכות מהכנסתו בכל שנה החל מהשנה שבה רכש את הנכס 10% ממחירו המקורי, ובלבד שסך כל הניכויים בשל נכס על פי תקנה זו לא יעלה על 50% ממחירו המקורי.
(ב) הוראות תקנת משנה (א) יחולו גם על מי שרכש נכס לשימוש במפעל בתחום ישוב חדש, ובלבד שלענין זה במקום "מחצית סכום הניכוי" יבוא "רבע סכום הניכוי" ובסיפה לתקנת המשנה במקום "50%" יבוא "25%".
4. הוראות בדבר ניכויים במקור
הוראות תקנות אלה אינן גורעות מהחובה לנכות מס על פי הוראות סעיפים 161 ו-164 עד 169 לפקודה, אולם -
(1) פקיד השומה רשאי, על פי בקשת הזכאי להנחה לפי תקנות אלה, להורות לאדם המשלם לו הכנסה להימנע מניכוי כזה, כולו או מקצתו;
(2) אם נוכה למעלה מסכום המס שמקבל ההכנסה חייב בו, יוחזר העודף, לפי בקשתו, תוך 30 יום מיום שביקש.
5. שחרור מתשלומים לפי סעיפים 174 עד 181 לפקודה
אדם שהוכיח להנחת דעתו של פקיד השומה, כי הוא זכאי להנחה לפי תקנות אלה, יפטור אותו פקיד השומה מתשלום לפי סעיפים 174 עד 181 לפקודה, כולו או מקצתו.
6. תחולה
תקנות מס הכנסה (פטור והנחות ממס על הכנסה בשטחי התיישבות חדשה ובשטחי פיתוח), תשכ"א-1961, לא יחולו בשנת המס 1975.
תוספת ראשונה
(תיקון: תשל"ה, תשל"ט, תש"ם, תשמ"ב, תשמ"ג, תשמ"ה, תשמ"ו, תשמ"ז)
ישובי הר הנגב והספר
מועד הקמת הישוב
שם הישוב חודש שנה
אוהד אוקטובר 1969
אלון הגליל מאי 1980
אמנון ספטמבר 1982
אמציה אוקטובר 1964
אשלים אפריל 1976
בית גוברין אוקטובר 1965
בית רימון אוקטובר 1979
בשור ג' ינואר 1970
גבעת חנניה ינואר 1978
גן אור אוקטובר 1983
דקל אוקטובר 1982
הררית אוקטובר 1981
חזון אוקטובר 1969
חולית אוקטובר 1982
טללים אוקטובר 1980
טפחות אוקטובר 1980
יבול אוקטובר 1981
טל-על אוקטובר 1980
יובלים אוקטובר 1982
יודפת אוקטובר 1972
יתד אוקטובר 1981
כחל נובמבר 1980
כלנית אוקטובר 1891
כמון אוקטובר 1980
כרם שלום אוקטובר 1968
כרמון מצפה גילון אוקטובר 1980
לוטם אוקטובר 1978
מבוא מודיעין אוקטובר 1967
מגן שאול אוקטובר 1977
מורן אוקטובר 1977
מי עמי אוקטובר 1791
מכמנים אוקטובר 1891
מלכישוע אוקטובר 1985
מנות אוקטובר 1983
מעלה הגלבוע יולי 1974
מנוף אוקטובר 1980
מצפה אביב אוקטובר 1891
מצפה חורשים אוקטובר 1980
מצפה נטופה אוקטובר 1984
נאות הככר אוקטובר 1970
נווה אור אוקטובר 1965
נווה רקפת (נווה אילן) אוקטובר 1974
ניר חן אוקטובר 1965
עלומים אוקטובר 1966
עצמון (שגב) אוקטובר 1979
פריגון אוקטובר 1981
צורית אפריל 1981
צור נתן אוקטובר 1967
קדרים אוקטובר 1980
קורנית אוקטובר 1978
רביד אוקטובר 1981
רקפת נובמבר 1981
רתמים אוקטובר 1979
שדה יואב אוקטובר 1966
שדי אברהם אוקטובר 1981
שילת אוקטובר 1979
שרשים אוקטובר 1980
שכניה אוקטובר 1980
שניר אוקטובר 1974
שקף אוקטובר 1981
שדה ניצן אפריל 1975
תובל אוקטובר 1981
תלמי יוסף אוקטובר 1981
תוספת שניה
(תיקון: תש"ם, תשמ"ה, תשמ"ו)
ישובים חדשים
מועד הקמת הישוב
שם הישוב חודש שנה
אלומות אוקטובר 1968
אשרת אפריל 1983
גזר אוקטובר 19374
גיתה אפריל 1981
יעד דצמבר 1974
נווה דקלים אפריל 1983
נטף אפריל 1983
רמות מאיר (מושב) דצמבר 1970
תוספת שלישית
מועד הקמת הישוב
שם הישוב חודש שנה
יסוד המעלה (הרחבה ד') אוקטובר 1970
תוספת רביעית (בוטלה)
(תיקון: תשל"ו)
______________________________
1 ק"ת תשל"ו 44, 1348, 1859; תשל"ח, 149, 328, 1457, 2141; תשל"ט, 886, 1651; תש"ם, 935, 1396, 2178; תשמ"ג, 1426, 1524; תשמ"ה, 349; תשמ"ו, 1120; תשמ"ז, 139, 214, 741.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ