אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | חקיקה | כתבי טענות | טפסים | TV | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות מס הכנסה (דוחות שיגיש ארגון מקצועי), התשס"ג-2002

תקנות מס הכנסה (דוחות שיגיש ארגון מקצועי), התשס"ג-2002

תקנות מס הכנסה (דוחות שיגיש ארגון מקצועי), התשס"ג-2002 1
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 9(2א)(ג)(4), 131(א)(5), 131א ו-243 לפקודת מס הכנסה (להלן - הפקודה), אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות
בתקנות אלה -
"ארגון מקצועי" - כהגדרתו בסעיף 9(2א)(ג) לפקודה;
"שומה סופית" - שומה שאין לנישום זכות להגיש עליה, השגה או ערעור, ואם הוגש ערעור - ניתן לגביו פסק דין סופי.
2. הגשת דוחות
ארגון מקצועי יגיש לפקיד השומה דוח כאמור בסעיף 9(2א) לפקודה, לפי טופס 1214, בצירוף טופס 1226, שבתוספת הראשונה, ובצירוף אלה:
(1) מאזן ליום האחרון של שנת המס ודוח הכנסות והוצאות לשנת המס, מבוקרים בידי רואה חשבון או פקיד ברית פיקוח, לפי הענין.
(2) חשבון התאמה של עודף ההכנסות או ההוצאות לפי דוח ההכנסות וההוצאות כאמור בפסקה (1), להכנסה החייבת או להפסד, לפי הענין, שהוצהרו בו; חשבון ההתאמה יהיה מאושר בידי רואה חשבון או פקיד ברית, פיקוח לפי הענין; האישור יינתן לפי הטופס שבתוספת השניה;
(3) דוח שיפורט בו חישוב ההכנסה לפי סעיף 3(ח) לפקודה, כאמור בתקנה 2(א)(4) לתקנות מס הכנסה (דוחות שיגיש מוסד ציבורי), התשנ"ז-1997.
3. תחולה
(א) תקנות אלה יחולו על הדוחות שיש להגישם לשנת המס 2002 ואילך וכן על הדוחות לשנות המס שקדמו לשנת המס 2002 אם טרם הוגשו הדוחות לגביהן.
(ב) ארגון מקצועי שהגיש דוחות לשנות מס שקדמו לשנת המס 2002, אך טרם נקבעה שומה סופית לגבי אותן שנות מס, רשאי להגיש טופס 1226 לגבי כל אחת משנות המס כאמור.
תוספת ראשונה
(תקנה 2)
מדינת ישראל / האוצר
אגף מס הכנסה ומיסוי מקרקעין
נספח לחישוב הכנסה חייבת(1) של ארגון מקצועי(2)
לשנת המס ______ (להלן שנת המס)
שם הארגון המקצועי
מספר תיק


חישוב עודף הוצאות על הכנסות מועבר מהשנה הקודמת לשנת המס
1. עודף הוצאות על הכנסות (יתרת ההכנסה השלילית) מהשנה הקודמת לשנת המס
(העתק הסכום השלילי משורה 10 בטופס 1226 לשנה הקודמת כאמור) _____ ______
2. עודף הוצאות על הכנסות משנה קודמת כאמור מתואם
(הכפל הסכום השלישי משורה 1 בשיעור עליית המדד בשנת המס)____ _________


חישוב "הוצאות"
3. הוצאות המותרות לניכוי לפי דו"ח הכנסות והוצאות_____________ _________
4. פחת בשנת המס ____________________________________ (-) _________
5. הוצאות לרכישת נכס בר פחת(3) בשנת המס _________________(+) _________
6. עודף הוצאות על הכנסות מתואם מהשנה הקודמת לשנת המס
(העתק הסכום משורה 2)______________________________(+) _________
7. סה"כ הוצאות (שורה 3 פחות שורה 4 ועוד שורה 5 ועוד שורה 6)______ _________


"יתרת ההכנסה"
8. הכנסות פטורות לפי דו"ח הכנסות והוצאות___________________ _________
9. סה"כ "הוצאות" (העתק הסכום משורה 7) _________________(-) __________
10. יתרת ההכנסה (שורה 8 פחות שורה 9) _____________________ __________
אם יתרת ההכנסה חיובית - העבר את הסכום לשורה 11(4)
אם יתרת ההכנסה שלילית - העבר את הסכום לטופס 1214 סעיף י' - הפסדים

חישוב הכנסה חייבת שאינה מעסק (שורות 13-11 ימולאו רק אם יתרת ההכנסה בשורה 10 חיובית)
11. "יתרת ההכנסה" (העתק הסכום החיובי משורה 10)____________ ___________
12. 50% מסה"כ ה"הוצאות" (50% מהסכום בשורה 7) ____________ _-) _________
13. הכנסה חייבת של ארגון מקצועי שאינה מעסק (שורה 11 פחות שורה 12) ________
אם הסכום בשורה 13 חיובי - העבר את הסכום משורה 13 לסעיף ו' בטופס 1214(4)
אם הסכום בשורה 13 שלילי - העבר את הסכום "יתרת ההכנסה" משורה 10 לטופס 1214(4) שדה 209 כ"הכנסה פטורה"

_____________ _____________ ____________ _____________
תאריך שם תפקיד בארגון חתימה
____________________ _____________
חותמת המסייע לשם זיהוי חתימה
(1) הכנסות שלא חל עליהן פטור ממס כגון: הכנסות מעסק וכל הכנסה מחבר בני אדם בשליטתו העוסק בעסק והכנסות אחרות, ידווחו בטופס 1214(4)
(2) כמשמעותו בסעיף 9(2א) לפקודת מס הכנסה
(3) ראה/י הגדרת "נכס בר פחת" בסעיף 9(2א) לפקודה
(4) כפי שהודיע עליו הנציב לשנת המס בהתאם לסמכותו לפי תקנות מס הכנסה (טופס דין וחשבון) התשמ"ב-1982 (ק"ת 4391 5.5.82)
תוספת שניה
(תקנה 2(2))
אישור חשבון התאמה
בדקתי את חשבון ההתאמה של
לשנת המס (שאליו צורפו הטפסים המסומנים בחותמתנו לשם זיהוי) המתאם את עודף ההכנסות על ההוצאות לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר לסכום ההכנסה/ההפסד שהצהיר עליו לצורכי מס הכנסה, לשנת המס האמורה.
בדיקת ההוצאות המפורטות בתקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסוימות), התשל"ב-1972, אופן עריכת החישובים הדרושים לפי סעיף 3(י) לפקודת מס הכנסה והבדיקה כי התקיימו התנאים המפורטים בסעיף 32א לפקודת מס הכנסה, נעשו על פי המוסכם בין נציבות מס הכנסה לבין לשכת רואי חשבון בישראל.
אני מאשר שלפי דעתי ובכפוף לאמור לעיל, חשבון ההתאמה האמור נערך בהתאם להוראות פקודת מס הכנסה.

תאריך רואה חשבון/פקיד ברית פיקוח
_________________________________
1 ק"ת תשס"ג, 243.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ