אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | חקיקה | כתבי טענות | טפסים | TV | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות מינהל מקרקעי ישראל (אגרות), התשס"ד-2004

תקנות מינהל מקרקעי ישראל (אגרות), התשס"ד-2004

תקנות מינהל מקרקעי ישראל (אגרות), התשס"ד-2004 1
בתוקף סמכותנו לפי סעיף 4טז לחוק מינהל מקרקעי ישראל, התש"ך-1960 (להלן - החוק), בהתאם לסעיף 39ב לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת לפי סעיף 1(ב) לחוק-יסוד: משק המדינה, אנו מתקינים תקנות אלה:
פרק א': הוראות כלליות
1. הגדרות
בתקנות אלה -
"אישור זכויות" - אישור מאת המינהל המעיד על זכויות בקשר למקרקעי ישראל, המבוסס על תיק הזכויות המתנהל במינהל, שזכויות החכירה לגביהם אינן רשומות בפנקסי המקרקעין;
"גוף ציבורי" - כמשמעותו בחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981;
"המינהל" ו"מנהל המינהל" - כמשמעותם בסעיף 2 לחוק;
"מאגר המידע" - כמשמעותו בסעיף 4טו לחוק;
"מדד" - מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;
"מידע מוקדם" - מידע הניתן למבקש בדבר גובה תשלום דמי הסכמה, דמי היתר, או דמי היוון שיידרשו לביצוע עסקה עם המינהל;
"מקרקעי ישראל" - כמשמעותם בחוק-יסוד: מקרקעי ישראל;
"עסקה פטורה ממכרז" - התקשרות עם המינהל לביצוע עסקה במקרקעי ישראל הפטורה מחובת מכרז לפי תקנות חובת המכרזים, התשנ"ב-1992;
"פלט מחשב" - פלט מחשב שהופק ממאגר המידע על פי בקשה לפי תקנה 3(ב) לתקנות מינהל מקרקעי ישראל (מאגר המידע), התשס"ד-2004;
"פנקסי המקרקעין" - הפנקסים המנוהלים לפי סעיף 123 לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 (להלן - חוק המקרקעין).
2. אגרות
בעד השירותים המפורטים בתוספת ישולמו האגרות הנקובות לצדם, עם הגשת הבקשה לקבלת השירות במשרדי המינהל.
3. עדכון סכומים
(א) הסכומים הנקובים בתוספת יעודכנו ב-1 בינואר של כל שנה, בשיעור עליית המדד שפורסם בחודש דצמבר שקדם לו, לעומת המדד שפורסם בחודש דצמבר בשנה הקודמת.
(ב) סכום מעודכן כאמור בתקנת משנה (א) יעוגל לשקל החדש השלם הקרוב, וסכום של מחצית השקל החדש יעוגל כלפי מעלה.
(ג) מנהל המינהל יפרסם בהודעה ברשומות את נוסח התוספת, כפי שעודכן לפי תקנה זו.
4. קיזוז תשלומים
בעסקה בין מי שביקש מידע מוקדם, כאמור בפרטים 1 ו-2 לתוספת, ובין המינהל, לגבי הנכס נושא המידע המוקדם, יהווה סכום האגרה ששולם, מקדמה על חשבון העסקה ויקוזז מיתרת התשלום בעד העסקה, ובלבד שהעסקה נעשתה בתוך שנה ממועד הבקשה לקבלת המידע המוקדם.
5. החזר תשלומים
נקבע בערעור על קביעת ערך קרקע, כאמור בפרט 3 בתוספת, שערך הקרקע יפחת בשיעור של למעלה מעשרה אחוזים מערך הקרקע הראשוני, יוחזר לעורר סכום האגרה ששולם.
פרק ב': פטורים
6. מוסדות לאומיים
קרן קיימת לישראל וחברת הימנותא בע"מ פטורות מאגרות אישור זכויות ופלט מחשב.
7. מדינות חוץ
מנהל המינהל רשאי, על פי המלצת המנהל הכללי של משרד החוץ, לפטור מאגרות, כולן או מקצתן, מדינת חוץ, ובלבד שהיא גומלת כך לישראל ונתמלא אחר התנאים האלה:
(1) המקרקעין משמשים או מיועדים לשמש מקום מגורים לחברי הסגל הדיפלומטי, או משרד או מקום מגורים לנציגות הקונסולרית של מדינת החוץ והסגל שלה;
(2) המקרקעין והכנסותיהם מיועדים לצורכי דת, תרבות, חינוך, מדע או טיפול רפואי.
8. תחילה2
תחילתן של תקנות אלה 120 ימים מיום פרסומן.
תוספת
(תקנות 2, 3(א) ו-5)
האגרה בעד -
1. (א) מידע מוקדם - מידע בדבר יחידת דיור אחת, בשקלים חדשים
ייעוד קרקע למגורים 500
(ב) מידע מוקדם - כל מידע מוקדם שאינו אמור בפריט 1 2,500
2. בקשה לביצוע עסקה פטורה ממכרז (פיצול מגרש,
שינוי ייעוד וניצול, הקצאה חדשה) 2,500
3. (א) ערעור על קביעת ערך קרקע - ייעוד קרקע למגורים,
ליחידת דיור אחת 750
(ב) ערעור על קביעת ערך קרקע - ייעוד קרקע למגורים,
הליכי פיצול מגרש, שינוי ייעוד וניצול והקצאה חדשה
וכן בכל ייעוד קרקע אחר 2,500
4. אישור זכויות לנכס 59
5. פלט מחשב בדבר זכויות אשר רישום פרטיהן מתנהל במינהל 10
6. מידע בקובץ ממוחשב לגוף ציבורי:
(א) הפקת דוח מקובץ "בעלות" - מספר החלקות כפול 7
שקלים חדשים אך לא פחות מ-54 שקלים חדשים
(ב) הפקת דוח מקובץ "עסקות, כספים וארכיבים"
המופק מתכנית מחשב קיימת 500
(ג) הכנת תכנית מחשב - לפי שעות עבודה בפועל למתכנת
של חברה חיצונית, בתעריפים שקבע החשב הכללי של משרד
האוצר לשירותי תכנות.
בעד הפקת הדוחות תשולם אגרה נוספת בהתאם לפריטים
א' ו-ב' לעיל.
_________________________________
1 ק"ת תשס"ד, 929.
2 התקנות פורסמו ביום 17.8.2004.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ