אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | חקיקה | כתבי טענות | טפסים | TV | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות למניעת מפגעים (פליטת חומר חלקיקי לאויר), תשל"ג-1972

תקנות למניעת מפגעים (פליטת חומר חלקיקי לאויר), תשל"ג-1972

תקנות למניעת מפגעים (פליטת חומר חלקיקי לאויר), תשל"ג-1972 1
בתוקף סמכויותינו לפי סעיפים 5 ו-18 לחוק למניעת מפגעים, תשכ"א-1961, אנו מתקינים תקנות אלה:
1. הגדרות (תיקון: תשל"ג)
"אפר מרחף" (Fly Ash) - חומר חלקיקי, הנוצר עקב שריפת דלק, העשוי להינשא באויר או בגאז ומורכב בעיקר מאפר מותך או חומר שרוף או בלתי-שרוף;
"בעל מפעל" - אדם המעבד חומר גלם בתהליך במפעל שממנו נפלט חומר חלקיקי מרחף לאטמוספירה בעת עיבוד חומר הגלם;
"חומר חלקיקי" - (Particulate Matter) - כל חומר, לרבות נוזל או מוצק, למעט אדי מים, הקיים בצורה של חלקיקים דקים;
"חומר חלקיקי מרחף" - (Suspended Particulate Matter) - חומר חלקיקי שקטרו פחות מ-10 מיקרון המרחף באויר או בגאז אחר;
"מנהל היחידה" - מנהל היחידה למניעת מפגעי זיהום אוויר וסכנות קרינה במשרד הבריאות או מי שהוא מינה;
"מערכת דגימה" (Sampling System) - ציוד המשמש לאיסוף חומר חלקיקי כדי למדוד את כמותו, ריכוזו או כל תכונה אחרת שלו;
"משקל חמרי הגלם שבתהליך" (Process Weight) - המשקל הכולל בקילוגרמים של כל החמרים שמשתמשים בהם בפעולה הגורמת ליצירת מקור פליטה, לרבות דלקים מוצקים, למעט נוזלים וגאזים המשמשים באופן בלעדי כדלקים ואויר המשמש לבעירה;
"משקל חמרי הגלם שבתהליך לשעה" (Process Weight Rate) - היחס בין משקל חמרי הגלם שבתהליך לבין משך התהליך בשעות;
"מיתקן לאיסוף חומר חלקיקי" (Particulate Separating Equipment) - מיתקן המפריד בין החומר החלקיקי לבין גאזי הפליטה ואוסף את החומר החלקיקי כדי שלא ייפלט לאטמוספירה;
"קצב הפליטה" - (Emission Rate)- כמות החומר החלקיקי בקילוגרמים הנפלטת לשעה כתוצאה מתהליך;
"הרופא המחוזי" - הרופא המחוזי או מי שהוא מינה.
2. זיהום בלתי סביר על ידי פליטת חומר חלקיקי מרחף
(א) פליטת חומר חלקיקי מרחף באטמוספירה, למעט אפר מרחף, בעת עיבוד חומר גלם בתהליך, במשקל הנקוב בטור א' לתוספת, העולה על קצב הפליטה הנקוב בטור ב' לצדו, היא זיהום בלתי סביר של אויר.
(ב) לגבי משקל של חומר גלם בתהליך שאינו נקוב בטור א' לתוספת, פליטת חומר חלקיקי מרחף לאטמוספירה, למעט אפר מרחף, בשיעור העולה על קצב הפליטה המתקבל על פי נוסחאות החישוב המפורטות בטור ג' לתוספת, היא זיהום בלתי סביר של האויר.
3. הגבלת קצב הפליטה ממפעלים
עלה ריכוז החומר החלקיקי המרחף באטמוספירה באזור-מגורים מעל לתקן הנקוב בחלק ג' של התוספת לתקנות למניעת מפגעים (איכות אויר), תשל"ב-1971, רשאים מנהל היחידה והרופא המחוזי להורות לכל בעל מפעל כי קצב הפליטה יהיה נמוך מהערך הנקוב בטור ב' לתוספת לתקנות אלה ולתקופה שיורו.
4. בדיקות
(א) כל בעל מפעל יערוך אחת לשנה בדיקות לקביעת קצב הפליטה של החומר החלקיקי המרחף הנפלט.
(ב) מנהל היחידה והרופא המחוזי רשאים להורות על עריכת בדיקות בנוסף לאמור בתקנות משנה (א).
(ג) הבדיקה תיעשה במכשירים ולפי שיטות שאישר מנהל היחידה.
5. חובת דיווח
(א) בעל מפעל ידווח על תוצאות הבדיקה למנהל היחידה ולרופא המחוזי.
(ב) בעל מפעל ישמור על תוצאות הבדיקה במשך חמש שנים, ויעמידן בכל עת לעיון מנהל היחידה או הרופא המחוזי, לפי דרישתם.
(ג) כל בעל מפעל יאפשר למנהל היחידה או לרופא המחוזי לערוך בדיקות לפליטת חומר חלקיקי בחצרים של מפעלו, ולפי דרישתם להעמיד לרשותם במידת הצורך כוח חשמלי, עובדים וציוד הדרושים להפעלת מערכת הדגימה וכן לבצע כל פעולה הדרושה לביצוע הבדיקה.
6. התקנת מיתקן איסוף
(א) רשאים מנהל היחידה והרופא המחוזי להורות לכל בעל מפעל להתקין מיתקן לאיסוף חומר חלקיקי לשביעת רצונם (להלן - המיתקן).
(ב) בעל מפעל חייב למלא אחר הוראה שניתנה לו על פי תקנת-משנה (א).
(ג) בעל המפעל יחזיק את המיתקן במצב תקין בכל עת; חל קלקול במיתקן, יאחוז מיד בכל האמצעים הדרושים לתיקונו.
(ד) בעל מפעל יערוך רישום של הימים שבהם המיתקן לא פעל במשך תקופה העולה על 24 שעות וידווח על כך למנהל היחידה ולרופא המחוזי.
7. הגנה
(א) תהיה זו הגנה טובה לנאשם בעבירה על פי סעיף 4 לחוק אם הוכיח כי נקט בכל האמצעים הסבירים למניעת זיהום האויר לשביעות רצונם של מנהל היחידה והרופא המחוזי.
(ב) יראו בעל מפעל כנוקט באמצעים סבירים אם ערך תכנית פעולה לחיסול המקורות הגורמים לזיהום האויר ממפעלו ומנהל היחידה והרופא המחוזי אישרו את התכנית.
ת ו ס פ ת
(תקנה 2)
בתוספת זו -
1. "P" - משקל חמרי הגלם שבתהליך לשעה (ק"ג/שעה);
2. "E" - קצב הפליטה;
3. קצב הפליטה (על פי נוסחת החישוב בטור ג') - הינו;
א. לגבי P עד 5000 ק"ג/שעה - כפל של 0.0290 ושל P הנתון בחזקת 0.60;
ב. לגבי P מ-5000 עד 27,000 ק"ג/שעה - כפל של 0.0124 ושל P הנתון בחזקת 0.70;
ג. לגבי P למעלה מ-27,000 עד 500,000 ק"ג/שעה - כפל של 3.07 ושל p הנתון בחזקת 0.16;
טור א'
טור ב'
טור ג'

משקל חמרי הגלם שבתהליך קצב הפליטה - E נוסחת החישוב
לשעה - P (ק"ג/שעה)
50
0.30


100
0.46


200
0.70


300
500
1000
0.89
1.21
1.83
E=010124P 0.60
בעד
P<5000

1500
2.33


2000
2.77


3000
3.54


5000
4.81


8000
6.69


12000
8.89


15000
18000
22000
10.40
11.80
13.58
E=0.0124P0.16
בעד
27000>P>5000

27000
15.68


35000
16.38


45000
17.04


60000
90000
150000
17.84
19.04
20.66
E=3.07P0.16
בעד
P>27000

250000
22.4.


500000
25.05______________________________
1 ק"ת תשל"ג, 1567, 361.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ