אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | חקיקה | כתבי טענות | טפסים | TV | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות למניעת אלימות במשפחה (סדרי דין), התשנ"א-1991

תקנות למניעת אלימות במשפחה (סדרי דין), התשנ"א-1991

תקנות למניעת אלימות במשפחה (סדרי דין), התשנ"א-1991 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 13 לחוק למניעת אלימות במשפחה, התשנ"א-1991 (להלן - החוק), אני מתקין תקנות אלה:
פרק א': פרשנות
1. הגדרות
בתקנות אלה -
"בקשה" - בקשה למתן צו הגנה;
"מבקש" - מי שרשאי לבקש צו הגנה;
"מוגן" - מי שלטובתו מבוקש צו הגנה;
"משיב" - האדם שמפניו מתבקש צו הגנה;
"פרטי זיהוי" -
(1) שם פרטי, שם האב ושם משפחה;
(2) מספר זיהוי וסוג התעודה שממנה נרשם המספר, אם הדבר ידוע;
(3) המען הקבוע.
פרק ב': פתיחת ההליך
2. הגשת בקשה (תיקון: תשס"ז)
(א) בקשה לפי פרק זה וכל בקשה אחרת לפי תקנות אלה יוגשו לבית המשפט בכתב, בצירוף הנימוקים להן וכן תצהיר לשם אימות העובדות שביסודן, כאמור בתקנות אלה.
(א1) בקשה תוגש לבית המשפט שבאזור שיפוטו מצוי מקום המגורים הקבוע של המוגן, לפי טופס 1 שבתוספת, ויצורף לה תצהיר מטעם המבקש או מאת יודע הפרטים הקשורים לבקשה, לפי טופס 2 שבתוספת.
(ב) בקשה למתן צו במעמד צד אחד תוגש לפי טופס 3 שבתוספת בצירוף תצהיר כאמור בתקנת משנה (א).
(ג) על אף האמור בתקנות משנה (א1) ו-(ב), רשאי בית המשפט לדון בבקשה, אם ראה לנכון לעשות כן מטעמים שיירשמו, אף אם מקום המגורים של המוגן לא נמצא באזור השיפוט.
(ד) ניתן צו הגנה בבית משפט שמקום המגורים של המוגן לא נמצא באזור
שיפוטו, יורה בית המשפט על העברת הענין לבית המשפט שבאזור שיפוטו נמצא מקום המגורים של המוגן, אלא אם כן ראה שלא להורות כן מטעמים שיירשמו; הורה בית המשפט על העברת הענין - כל בקשה שלפי תקנות אלה יש להגיש לבית המשפט שנתן את צו ההגנה, תוגש לבית המשפט שהועבר אליו הענין.
3. ערובה (תיקון: תשס"ז)
הוגשה הבקשה בידי בן משפחה, יצורף כתב ערובה חתום בידו, לפי טופס 4 שבתוספת לשם פיצוי המשיב על כל נזק שייגרם לו מהוצאת צו ההגנה, כפי שיראה בית המשפט לנכון, אם יקבע בית המשפט כי הבקשה קנטרנית.
4. מועד לדיון
במעמד הגשת הבקשה ייקבע המועד לדיון בה, מוקדם ככל האפשר ולא יאוחר משבעה ימים ממועד הגשת הבקשה, והודעה עליו תימסר למבקש.
5. הודעה למשיב
(א) הוגשה בקשה ונקבע מועד לדיון במעמד שני הצדדים, תומצא למשיב הודעה ערוכה לפי טופס 5 שבתוספת ובה יפורט המועד הקבוע לדיון, וכן יוזמן המשיב להגיש תצהיר נגדי עד למועד הדיון.
(ב) ניתן צו במעמד צד אחד בהתאם לסעיף 4(א) לחוק, יומצא למשיב העתק הצו יחד עם הבקשה ונספחיה, בצירוף הודעה כאמור בתקנת משנה (א).
פרק ג': מהלך הדיון ומתן הצו
6. התייצבות
(א) בתאריך שנקבע לדיון במעמד שני הצדדים, יתייצבו המצהירים כדי לאפשר חקירתם על תצהיריהם.
(ב) לא התייצב המבקש לאחר שנמסרה לו הודעה על מועד הדיון, רשאי בית המשפט למחוק את הבקשה או לדחותה ולחייב את המבקש בהוצאות כפי שיראה לנכון, אלא אם כן נמנע מן המבקש להופיע מסיבות שאינן תלויות בו.
(ג) לא התייצב המשיב ינהג בית המשפט בהתאם לאמור בסעיף 4(ב) לחוק.
(ד) לא התייצב איש מבעלי הדין, רשאי בית המשפטי לדחות את הדיון למועד אחר או למחוק את הבקשה או לדחותה, ולפסוק הוצאות לטובת המדינה כאמור בסעיף 11 לחוק.
7. צו הגנה (תיקון: תשס"ז)
(א) צו הגנה יהא ערוך לפי טופס 6 שבתוספת.
(ב) הודעה לפי סעיף 2ו לחוק, תימסר לפי טופס 7 שבתוספת.
8. בקשה להארכת הצו והדיון בה
(א) נתן בית המשפט צו הגנה לתקופה קצרה מהתקופה המרבית הכוללת הקבועה בסעיף 5 לחוק, רשאי המבקש להגיש לבית המשפט שנתן את הצו בקשה להארכת תקפו (להלן - בקשת הארכה) לפי טופס 8 שבתוספת, ויצורף לה תצהיר מטעם המבקש או מאת יודע הפרטים הקשורים לבקשת ההארכה, לפי טופס 2 שבתוספת.
(ב) הוגשה בקשת ההארכה עד שבעה ימים לפני מועד פקיעת צו ההגנה, ידון בית המשפט בבקשת ההארכה ויחליט בה לפני מועד פקיעתו של הצו.
(ג) הודעה על דיון בבקשת ההארכה תישלח למשיב לפי טופס 5 שבתוספת.
(ד) הוראות תקנה 6 יחולו, בשינויים המחוייבים, לענין התייצבות בעלי הדין לדיון בבקשת ההארכה.
פרק ג' 1: בקשות בקשר להחזקה או נשיאה של נשק
(תיקון: תשס"ז)
8א. הגדרות (תיקון: תשס"ז)
בפרק זה -
"בית המשפט" - בית המשפט שדן בבקשה למתן צו הגנה או שנתן את צו
ההגנה, לפי הענין;
"מבקש" - המחויב בצו הגנה, למעט לענין תקנה 8ב(ג) ותקנה 8ג(ב);
"משיב" - מי שלטובתו ניתן צו הגנה.
8ב. בקשה להיתר נשיאת נשק (תיקון: תשס"ז)
(א) מחויב בצו הגנה, המבקש להתיר לו המשך החזקה או נשיאה של נשק לפי סעיף 2ג(א) לחוק, יגיש לבית המשפט בקשה בטופס 8א שבתוספת.
(ב) טען המבקש כי התקיימו בענינו הוראות סעיף 2ג(א)(2)(ב) או (3) לחוק, יצרף לבקשתו גם בקשה מנומקת בכתב מאת הממונה עליו, כמשמעותו באותן פסקאות, לפי הענין (להלן - הממונה); בקשת הממונה תוגש לפי טופס 8ב שבתוספת.
(ג) בקשת מפקד יחידה כאמור בסעיף 2ג(ב) לחוק, תוגש לבית המשפט לפי טופס 8ג שבתוספת.
8ג. בקשה לביטול איסור נשיאת נשק (תיקון: תשס"ז)
(א) בקשת המחויב בצו הגנה לביטול איסור נשיאה או החזקה של נשק, לפי סעיף 5(ב) לחוק, תוגש לבית המשפט לפי טופס 8ד שבתוספת.
(ב) בקשה לביטול איסור נשיאה או החזקה של נשק לפי סעיף 5(ב) לחוק, שמגיש מפקד יחידה כמשמעותו באותו סעיף תוגש לבית המשפט לפי טופס 8ה שבתוספת.
8ד. בקשה לביטול תנאים והסדרים לנשיאת נשק (תיקון: תשס"ז)
(א) בקשת המחויב בצו לביטול תנאים והסדרים שבהם הותרו נשיאה או החזקה של נשק לפי סעיף 5(ג) לחוק, תוגש לבית המשפט לפי טופס 8ו שבתוספת.
(ב) בקשה כאמור, שמגיש מפקד יחידה כמשמעותו באותו סעיף תוגש לבית המשפט לפי טופס 8ז שבתוספת.
8ה. הודעה על דיון (תיקון: תשס"ז)
(א) הודעה על דיון בבקשה לפי פרק זה תהיה ערוכה לפי טופס 8ח שבתוספת, ותומצא למבקש ולמשיב, וכן -
(1) בבקשה לפי סעיף 2ג(א)(2) או (3) לחוק - גם לממונה על המבקש, לפי הענין, כמשמעותו בסעיף האמור;
(2) בבקשה לפי סעיפים 2ג(ב) ו-5 (ב) או (ג) לחוק, שמגיש מפקד היחידה, כמשמעותו באותם סעיפים - גם למפקד היחידה.
(ב) המשיב בבקשות לפי פרק זה וכן מי שהומצאה לו הודעה על הדיון בהן לפי תקנת משנה (א), יוזמנו להגיש תצהיר נגדי עד למועד הדיון.
8ו. התייצבות לדיון (תיקון: תשס"ז)
(א) הוראות תקנה 6(א), (ב) ו-(ד) יחולו, בשינויים המחויבים, גם על התייצבות בעלי הדין והמצהירים לדיון לפי פרק זה.
(ב) זומן המשיב לדיון כדין ולא הופיע, רשאי בית המשפט לדחות את הדיון למועד אחר או לדון בבקשה; לצורך החלטתו ישקול בית המשפט את דחיפות הבקשה והחשיבות שבנוכחות המשיב בנסיבות הענין.
פרק ד': הפרת צו הגנה
9. הפרת צו הגנה (תיקון: תשס"ז)
(א) בקשה בשל הפרת צו הגנה תוגש בדרך המרצה לפי טופס 9 שבתוספת ויצורף לה תצהיר לפי טופס 10 שבתוספת; הבקשה תוגש לבית המשפט שנתן את הצו והודעה על הדיון בבקשה תומצא למשיב לפי טופס 11 שבתוספת.
(ב) הוגשה בקשה כאמור בתקנת משנה (א) והמשיב עצור בהתאם לסעיף 7(ב) לחוק, ידון בית המשפט בבקשה במעמד הדיון על מעצרו של המשיב.
(ג) הוראות תקנה 6 יחולו, בשינויים המחוייבים, לענין התייצבות בעלי הדין לדיון בבקשה בשל הפרת צו הגנה.
10. מועד להגשת בקשה בשל הפרת צו הגנה
(א) בקשה כאמור בתקנה 9(א) תוגש תוך שבעה ימים מיום הפרת צו ההגנה.
(ב) הוגשה תלונה למשטרה בשל הפרת צו הגנה הכולל איסור לפי סעיף 2(א)(1) לחוק, תוגש הבקשה תוך ארבעים ושמונה שעות מזמן הגשת התלונה, אלא אם כן נמנע מהמבקש להגישה בשל סיבות שאינן תלויות בו; במנין השעות לא יבואו בחשבון שבתות וחגים.
פרק ה': הוראות שונות
11. עותקים
בקשות לפי תקנות אלה, לרבות תצהיר ונספחים אחרים, יוגשו בשלושה עותקים.
12. המצאת כתבי בי-דין
כתבי בי-דין והודעות לענין הליכים לפי חוק זה יומצאו בהתאם לסעיף 9 לחוק, בדרך שתבטיח את מסירתם לפי דחיפות ההליך בהתאם לכתובת למסירת כתבי בי-דין כמפורט בתצהיר המבקש.
13. החלת תקנות סדר הדין האזרחי
תקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, יחולו, בשינויים המחוייבים לפי הענין, בכל ענין הנוגע לצו הגנה שאינו מוסדר בתקנות אלה.
14. סייג לתחולה
תקנות אלה לא יחולו לענין צו הגנה לפי סעיף 44 לחוק סדר הדין הפלילי (נוסח משולב), התשמ"ב-1982, או לפי סעיף 3א לחוק הנוער (טיפול והשגחה), התש"ך-1960.
תוספת (תיקון: תשס"ו)
טופס 1 (תיקון: תשס"ז)
(תקנה 2(א))
בקשה לצו הגנה
(סעיף 3 לחוק למניעת אלימות במשפחה, התשנ"א-1991)
בבית משפט לעניני משפחה/השלום* תיק מס' _________
ב __________
המבקש
נגד
המשיב
אני הח"מ מגיש בזה בקשה למתן צו הגנה לפיו יורה בית המשפט כמפורט להלן**:
א. לאסור על המשיב -
( (1) להיכנס לבית מס' _______ דירה מס' ________
ברחוב עיר
( (2) להימצא בתחום של מהבית/מהדירה/מהעיר;*
( (3) להטריד את
(פרטי הזיהוי של המוגן)
בכל דרך לרבות
(פרט את דרכי ההטרדה)
ובכל מקום לרבות
(מקום עבודה, חינוך או מקום אחר)
( (4) למנוע שימוש ב
(דירה, רכב, מיטלטלין)
( (5) למכור הנכסים
(דירה, רכב, מיטלטלין)
( (6) לשאת או להחזיק נשק.
ב. לצוות על המשיב לקיים קשר עם גורם טיפולי או לתת כל הוראה אחרת להבטחת שלומו ובטחונו של המוגן.
נימוקי הבקשה מפורטים בתצהיר של פרטי המצהיר
המהווה חלק בלתי נפרד מבקשה זו;
מצ"ב רשימת נכסים לענין פסקאות (3) ו-(4) שבסעיף א.
כמו כן יתבקש כבוד בית המשפט לחייב את המשיב בהוצאות בבקשה זו.
תאריך
חתימה
______________________________
* מחק את המיותר
** פרט את האיסור/האיסורים המבוקש/ים ומלא לפי הענין.
טופס 2
(תקנות 2(א) ו-8 (א))
תצהיר לבקשה לצו הגנה
אני הח"מ מצהיר כי הפרטים שאמסור להלן* הם נכונים/נכונים למיטב ידיעתי ואמונתי:
1. פרטים על בן משפחה המבקש*
א. שם משפחה שם פרטי
ב. מס' ת"ז
ג. מען קבוע ; מס' טלפון
ד. מען ומס' טלפון למסירת כתבי בי-דין או הודעות
ה. תאריך לידה
ו. המעמד האישי: רווק/נשוי/אלמן/גרוש
ז.2 תאריך נישואין
ח. שם בן הזוג
ט. עיסוק ומקום עבודה
מס' טלפון
י. קרבת משפחה למשיב
2. פרטים של המוגן*
א. שם משפחה שם פרטי
ב. מס' ת"ז
ג. מען קבוע ; מס' טלפון
ד. תאריך לידה
ה. המוגן: קטין/בגיר/חסוי
ו. המעמד האישי: רווק/נשוי/אלמן/גרוש
ז. תאריך נישואין
ט. עיסוק ומקום עבודה מס' טלפון
י. קרבת משפחה למשיב
3. פרטים על המשיב:*
א. שם משפחה שם פרטי
ב. מס' ת"ז
ג. מען קבוע ; מס' טלפון
ד. מען זמני ; מס' טלפון
ה. תאריך לידה
ו. המעמד האישי: רווק/נשוי/אלמן/גרוש
ז. תאריך נישואין
ט. עיסוק ומקום עבודה מס' טלפון
י. למיטב ידיעתי נמצא המשיב רוב שעות היום בכתובת שלהלן:
יא. ידוע למצהיר כי למשיב יש/אין רשיון לנשיאת נשק; יש/אין נשק בהחזקתו;
יב. המשיב מחזיק בנשק בשל עבודתו ב
יג. המשיב הינו איננו איש רשות בטחון;
יד. אם כן, פרט: משטרה/צה"ל/שירות בתי הסוהר/שירות הבטחון;
( מקום השירות
( תפקיד
( נושא נשק בשל מילוי תפקידו כן/לא
( לא חייב לשאת נשק
טו. המשיב הורשע בעבר בעבירה שיש בה אלימות או איום במעשה אלימות כן/לא; אם כן פרט
טז. המשיב נמצא בקשר עם גורם טיפולי כן/לא;
אם כן, פרט הגורם הטיפולי:

לשכה לשירותים חברתיים/פקיד סעד/קצין מבחן/ארגון וולונטרי/גורם אחר

4. נסיבות הבקשה:*
( המשיב נהג באלימות נגד המבקש/המוגן ביום/בתקופה
בנסיבות המתוארות להלן:

( המשיב ביצע במבקש/במוגן עבירת מין ביום/בתקופה
בנסיבות המתוארות להלן:

( המשיב מהווה סכנה גופנית ממשית למבקש/למוגן כמתואר להלן:

( המשיב עלול לבצע עבירת מין במבקש/במוגן כמתואר להלן:

5. תלונה במשטרה:*
( הוגשה תלונה במשטרה בשל האירוע נושא הבקשה ביום:
מס' רישום (מצ"ב אישור על הגשת תלונה).
( לא הוגשה תלונה במשטרה בשל הנסיבות שלהלן:


6. מימצאים רפואיים:*
( המבקש/המוגן, אושפז/נזקק לטיפול רפואי בשל האירוע נושא
הבקשה.
( יש מימצאים רפואיים בקשר לאירוע הנ"ל (מצ"ב צילום תעודה רפואית מבית חולים/מרפאה/קופ"ח/רופא).
( המבקש/המוגן, אושפז/נזקק לטיפול רפואי בשל אירוע קודם
מיום
בנסיבות שלהלן:
(מצ"ב תעודה רפואית).
7. צו הגנה קודם:*
( הוגשה בעבר ביום בקשה למתן צו הגנה כנגד המשיב (מצ"ב העתק הבקשה).
( ניתן בעבר ביום / לא ניתן בעבר צו הגנה כנגד המשיב
(מצ"ב העתק הצו).
( האם נדונה בקשה דומה לבקשה זו בהליך אחר? כן/לא
( אם כן, פרט באיזה הליך ומה הוחלט בבקשה
(מצ"ב העתק ההחלטה).
8. הפרת צו הגנה קודם:*
( המשיב הפר/לא הפר בעבר צו הגנה.
( המשיב נעצר ל ימים בשל הפרת צו הגנה (מצ"ב העתק
ההחלטה).
( המשיב נקנס בשל הפרת צו הגנה (מצ"ב העתק ההחלטה).
9. הליכים משפטיים*
( בין הצדדים לבקשה מתקיימים הליכים משפטיים נוספים (בית משפט שלום, בית משפט מחוזי, בית דין דתי), ומהות ההליך

( בין הצדדים לבקשה התקיימו בעבר הליכים משפטיים (בית
משפט שלום, בית משפט מחוזי, בית דין דתי) ומהות ההליך


( ההליכים נסתיימו בפסק-דין/הופסקו בהסכמה.
( ההליכים נסתיימו בתאריך
10. קשר עם שירותי הרווחה:*
( למבקש יש קשר עם שירותי הרווחה.
שם העובד הסוציאלי שתפקידו מלשכת
שכתובתה
( פרט את נסיבות יצירת הקשר
11. קשר עם גורם טיפולי אחר:*

( למבקש יש קשר עם גורם טיפולי אחר
(פרט את הגורם)
( פרט את נסיבות יצירת הקשר

12. נסיבות נוספות המצדיקות מתן הצו במעמד צד אחד:*
(א) חשש לאלימות בשל הגשת בקשה זו
(ב) חשש לאלימות חוזרת
(ג)

חתימת המצהיר
אני הח"מ מאשר כי ביום הופיע בפני
פרטי הזיהוי של המצהיר)
המוכר לי אישית שזיהיתי לפי תעודת זהות מס'
ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת בלבד ואת האמת כולה וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות הצהרתו לעיל וחתם עליה בפני.

חתימת מקבל התצהיר
* מלא את הפרטים לפי הענין ואם הם ידועים לך, מחק את המיותר לפי הענין; צרף מסמכים במידת האפשר.

טופס 3 (תיקון: תשס"ז)
(תקנה 2(ב))
בקשה לצו הגנה במעמד צד אחד
בבית משפט לעניני משפחה/השלום* תיק מס'
ב
המבקש
נ ג ד
המשיב
אני הח"מ מגיש בזה בקשה למתן צו הגנה במעמד צד אחד לפיו יורה בית המשפט כדלקמן:
א. לאסור על המשיב -
( (1) להיכנס לבית מס' דירה מס'
ברחוב עיר
( (2) להימצא בתחום של מהבית/הדירה/העיר;*
( (3) להטריד את
(פרטי הזיהוי של המוגן)
בכל דרך לרבות
(פרט את דרכי ההטרדה)
ובכל מקום לרבות
(מקום עבודה, חינוך או מקום אחר)
( (4) למנוע שימוש ב
(דירה, רכב, מיטלטלין)
( (5) למכור הנכסים
(דירה, רכב, מיטלטלין)
( (6) לשאת או להחזיק נשק.
ב. לצוות על המשיב לקיים קשר עם גורם טיפולי או לתת כל הוראה אחרת להבטחת שלומו ובטחונו של המוגן.
נימוקי הבקשה מפורטים בתצהיר המצ"ב; וכן מצ"ב רשימת נכסים לענין פסקאות (3) ו-(4) שבסעיף א.
הנסיבות לפיהן דרוש מתן צו במעמד צד אחד:

כמו כן יתבקש כב' בית המשפט לחייב את המשיב בהוצאות בקשה זו.
תאריך
חתימת המבקש
* מלא את הפרטים לפי הענין ומחק את המיותר לפי הענין.
טופס 4
(תקנה 3)
כתב ערובה
אני הח"מ ת"ז מרח'
בעיר , מתחייב בזה לפצות את המשיב על כל נזק שייגרם לו מהוצאת צו ההגנה, כפי שיראה בית המשפט לנכון, באם יקבע בית המשפט כי בקשתי קנטרנית.
ולראיה באתי על החתום
תאריך
חתימת המבקש
טופס 5 (תיקון: תשס"ז)
(תקנות 5 ו-8 (ג))
הודעה על דיון בבקשה
לצו הגנה/להארכת תקפו של צו הגנה*
בבית משפט לעניני משפחה/השלום* תיק מס'
ב
המבקש
נ ג ד
המשיב
אל:
(פרטי הזיהוי של המשיב)
דע כי
(פרטי הזיהוי של המבקש)
( הגיש נגדך בקשה לצו הגנה בהתאם לחוק למניעת אלימות במשפחה, התשנ"א - 1991, כמפורט בבקשה על נספחיה המצורפת בזה;
( הגיש בקשה לפיה ניתן נגדך צו הגנה במעמד צד אחד, שהעתק ממנו ומהבקשה מצורפים בזה;
( הגיש בקשה להארכת תקפו של צו הגנה כמפורט בבקשת ההארכה על נספחיה המצורפת בזה.
( הבקשה נקבעה לדיון במעמד שני הצדדים ביום בשעה
הנך רשאי להגיש תצהיר נגדי עד למועד הדיון בבקשה. אם לא תופיע לדיון במועד הנ"ל, ידון בית המשפט בבקשה בהעדרך.
תאריך
חתימת פקיד ביהמ"ש
טופס 6 (תיקון: תשס"ז)
(תקנה 7(א))
צו הגנה
בבית משפט לעניני משפחה/השלום* תיק מס'
ב
המבקש
נ ג ד
המשיב
( לאחר דיון במעמד שני הצדדים אני מצווה כלהלן:
( לאחר עיון בבקשה ובתצהיר ולאחר שהומצאה ערובה להנחת דעתי אני מצווה במעמד צד אחד, כלהלן:
1. אני אוסר על המשיב
(פרטי זיהוי של המשיב)

( להיכנס לבית מס' דירה מס' ברחוב בעיר ;
( להימצא בתחום של מהבית/הדירה/העיר;
( להטריד את
(פרטי המוגן)
בכל דרך לרבות
(פירוט דרכי ההטרדה)
ובכל מקום לרבות
(מקום העבודה, חינוך או מקום אחר);
( למנוע שימוש ב
(דירה, רכב, מיטלטלין אחרים);
( למכור את הנכסים
(דירה, רכב, מיטלטלין אחרים);
( כן אני מצווה על המשיב:

קשר עם גורם טיפולי/הוראה אחרת להבטחת שלומו ובטחונו של המוגן;

3. המשיב יתן ערובה/ערובה בנקאית/ערובה צד ג' בסך ,לקיום הצו ולהתנהגות טובה.
4. הערובה תחולט כולה/חלקה , עם החלטת בית המשפט
פירוט החלק
כי -
( הופר הצו
( הופר איסור של הצו.
פירוט האיסור
5. הערובה תפקע עם פקיעת הצו.
6. כן אני מחייב את המשיב בהוצאות בסך ש"ח לטובת המבקש.
7. צו זה יעמוד בתקפו עד
8. על אף האיסור להיכנס ולהתקרב לבית רשאי המשיב להיכנס לבית נושא הצו ביום בשעה בליווי/בלי ליווי משטרה/אדם
אחר
(פרטי הזיהוי של המלווה האחר)
כדי לקחת
פירוט המיטלטלין
9. הוראות בדבר נשיאת נשק
[ ] אני אוסר על המשיב לשאת או להחזיק בנשק ומורה למשטרה על תפיסת הנשק לאלתר.
איסור נשיאת הנשק ימשיך לעמוד בתוקפו גם לאחר פקיעת צו ההגנה, כל עוד לא ביטל אותו בית המשפט.
[ ] אני מתיר למשיב להמשיך לשאת או להחזיק בנשק בתנאים אלה:התנאים האמורים ימשיכו לעמוד בתוקפם גם לאחר פקיעת צו ההגנה, כל עוד לא ביטל אותם בית המשפט.
[ ] בעל מפעל ראוי/בעל רישיון מיוחד/רשות ביטחון (מחק/י את המיותר) יפעלו כמפורט להלן להבטחת קיום התנאים להיתר נשיאת הנשק (הוראות אלו יינתנו כאשר ההיתר לנשיאת הנשק ניתן על פי בקשה לפי סעיף 2ג(א)(2) או (3) או 2ג(ב) לחוק):הוראה זו תמשיך לעמוד בתוקפה גם לאחר פקיעת צו ההגנה, כל עוד לא ביטל אותה בית המשפט.
10. שונות
ניתן היום
שופט
אל: מזכירות בית המשפט
נא להודיע על הצו ל-
( פקיד הרישוי לכלי יריה במשרד הפנים במחוז
( משטרת ישראל/שירותי בתי הסוהר/שירות הבטחון הכללי/צה"ל

שופט
תאריך

טופס 7 (תיקון: תשס"ז)
(תקנה 7(ב))
הודעה על צו הגנה
[מחק את המיותר, סמן ומלא את הפרטים לפי הענין]
בבית משפט לעניני משפחה/השלום תיק מס'
ב
המבקש
נגד
המשיב

הודעה על צו הגנה הכולל איסור/היתר נשיאת נשק והחזקתו / הודעה על צו הגנה הכולל תנאים להמשך נשיאת נשק והחזקתו (מחק/י את המיותר)
לפי סעיף 2ו לחוק למניעת אלימות במשפחה, התשנ"א-1991
אל: 1. פקיד הרישוי לכלי יריה במשרד הפנים.
2. הגורם במשטרת ישראל המטפל בהפקדות נשק במרחב או בתחנה הקרובים לבית המשפט.
3. צבא הגנה לישראל, מפקדת המשטרה הצבאית החוקרת, מדור פיקוח חקירות, חוליית אלימות במשפחה, צבא ההגנה לישראל (אם המחויב בצו נמנה עם כוחות המילואים של צבא הגנה לישראל או אם נמסר לו נשק מטעם צבא הגנה לישראל או בהסכמתו כדי להחזיקו, לרבות נשק שנמסר לו לפי תעודת הרשאה כאמור בסעיף 5ב(ג) לחוק כלי היריה).
4. (רשות ביטחון שעמה נמנה המחויב בצו).
דע לך שביום נתן בית משפט זה צו הגנה שהעתק ממנו מצ"ב, ולפיו -
[ ] אסר על המשיב להחזיק או לשאת נשק.
[ ] התיר למשיב להמשיך להחזיק או לשאת נשק בתנאים אלה:


[ ] הורה ל (בעל רישיון מיוחד / בעל מפעל ראוי / רשות ביטחון [מחק/י את המיותר]) לנקוט צעדים אלה להבטחת קיומם של התנאים להמשך החזקת או נשיאת הנשק:


תוקף הצו עד יום
איסור החזקת או נשיאת הנשק / ההוראות בקשר להמשך החזקת או נשיאת הנשק ימשיכו לעמוד בתוקפם גם לאחר פקיעת תוקפו של צו ההגנה, כל עוד לא יבוטלו על ידי בית המשפט.

חתימת מזכיר בית המשפט תאריך
טופס 8 (תיקון: תשס"ז)
(תקנה 8(א))
בקשה להארכת תוקפו של צו הגנה
(סעיף 5 לחוק למניעת אלימות במשפחה, התשנ"א-1991)

בבית משפט לעניני משפחה/השלום* תיק מס'
ב
המבקש
נ ג ד
המשיב
אני הח"מ מבקש בזה מבית המשפט להאריך תוקפו של צו הגנה שניתן ביום כמפורט להלן:**
א. לאסור על המשיב -
( (1) להיכנס לבית מס' דירה מס' ברחוב עיר ;
( (2) להימצא בתחום של מהבית/הדירה/העיר*;
( (3) להטריד את
(פרטי הזיהוי של המוגן)
בכל דרך לרבות
(פירוט דרכי ההטרדה)
ובכל מקום לרבות
(מקום עבודה, חינוך או מקום אחר)
( (4) למנוע שימוש ב
(דירה, רכב, מיטלטלין)
( (5) למכור הנכסים
(דירה, מיטלטלין, רכב)
( (6) לשאת או להחזיק נשק.
ב. לצוות על המשיב לקיים קשר עם גורם טיפולי או לתת כל הוראה אחרת להבטחת שלומו ובטחונו של המוגן.
נימוקי הבקשה מפורטים בתצהיר של , המהווה חלק בלתי נפרד מבקשה זו;
מצ"ב רשימת נכסים לענין פסקאות (3) ו-(4) שבסעיף א.
כמו כן יתבקש כב' בית המשפט לחייב את המשיב בהוצאות בבקשה זו.
תאריך
חתימה
* מחק את המיותר
** פרט אל האיסור/האיסורים המבוקש/ים.

טופס 8א (תיקון: תשס"ז)
(תקנה 8ב(א))
בקשה להתיר המשך החזקה או נשיאת נשק למחויב בצו הגנה
[מחק את המיותר, סמן ומלא את הפרטים לפי הענין]
בבית משפט לעניני משפחה/השלום ב
מס' תיק
נ ג ד
המבקש (המחויב בצו ההגנה) המשיב (המוגן)
אני הח"מ מבקש בזה מבית המשפט להתיר לי להמשיך להחזיק או לשאת נשק כיוון ש:
[ ] הנשק דרוש לי לם הגנה עצמית מפני סכנה ממשית.
[ ] הנשק משמש אותי במסגרת עבודתי אצל בעל רישיון מיוחד / במפעל ראוי ואיסור ההחזקה או הנשיאה עלול להביא להפסקת עבודתי או לפגוע באופן ממשי בהמשך עבודתי; מצורפת בקשה מנומקת בכתב מאת הממונה עלי אצל בעל הרישיון המיוחד / במפעל הראוי.
[ ] אני איש רשות ביטחון ומצורפת בקשה מנומקת בכתב מאת הממונה עלי ברשות הביטחון.

שם חתימת המבקש תאריך
תצהיר
אני הח"מ מצהיר כי הפרטים שאמסור להלן הם נכונים/נכונים למיטב ידיעתי ואמונתי: [מחק את המיותר ומלא לפי הענין]
1. פרטי המבקש (המחויב בצו):
א. שם משפחה שם פרטי
ב. מס' זהות
ג. מען קבוע מס' טלפון
ד. מען וטלפון למסירת כתבי בי-דין או הודעות
ה. תאריך לידה
ו. המעמד האישי: רווק/נשוי/אלמן/גרוש
ז. תאריך נישואין
ח. שם בן/ת הזוג
ט. עיסוק ומקום עבודה ; מס' טלפון
י. קרבת משפחה למשיב
2. פרטי המוגן:
א. שם משפחה שם פרטי
ב. מס' ת"ז
ג. מען קבוע מס' טלפון
ד. תאריך לידה
ה. המוגן: קטין/בגיר/חסוי
ו. המעמד האישי: רווק/נשוי/אלמן/גרוש
ז. תאריך נישואין
ח. שם בן הזוג
ט. עיסוק ומקום עבודה מס' טלפון
י. קרבת משפחה למבקש
3. ברשותי נשק מסוג לפי רישיון מס' שהעתקו מצ"ב / אני בעל רישיון או אישור אחר שהעתקם מצ"ב לשאת נשק מסוג
לצורך [מחק את המיותר ומלא לפי הענין]
4. נימוקי הבקשה:
[ ] הנשק דרוש לי לשם הגנה עצמית מפני סכנה ממשית בשל הנסיבות המתוארות להלן:

[ ] הנשק משמש אותי במסגרת עבודתי אצל בעל רישיון מיוחד / במפעל ראוי, ואיסור החזקת או נשיאת הנשק עלול להביא להפסקת עבודתי או לפגוע באופן ממשי בהמשך עבודתי; מצורפת בקשה מנומקת בכתב מאת
הממונה עלי אצל בעל הרישיון המיוחד / במפעל
הראוי.
[ ] אני איש רשות ביטחון (שם הרשות) ובמסגרת תפקידי אני נדרש לשאת נשק. מצורפת בקשה מנומקת בכתב מאת הממונה עלי ברשות הביטחון.
חתימת המצהיר
אני הח"מ מאשר כי ביום הופיע לפני (פרטי הזיהוי של המצהיר) המוכר לי אישית/שזיהיתי לפי תעודת זהות מס'
ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת בלבד ואת האמת כולה וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות הצהרתו לעיל וחתם עליה בפני.

חתימת מקבל התצהיר
טופס 8ב (תיקון: תשס"ז)
(תקנה 8ב(ב))
בקשת ממונה להתיר החזקה או נשיאה של נשק על ידי מחויב בצו הגנה
[מחק את המיותר, סמן ומלא את הפרטים לפי הענין]
במצורף לבקשת (פרטי המחויב בצו הגנה, בטופס זה - המבקש) שהוגשה לבית משפט השלום/לעניני משפחה ב תיק מס'
אני הח"מ:
[ ] בעל תפקיד במפעל ראוי / אצל בעל רישיון מיוחד, שאצלו מועסק גם המבקש, מבקש מבית המשפט שיתיר למבקש להמשיך לשאת או להחזיק נשק לצורך עבודתו/ תפקידו כ במפעל הראוי / אצל בעל הרישיון המיוחד, בכפוף לתנאים שיפורטו בהמשך.
איסור החזקה או נשיאה של נשק עלול להביא להפסקת עבודתו של המבקש או לפגוע ממשית בהמשך עבודתו מסיבות אלה:[ ] מפקדו של המבקש ברשות הביטחון .
מבקש מבית המשפט שיתיר למבקש להמשיך לשאת או להחזיק נשק לצורך תפקידו ברשות הביטחון, בכפוף לתנאים שיפורטו בהמשך, מהנימוקים האלה:
שם וחתימת הממונה תאריך
תצהיר
אני הח"מ מצהיר כי הפרטים שאמסור להלן הם נכונים/נכונים למיטב ידיעתי ואמונתי:
1. פרטים על המבקש (המחויב בצו):
א. שם משפחה שם פרטי
ב. מס' זהות
ג. מס' אישי בצה"ל
ד. עיסוק ומקום עבודה ; מס' טלפון ; תפקיד
2. פרטים על הממונה (המצהיר):
א. שם משפחה שם פרטי
ב. מס' זהות
ג. מקום עבודה מס' טלפון בעבודה
ד. היותי ממונה על המבקש מתבטאת ב: (נא לפרט את דרגת הפיקוח והכפיפות ככל האפשר)
חתימת המצהיר
אני הח"מ מאשר כי ביום הופיע לפני (פרטי הזיהוי של המצהיר) המוכר לי אישית/שזיהיתי לפי תעודת זהות מס'
ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת בלבד ואת האמת כולה וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות הצהרתו לעיל וחתם עליה בפני.

חתימת מקבל התצהיר
טופס 8ג (תיקון: תשס"ז)
(תקנה 8ב(ג))
בקשת מפקד יחידה בצה"ל להתיר למחויב בצו להחזיק או לשאת נשק
לפי סעיף 2ג(ב) לחוק למניעת אלימות במשפחה, התשנ"א-1991
[מחק את המיותר, סמן ומלא את הפרטים לפי הענין]
בבית משפט לעניני משפחה/השלום ב
תיק מס'
המבקש (מפקד היחידה)
בענינו של
נ ג ד
המחויב בצו המשיב (המוגן)
אני הח"מ מבקש בזה מבית המשפט להתיר ל (פרטי המחויב בצו הגנה) להמשיך להחזיק או לשאת נשק שניתן לו מתוקף תפקידו בשירות סדיר / מילואים בצבא ההגנה לישראל, וזאת עד יום .
נימוקי הבקשה מפורטים בתצהיר של , המהווה חלק בלתי נפרד מבקשה זו.

שם וחתימת מפקד היחידה תאריך
תצהיר
אני הח"מ מצהיר כי הפרטים שאמסור להלן הם נכונים/נכונים למיטב ידיעתי ואמונתי:
1. פרטים על המחויב בצו:
א. שם משפחה שם פרטי
ב. מס' זהות
ג. מס' אישי בצה"ל
ד. מען קבוע מס' טלפון
ה. מקום שירות מס' טלפון תפקיד
דרגה בשירות סדיר/הנמנה עם כוחות המילואים של צה"ל.
2. פרטים על מפקד היחידה (המצהיר):
א. שם משפחה שם פרטי
ב. מס' זהות
ג. מס' אישי בצה"ל
ד. מקום השירות מס' טלפון
ה. דרגה
ו. פירוט יחסי הכפיפות / העבודה בין המצהיר לבין המחויב בצו:3. נימוקי הבקשה:


חתימת המצהיר
אני הח"מ מאשר כי ביום הופיע לפני
(פרטי הזיהוי של המצהיר) המוכר לי אישית/שזיהיתי לפי תעודת זהות מס' ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת בלבד ואת האמת כולה וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן,
אישר נכונות הצהרתו לעיל וחתם עליה בפני.

חתימת מקבל התצהיר
טופס 8ד (תיקון: תשס"ז)
(תקנה 8ג(א))
בקשת מחויב בצו לביטול איסור החזקה או נשיאה של נשק
[מחק את המיותר, סמן ומלא את הפרטים לפי הענין]
בבית משפט לעניני משפחה / השלום ב
תיק מס'
נ ג ד
המחויב בצו המשיב (המוגן)
אני הח"מ מבקש בזה מבית המשפט לבטל את ההוראה האוסרת עלי להחזיק או לשאת נשק, שניתנה במסגרת צו הגנה שהוציא בית משפט זה בתאריך .
נימוקי הבקשה מפורטים בתצהיר חתום בידי, המהווה חלק בלתי נפרד מבקשה זו.

שם וחתימת המבקש תאריך
תצהיר
אני הח"מ מצהיר כי הפרטים שאמסור להלן הם נכונים/נכונים למיטב ידיעתי ואמונתי:
1. פרטים על המבקש (המחויב בצו):
א. שם משפחה שם פרטי
ב. מס' זהות
ג. מען קבוע מס' טלפון
ד. תאריך לידה
ה. המעמד האישי: רווק/נשוי/אלמן/גרוש
ו. תאריך נישואין
ז. שם בן/ת הזוג
ח. קרבת משפחה למוגן
ט. מקום עבודה/שירות מס' טלפון תפקיד
2. פרטים על המוגן/ת:
א. שם משפחה שם פרטי
ב. מס' ת"ז
ג. מען קבוע מס' טלפון
ה. תאריך לידה
ו. מקום עבודה מס' טלפון
3. נסיבות הגשת הבקשה:
[ ] ביום ניתן כנגדי בבית המשפט ב צו הגנה שהעתקו מצ"ב, שאסר עלי להחזיק או לשאת נשק שהיה ברשותי/שהיתה לי רשות להחזיק או לשאת בנסיבות:


[ ] ביום הגשתי לבית המשפט בקשה, שהעתקה מצ"ב, להתיר לי להמשיך לשאת או להחזיק מסיבות אלה:
[ ] ביום צורפה לבקשתי להתיר לי החזקה או נשיאה של נשק גם בקשת הממונה עלי במפעל ראוי / בעל רישיון מיוחד / רשות ביטחון, שהעתקה מצ"ב.
[ ] ביום הגיש מפקד יחידה בקשה להתיר לי החזקה או נשיאה של נשק, שהעתקה מצ"ב.
[ ] ביום ניתנה על ידי בית המשפט החלטה שהעתקה מצ"ב בבקשתי להתיר לי החזקה או נשיאה של נשק.
[ ] תוקפו של צו ההגנה הסתיים / יסתיים בתאריך .
[ ] מועד סיום תוקפו של צו ההגנה נקבע בעת מתן הצו / הוארך פעמים
[מחק את המיותר והשלם לפי הענין].
4. נימוקי הבקשה:חתימת המצהיר
אני הח"מ מאשר כי ביום הופיע לפני
(פרטי הזיהוי של המצהיר) המוכר לי אישית/שזיהיתי לפי תעודת זהות מס' ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת בלבד ואת האמת כולה וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן,
אישר נכונות הצהרתו לעיל וחתם עליה בפני.

חתימת מקבל התצהיר
טופס 8ה (תיקון: תשס"ז)
(תקנה 8ג(ב))
בקשת מפקד יחידה בצה"ל לביטול איסור החזקה או נשיאה של נשק
[מחק את המיותר, סמן ומלא את הפרטים לפי הענין]
בבית משפט לעניני משפחה / השלום ב
תיק מס'
המבקש (מפקד היחידה)
נ ג ד
המחויב בצו המשיב (המוגן)
אני הח"מ מבקש בזה מבית המשפט לבטל את ההוראה האוסרת על
(פרטי המחויב בצו) להחזיק או לשאת נשק, שניתנה במסגרת צו הגנה שהוציא בית משפט זה בתאריך .
נימוקי הבקשה מפורטים בתצהיר חתום בידי, המהווה חלק בלתי נפרד מבקשה זו.

שם וחתימת המבקש תאריך
תצהיר
אני הח"מ מצהיר כי הפרטים שאמסור להלן הם נכונים/נכונים למיטב ידיעתי ואמונתי:
1. פרטים על המחויב בצו:
א. שם משפחה שם פרטי
ב. מס' זהות
ג. מס' אישי בצה"ל
ד. מען קבוע מס' טלפון
ה. מקום שירות מס' טלפון תפקיד דרגה
בשירות סדיר/הנמנה עם כוחות המילואים של צה"ל.
2. פרטים על המבקש (מפקד היחידה המצהיר):
א. שם משפחה שם פרטי
ב. מס' ת"ז
ג. מס' אישי בצה"ל
ד. מקום השירות מס' טלפון
ה. דרגה
ו. פירוט יחסי הכפיפות / העבודה בין המצהיר לבין המחויב בצו:


3. נסיבות הגשת הבקשה:
[ ] ביום ניתן כנגד (פרטי המחויב בצו) בבית המשפט
ב צו הגנה שהעתקו מצ"ב, שאסר עלי להחזיק או לשאת נשק שהיה ברשותו/שהיתה לו רשות להחזיק או לשאת בנסיבות:


[ ] ביום הגשתי לבית המשפט בקשה, שהעתקה מצ"ב בתמיכה לבקשתו של (פרטי המחויב בצו) להתיר לי להמשיך לשאת או להחזיק מהסיבות המפורטות להלן:


[ ] ביום נתן בית המשפט החלטה, שהעתקה מצ"ב, להתיר ל
(פרטי המחויב בצו) החזקה או נשיאה של נשק.
[ ] תוקפו של צו ההגנה הסתיים / יסתיים בתאריך .
[ ] מועד סיום תוקפו של צו ההגנה נקבע בעת מתן הצו / הוארך פעמים
[מחק את המיותר והשלם לפי הענין].
4. נימוקי הבקשה:
חתימת המצהיר
אני הח"מ מאשר כי ביום הופיע לפני
(פרטי הזיהוי של המצהיר) המוכר לי אישית/שזיהיתי לפי תעודת זהות מס' ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת בלבד ואת האמת כולה וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן,
אישר נכונות הצהרתו לעיל וחתם עליה בפני.

חתימת מקבל התצהיר
טופס 8ו (תיקון: תשס"ז)
(תקנה 8ד(א))
בקשת מחויב בצו לביטול תנאים / הסדרים להחזקה או נשיאת נשק
לפי סעיף 5(ג) לחוק
[מחק את המיותר, סמן ומלא את הפרטים לפי הענין]
בבית המשפט לעניני משפחה / השלום ב
מס' תיק
נ ג ד
המחויב בצו המשיב (המוגן)
אני הח"מ מבקש בזה מבית המשפט לבטל את התנאים / ההסדרים הבאים שבכפוף להם הותר המשך ההחזקה או הנשיאה של נשק על ידי, למרות צו ההגנה שניתן בתאריך . 1.
2.
3.
4.

נימוקי הבקשה מפורטים בתצהיר חתום בידי, המהווה חלק בלתי נפרד מבקשה זו.

שם וחתימת המבקש תאריך
תצהיר
אני הח"מ מצהיר כי הפרטים שאמסור להלן הם נכונים/נכונים למיטב ידיעתי ואמונתי:
1. פרטים על המבקש (המחויב בצו):
א. שם משפחה שם פרטי
ב. מס' זהות
ג. מען קבוע מס' טלפון
ה. תאריך לידה
ו. המעמד האישי: רווק/נשוי/אלמן/גרוש
ז. תאריך נישואין
ח. שם בן/ת הזוג
ט קרבת משפחה למוגן
י. מקום עבודה/שירות מס' טלפון תפקיד
2. פרטים על המוגן/ת:
א. שם משפחה שם פרטי
ב. מס' זהות
ג. מען קבוע מס' טלפון
ד. תאריך לידה
ה. מקום עבודה ; מס' טלפון
3. נסיבות הגשת הבקשה:
[ ] ביום ניתן צו הגנה שהעתקו מצ"ב בבית המשפט ב
[ ] ביום התיר בית המשפט, בהחלטה שהעתקה מצ"ב, המשך החזקה או נשיאה של נשק בידי כפוף לתנאים / להסדרים אלה:


[ ] בהחלטה המתירה המשך החזקת/נשיאת נשק נקבע גם כי , הממונה על המחויב בצו, יהיה אחראי על עמידה בתנאים / בהסדרים האמורים.
[ ] ביום הוגשה בקשה, שהעתקה מצ"ב, לביטול התנאים / ההסדרים האמורים כולם / חלקם.
[ ] תוקפו של צו ההגנה הסתיים / יסתיים ביום .
[ ] מועד סיום תוקפו של צו ההגנה נקבע בעת מתן הצו / הוארך פעמים
[מחק את המיותר והשלם לפי הענין].
4. נימוקי הבקשה:
הצעות לתנאים / הסדרים חלופיים:

חתימת המצהיר
אני הח"מ מאשר כי ביום הופיע לפני
(פרטי הזיהוי של המצהיר) המוכר לי אישית/שזיהיתי לפי תעודת זהות מס' ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת בלבד ואת האמת כולה וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן,
אישר נכונות הצהרתו לעיל וחתם עליה בפני.

חתימת מקבל התצהיר
טופס 8ז (תיקון: תשס"ז)
(תקנה 8ד(ב))
בקשת מפקד יחידה לביטול תנאים / הסדרים להחזקה או נשיאת נשק לפי סעיף 5(ג) לחוק
[מחק את המיותר, סמן ומלא את הפרטים לפי הענין]
בבית המשפט לעניני משפחה / השלום ב
מס' תיק
המבקש (מפקד היחידה)
בענינו של
נ ג ד
המחויב בצו המשיב (המוגן)
אני הח"מ מבקש בזה מבית המשפט לבטל את התנאים / ההסדרים הבאים שבכפוף להם הותר המשך ההחזקה או הנשיאה של נשק בידי
(פרטי המחויב בצו), למרות צו ההגנה שניתן בתאריך .
1.
2.
3.
4.

נימוקי הבקשה מפורטים בתצהיר חתום בידי, המהווה חלק בלתי נפרד מבקשה זו.

שם וחתימת המבקש תאריך
תצהיר
אני הח"מ מצהיר כי הפרטים שאמסור להלן הם נכונים/נכונים למיטב ידיעתי ואמונתי:
1. פרטים על המחויב בצו:
א. שם משפחה שם פרטי
ב. מס' זהות
ג. מס' אישי בצה"ל
ד. מען קבוע מס' טלפון
ה. מקום שירות מס' טלפון תפקיד
דרגה בשירות סדיר/נמנה על כוחות המילואים של צה"ל.
2. פרטים על מפקד היחידה (המצהיר):
א. שם משפחה שם פרטי
ב. מס' זהות
ג. מס' אישי בצה"ל
ד. מקום השירות מס' טלפון
ה. תפקיד במקום השירות
ו. דרגה
ז. פירוט יחסי הכפיפות / העבודה בין המצהיר לבין המחויב בצו:


3. נסיבות הגשת הבקשה:
[ ] ביום ניתן צו הגנה שהעתקו מצ"ב בבית המשפט
ב .
[ ] ביום התיר בית המשפט, בהחלטה שהעתקה מצ"ב, המשך החזקה או נשיאה של נשק בידי בכפוף לתנאים / להסדרים אלה:
[ ] בהחלטה המתירה המשך החזקת/נשיאת נשק נקבע גם כי
הממונה על המחויב בצו, יהיה אחראי על עמידה בתנאים / בהסדרים האמורים.
[ ] ביום הוגשה בקשה, שהעתקה מצ"ב, לביטול התנאים / ההסדרים האמורים כולם / חלקם.
[ ] תוקפו של צו ההגנה הסתיים / יסתיים בתאריך .
[ ] מועד סיום תוקפו של צו ההגנה נקבע בעת מתן הצו / הוארך פעמים
[מחק את המיותר והשלם לפי הענין].
4. נימוקי הבקשה:הצעות לתנאים / הסדרים חלופיים:
חתימת המצהיר
אני הח"מ מאשר כי ביום הופיע לפני
(פרטי הזיהוי של המצהיר) המוכר לי אישית/שזיהיתי לפי תעודת זהות מס' ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת בלבד ואת האמת כולה וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות הצהרתו לעיל וחתם עליה בפני.

חתימת מקבל התצהיר
טופס 8ח (תיקון: תשס"ז)
(תקנה 8ה(א))
הודעה על דיון בבקשה בקשר להחזקה או נשיאה של נשק
[מחק את המיותר ומלא לפי הענין]
בבית המשפט לעניני משפחה / השלום ב
מס' תיק
נ ג ד
המבקש (המחויב בצו הגנה) המשיב (המוגן)
אל: (פרטי הזיהוי של המבקש)
(פרטי הזיהוי של המשיב)
(הממונה על המבקש)
(מפקד היחידה)
(קצין המבצעים של מוקד מפקדת המשטרה הצבאית)
בתיק זה הוגשה -
[ ] בקשה להיתר נשיאת נשק
[ ] בקשה לביטול איסור נשיאת נשק
[ ] בקשה לביטול תנאים והסדרים לנשיאת נשק
העתק הבקשה ונספחיה מצורף בזה.
הבקשה נקבעה לדיון במעמד שני הצדדים ביום בשעה
הנך רשאי להגיש תצהיר נגדי עד למועד הדיון בבקשה.
אם לא תופיע לדיון במועד הנ"ל בית המשפט יהיה רשאי [מחק את המיותר]:
[ ] לדחות את הדיון למועד אחר.
[ ] למחוק את הבקשה או לדחותה.
[ ] לפסוק הוצאות לחובתך.
תאריך חתימת מזכיר בית המשפט
טופס 9 (תיקון: תשס"ז)
(תקנה 9(א))
בקשה בשל הפרת צו הגנה
בבית משפט לעניני משפחה/השלום* תיק מס'
ב
המבקש
נ ג ד
המשיב
אני הח"מ מבקש מבית המשפט לכוף את (פרטי הזיהוי של המשיב) בקנס או במאסר לציית לצו ההגנה שניתן ביום
( כמו כן אני מבקש מבית המשפט לחלט את הערובה/חלק ממנה* כפי שנקבע בצו ההגנה שהופר.
כמו כן אני מבקש כב' בית המשפט לחייב את המשיב בהוצאות בקשה זו.

* מחק את המיותר ומלא את הפרטים לפי הענין.
טופס 10
(תקנה 9(א))
תצהיר
אני הח"מ מצהיר כי הפרטים שאמסור להלן הם נכונים/נכונים למיטב ידיעתי ואמונתי:*
1. פרטים על בן משפחה המבקש*
א. שם משפחה שם פרטי
ב. מס' ת"ז
ג. מען קבוע ; מס' טלפון
ד. מען ומס' טלפון למסירת כתבי בי-דין או הודעות
ה. תאריך לידה
ו. המעמד האישי: רווק/נשוי/אלמן/גרוש
ז. תאריך נישואין
ח. שם בן הזוג
ט. עיסוק ומקום עבודה ; מס טלפון
י. קרבת משפחה למשיב
2. פרטים של המוגן*
א. שם משפחה שם פרטי
ב. מס' ת"ז
ג. מען קבוע ; מס' טלפון
ד. תאריך לידה
ה. המוגן: קטין/בגיר/חסוי
ו. המעמד האישי: רווק/נשוי/אלמן/גרוש
ז. תאריך נישואין
ט. עיסוק ומקום עבודה מס' טלפון
י. קרבת משפחה למשיב
3. פרטים על המשיב:*
א. שם משפחה שם פרטי
ב. מס' ת"ז
ג. מען קבוע ; מס' טלפון
ד. מען זמני ; מס' טלפון
ה. תאריך לידה
ו. המעמד האישי: רווק/נשוי/אלמן/גרוש
ז. תאריך נישואין
ח. שם בן הזוג
ט. עיסוק ומקום עבודה מס' טלפון
י. למיטב ידיעתי נמצא המשיב רוב שעות היום בכתובת מס טלפון
4. ביום ניתן צו הגנה שהעתקו מצ"ב בבית משפט מחוזי/שלום* ב
5. ביום התקיים דיון במעמד שני הצדדים והמשיב הופיע/לא הופיע* לדיון.
6. ביום נמסרו במסמכי בי-דין למשיב.
7. נסיבות ההפרה (אם המבקש/המוגן נזקק לטיפול רפואי, צרף צילום של תעודה רפואית):


חתימת המצהיר

אני הח"מ מאשר כי ביום הופיע בפני (פרטי הזיהוי של המצהיר)

המוכר לי אישית/שזהיתי לפי תעודת זהות מס'
ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת בלבד ואת האמת כולה וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות הצהרתו לעיל וחתם עליה בפני.

חתימת מקבל התצהיר

* מחק את המיותר ומלא לפי הענין.

טופס 11 (תיקון: תשס"ז)
(תקנה 9(א))
הודעה על דיון בבקשה בשל הפרת צו הגנה
בבית משפט לעניני משפחה/השלום* תיק מס'
ב
המבקש
נ ג ד
המשיב
אל:
(פרטי הזיהוי של המשיב)
דע כי
(פרטי הזיהוי של המבקש)
1. הגיש נגדך בקשה בשל הפרת צו הגנה בהתאם לחוק למניעת אלימות במשפחה, התשנ"א-1991, כמפורט בבקשה, על נספחיה, המצורפת בזה.
2. הבקשה נקבעה לדיון במעמד שני הצדדים ב בשעה
אם לא תופיע לדיון יורה בית המשפט על הבאתך בפניו לצורך קיום הדיון.
תאריך
חתימת מזכיר בית המשפט
______________________________
1 ק"ת תשנ"א, 971; תשס"ו, 234.
2 במקור לא מובא בתוספת, בטופס 2, בפריט 3, פריט משנה ח.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ