אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | חקיקה | כתבי טענות | טפסים | TV | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות להסדרת תוצרת אורגנית (תוצרת אורגנית מן הצומח - ייצורה ומכירתה), התשס"ח-2008

תקנות להסדרת תוצרת אורגנית (תוצרת אורגנית מן הצומח - ייצורה ומכירתה), התשס"ח-2008

תקנות להסדרת תוצרת אורגנית (תוצרת אורגנית מן הצומח - ייצורה ומכירתה), התשס"ח-2008 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 15(א)(1) ו-(2) לחוק להסדרת תוצרת אורגנית, התשס"ה-2005 (להלן - החוק), בהתייעצות עם שר הבריאות, עם השר להגנת הסביבה ועם הארגון היציג, ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:
פרק א': כללי
1. הגדרות
בתקנות אלה -
"הסבה" - הסבה של חלקה שאינה חלקה אורגנית לחלקה אורגנית;
"זרעים" -לרבות פקעות ובצלים;
"חומר ריבוי" - שתילים, ייחורים ורכב;
"חלקה אורגנית" - קרקע שגוף אישור ובקרה אישר לגידול תוצרת אורגנית מן הצומח;
"ייצור" - גידול, קטיף, מיון, אריזה, אחסון, עיבוד, יבוא ויצוא;
"מבקר" - מי שתפקידו, מטעם גוף אישור ובקרה, לבדוק עוסקים בתוצרת אורגנית מן הצומח;
"מוצר" - תוצרת אורגנית שעברה תהליך עיבוד;
"מספר E" - כהגדרתו בתקנות בריאות הציבור (מזון) (תוספי מזון), התשס"א-2001;
"מצע מנותק" - מצע לגידול צמחים שאינו מחובר לקרקע;
"עוסק" - עוסק בייצור תוצרת אורגנית מן הצומח;
"עיבוד" - כל פעולה לשינוי מרקם או צורה של תוצרת אורגנית מן הצומח;
"שאריות" - שאריות בקרקע או בתוצרת אורגנית מן הצומח של חומרים שלא הותרו לשימוש בתקנות אלה או בתקנות התכשירים האורגניים;
"תקנות התכשירים האורגניים" - תקנות להסדרת תוצרת אורגנית (תכשירים לשימוש בייצור תוצרת אורגנית מן הצומח), התשס"ח3008- .
2. איסור שימוש בחומרים מסויימים
לא ישתמש אדם בייצור תוצרת אורגנית מן הצומח ברכיבים שיוצרו מצמחים שהונדסו באופן גנטי או ברכיבים שטופלו בקרינה מייננת ולא יטפל בתוצרת בקרינה מייננת.
3. הפרדה ושילוט
(א) לא יגדל אדם תוצרת חקלאית מן הצומח בחלקת גידול שבהסבה אלא אם כן בכניסות לחלקה מוצבים שלטים שרשום עליהם "חלקה בהסבה".
(ב) לא יגדל אדם תוצרת אורגנית מן הצומח בחלקה אורגנית אלא אם כן בכניסות לחלקה האורגנית מוצבים שלטים שרשומות עליהם המילים "חלקה אורגנית".
(ג) לא יעבד אדם תוצרת אורגנית, לא ימיין ולא יארוז תוצרת כאמור אלא אם כן באותו מקום ובאותו זמן אין מעבדים, ממיינים או אורזים מוצרים שאינם תוצרת אורגנית, ואלא אם כן מוצב, באופן בולט לעין שלט שרשום בו "ייצור תוצרת אורגנית".
(ד) לא יאחסן אדם תוצרת אורגנית אלא במקום שאין מאחסנים בו תוצרת שאינה תוצרת אורגנית, ובכניסה למקום מוצב שלט שרשום בו "תוצרת אורגנית".
(ה) לא יציג אדם למכירה תוצרת אורגנית אלא אם כן מקום הצגתה נפרד ממקום הצגתה של תוצרת שאיננה אורגנית ובמקום מוצב שלט שרשום בו "תוצרת אורגנית".
4. ניקוי וחיטוי
לא יעבד אדם תוצרת אורגנית לא ימיין ולא יארוז תוצרת כאמור אלא אם כן הוא ניקה, חיטא ושטף היטב במים את הציוד, הכלים ומשטחי העבודה הנמצאים בשטח העיבוד, המיון או האריזה באופן שלא נשארו בהם שאריות של חומרי הניקוי והחיטוי.
פרק ב': סימון ופרסום תוצרת אורגנית
5. סימון זרעים וחומר ריבוי
לא יאשר גוף אישור ובקרה סימון זרעים וחומר ריבוי בסמל בקרה אלא אם כן הופקו מצמחי-אם שעובר להפקתם היו תוצרת אורגנית מן הצומח, לתקופות המפורטות להלן:
(1) בגידולים חד-שנתיים - עונת גידול אחת לפחות;
(2) בגידולים רב-שנתיים - שתי עונות גידול לפחות.
6. סימון תוצרת בהסבה
גוף אישור ובקרה רשאי להתיר סימון "תוצרת בהסבה לאורגני" בתוצרת שגודלה בחלקות שבהסבה כאמור בפרק ד' החל בשנה השניה להסבה.
פרק ג': תנאי תשתית לחלקה אורגנית
7. מרחק מזערי
(א) לא יאשר גוף אישור ובקרה חלקה אורגנית אלא אם כן בדק ומצא כי המרחק בין החלקה האורגנית לחלקה שאיננה אורגנית הוא שלושים מטרים לפחות, ואם החלקה שאיננה אורגנית מרוססת מן האוויר, המרחק הוא מאתיים מטרים לפחות.
(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), בחלקות אורגניות שאינן סמוכות לחלקות שמרוססות מן האוויר, רשאי גוף אישור ובקרה לאשר מרחק קטן משלושים מטרים אם ראה שקיימים בחלקה האורגנית התקנים פיזיים ואזורי חיץ שמונעים רחף מחלקות סמוכות שאינן אורגניות.
8. מניעת סחף
לא יאשר גוף אישור ובקרה חלקה אורגנית אלא אם כן ראה שננקטו אמצעים למניעת סחף מהחלקה ואליה.
9. מערכות השקיה
לא יחבר אדם מערכת השקיה לחלקה אורגנית אלא אם כן -
(1) היא נפרדת ממערכות השקיה המשמשות בחלקות שאינן אורגניות;
(2) היא סגורה ומוגנת מפני זליגה של חומרי דישון, הזנה והדברה למי ההשקיה.
פרק ד': הסבת חלקות גידול מחקלאות מקובלת לחקלאות אורגנית
10 . הסבת חלקות גידול
לא ייתן גוף אישור ובקרה היתר לתוצרת אורגנית מן הצומח שיוצרה בישראל אלא אם כן יוצרה בחלקות גידול שסיימו תקופת הסבה לפי תקנות אלה.
11 . משך תקופת ההסבה
משך תקופת ההסבה הוא כמפורט להלן:
(1) לגידולים חד-שנתיים - שנתיים לפני זריעה או שתילה;
(2) לגידולים רב-שנתיים - שלוש שנים לפני קטיף התוצרת.
12 . קביעת תקופת ההסבה
(א) עוסק המבקש להסב חלקת גידול כדי לייצר בה תוצרת אורגנית מן הצומח, יגיש לגוף אישור ובקרה בקשה לפי הטופס שבתוספת הראשונה.
(ב) גוף אישור ובקרה שקיבל בקשה כאמור, יבדוק, בתוך שלושים ימים מקבלתה, את חלקת הגידול.
(ג) מצא גוף אישור ובקרה כי בחלקת הגידול מתקיים הנדרש בפרק ג' יודיע על כך למבקש ותקופת ההסבה תחל ביום שבו קיבל הגוף את הבקשה.
13 . קיצור תקופת הסבה
(א) על אף האמור בתקנה 11 רשאי גוף אישור ובקרה לקצר תקופת הסבה למבקש זאת (בתקנה זו - המבקש) או להכיר בתקופה שקדמה להגשת הבקשה כתקופת הסבה, במקרים ובתנאים כמפורט להלן:
(1) עד 24 חודשים אם המבקש גידל תוצרת אורגנית מן הצומח שנתיים לפחות בעשר השנים שקדמו להגשת הבקשה ונתקיימו בחלקה תנאים אלה:
(א) שטח הגידול לא טופל במשך תקופה של שלוש שנים לפחות שקדמו ליום הגשת הבקשה והוגשו תצלומי אוויר המעידים על כך;
(ב) רמת השאריות אינה עולה על 0.15 חלקים למיליון;
(2) עד 12 חודשים - אם התקיימו שני התנאים שבפסקה (1);
(3) עד שלושה חודשים - לצורך התאמה לעונת גידול.
(ב) אישר גוף אישור ובקרה קיצור כאמור בתקנת משנה (א)(1) או (2) יודיע על כך למנהל, בכתב, בתוך 30 ימים מיום האישור.
(ג) מצא גוף אישור ובקרה כי שטח הגידול אינו עונה על הנדרש בתקנת משנה (א), תחל תקופת ההסבה ביום אישור שטח הגידול.
(ד) גוף אישור ובקרה ישלח למבקש הודעה בכתב בדבר ממצאי הבדיקה בשטח גידול לא יאוחר מעשרים ימים מיום סיום הבדיקה.
14 . ביקורת בתקופת ההסבה
גוף אישור ובקרה יבצע בתקופת ההסבה ביקורת שוטפת בחלקות גידול כדי לוודא שהתוצרת מיוצרת לפי תקנות אלה.
15 . בדיקת שאריות
(א) גוף אישור ובקרה יבצע בדיקות קרקע להימצאות שאריות בחלקת הגידול, בראשית תקופת ההסבה ובסיומה.
(ב) מצא גוף אישור ובקרה כי בחלקת הגידול נמצאו שאריות שלא נמצאו בה בבדיקה הראשונה או כי השאריות בחלקת הגידול בתום תקופת ההסבה, זהות לאלה שנמצאו בה בראשיתה או גבוהות מהן, לא יאשר את החלקה לגידול תוצרת אורגנית מן הצומח אלא מטעמים מיוחדים, ובהסכמת המנהל בכתב.
(ג) בדיקות הקרקע יבוצעו במעבדות שהמנהל אישר.
16 . הודעה על סיום תקופת ההסבה
ראה גוף אישור ובקרה כי תקופת ההסבה הסתיימה בהצלחה, יודיע על כך בכתב למבקש.
17 . קביעת תקופת הסבה בידי המנהל
טופלו חלקות גידול בהסבה או חלקות אורגניות בהתאם להוראה שניתנה לפי דין, בחומרים שאינם מפורטים בתקנות התכשירים האורגניים, רשאי המנהל, על אף האמור בתקנה 11, לקבוע את משך תקופת ההסבה ואת תנאיה, בשים לב לרמת ההתפרקות של החומרים האמורים ולמועד סיום תקופת ההסבה.
18 . מעבר לחקלאות מקובלת
הפסיק עוסק לייצר תוצרת אורגנית מן הצומח בחלקה אורגנית יפקע אישור החלקה כחלקה אורגנית והוא לא יחודש אלא באישור המנהל בכתב, מנימוקים מיוחדים שיירשמו.
פרק ה': גידול בחלקה אורגנית
19 . איסור גידול במצעים מנותקים
לא יגדל אדם תוצרת חקלאית אורגנית מן הצומח אלא בקרקע, ואולם מותר לגדל נבטים, פטריות ושתילים במצע מנותק באישור מראש ובכתב של גוף אישור ובקרה.
20 . טיפול בשאריות חומר צמחי
(א) לא יטפל אדם בשאריות חומר צמחי בחלקת גידול אורגנית אלא בשיטות אלה:
(1) הצנעה בקרקע;
(2) ריסוק השאריות והשארתן לחיפוי החלקה.
(ב) לא יפנה אדם שאריות חומר צמחי אלא לאתר טיפול בפסולת או לאתר סילוק פסולת המורשה כדין.
21 . איסור שימוש בפחמן דו-חמצני
לא ישתמש אדם בפחמן דו-חמצני בכל שלב משלבי הגידול של תוצרת אורגנית מן הצומח.
22 . שמוש במטייבי קרקע ודשנים
לא יטייב אדם חלקה אורגנית ולא ידשנה אלא באמצעים המפורטים להלן ולפי סדר עדיפויות יורד, כמפורט להלן:
(1) מחזור זרעים שכולל קטניות או גידולים מעמיקי שורש אחרים;
(2) מיחזור חומר אורגני;
(3) שימוש במטייבי קרקע אורגנים המפורטים בתקנות התכשירים האורגניים;
(4) שימוש במטייב קרקע שהוא קומפוסט שיוצר בתנאים המפורטים בתקנה 23;
(5) שימוש במטייבי קרקע מינרליים המפורטים בתקנות התכשירים האורגניים.
23 . תנאי ייצור קומפוסט
לא ישתמש אדם לייצור תוצרת אורגנית מן הצומח בקומפוסט אלא אם כן התקיימו בו כל אלה:
(1) הוא יוצר באתר לטיפול בפסולת המורשה לפי כל דין;
(2) הוא אינו מכיל בוצה ממכוני טיהור שפכים, פסולת עץ שעברה טיפול כימי ופסולת אחרת למעט שיירי מזון וקליפות שהופרדו במקור ולא באו במגע עם פסולת אחרת;
(3) התוספות להגברת פעילותו הן ממקור צמחי, מיקרואורגניזמים או מאבקות סלעים המפורטות בתקנות התכשירים האורגניים;
(4) ייצורו נעשה בביקורת שוטפת של גוף אישור ובקרה.
פרק ו': זרעים וחומרי ריבוי
24 . שימוש בזרעים וחומר ריבוי
(א) לא ישתמש אדם לגידול תוצרת אורגנית מן הצומח אלא בחומר ריבוי וזרעים שסומנו בסמלים ואם היו מיובאים - הם סומנו בסמל שהמנהל הכיר בו לפי סעיף 3(ב)(1) לחוק.
(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), רשאי אדם להשתמש בזרעים או בחומר ריבוי שאינם מסומנים בסמלים אם אישר זאת גוף אישור ובקרה, לפי תקנת משנה (ג), והמנהל הסכים לכך בכתב.
(ג) גוף אישור ובקרה רשאי לאשר שימוש בזרעים או בחומר ריבוי שאינם מסומנים בסמלים אם הוכח, להנחת דעתו, שאין בנמצא זרעים או חומר ריבוי מסומנים בסמלים; ואולם, אישור כאמור לשימוש בזרעים יינתן לפי סדר עדיפות יורד, כמפורט להלן:
(1) הזרעים לא טופלו בחומרים כימיים;
(2) הזרעים טופלו בתכשירים המפורטים בתקנות התכשירים האורגניים;
(3) הזרעים טופלו בתכשירים בהתאם להוראה שניתנה לפי חוק הגנת הצומח, התשט"ז-1956;
(4) הזרעים הם זרעים מייצור עצמי שמתקיים בהם האמור בפסקאות (1) עד (3).
פרק ז': מניעת נגעי צמחים והטיפול בהם
25 . הגדרה
בפרק זה, "נגע" - גוף חי או צומח, לרבות חיידק ונגיף, שטבעם לעורר מחלות בצמחים או לגרום להם נזק בכל דרך אחרת.
26 . הסדרת הטיפול בנגעי צמחים
מניעת נגעי צמחים בחלקה אורגנית והטיפול בהם ייעשו רק בשיטות המפורטות להלן:
(1) בחירת מינים וזנים מתאימים לסביבת הגידול;
(2) שימוש בצמחים או כנות עמידים לנגעים;
(3) מחזור זרעים;
(4) הדברה ביולוגית;
(5) עידוד התרבות של אויבים טבעיים, משיכתם או שחרורם;
(6) חיטוי באמצעות קיטור או חיטוי סולרי;
(7) שימוש באמצעים מכניים;
(8) שימוש בשיטות פיזיקליות - אור וקול;
(9) קציר וחיפוי;
(10) רעיית בעלי חיים;
(11) עישוב ידני;
(12) הדברת עשבים באמצעות חיפוי, קיטור ושלהוב.
27 . שימוש בתכשירים
על אף האמור בתקנה 26, אם קיימת סכנה מיידית ומוחשית לתוצרת אורגנית מן הצומח ניתן להשתמש גם בתכשירים שרשם המנהל לפי תקנות התכשירים האורגניים; היה התכשיר תכשיר נחושת, כמות התכשיר לא תעלה על המפורט להלן:
(1) בגידול חד-שנתי 600 - גרם נחושת לדונם לשנה;
(2) בגידול רב-שנתי 300 - גרם נחושת לדונם לשנה.
פרק ח': משק מעורב
28 . הגדרות
בפרק זה -
"גידול מקביל" - גידול של זן זהה או של זנים שונים שלא ניתן להבדיל ביניהם באופן חזותי;
"משק מעורב" - משק שמגדלים בו תוצרת חקלאית מן הצומח ויש בו חלקות לייצור תוצרת אורגנית ותוצרת שאינה אורגנית, בין שהוא בבעלות יחיד או רבים, בין מואגדים ובין שלא.
29 . תנאים נוספים לייצור במשק מעורב
(א) לא ייצר אדם תוצרת אורגנית מן הצומח במשק מעורב אלא אם כן מתקיימים, נוסף על התנאים האמורים בפרק ג', כל אלה:
(1) אין מגדלים גידולים מקבילים;
(2) קיימת הפרדה ברורה בין השטח שמגדלים בו תוצרת אורגנית ובין שטח שמגדלים בו תוצרת אחרת;
(3) כלים לטיפול אגרוטכני נוקו ונשטפו לפני השימוש בהם בחלקות האורגניות;
(4) קיימים מרססים נפרדים לטיפול בנגעי צמחים בחלקות האורגניות ובחלקות האחרות;
(5) אין ממיינים ואורזים באותו זמן ובאותו מקום תוצרת אורגנית ותוצרת שאינה אורגנית, ואולם ניתן למיין ולארוז באותו מקום תוצרת אורגנית ושאינה אורגנית אם הדבר מתבצע בזמנים שונים ואם המקום נשטף ונוקה קודם שהוכנסה אליו תוצרת אורגנית;
(6) מנוהלות מערכות חשבונאיות נפרדות לייצור, לרכש ולשיווק של התוצרת האורגנית והאחרת.
(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א)(1), ניתן לגדל -
(1) במשק מעורב שהוא משק שיתופי, גידולים מקבילים אם מתקיימים בו שאר התנאים שבתקנת משנה (א) ולגידול האורגני יש מנהל אחר מזה של הגידול שאיננו אורגני;
(2) במשק מעורב לייצור תבלינים, אם התקיימו שאר התנאים הקבועים בתקנת משנה (א), ובלבד שהמיון והאריזה של תבלינים שהם תוצרת אורגנית, מתבצעים באתרים שונים מאלה שאורזים בהם וממיינים בהם תבלינים שאינם תוצרת אורגנית.
פרק ט': אריזה, אחסון והובלה
30 . חומרי אריזה
עוסק ייתן עדיפות לשימוש בחומרי האריזה הניתנים למיחזור, ואולם הוא לא ישתמש באריזת תוצרת אורגנית -
(1) לשיווק לצרכן בחומר אריזה זולת אם הוא חדש ונקי;
(2) בחומר אריזה המכיל .P.V.C.
31 . הדברה באתרי אחסון או במכולות
לא יעשה אדם פעולות הדברה בשטחי אחסון של תוצרת אורגנית אלא בשיטות הדברה מכניות, או פיזיקליות ובכלל זה קול, אולטרה-סאונד, אור, טמפרטורה או מלכודות.
32 . אחסון תוצרת אורגנית
לא יאחסן אדם במקום שבו מאוחסנת תוצרת אורגנית כל דבר זולת תוצרת אורגנית.
33 . הובלת תוצרת אורגנית
לא יוביל אדם תוצרת אורגנית אלא לפי המפורט להלן:
(1) תוצרת אורגנית שאינה ארוזה מראש, תובל בנפרד מתוצרת שאינה אורגנית והמכלים שהיא מובלת בהם יסומנו במילה "אורגני";
(2) בעל התוצרת ימלא, לפני העמסת התוצרת על כלי ההובלה, תעודת משלוח לפי הטופס שבתוספת השניה; תעודת המשלוח תהא בידי המוביל בעת ההובלה ותימסר עם סיומה למקבל התוצרת.
פרק י': הכנת מוצרים אורגנים מן הצומח
34 . תנאי מקדים
לא יתחיל אדם בעיבוד תוצרת אורגנית אלא אם כן יש לו רישיון יצרן בר-תוקף, לפי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הסחר במזון, ייצורו והחסנתו), התשכ"א-1960 .
35 . הדברה בשטחי עיבוד
לא יעשה אדם פעולות הדברה בשטחי עיבוד אלא בשיטות הדברה מכניות, פיזיקליות ובכלל זה קול, אולטרה-סאונד, אור, טמפרטורה או מלכודות, ואולם מותר להשתמש בתכשירים שנרשמו לפי תקנות החומרים המסוכנים (רישום תכשירים להדברת מזיקים לאדם), התשנ"ד-1994, ובלבד שלא יבואו במגע עם המוצרים והתוצרת האורגנית מן הצומח.
36 . עיבוד מוצר
(א) לא ישתמש אדם להכנת מוצר אלא ברכיבים שהם תוצרת אורגנית.
(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), רשאי אדם להשתמש להכנת מוצר ברכיבים שאינם תוצרת אורגנית, ובלבד ששיעורם הכולל ממשקל המוצר אינו עולה על חמישה אחוזים - בחישוב האחוזים לא יבואו במניין מים ומלח - ומתקיימים בו כל התנאים המפורטים להלן:
(1) גוף אישור ובקרה אישר כי אין בנמצא רכיבים זהים שהם תוצרת אורגנית;
(2) הרכיבים הם מן המפורטים בתוספת השלישית;
(3) המוצר לא יכלול רכיב שהוא תוצרת אורגנית ותוצרת אחרת כאחד.
(ג) על אף האמור בתקנת משנה (א), רשאי אדם להשתמש בייצור מוצר -
( 1) בתוספי מזון שאינם תוצרת חקלאית - אם הם הכרחיים לתהליך עיבוד המוצר והם רשומים בתוספת הרביעית.
(2) בחומרים מסייעי ייצור המפורטים בתוספת החמישית.
37 . תהליכי עיבוד
לא יעבד אדם מוצר אלא בתהליכי עיבוד מכניים, פיזיקליים או ביולוגיים.
פרק י"א: הסדרת מכירה ויבוא
38 . הסדרת היבוא
(א) לא יתיר גוף אישור ובקרה שימוש בסמל בקרה לתוצרת אורגנית מן הצומח שיוצרה מחוץ לישראל או למוצרים שיוצרו ממנה אלא אם כן -
(1) התוצרת הוכרה בידי גוף אישור ובקרה במדינה שבה יוצרה שהמנהל הכיר בו ובסמלו לפי סעיף 3(ב)(1) לחוק;
(2) התוצרת סומנה בסמל הגוף שהמנהל הכיר בו כאמור בפסקה (1) ולוותה במסמך המאשר זאת (להלן - המסמך המלווה);
(3) היבואן ותוצרתו עומדים בביקורת שוטפת של גוף אישור ובקרה.
(ב) המסמך המלווה יהיה במקור בלבד, ילווה את המשלוח עד הגיעו ליבואן, ויישמר בידיו לתקופה שאינה פחותה משלוש שנים מיום היבוא.
39 . הסדרת המכירה
(א) לא יציג אדם תוצרת אורגנית מן הצומח ולא יציעה למכירה לצרכן, אלא אם כן היא ארוזה מראש ועל גבי אריזתה מופיעים הסמלים ושם העוסק שייצר את התוצרת.
(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), רשאי עוסק למכור תוצרת אורגנית שאיננה ארוזה מראש אם מתקיים בה אחד מאלה:
(1) התוצרת יוצרה ונמכרת במשקו של העוסק ומשק העוסק איננו משק מעורב;
(2) במקום המכירה אין תוצרת בתפזורת שאיננה אורגנית.
פרק י"ב: מתן היתר לעוסק וביקורת על פעולותיו
40 . בקשה לקבלת היתר
המבקש לקבל היתר לשימוש בסמל בקרה או לחידושו יגיש לגוף אישור ובקרה בקשה לפי הטופס שבתוספת השישית.
41 . מתן היתר
ראה מנהל גוף אישור ובקרה כי המבקש ממלא אחר הנדרש בתקנות אלה, יאשר תכנית אורגנית למבקש וייתן לו היתר לשימוש בסמל בקרה.
42 . שמירת מסמכים
עוסק ישמור ברשותו את המסמכים המפורטים להלן לתקופה שלא תפחת משנתיים מיום קבלת ההיתר לשימוש בסמל בקרה:
(1) בקשות שהגיש והיתרים שניתנו לו;
(2) חשבוניות רכישה של תשומות לשימוש בייצור האורגני ותעודות משלוח למוצרים שייצר;
(3) דוחות ביקורת שערך אצלו גוף אישור ובקרה;
(4) תוצאות בדיקות מעבדה.
43 . ביקורות
גוף אישור ובקרה יבצע ביקורות ייצור של עוסקים שקיבלו ממנו היתר בתדירות שלא תפחת מ -
(1) אחת לשנה, בתיאום מראש אצל כל עוסק;
(2) פעמיים בשנה אצל לא פחות מעשרה אחוזים מן העוסקים ובלבד שהביקור השני יתבצע בלא תיאום מראש.
44 . דוחות ביקורת
מעמד בדיקת הייצור יתעד גוף האישור והבקרה את דוח ממצאי הביקורת בטופס שבתוספת השביעית; המבקר ימסור עותק חתום של הדוח למבוקר שיאשר את קבלתו בחתימתו.
45 . דגימות
(א) גוף אישור ובקרה ידגום, לפי תכנית דגימות שנתית שאישר המנהל, שטחי גידול ותוצרת אורגנית מן הצומח, לבדיקת הימצאות שאריות חומרים, ויעביר את הדגימות לבדיקה במעבדה שהמנהל אישר לעניין זה.
(ב) נמצאו בחלקות הגידול או בתוצרת האורגנית שאריות, יבצע גוף אישור ובקרה בירור לזיהוי מקור השאריות ויפעל כלהלן:
(1) היה מקור השאריות מקור שאינו בשליטת העוסק כדוגמת רחף - יפסול את התוצרת לשיווק כתוצרת אורגנית ולא יתיר שימוש בסמל הבקרה לתוצרת נוספת שיוצרה באותה חלקה אלא לאחר קבלת תוצאות בדיקה המאשרת שאין בה שאריות עוד.
(2) היה מקור השאריות בשליטת העוסק - יפסול את התוצרת לשיווק כתוצרת אורגנית ולא יאשר תוצרת אורגנית שיוצרה באותו שטח אלא לאחר שהשטח סיים הסבה.
46 . תחילה
תחילתן של תקנות אלה ביום א' באלול התשס"ח (1 בספטמבר 2008).
תוספת ראשונה - שביעית 2
____________________________
1 ק"ת תשס"ח, 1322.
2 נוסח התוספות אינו מובא.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ