אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | חקיקה | כתבי טענות | טפסים | TV | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות יישום תכנית ההתנתקות (כללים לאישור בקשה ולקביעת תשלום מיוחד), התשס"ו-2005

תקנות יישום תכנית ההתנתקות (כללים לאישור בקשה ולקביעת תשלום מיוחד), התשס"ו-2005

תקנות יישום תכנית ההתנתקות (כללים לאישור בקשה ולקביעת תשלום מיוחד), התשס"ו-2005 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 137(ו) לחוק יישום תכנית ההתנתקות, התשס"ה-2005 (להלן - החוק), בהסכמת שרת המשפטים וממלא מקום שר האוצר, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות
בתקנות אלה -
"הוועדה" - הוועדה המיוחדת שמונתה לפי סעיף 137 לחוק;
"מבקש" - מי שהגיש בקשה לוועדה.
2. בקשה לתשלום החזר השקעות בשל מבנה ציבור
לבקשה למתן תשלום של החזר השקעות כאמור בסעיף 80(ז) לחוק (להלן - בקשה להחזר השקעות ליחיד), יצורפו מסמכים שיש בהם כדי להוכיח פרטים אלה:
(1) ההשקעה של המבקש בהקמת מבנה הציבור;
(2) האופן שבו מומנה הקמת מבנה הציבור, לרבות היקף ההשתתפות או המימון של המדינה, רשות מקומית, ההסתדרות הציונית העולמית, תאגיד שהוקם בחוק, או תאגיד בבעלות מי מהם, אגודה שיתופית התיישבותית או גוף ציבורי אחר, וכן קיומם וזהותם של משקיעים נוספים בהקמת מבנה הציבור, אם היו;
(3) תיאור מבנה הציבור, שטחו, סוג המבנה, סוג השימוש שנעשה בו, הזכויות הקיימות לגבי מבנה הציבור, והבעלות בזכויות אלה.
3. שיקולים לאשר בקשה להחזר השקעות בשל מבנה ציבור
בבחינת בקשה להחזר השקעות ליחיד, תשקול הוועדה, בין השאר, שיקולים אלה:
(1) היחס בין היקף ההשקעות של המבקש במבנה הציבור לבין היקף ההשקעות הכולל במבנה הציבור;
(2) האם ניתנה תמיכה להקמת מבנה הציבור או לפעילות השוטפת שלו מאת המדינה, רשות מקומית, ההסתדרות הציונית העולמית, תאגיד שהוקם בחוק, תאגיד בבעלות מי מהם, או אגודה שיתופית התיישבותית, או מגוף ציבורי אחר, ושיעור התמיכה של כל אחד מאלה;
(3) מספרם וזהותם של המשקיעים האחרים במבנה הציבור;
(4) זהות בעלי הזכויות במבנה הציבור;
(5) אופי השימוש במבנה הציבור;
(6) מועד ההשקעה נושא הבקשה.
4. הסכם העתקה
(א) בבחינת בקשה לאישור של הסכם להעתקת קבוצת מתיישבים לפי סעיף 85(ב)(1) לחוק אל מחוץ לתחום האמור בסעיף 3 לחוק, תשקול הוועדה, בין השאר, את השיקולים שלהלן, לפי הענין:
(1) עלות הפיצוי המשוקללת לחבר בקבוצת המתיישבים לפי הסכם ההעתקה, לעומת סכום הפיצוי שהיה משולם לפי שיטות החישוב הקבועות בחוק;
(2) שיקולים ציבוריים כלליים, לרבות חשיבות שימור הקהילה, הקלת תהליך הפינוי, גודל קבוצת המתיישבים וכן שיקולים הנוגעים ליישוב הקולט וסביבתו;
(3) הזכויות והחובות של צדדים נוספים להסכם.
(ב) בבחינת בקשה לאישור של הסכם להעתקת פעילותה של אגודה שיתופית התיישבותית, שנכרת עם האגודה ועם חברים באגודה, כאמור בסעיף 85(ב)(2) לחוק, תשקול הוועדה את השיקולים שבתקנת משנה (א), לפי הענין, וכן את השיקולים שלהלן:
(1) מספר חברי האגודה המסכימים להסכם ההעתקה ומספר חברי האגודה שלא מעוניינים בכך;
(2) האופן שבו הוסדרו זכויות וחובות החברים באגודה שלא מעוניינים בהעתקה על פי ההסכם, ומידת השמירה על זכויותיהם.
(ג) ככל שהדבר נדרש בנסיבות הענין, המנהלה תציג לוועדה את אופן הסדרת זכויות הנושים המובטחים כאמור בסעיף 87(ג)(2) לחוק, לפי הענין, של המתיישבים שהם צד להסכם לפי תקנת משנה (א) או של האגודה וחברים באגודה שהם צד להסכם לפי תקנת משנה (ב).
5. שיקולים לאשר תשלום מיוחד
בבחינת בקשה לאשר תשלום מיוחד לפי סעיף 137(ב)(2) לחוק, תשקול הוועדה, בין השאר, את השיקולים שלהלן, ככל שהם נוגעים לנושא הבקשה:
(1) משך תקופת החיים והפעילות של המבקש בשטח המפונה, והמקום שבו היה מרכז חייו בתקופה שבה הוא טוען לזכויות בשטח המפונה;
(2) זכויות המבקש בבית המגורים או בעסק שלגביו מבוקש התשלום;
(3) מעמדו של המבקש בשטח המפונה;
(4) מעמד הקרקע במקום שבו מתגורר המבקש;
(5) מקום עבודתו של המבקש;
(6) סכום הפיצוי שהמבקש זכאי לו על פי החוק, ואם אינו זכאי לפיצוי, מכלול נסיבותיו של המבקש והטעמים שבעטיים לא מתקיים אצל המבקש תנאי מתנאי הזכאות לקבלת הפיצויים לפי החוק;
(7) סכומי הפיצויים המשולמים לזכאים בעלי נתונים דומים לפי שיטות החישוב הקבועות בחוק;
(8) נתונים בדבר תמיכה למקום שנתנו המדינה או גופים ציבוריים אחרים, אם נתנו, ומועד נתינתן;
(9) סכום ההשקעות העצמיות של המבקש בבניית הנכס נושא הפיצוי;
(10) השפעות חריגות ומיוחדות של הפינוי על המבקש ביחס לכלל האוכלוסיה המתפנה, ובשים לב לנסיבותיו האישיות המיוחדות.
6. בקשה לאישור תשלום בשל זכויות בקרקע
לבקשה לאישור תשלום מיוחד של ישראלי או של תאגיד ישראלי, בשל זכויות רשומות במקרקעין ביישוב מפונה, שבשלהן אין המבקש זכאי לפיצוי אחר לפי החוק, יצורפו מסמכים שיש בהם כדי להוכיח רישום הזכויות במקרקעין על שם המבקש, בפנקסי המקרקעין המתנהלים על פי תחיקת הביטחון באזור עזה או בצפון השומרון, לפי הענין.
7. מענקים מותנים
(א) אדם שהתקיימו בו התנאים לקבלת מענק אישי בשל ותק לפי סעיף 46 לחוק, הלוואה עומדת לפי סעיף 47 לחוק או שיפוי בשל מס רכישה לפי סעיף 48 לחוק (בתקנה זו - המענקים), למעט התנאים הקבועים בסעיף 44(א)(2)(ב) ו-(ג) לחוק (בתקנה זו - תנא י הפינוי במועד), שביקש מהוועדה לאשר לו קבלת המענקים חרף אי-קיום תנאי הפינוי במועד, תאשר הוועדה את בקשתו, אם לא מצאה כי אותו אדם השתמש בכוח כדי למנוע את פינויו מהשטח המפונה.
(ב) שיעור המענקים שתאשר הוועדה לפי תקנת משנה (א) יכול שיהיה נמוך מהשיעור שהיה המבקש זכאי לו אילו התקיימו בו תנא י הפינוי במועד, אם מצאה הוועדה טעם לדבר, בהתחשב בנסיבות פינויו של המבקש מהשטח המפונה.
(ג) אין בתקנה זו כדי לגרוע מסמכות הוועדה לפי סעיף 137 לחוק לאשר תשלום מיוחד, בשל נסיבותיו המיוחדות של המבקש.
8. התייחסות לתשלומים לזכאים על פי החוק למקרים דומים
במתן החלטותיה לרבות לענין מתן תשלום מיוחד, תביא הוועדה בחשבון את הסכומים המשולמים לפי החוק, למי שהתקיימו בו תנאי הזכאות הקבועים בחוק, וכן אישורים לתשלום מיוחד שנתנה בנסיבות דומות.
9. ועדת זכאות ועדה מיוחדת
(א) מגיש בקשה לדיון בוועדה יציין אם הגיש בקשה לוועדת הזכאות או לוועדה, בין בשל אותה עילה ובין בשל עילה אחרת, ויצרף כל החלטה של המינהלה או ועדת הזכאות שהתקבלה בענינו.
(ב) מצאה הוועדה כי ביחס לבקשה שהוגשה לה, ניתן להגיש תביעה לוועדת הזכאות והמבקש לא עשה כן, רשאית היא למחוק את הבקשה ולהורות על הגשת תביעה ביחס לנושא הבקשה לוועדת הזכאות.
10. צירוף מסמכים
(א) בקשה לוועדה תוגש באמצעות המנהלה ותיתמך בתצהיר, לאימות העובדות והמסמכים הכלולים בה; על עובדות שהן בתחום ידיעתו האישית של המצהיר, יצהיר שהן נכונות, ועל עובדות אחרות יצהיר שהן נכונות לפי מיטב ידיעתו ואמונתו.
(ב) מסמכים המוגשים לוועדה העוסקים בנתונים כספיים לגבי יתרות בנק, דוחות כספיים, דיווחים למס הכנסה ולמע"מ ייתמכו בחוות דעת רואה חשבון בדבר נאותות הצגת הנתונים.
11. בקשת פטור מחובת הצגת מסמכים
מי שנבצר ממנו להגיש מסמך הנדרש לפי תקנות אלה, יציין לפני הוועדה את הטעמים לכך, ורשאית הוועדה לפטרו מחובת הגשת המסמך האמור, אם שוכנעה כי אין בידו לעשות כן.
12. השלמת פרטים
ראתה הוועדה שפרטי הבקשה או המסמכים המצורפים לה אינם מספיקים כדי לבררה, או כדי לקבוע את שיעור התשלום לענינה, תדרוש מהמבקש השלמת הפרטים החסרים; לא השלים התובע את הפרטים בתוך 30 ימים מיום שנדרש לכך, תידחה הבקשה, ואולם המבקש יהיה רשאי להגיש בקשה חדשה.
______________________________
1 ק"ת תשס"ו, 6.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ