אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | חקיקה | כתבי טענות | טפסים | TV | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות חמרי-נפץ (סדרי-הדין לפני ועדת-הערעור), תשי"ז-1956

תקנות חמרי-נפץ (סדרי-הדין לפני ועדת-הערעור), תשי"ז-1956

תקנות חמרי-נפץ (סדרי-הדין לפני ועדת-הערעור), תשי"ז-1956 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 13(ג)(1) לחוק חמרי-נפץ, תשי"ד-1954, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות
בתקנות אלה -
"ועדה" - ועדת-ערעור שנתמנתה על פי סעיף 13(א) לחוק;
"ערעור" - ערעור שהוגש על פי סעיף 14 לחוק;
"החלטת המפקח" - החלטת המפקח שניתנה על פי סעיף 14 (א) לחוק.
2. הגשת ערעור
ערעור יוגש במסירת הודעת-ערעור לועדה תוך שלושים יום מיום מסירת החלטת המפקח למערער, אך יושב ראש הועדה רשאי להאריך את הזמן להגשת הערעור, אם יראה סיבה מספקת לכך.
3. פרטי הודעת ערעור
(א) בהודעת-ערעור יפורטו -
(1) שמו של המערער, תיאורו, משלוח-ידו ומענו והמען למסירת-מסמכים;
(2) התאריך שבו נמסרה החלטת המפקח למערער;
(3) העובדות שעליהן מסתמך המערער;
(4) הנימוקים שעליהם מבסס המערער את ערעורו, כל נימוק בפיסקה מיוחדת ובקיצור;
(5) הסעד המבוקש.
(ב) הודעת-ערעור תהא חתומה ביד המערער או בא-כוחו.
(ג) להודעת-ערעור יצורפו -
(1) הצהרה בשבועה לאימות העובדות שעליהן מסתמך המערער;
(2) העתק מהחלטת המפקח שעליה הוא מערער.
(ד) המפקח יצויין בהודעת-ערעור כמשיב.
4. מסירת העתקים
(א) המערער יגיש לועדה שני העתקים של המסמכים האלה:
(1) הודעת הערעור;
(2) העתק החלטת המפקח שעליה הוא מערער.
(3) הצהרה בשבועה המצורפת להודעת-הערעור.
(ב) הוגשה הודעת הערעור, ימסור יושב ראש הועדה העתק אחד מהמסמכים האמורים בתקנת-משנה (א) למשיב.
5. תשובת המשיב
(א) המשיב רשאי להגיש לועדה, תוך חמישה-עשר יום מהיום שבו נמסר לו העתק מהודעת הערעור כאמור, תשובה מנומקת בשני העתקים והוא רשאי להגיש הצהרה בשבועה לאימות העובדות שעליהן הסתמך.
(ב) התשובה תיחתם ביד המשיב או בא-כוחו.
(ג) הוגשה תשובת המשיב כאמור בתקנה זו, ימסור יושב ראש הועדה למערער העתק מהתשובה.
6. החלטה על יסוד החומר בכתב
ויתרו המערער והמשיב לטעון את טענותיהם בפני הועדה, רשאית הועדה לתת את החלטתה על יסוד החומר בכתב שהובא בפניה.
7. קביעת מועד לשמיעת הערעור
לא ויתרו בעלי-הדין כאמור בתקנה 6, או החליט יושב ראש הועדה להזמין את בעלי-הדין, ייקבע, כתום חמישה-עשר יום מיום הגשת הודעת-ערעור, מועד לשמיעת הערעור, ותימסר לבעלי-הדין על כך הודעה מוקדמת של חמישה-עשר יום לפחות.
8. התייצבות לחקירה שכנגד
(א) בעל-דין, הרוצה לחקור חקירה-שכנגד אדם שמסר הצהרה בשבועה לאימות העובדות שעליה מסתמך יריבו, יודיע על כך ליושב ראש הועדה ולאותו בעל-דין לפחות שבעה ימים לפני המועד שנקבע לשמיעת הערעור.
(ב) בעל-דין, שנמסרה לו הודעה כאמור בתקנת-משנה (א), יביא בפני הועדה את האדם שנדרש לחקירה-שכנגד כאמור, ביום שנקבע לשמיעת הערעור.
(ג) לא הובא בעל-דין אדם לחקירה-שכנגד כאמור בתקנת-משנה (ב) או סירב אותו אדם להשיב על שאלות שנשאל בחקירה-שכנגד בלי סיבה המתקבלת על דעת הועדה, לא תשמש הצהרת אותו אדם עדות אלא אם כן היתה הועדה משוכנעת שקבלת ההצהרה דרושה למען הצדק.
9. סדרי הטענות
(א) הועדה תשמע תחילה את טענות המערער ולאחר מכן את טענות המשיב.
(ב) הועדה רשאית להתיר למערער להשיב על טענות המשיב, ככל שהדבר ייראה לה.
10. דיון שלא בפני בעלי הדין
בעלי-דין שהוזמנו כדין ולא התייצבו שניהם או אחד מהם בפני הועדה במועד שנקבע לשמיעת הערעור או במועד שנדחה לפי תקנה 13, יחולו לגביהם הוראות אלה:
(1) התייצב המערער ולא התייצב המשיב, רשאית הועדה לדחות את שמיעת הערעור או לשמוע את הערעור שלא בפני המשיב;
(2) התייצב המשיב ולא התייצב המערער או לא התייצבו שניהם, רשאית הועדה לדחות את שמיעת הערעור או לבטל את הערעור.
11. טענת פגם
(א) בשמיעת הערעור לא תיזקק הועדה לכל טענות-פגם בצורת הודעת-הערעור אלא אם כן נמסרה הודעה בכתב על כך למערער לפחות שבעה ימים לפני היום שנקבע לשמיעת הערעור והמערער לא תיקן את הפגם לפני אותו יום.
(ב) נמסרה הודעה כאמור בתקנת-משנה (א) והמערער לא תיקן את הפגם בעוד מועד, רשאית הועדה - מטעמים מיוחדים - להרשות למערער לתקן את הפגם בתנאים שתקבעם.
12. הדיון מוגבל לנימוקים שבכתב
בשמיעת הערעור לא תיזקק הועדה לכל נימוק שלא הוזכר בהודעת הערעור או בתשובת המשיב אלא אם כן היא משוכנעת ששמיעת הנימוק שלא הוזכר כאמור דרושה למען הצדק.
13. דחיית הבירור
הועדה רשאית לדחות את שמיעת הערעור או את המשך הדיון בו.
14. ביטול ערעור
עד למתן החלטת הועדה רשאי המערער לחזור בו מערעורו על ידי מתן הודעה בכתב לועדה ומסירת העתק ממנה למשיב; משעשה כן, בטל הערעור והמערער ישלם למשיב, על פי בקשתו, את ההוצאות שתקבע הועדה.
15. החלטת הועדה
(א) החלטת הועדה תהיה מנומקת.
(ב) החלטת הועדה תיערך בכתב ותיחתם ביד היושב ראש וחברי הועדה.
(ג) העתק ההחלטה, מאושר ביד יושב ראש הועדה, יימסר למערער ולמשיב סמוך ככל האפשר למתן ההחלטה.
16. מיזוג ערעורים
הועדה רשאית למזג ערעורים התלויים ועומדים בפניה, לדון בהם במשותף ולתת החלטה אחת בכולם, אם כרוכות בהם אותן בעיות-חוק או אותן בעיות-עובדה או בעיות-חוק או בעיות-עובדה דומות.
17. צירוף בעלי-דין
הועדה רשאית בכל שלב משלבי מהלך הדיון לצרף כמערער או כמשיב בערעור שבפניה כל אדם שלדעתה יש לו ענין בערעור.
_________________________________
1 ק"ת תשי"ז, 568.
שירותים משפטיים





חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות












כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ