אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות חוקרים פרטיים (סדרי הדין של ועדת המשמעת), תשל"ב-1972

תקנות חוקרים פרטיים (סדרי הדין של ועדת המשמעת), תשל"ב-1972

תקנות חוקרים פרטיים (סדרי הדין של ועדת המשמעת), תשל"ב-1972 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 32 לחוק חוקרים פרטיים ושירותי שמירה, תשל"ב-1972, ושאר הסמכויות הנתונות לי על פי דין, אני מתקינה תקנות אלה:
פרק ראשון: הליכים לפני הדיון
סימן א': תלונה וקובלנה
1. תלונה או ידיעה על עבירת משמעת
הוגשה לקובל תלונה על עבירת משמעת של חוקר פרטי והוא סבור שיש מקום להגיש קובלנה על פיה, ימציא העתק התלונה לחוקר הפרטי, ויתן לו הזדמנות להשיב בכתב על התלונה; הגיעה לקובל ידיעה על עבירת משמעת שלא בדרך תלונה, והוא סבור שיש מקום להגיש קובלנה על פיה, יודיע על כך, בכתב, לחוקר הפרטי ויתן לו הזדמנות להשיב בכתב.
2. זמן המצאת תשובה
הומצא לחוקר פרטי העתק התלונה או ההודעה כאמור בתקנה 1, ישיב עליה תוך ארבעה-עשר יום מיום ההמצאה, או בתוך תקופה ארוכה יותר משקבע הקובל או הסכים לה לפי בקשת החוקר הפרטי; משעברה תקופה זו, רשאי הקובל להגיש קובלנה אף אם לא השיב החוקר הפרטי.
3. פרטים נוספים
הקובל רשאי לדרוש מהמתלונן או מהחוקר הפרטי פרטים נוספים לתלונה או לתשובה אם ראה צורך בכך להבהרת ענין המתעורר בהן, וכן רשאי הוא לדרוש מהמתלונן גם תצהיר לפי פקודת הראיות (נוסח חדש), תשל"א-1971, לאימות פרטי התלונה.
4. זמן להחלטה בדבר קובלנה
החלטת הקובל להגיש קובלנה או לא להגיש תינתן תוך תשעים יום מתום התקופה שנקבעה בתקנה 2, זולת אם קיימות נסיבות המצדיקות שיהיו, שינומקו ויודעו למגיש התלונה.
5. הודעה על אי-הגשת תלונה
קובל שהוגשה לו תלונה כאמור בתקנה 1 ולא ראה שיש מקום להגיש קובלנה על פיה, יודיע למתלונן על כך, בהודעה מנומקת בכתב, אם דרש זאת המתלונן.
6. אצילת סמכויות
הועדה רשאית לאצול מסמכויותיה לפי תקנות 1 עד 3 לועדת-משנה המורכבת מבין חבריה.
7. הודעה על אי-הגשת תלונה
הוגשה לועדה תלונה כאמור בתקנה 1 ולא ראתה שיש מקום להגיש קובלנה על פיה, תעביר ליועץ המשפטי לממשלה או העתק הודעתה לפי תקנה 4 בצירוף התלונה ותשובת החוקר הפרטי שנגדו הוגשה התלונה.
8. הגשת קובלנה
קובלנה על חוקר פרטי תוגש ליושב-ראש ועדת המשמעת בארבעה עתקים ובמספר עתקים נוספים כמספר הנאשמים בה.
9. עריכת הקובלנה
קובלנה תיערך בכתב ותכיל פרטים אלה:
(1) הקובל;
(2) שם הנאשם, מקום עבודתו ומענו;
(3) פירוט העבירות המיוחסות לנאשם;
(4) שמות עדי הקובל ומעניהם.
10. צירוף אישומים ונאשמים
מותר לצרף בקובלנה אחת כמה אישומים, בין אם הם מבוססים על עובדות זהות ובין אם הם מבוססים על עובדות שונות, ומותר להגיש קובלנה אחת נגד כמה נאשמים.
11. הפרדת הדיון
(א) ועדת המשמעת רשאית, בכל שלב שלפני הכרעת הדין, לצוות על הפרדת הדיון באשמה פלונית שנכללה בקובלנה או על הפרדת דינו של נאשם פלוני שהואשם עם אחרים.
(ב) הופרד הדיון, תוגש קובלנה אחרת בשל האשמה שהדיון בה הופרד או נגד נאשם שדינו הופרד.
12. חזרה מאשמה
(א) הקובל רשאי לחזור בו מאשמות שבקובלנה, כולן או מקצתן; חזרה לפני תחילת הדיון תהיה בהודעה בכתב לועדת המשמעת, וחזרה לאחר תחילת הדיון תהיה ברשות ועדת המשמעת.
(ב) חזר בו הקובל מהאשמה, תזכה ועדת המשמעת את הנאשם מן האשמה שממנה חזר בו הקובל.
13. המצאה לנאשם
סימן ב': הרכבת ועדת המשמעת
14. הרכבת ועדת המשמעת
הוגשה קובלנה לועדת המשמעת, יקבע יושב-ראש ועדת המשמעת את חברי הועדה שידונו בה כאמור בסעיף 22 לחוק; הודעה על הרכב ועדת המשמעת תומצא לנאשם ולקובל.
15. התנגדות
על פתיחת הדיון, רשאים הנאשם או הקובל להודיע לועדת המשמעת על התנגדות לחבר הועדה; החליטה ועדת המשמעת לקבל את ההתנגדות לגבי חבר ועדה שאינו היושב-ראש, יקבע יושב-ראש הועדה חבר אחר במקום החבר שלגביו נתקבלה ההתנגדות; לא קיבלה הועדה את ההתנגדות, תמשיך לדון בענין בפניה בהרכב הקיים.
סימן ג': הזמנת בעלי הדין ועדים
16. קביעת מועד הדיון
הורכבה ועדת המשמעת, יקבע יושב-ראש הועדה את מועד תחילת הדיון ומקומו ויזמין בהודעה בכתב לאותו מועד את הנאשם ואת הקובל; בהזמנה יצויין כי אם לא יופיע הנאשם תדון ועדת המשמעת שלא בפניו.
17. הודעה על המשך הדיון
ועדת המשמעת לא תהיה חייבת להזמין בכתב את הנאשם לישיבה נדחית שנקבעה בנוכחותו או בנוכחות בא-כוחו ותהיה רשאית לדון בהעדרו אם לא התייצב הנאשם לדיון לישיבה שנדחתה כאמור.
18. הזמנת עדים
יושב-ראש ועדת המשמעת יזמין למועד הדיון אותם העדים אשר ועדת המשמעת תמצא לנכון להזמינם להעיד או להגיש מסמכים שברשותם, בין על פי בקשת הצדדים ובין מיזמתה היא.
19. צורת הזמנה ותכנה
הזמנת עד בכתב תהיה חתומה ביד יושב-ראש ועדת המשמעת ותכיל פרטים אלה:
(1) הקובל;
(2) שם הנאשם;
(3) שם המוזמן ומענו;
(4) המקום והמועד שבהם עליו להתייצב להעיד או להגיש אותם מסמכים שיפורטו בהזמנה;
(5) תמצית ההוראות הנזכרות בסעיף 22(ב) לחוק.
פרק שני: הליכי הדיון בועדת המשמעת
סימן א': ניהול הדיון
20. ניהול הדיון
יושב-ראש ועדת המשמעת ינהל את הדיון, והוא רשאי להורות כל הוראה הדרושה לקיום הסדר במקום הדיון.
21. פרוטוקול
(א) יושב-ראש ועדת המשמעת ינהל פרוטוקול של הדיון, אולם רשאי הוא להורות שהפרוטוקול ירשם בידי אחר, או שינוהל בדרך אחרת.
(ב) הקובלנה והמסמכים שהוגשו ונתקבלו בועדת המשמעת יצורפו לפרוטוקול ויהוו חלק ממנו.
22. סמכויות היושב ראש
(א) יושב-ראש ועדת המשמעת רשאי, על דעת הועדה -
(1) להזמין, ולחזור ולהזמין, אדם לבוא לפני הועדה ולהעיד או להציג מסמכים או מוצגים אחרים שברשותו;
(2) לחייב עד להעיד בשבועה או בהן צדק בהתאם להוראות החיקוק החל בבית משפט אזרחי לענין זה;
(3) לכפות התייצבותו של אדם שלא ציית להזמנה לפי פיסקה (1) ולא הצטדק על כך בדרך המניחה את הדעת;
(4) לצוות על גביית עדות בחוץ-לארץ.
(ב) סמכויותיו של יושב-ראש ועדת המשמעת לענינים אלה יהיו כשל בית משפט בהליך אזרחי.
23. דינו של עד
(א) מי שהוזמן להעיד או להציג מסמך או מוצג אחר לפני ועדת המשמעת, חובותיו יהיו כשל נחקר לפי סעיף 2 לפקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות).
(ב) תקנת-משנה (א) אינה באה לגרוע מסעיפים 44 עד 51 לפקודת הראיות (נוסח חדש), תשל"א-1971.
24. סירוב להעיד
(א) מי שנתקיים בו אחד מאלה:
(1) הוזמן לבוא לפני ועדת המשמעת ולא בא, או בא ועזב ללא רשות את מקום דיוני הועדה בטרם מסר עדותו;
(2) נדרש להמציא מסך או מוצג אחר שברשותו ולא המציאו;
(3) נדרש כדין להישבע או להצהיר בהן צדק ולא עשה זאת;
(4) נדרש כדין להשיב על שאלה ולא השיב או השיב ביודעין תשובה מתחמקת;
רשאי יושב-ראש ועדת המשמעת, על דעת הועדה, להטיל עליו, אף שלא בפניו, קנס שלא יעלה על 200 לירות.
(ב) מי שהוטל עליו קנס לפי תקנת-משנה (א) שלא בפניו, רשאי יושב-ראש ועדת המשמעת, לפי בקשתו ועל דעת הועדה, לעיין שנית בקנס שהוטל, ולהפחיתו או לבטלו, והוא יבטלו אם שוכנע שהמבקש נמנע מעשות כנדרש מסיבות שלא היתה לו שליטה עליהן.
(ג) הטיל יושב-ראש ועדת המשמעת קנס לפי תקנת-משנה (א), יודיע על כך מיד בכתב לנשיא בית המשפט העליון, ורשאי הנשיא או שופט אחר של בית המשפט העליון, בין לפי בקשת מי שהוטל עליו הקנס ובין בלעדיה, לבטל את הקנס או להפחיתו.
(ד) קנס שהוטל לפי תקנת-משנה (א) ייגבה כמו קנס שהטיל בית משפט בהליך פלילי.
סימן ב': נוכחות בעלי הדין
25. נוכחות הנאשם
לא יידון נאשם בדין משמעתי אלא בפניו, אולם רשאית ועדת המשמעת להרשות לנאשם, לפי בקשתו, שייעדר מהדיון, כולו או חלקו.
26. דין הנאשם שלא בפניו
על אף האמור בתקנה 25, רשאית ועדת המשמעת לדון את הנאשם שלא בפניו אם הוזמן כדין ולא הופיע, בלא שנתן סיבה מוצדקת מראש.
27. ייצוג ע"י עורך דין
ועדת המשמעת רשאית להרשות לנאשם, לפי בקשתו, כי ייוצג על ידי סניגור.
28. העדר הקובל
לא תדון ועדת המשמעת בקובלנה בהעדר הקובל; הוזמן הקובל ולא התייצב, רשאית ועדת המשמעת לדחות את מועד הדיון או לזכות את הנאשם.
סימן ג': בירור האשמה
29. פרשת הקטיגוריה
לא הודה הנאשם בתשובתו בכתב או בפני ועדת המשמעת בעובדות המיוחסות לו בקובלנה, או הודה בחלק מהן, יביא הקובל את ראיותיו לפני ועדת המשמעת לפי סדר שקבעה.
30. חזרה מהודאה
נאשם רשאי לחזור בו מהודאתו, כולה או מקצתה, בכל שלב של הדיון עד להחלטת ועדת המשמעת, אולם לא יחזור בו מהודאה שהודה בפני הועדה אלא ברשות הועדה.
31. טענת חוסר אשמה
עם סיום הגשת ראיות הקובל, רשאי הנאשם לטעון כי האשמה לא הוכחה אף לכאורה, והקובל רשאי להשיב על הטענה.
32. זיכוי בשל העדר הוכחה לכאורה
מצאה ועדת המשמעת כי האשמה לא הוכחה אף לכאורה, תזכה את הנאשם ורשאית היא לעשות כך אף אם לא נטענה טענה לפי תקנה 31 לאחר שנתנה לקובל הזדמנות להשמיע את דברו בענין.
33. פרשת ההגנה
לא זוכה הנאשם לפי תקנה 32 רשאי הוא -
(1) להביא את ראיות ההגנה, ולהקדים להן דברי פתיחה,
(2) להעיד כעד הגנה, ואז הוא עשוי להיחקר;
(3) למסור הודעה, ואז לא ייחקר;
(4) להימנע הן מעדות והן ממסירת הודעה.
34. ראיות מטעם בית הדין וראיות אחרות
סיימו בעלי הדין הבאת ראיותיהם, רשאית ועדת המשמעת להזמין מטעמה היא כל עד, אפילו כבר נשמעה עדותו, ולהורות על הגשת כל ראיה אחרת, ורשאית היא להרשות לבעלי הדין, על פי בקשתם, להביא ראיות נוספות אם ראתה צורך בכך.
35. סדר חקירת עדים והגשת ראיות אחרות
סדר חקירת העדים והגשת ראיות אחרות יהיה ככל האפשר כסדר הנהוג במשפט פלילי בבית משפט מחוזי.
36. סיכומים
כתום הבאת הראיות, או אם לא הובאו ראיות עקב הודאת הנאשם בעובדות או מטעם אחר, רשאים הקובל, ואחריו הנאשם, להשמיע את סיכומיהם לענין האשמה.
סימן ד': פסק הדין
37. החלטת ועדת המשמעת
בתום בירור האשמה תכריע ועדת המשמעת את דינו של הנאשם, לזיכוי או להרשעה זולת אם החליטה על ביטול הקובלנה; ההחלטה תהיה בכתב ומנומקת, והיא תיקרא בפני בעלי הדין, או תומצא להם, כפי שתקבע ועדת המשמעת.
38. הרשעה בעבירה עפ"י עובדות שלא נכללו בקובלנה
ועדת המשמעת רשאית להרשיע נאשם בשל כל אחת מן העבירות שנתגלו מן העובדות שהוכחו בפניה אף אם עובדות אלה לא נטענו בקובלנה, ובלבד שניתנה לנאשם הזדמנות סבירה להתגונן.
39. הרשעה בעבירות אחרות
ועדת המשמעת רשאית להרשיע נאשם בכל כל אחת מן העבירות שנתגלו מן העובדות שהוכחו בפניה, אך לא תטיל עליו בהחלטתה אלא עונש אחד בשל אותו מעשה.
40. ראיות לענין העונש ולחיובים אחרים
(א) הרשיעה ועדת המשמעת את הנאשם, רשאים הקובל, ואחריו הנאשם, לטעון את טענותיהם לענין מידת העונש; ועדת המשמעת רשאית להרשות להם להביא ראיות לענין זה.
(ב) בתקנה זו, "עונש" - לרבות חיובים אחרים שרשאי בית הדין להטיל לפי סעיף 25 לחוק.
41. חיוב מתלונן
ועדת המשמעת לא תחייב מתלונן או קובל לפי סעיף 25(ב)(2) לחוק, אלא לאחר שנתנה לו הזדמנות להשמיע את דבריו לענין זה.
42. גזר הדין
לאחר הטענות הראיות, אם היו, תקבע ועדת המשמעת בגזר דינה את החלטתה לענין העונש ותוצאות אחרות של ההרשעה שהיא מוסמכת להחליט עליהן לפי סעיף 25 לחוק; גזר הדין ייחתם בידי חברי ועדת המשמעת וייקרא בפני בעלי הדין או יומצא להם, כפי שתקבע ועדת המשמעת.
43. המצאת פסק דין שהוקרא
החלטה וגזר דין שהוקראו - יומצא העתק מהן לבעלי הדין.
פרק שלישי: השעיה זמנית
44. צורת בקשה להתלות רשיון
בקשה להתלות רשיון לפי סעיף 27 לחוק תכיל פרטים אלה:
(1) שם המבקש;
(2) שם החוקר הפרטי שהבקשה מתייחסת אליו, מקום עבודתו ומענו;
(3) הבקשה להתליית הרשיון ונימוקיה.
45. סדרי דין נוספים
על הדיון בבקשה להתליית רשיון יחולו הוראות תקנות 13 עד 28, 42 ו-43, בתיאומים לפי הענין.
46. ראיות בעלי הדין
במידה שועדת המשמעת ראתה צורך בכך, תתן לבעלי הדין רשות להביא ראיות; סדר הבאתן יהיה בהתאם לאמור בתקנה 35, בתיאומים לפי הענין.
פרק רביעי: ביצוע החלטות
47. המצאת פסק-דין לשם ביצוע
החלטה של ועדת המשמעת המטילה עונש, והחלטה בדבר התליית רשיון ואם הוגש ערעור - פסק הדין הסופי שבענין, תמציא ועדת המשמעת לועדת הרישוי לפי סעיף 2 לחוק.
48. דרכי ביצוע העונש
(א) הוטלו על נאשם התראה או נזיפה - תתרה בו ועדת הרישוי או תנזוף בו, בכתב בהתאם להחלטה.
(ב) הותלה רשיונו של נאשם או נשלל רשיונו או נפסל הנאשם מקבלת רשיון חדש - תערוך ועדת הרישוי אותם רישומים שיהא צורך בהם כדי לתת תוקף להחלטה.
פרק חמישי: הוראות שונות
49. סודיות הדיון (תיקון: תשמ"ג)
(א) הדיון המשמעתי יתנהל בדלתיים סגורות, אולם רשאית ועדת המשמעת, לפי בקשת הנאשם ואם ראתה נימוק לכך, להרשות נוכחות אנשים זולת בעלי הדין ובאי-כוחם.
(ב) החלטות ועדת המשמעת תהיינה מותרות בפרסום אלא אם כן החליטה הועדה לאסור פרסום החלטה מסויימת או פרסום שמו של נאשם או חלק מאחר של החלטה.
50. החלטות ברוב
נחלקו דעות חברי ועדת המשמעת, תכריע דעת הרוב; אין רוב לדעה אחת - תכריע הדעה אשר לדעת יושב-ראש ועדת המשמעת, מקילה על הנאשם; אולם אם לא היה רוב דעות לגבי סוג העונש או מידתו, או מידת התליית הרשיון, רואים חבר ועדת המשמעת שהציג את סוג העונש או את מידת העונש או התליית הרשיון החמורים ביותר כאילו הצטרף לדעתו של חבר בית הדין שהציע את ההצעה הקרובה ביותר להצעתו.
51. דעת מיעוט
החלטה של ועדת המשמעת, אף אם יש בה דעת מיעוט - יחתמו עליה כל חברי הועדה, אך רשאי בעל דעת מיעוט להוסיף בהחלטה את דעתו החולקת ונימוקיו.
52. העדרות חבר ועדה
נבצר מחבר ועדת המשמעת שאינו יושב-ראש הועדה להשתתף בדיון, ניתן לקיים את הדיון גם בהעדרו.
53. המצאת מסמכים
כל מסמך שיש להמציאו לאדם לפי כללים אלה, המצאתו תהיה במסירה לידיו או במשלוח מכתב בדואר רשום; היתה המסירה במשלוח מכתב כאמור, רשאית ועדת המשמעת לראות את התאריך שבאישור המסירה כתאריך ההמצאה.
54. תחליף מסירה
נוכחה ועדת המשמעת כי אין בידי קובל להמציא מסמך לנאשם מחמת שמקום מגוריו או מקום עסקיו של הנאשם אינם ידועים לקובל, או שהנאשם עזב את הארץ, או שהיה לועדת המשמעת יסוד סביר להניח שהנאשם עזב את הארץ, רשאית היא להורות על תחליף מסירה, בדרך של פרסום ברשומות, בעתון יומי או בכל דרך אחרת שתיראה לה.
55. פגמים שאינם פוגמים
ליקוי באחד המסמכים המשפטיים או אי-התאמה בין מסמך למסמך, אין בהם כדי לפגום בתקפם של ההליכים על פיהם; אולם אם נראה ועדת המשמעת כי יש בדבר חשש לעיוות דינו של הנאשם, תדחה את הדיון למועד אחר או תורה הוראה אחרת כדי להסיר את החשש.
56. סדרי-דין בעניני הוראות
בכל ענין של סדרי דין שאין עליו הוראה בחוק, בתקנות אלה או בחיקוק אחר, תנהג ועדת המשמעת בדרך הנראית לה טובה ביותר לעשיית צדק.
_________________________________
1 ק"ת תשל"ב, 1683; תשמ"ג, 1502;
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ