אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | חקיקה | כתבי טענות | טפסים | TV | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת מאזורי עדיפות לאומית), התשנ"ה-1995

תקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת מאזורי עדיפות לאומית), התשנ"ה-1995

תקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת מאזורי עדיפות לאומית), התשנ"ה-1995 1
בתוקף סמכותה לפי סעיף 3א(א) לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב-1992, (להלן - החוק), ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, מתקינה הממשלה תקנות אלה:
פרק א': פרשנות
1. הגדרות
בתקנות אלה -
"אזור א'" או "אזור ב'" - כמשמעות "אזור עדיפות לאומית א'" ו"אזור עדיפות לאומית ב'" בצו לעידוד השקעות הון (קביעת אזורים לענין התוספת לחוק), התשנ"ד-1993 (להלן - צו האזורים);
"אזור עדיפות לאומית" - כהגדרתו בצו האזורים;
"טובין מאזור א' או ב'" - טובין מתוצרת הארץ המיוצרים באזור א' או ב' לפי העניין, בידי מי שמחצית לפחות מעובדיו מתגוררים, דרך קבע באזור א' או ב' לפי העניין, ואולם לענין טובין מאזור ב' יכול שיתגוררו באזור א', ומרכיב העבודה בשל ייצור הטובין באותו אזור, ולענין טובין מאזור ב' - גם באזור א', מהווה 40% לפחות ממחיר ההצעה;
"שירותים מאזור א' או ב'" - עבודה או שירותים המבוצעים בידי אזרח ישראלי או תושב קבע בישראל או תאגיד הרשום בישראל, שלפחות מחצית מבין עובדיו המבצעים אותה עבודה או שירותים מתגוררים, דרך קבע, באזור א' או ב', לפי העניין, ואולם לעניין שירותים מאזור ב' יכול שיתגוררו באזור א', ונתקיים בהם אחד מאלה:
(1) העבודה או השירותים המבוצעים באזור א' או ב' ומרכיב העבודה בשל הביצוע באותו אזור, ולענין ביצוע באזור ב' - גם באזור א', מהווה 40% לפחות ממחיר ההצעה;
(2) העבודה או השירותים אינם מבוצעים באזור א' או ב', ומרכיב העבודה מהווה 50% לפחות ממחיר ההצעה;
"עובד" - עובד של המציע - לרבות עובד של קבלן משנה ושל ספק המבצעים שירותים או מספקים טובין לעניין ההתקשרות נושא המכרז;
"מרכיב עבודה" - עלות עבודה, לרבות שכר עבודה והפרשות לקופת גמל כהגדרתם בחוק הגנת השכר, התשי"ח-1958, תשלומים לביטוח לאומי, לרשויות המס, תנאי פרישה, גימלאות, או הטבות כספיות אחרות הקשורות לעבודה המשולמים לעובדים בשל ההתקשרות;
"מזמין" - כל משרד ממשרדי הממשלה למעט יחידת סמל כמשמעותה בפרק ב' לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות מערכת הביטחון), התשנ"ג-1993 (להלן - תקנות מערכת הביטחון);
"עבודות הנדסה בנאיות" - כהגדרתן בחוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, התשכ"ט-1969.
2. פירוש מונחים אחרים
מונחים בתקנות אלה שלא הוגדרו בתקנה 1, יפורשו כמשמעותם בתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993 (להלן - תקנות חובת המכרזים), בתקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ וחובת שיתוף פעולה עסקי), התשנ"ה-1995 (להלן - תקנות תוצרת הארץ), ולענין התקשרויות מערכת הביטחון - גם כמשמעותן בתקנות מערכת הביטחון.
פרק ב': העדפת תוצרת מאזורי עדיפות לאומית
3. תנאי קבלת הזמנה
כתנאי לקבלת העדפה יידרש מציע במסמכי המכרז, להצהיר כי ההצעה היא לענין טובין או שירותים מאזור א' או ב', לפי העניין, וכתנאי לקבלת ההזמנה יידרש להמציא אישור רואה חשבון על כך.
4. שיעור ההעדפה
(א) המזמין יכלול במסמכי מכרז, ובמכרז פומבי - גם במודעה בעיתון, תנאי שלפיו תינתן בהתאם לתקנות אלה במסגרת אמת המידה של המחיר, העדפה להצעות של טובין או שירותים מאזור עדיפות לאומית. שיעור ההעדפה האמור לא יעלה על מחיר ההצעה שהיתה אמורה לזכות במכרז, ללא העדפה, בתוספת אחוזים אלה -
(1) 10 לגבי טובין או שירותים מאזור א' לגבי רכישות של כל משרד, למעט משרד הביטחון;
(2) 5 לגבי טובין או שירותים מאזור ב' לגבי רכישות של כל משרד;
(3) 15 לגבי טובין או שירותים מאזור א' לגבי רכישות של משרד הביטחון.
(ב) שיעורי ההעדפה האמורים בתקנת משנה (א) ובתקנה 3 לתקנות תוצרת הארץ לא יעלו באופן מצטבר על 15 אחוזים.
5. החלטה על הזוכה (תיקון: תשס"ד2)
(א) אמור לזכות במכרז, לאחר שקלול הצעות בהתאם לאמות המידה שנקבעו, ללא העדפה כאמור בתקנות אלה ובתקנות תוצרת הארץ, מי שאינו ספק חוץ ומי שאינו ספק של טובין או שירותים מאזור א', ישקלל המזמין בשנית את ההצעות, של טובין או שירותים מאזור עדיפות לאומית באופן שלענין אמת המידה של המחיר יובא בחשבון המחיר לאחר הפחתת שיעור ההעדפה הקבוע בתקנה 4(א)(1) או (2) או (3) לפי העניין, ממחיר ההצעה, על ידי חלוקת מחיר ההצעה של טובין או שירותים מאזור עדיפות לאומית ב-1.15 או 1.05 או 1.10, לפי העניין.
(ב) קיבלה הצעה של מציע טובין או שירותים שאינם מאזור עדיפות לאומית את התוצאה המשוקללת הגבוהה ביותר לאחר השקלול הנוסף כאמור, ייבחר אותו ספק כזוכה במכרז.
(ג) קיבלה ההצעה של טובין או שירותים מאזור עדיפות לאומית את התוצאה המשוקללת הגבוהה ביותר לאחר השקלול הנוסף או תוצאה הזהה לזו של טובין או שירותים שאינם מאזור עדיפות לאומית, יציע המזמין למציע אותה הצעה להתקשר עמו במחיר שבו תקבל הצעתו תוצאה משוקללת זהה לזו של מציע הטובין או השירותים שאינם מאזור עדיפות לאומית.
(ד) קיבלה הצעה של טובין או שירותים מאזור א' תוצאה משוקללת זהה לזו של טובין או שירותים מאזור ב', יציע המזמין למציע אותה הצעה להתקשר עמו במחיר שבו תקבל הצעתו תוצאה משוקללת זהה לזו של מציע הטובין או השירותים שאינם מאזור עדיפות לאומית.
(ה) לא הסכים מציע להתקשר כאמור בתקנת משנה (ו) או (ז), לפי הענין, יציע המזמין הצעתו כאמור, ל-3 מציעים נוספים של טובין או שירותים מאזור עדיפות לאומית, ובלבד שהצעותיהם קיבלו תוצאה משוקללת שאינה נמוכה מזו של המציע שאינו מאזור עדיפות לאומית; הפניה תיעשה לפי סדר התוצאה המשוקללת של ההצעות, מן הגבוהה לנמוכה.
(ו) לא הסכים אף אחד מאותם המציעים להורדת מחיר כאמור, תיערך ההתקשרות עם מציע הטובין או השירותים מאזור עדיפות לאומית שהצעתו, לאחר פניה לפי תקנות משנה (ג), (ד) או (ה) קיבלה את התוצאה המשוקללת הגבוהה ביותר; לעניין תקנה זו, "תוצאה משוקללת גבוהה ביותר" - התוצאה בעלת מרב היתרונות לעורך המכרז בהתאם לאמות המידה שנקבעו במכרז.
(ז) לא נכללו במכרז אמות מידה זולת המחיר, יחולו הוראות תקנה זו עליו, בשינויים המחוייבים.
פרק ג': מכרזים של משרד הביטחון
6. הוראות נוספות במכרזים של משרד הביטחון
במכרזים שהמזמין בהם הוא משרד הביטחון יחולו בנוסף להוראות פרק ב' הוראות פרק זה.
7. העדפה יחסית
העדפה בהתאם לתקנה 4 תינתן גם להצעות של טובין מאזור עדיפות לאומית שמרכיב העבודה ששימש ביצורם מהווה פחות מ-40% ממחיר ההצעה אך לא פחות מ-20%; שיעור ההעדפה שבתקנה 4(א)(2) או (3), לפי העניין, יפחת לפי היחס שבין אחוז מרכיב העבודה שבהצעה לבין 40%.
8. מכרז סגור באזור עדיפות לאומית
(א) קיימים לגבי עסקה שסכומה עולה על 25,000 שקלים חדשים ואינו עולה על 200,000 שקלים חדשים לענין טובין, או על 100,000 שקלים חדשים לענין שירותים, שני ספקים לפחות הכלולים ברשימת הספקים המוכרים של משרד הביטחון לפי תקנה 10 לתקנות מערכת הביטחון, שהם ספקים מאזור עדיפות לאומית העונים על דרישות המזמין לאותה עסקה, ייערך מכרז בין ספקים מאזור עדיפות לאומית בלבד; ההחלטה על הזוכה במכרז תיעשה בהתאם לתקנה 5 לפי שיעורי ההעדפה שבתקנה 4(א). בהתקשרות הנעשית בעקבות מכרז כאמור, רשאי משרד הביטחון לחרוג עד 10% מהסכומים האמורים.
(ב) לא הוגשה למכרז כל הצעה, או נדונה הצעה יחידה וועדת המכרזים לא בחרה בה או לא בחרה בהצעה כלשהי ויש לערוך מכרז נוסף, לא יחולו עליו הוראות תקנת משנה (א).
(ג) הוגשה במסגרת המכרז רק הצעה אחת או נותרה לדיון הצעה יחידה, אין ועדת המכרזים רשאית לבחור בה, אלא מנימוקים מיוחדים שיירשמו, אם ראתה כי מכרז חדש לא יביא תועלת.
9. פיצול מכרזים בעסקאות שעורך משרד הביטחון
(א) במכרז לרכישת טובין שסכום העסקה בו עולה על 200,000 שקלים חדשים אך אינו עולה על 10 מליון שקלים חדשים והניתן לפיצול, יכללו מסמכי המכרז הוראה שלפיה רשאי המזמין להקטין את היקף ההתקשרות של מציע טובין שאינו מאזור עדיפות לאומית ל-70% ממנה ללא שינוי במחיר;
(ב) ההחלטה על הזוכה במכרז תיעשה בהתאם לתקנה 5, ואם אמור לזכות במכרז מציע של טובין שאינם מאזור עדיפות לאומית, יציע המזמין למציע הטובין מאזור עדיפות לאומית הזול ביותר להתקשר עמו לגבי 30% מהיקף המכרז כאמור, במחיר ההצעה של מציע הטובין שאינם מאזור עדיפות לאומית.
(ג) הסכים מציע הטובין מאזור עדיפות לאומית להתקשר במחיר ההצעה של מציע הטובין שאינם מאזור עדיפות לאומית כאמור, ייחתם הסכם לאספקת 70% מהיקף המכרז עם מציע הטובין שאינם מאזור עדיפות לאומית שזכה, והסכם לאספקת 30% הנותרים עם מציע הטובין מאזור עדיפות לאומית הזול ביותר.
(ד) דחה מציע הטובין מאזור עדיפות לאומית הזול ביותר את ההצעה, ייחתם הסכם לאספקת כל הטובין נושא המכרז עם המציע של טובין שאינם מאזור עדיפות לאומית.
(ה) הפיצול לפי תקנה זו לא יחול על מכרז מיוחד כמשמעותו בתקנות מערכת הביטחון.
(ו) הוראות תקנה זו לא יחולו במכרזים שבהם השתתף מציע של טובין מיובאים.
(ז) המזמין יהיה רשאי, משיקולים של פיתוח יכולת הייצור באזורי עדיפות לאומית או של שימורה, ובתנאי שהודיע על כך במסמכי המכרז, להתקשר לגבי 30% מהיקף המכרז, עם יותר ממציע אחד של טובין מאזור עדיפות לאומית; הפניה לקבלת הצעות להתקשרות כאמור, תיעשה לשלושה מציעים מאזורי עדיפות לאומית, לכל היותר, לפי סדר הצעותיהם מהזולה ליקרה.
10. רכש גומלין
מסמכי מכרז לגבי עסקה לרכש טובין מתוצרת הארץ שסכומה עולה על 500,000 שקלים חדשים, יכללו הוראה בדבר מחויבות מציע של טובין שאינם מאזור עדיפות לאומית אם יזכה במכרז, לרכוש טובין או שירותים מאזור עדיפות לאומית בשיעור של 10% מסכום העסקה עמו; תקנה זו לא תחול לעניין מכרזים כאמור בתקנה 9.
פרק ד': תחולה
11. סייג לתחולה
תקנות אלה לא יחולו על -
(1) מכרזים שעורכים תאגיד ממשלתי או יחידת סמך כמשמעותה בתקנות מערכת הביטחון;
(2) יחידות במשרד הביטחון המתנהלות כמשק סגור ושבניהולם והפעלתם מעורבים שיקולים עסקיים;
(3) עבודות הנדסה בנאיות; ואולם תקנה 10 תחול על עבודת הנדסה בנאית ששווי ההתקשרות לגביה עולה על 2.2 מליון שקלים חדשים.
12. פטור מתחולת התקנות
(א) שר הביטחון רשאי, מטעמים שיירשמו, לפטור מראש, מכרז של משרד הביטחון מתחולת תקנות אלה.
(ב) שר האוצר והשר המופקד על מכרז של משרד שאינו ממשרד הבטחון, רשאים מטעמים שיירשמו, לפטור מכרז מתחולת תקנות אלה.
13. שינוי סכומים
הסכומים הנקובים בתקנות 8(א), 9(א), 10 ו-11 (3) ישתנו ב-1 בינואר של כל שנה (להלן - יום השינוי), לפי שיעור השינוי במדד החדש לעומת המדד היסודי; לעניין זה -
"מדד" - מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;
"המדד החדש" - המדד שפורסם לאחרונה לפני יום השינוי;
"המדד היסודי" - המדד שפורסם לאחרונה לפני יום השינוי הקודם, ולענין יום השינוי הראשון שלאחר תחילתן של תקנות אלה, המדד שפורסם לאחרונה לפני יום תחילתן.
14. תחילה ותחולה
(א) תחילתן של תקנות אלה ביום ה' באב התשנ"ה (1 באוגוסט 1995).
(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א) יחולו תקנות אלה, לגבי משרד הביטחון, על מכרז שפורסם ביום ט"ז באייר התשנ"ה (16 במאי 1995) או לאחריו.
_________________________________
1 ק"ת תשנ"ה, 1490.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ