אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | חקיקה | כתבי טענות | טפסים | TV | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (תשלומים בעד שירותי בזק), התשס"ז-2007

תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (תשלומים בעד שירותי בזק), התשס"ז-2007

תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (תשלומים בעד שירותי בזק), התשס"ז-2007 1
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 15(א)(1) ו-(ד) ו-59 לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982 (להלן - החוק), ובהסכמת שר האוצר, אני מתקינה תקנות אלה:
1. הגדרות (תיקון: תשס"ט, תש"ע)
בתקנות אלה -
"אנלוגי" - לענין מרכזת וקו, תכונת רצף האות המועבר במערכת בזק בתדר או בתחום תדרים ידוע;
"החברה" - כמשמעותה בחוק;
"התקשרות" - תהליך הקמת הקשר בין שתי נקודות לשם קיום שיחה;
"טצ"ג" - טלפון ציבורי גובה של החברה המופעל באמצעות כרטיס שיחות טלכרט או כרטיס תשלום בזקכרט;
"יחידת חיוב" - יחידת חיוב בסיסית המשמשת לחיוב שיחה מאת טצ"ג המופעל באמצעות כרטיס שיחות טלכרט, לפי מיתקפי מניה;
"מיתקף מניה" (Pulse) - אות חשמלי בתדר 16,000 הרץ הנשלח דרך קו- מנוי טלפון במרווחי זמן כמפורט בלוח ב' בתוספת הראשונה;
"מנוי", מערכת רדיו טלפן נייד", "מרכזת", "ציוד קצה", "ציוד קצה ראשי", "קו", "קו מנוי", "רשת בזק ציבורית", "רשת החברה", "רשת פרטית", "שירות בידור", "שירות מידע" ו"שירות רדיו טלפון נייד" - כמשמעותם בתקנות הבזק (התקנה, תפעול ותחזוקה), התשמ"ה-1985 (להלן - תקנות התפעול);
"מנוי נקרא" - מנוי של מפ"א, אשר התקשר עמו בהסכם לקבלת שירות שיחה בחיוב מפוצל והוקצה לו מספר שירות;
(1) לעניין שירות שיחה בחיוב מפוצל - מנוי של החברה או מנוי של מפ"א אשר התקשר עם החברה או עם מפ"א, לפי העניין, בהסכם לקבלת שירות שיחה בחיוב מפוצל והוקצה לו מספר שירות;
(2) לעניין שירות שיחת חינם למתקשר - מנוי של החברה, מנוי של מפ"א או מנוי של בעל רישיון לשירותי רט"ן, אשר התקשר עם החברה או עם מפ"א או עם בעל רישיון לשירותי רט"ן, לפי העניין, בהסכם לקבלת שירות שיחת חינם למתקשר והוקצה לו מספר שירות;
"מנוי קורא" מנוי של החברה, מנוי של מפ"א או מנוי של בעל רישיון לשירות רט"ן, היוזם שיחה אל מנוי נקרא במסגרת שירות שיחה בחיוב מפוצל או שירות שיחת חינם למתקשר;
"מספר שירות" כמה ספרות אשר הקצו החברה, מפ"א או בעל רשיון לשירות רט"ן, לפי העניין, למנוי נקרא, ואשר חיוגן אחרי קידומת חיוג ארצית שהוקצתה לעניין שירות שיחה בחיוב מפוצל או שירות שיחת חינם למתקשר, לפי העניין, מאפשר למנוי קורא לקיים שיחה עם מנוי נקרא;
"מפ"א (מפעיל פנים ארצי)" - מי שקיבל רישיון כללי למתן שירותי בזק פנים-ארציים נייחים, למעט החברה ולרבות מפ"א ייחודי;
"מפ"א ייחודי" - מי שקיבל רישיון כללי ייחודי;
"מרכזת פרטית" - מרכזת המותקנת ברשת פרטית;
"מרכזת ציבורית" - מרכזת המותקנת ברשת החברה;
"ניתוק שירות" ו"שירות בזק זמני" - כמשמעותם בתקנות הבזק (הפסקה, עיכוב או הגבלה של פעולות בזק ושירותי בזק), התשמ"ה-1985;
"נתונים" - מידע המקודד באופן ספרתי;
"ספרתי" - לענין מרכזת וקו, תכונת בדידות האות המועבר במערכת בזק בקצב ובתחום קצבים ידוע של סיביות;
"ערוץ לוגי" - קישור בין שני קווי גישה בשירות ממסור מסגרות, כאשר רוחב פס מינימלי להעברת נתונים שמור למנוי בהתאם לבקשתו מראש (להלן - ערוץ לוגי שמור), או כאשר רוחב הפס אינו שמור כאמור למנוי והעברת הנתונים נעשית בהתאם ליכולת הטכנית של הרשת בעת ההעברה (להלן - ערוץ לוגי בסיסי);
"ציוד כריזה" - ציוד למסירה בו-זמנית שקל מידע בדיבור למספר מנויים מוגדרים;
"קו בלעדי" - קו נל"ן (נקודה לנקודה) ברשת החברה, בעל תכונות תקשורת מוגדרות והעומד בלעדית לרשות המנוי, כאשר המרחק האווירי בין שני קצות הקו הוא אחד משני אלה:
(1) "א" - אינו עולה על 3,000 מטרים;
(2) "ב" - עולה על 3,000 מטרים;
"קו מנוי-טלפון לשימוש מופחת" - קו מנוי-טלפון הרשום על שמו של אדם, למעט תאגיד, שמותקן בדירה המשמשת למגורים בלבד, והוא משמש רק לשיחות יוצאות ונכנסות, ובלבד שלא מותקן קו מנוי-טלפון נוסף באותה דירה, כאשר סכום התשלום הנקוב בחשבון הדו-חודשי בגין שיחות לפי אותיות ההיכר כ, א ו-ד כמפורט בלוח א' בתוספת הראשונה, בשקלים חדשים בלא מע"מ, אינו עולה על 31.93;
"קו מקשר" - קו בלעדי המחבר בין ציוד קצה ראשי אחד לבין ציוד קצה ראשי אחר והמאפשר התקשרות ישירה ביניהם וכן בין ציוד קצה משני המחובר לכל אחד מהם, כאשר המרחק האווירי בין שני קצות הקו הוא אחד משני אלה:
(1) "א" - אינו עולה על 3,000 מטרים;
(2) "ב" - עולה על 3,000 מטרים;
"שיחה" - מימוש התקשרות בין שני מנויים;
"שירות ממסור מסגרות" (FRAME REL.AY) - שירות להעברת נתונים הניתן באמצעות רשת תקשורת המתבססת על טכנולוגיה של העברת מסגרות-מידע (PACKET-MODE) והמאפשר קישור למספר יעדים שונים בקו יחיד, והמיועד ליישומים הדורשים נפח רב וקישוריות גבוהה, בקצבי העברה של עד 2,048,000 סיביות לשניה;
"שירות סיפרנת" - שירות להעברת נתונים מנקודה לנקודה באמצעות קווים סיפרתיים, המבוסס על רשת תקשורת נתונים הפועלת בטכנולוגיית ריבוב זמן (TIME DIVISION MULTIPLEXING - TDM) בקצבי העברה של עד 1,920,000 סיביות לשניה ובמשטרי תקשורת שונים;
"שירות קו מדומה" - שירות הניתן באמצעות תוכנה מיוחדת המצויה ברשת החברה והמעמיד לרשות המשתמש בו תפקודים ואפשרויות מסוימים הדומים לתפקודים ואפשרויות מסוימים של קו במנוי-טלפון, בלא הקצאת קו;
"שירות רט"ן" - שירות רדיו טלפון נייד;
"שירות רסל"ש בסיסי" (ISDN-BASIC RATE ACCESS - BRA) שירות רסל"ש הניתן באמצעות מקבץ של 2 ערוצי דיבור או נתונים בקצב העברה של 64,000 סיביות לשניה וערוץ איתות בקצב העברה של 16,000 סיביות לשניה, בקצב העברה כולל של 144,000 סיביות לשניה;
"שירות רשת ספרתית לשילוב שירותים (רסל"ש)" (INTEGRATED SERVICES DIGITAL NETWORK - ISDNA) - שירות תקשורת ספרתית המקשר בין מרכזת ציבורית לבין מרכזת פרטית או בין מרכזת ציבורית לבין ציוד קצה של מנוי והמאפשר העברת מגוון יישומים נרחב, כגון טלפוניה בעלת תכונות מוספות רבות, העברת נתונים ותקשורת חוזי עם תכונות דחיסה, לרבות שירותים הניתנים בקצב של 56,000/64,000 סיביות לשניה ובקצבים גבוהים יותר;
"שירות שיחה בחיוב מפוצל" - שירות המאפשר קיום שיחה מאת מנוי קורא אל מנוי נקרא, כאשר המנוי הקורא משלם חלק מהתשלום בעד השיחה או את כולו, בהתאם לרשת המנוי הקורא ולמשך זמן השיחה, והמנוי הנקרא משלם את יתרת התשלום בעד השיחה, ככל שקיימת יתרה כאמור;.
"שירות שיחת חינם למתקשר" - שירות המאפשר קיום שיחה מאת מנוי קורא אל מנוי נקרא, בלא חיוב המנוי הקורא בתשלום בעד השיחה;
"שלוחה" - קו המחבר בין ציוד קצה ראשי לרבות מרכזת פרטית, לבין ציוד קצה משני, או בין ציוד קצה משני לבין ציוד קצה משני אחד ובלבד שהקו אינו קו בלעדי או קו מקשר -
(1) "א" - כאשר שני קצות הקו נמצאים במבנה אחד;
(2) "ב" - כאשר שני קצות הקו אינם נמצאים במבנה אחד והמרחק האווירי ביניהם אינו עולה על 3,000 מטרים;
(3) "ג" - כאשר המרחק האווירי בין שני קצות הקו עולה על 3,000 מטרים, ואולם אם שני קצות הקו נמצאים בתחומה של מרכזת ציבורית אחת, תיחשב השלוחה כשלוחה "ב" אף אם המרחק האווירי בין שני קצות הקו עולה על 3,000 מטרים.
"תקנות החישוב" - תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (חישוב תשלומים בעד שירותי בזק והצמדתם), התשס"ג-2003.
"תשלום קבוע" - התשלום שמנוי משלם בעד האפשרות לקבל שירות בזק.
2. שירותי בזק פנים-ארציים
התשלומים לחברה בעד שירותי בזק פנים-ארציים -
(1) המפורטים בתוספת לתקנות החישוב יהיו כמפורט בתוספת הראשונה;
(2) שאינם מפורטים בתוספת לתקנות החישוב יהיו כמפורט בתוספת השניה.
3. תשלום דמי התקנה
התקנתו של קו מנוי וחיבורו לרשת החברה טעונה תשלום מראש של דמי התקנה; מבקש ישלם את דמי ההתקנה עד תום ארבעה עשר ימים מהמועד הנקוב בהודעת התשלום של החברה כתאריך החשבון.
4. פרעון תשלום קבוע
(א) מנוי ישלם את התשלום הקבוע לכל חודשיים מראש.
(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), מנוי המחזיק בקו-מנוי טלפון לשימוש מופחת, יחויב חשבונו בתשלום הקבוע המופחת כמפורט בפרט 1(א) בחלק ב' בתוספת הראשונה, רק בתקופה העוקבת לתקופה הדו-חודשית שבעדה הוא זכאי לתשלום המופחת כאמור.
5. פרעון חשבון שוטף
מנוי יפרע את התשלומים על פי החשבון השוטף עד תום ארבעה עשר ימים מהמועד הנקוב בחשבון של החברה כתאריך החשבון.
6. ביטול
תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (תשלומים בעד שירותי בזק), התשס"ה-2005 - בטלות.
7. הוראת שעה
(א) בתקנה זו "יום העדכון", "המדד" ו"מדד יסודי" - כמשמעותם בתקנות החישוב.
(ב) לענין יום העדכון הראשון שלאחר תחילתן של תקנות אלה, יהיה המדד היסודי, המדד שפורסם בחודש ינואר 2006.
8. תחילה
תחילתן של תקנות אלה ביום ה' בתמוז התשט"ו (1 ביולי 2006).
תוספת ראשונה- תוספת שניה (תיקון: תשס"ז, תשס"ח, תשס"ט, תש"ע) 2
______________________________
1 ק"ת תשס"ז, 886, 1092; תשס"ח, 588, 986; תשס"ט, 939, 1015; תש"ע, 988.
2 נוסח התוספות אינו מובא.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ