אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | חקיקה | כתבי טענות | טפסים | TV | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (הפסקה, עיכוב או הגבלה של פעולות בזק ושירותי בזק), התשמ"ה-1985

תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (הפסקה, עיכוב או הגבלה של פעולות בזק ושירותי בזק), התשמ"ה-1985

תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (הפסקה, עיכוב או הגבלה של פעולות בזק ושירותי בזק), התשמ"ה-1985 1
(תיקון: תשס"ח)
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 12(א) ו-59 לחוק הבזק, התשמ"ב-1982 (להלן - החוק) ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות (תיקון: תשמ"ה, תשנ"ה)
בתקנות אלה -
(א) "החברה" - כמשמעותה בחוק;
"הפסקת שירות" - הפסקה מוחלטת של שירות בזק;
"מנוי" - כמשמעותו בתקנות תפעול ותחזוקה;
"ניתוק שירות" - הפסקה זמנית של שירות בזק;
"שירות בזק" - שירות בזק שנותנת החברה;
"שירות בזק זמני" - שירות בזק הניתן לתקופה שאינה עולה על ששה חדשים.
"תקנות תפעול ותחזוקה" - תקנות הבזק (התקנה, תפעול ותחזוקה), התשמ"ה-1985;
"תשלום קבוע" - התשלום שמנוי משלם בעד הרשות לקבל שירות בזק.
(ב) מונחים אחרים תהא להם המשמעות שיש להם בתקנות תפעול ותחזוקה.
2. ניתוק שירות וחידושו לבקשת מנוי (תיקון: תשנ"ט)
(א) מנוי רשאי לבקש מהחברה ניתוק שירות למשך תקופה שלא תעלה על 24 חדשים (להלן - תקופת הניתוק); הבקשה תוגש לחברה בכתב ארבעה-עשר ימים לפחות לפני מועד הניתוק המבוקש; החברה תנתק את השירות למנוי במועד שביקש.
(ב) החברה תחדש את השירות למנוי בתום תקופת הניתוק, או לפני כן, אם ביקש זאת המנוי, ובלבד שהגיש את בקשתו בכתב ארבע-עשר ימים לפחות לפני מועד החידוש המבוקש.
(ג) בעד תקופת הניתוק, ישלם המנוי לחברה - בנוסף על כל תשלום שהוא חב בו לפי כל דין - גם את התשלום הקבוע, זולת אם הודיע, יחד עם בקשת הניתוק, שהוא מוותר על מספר הטלפון הרשום על שמו.
3. הפסקת שירות לבקשת מנוי
(א) מנוי רשאי לבקש בכתב מהחברה הפסקת שירות.
(ב) לא קבע המנוי בבקשתו את מועד ההפסקה, ייחשב תאריך קבלת הבקשה בידי החברה כמועד שבו הופסק השירות.
(ג) בעד התקופה שעד למועד הפסקת השירות, ישלם המנוי - בנוסף על כל תשלום שהוא חב בו לפי כל דין - גם את התשלום הקבוע.
4. חיבור מנוי נוסף לטלפון (תיקון: תשמ"ה)
(א) בכפוף לאמור בתקנת משנה (ד), רשאית החברה לחבר מנוי נוסף לקו טלפון של מנוי קיים באופן המונע שיחות בו-זמניות של שני המנויים, אולם חיבור כאמור טעון הסכמת המנוי הקיים אם הוא אחד מהמפורטים להלן והטלפון מותקן במקום שצויין לצדו.
המנוי מיקום הטלפון
בית חולים - בבית החולים;
מרפאה ציבורית - במרפאה;
רשות כבאות כמשמעותה בחוק
שירותי הכבאות, התשי"ט-1959 - בתחנותיה ובמשרדה;
מערכת עיתון - במשרדה;
אגודת מגן דוד אדום בישראל - בתחנותיה ובמשרדיה;
רופא - בדירתו ובמרפאתו;
עתונאי - בדירתו;
מי שזכאי לפי חוק להתקנת
קו מנוי-טלפון חינם - בדירתו;
נציגות דיפלומטית או קונסולרית - במשרדה ובדירות עובדיה.
(ב) לענין תקנה זו -
"עובד נציגות" - נציג דיפלומטי או קונסולרי העובד בנציגות, שהוא בעל אזרחות חוץ ונתקבל לעבוד בשירות החוץ של מדינתו לפני בואו לישראל;
"עיתונאי" - מי שהוא חבר באיגוד הארצי של עתוני ישראל או שבידו אישור מאת לשכת העתונות הממשלתית בדבר היותו עתונאי.
(ג) החברה תודיע לשני המנויים על כוונתה לבצע את חיבורו של המנוי הנוסף, תציין בהודעה כי הם רשאים להשיג ולערור על כך ותפרט את המען והמועד להגשת ההשגה והערר.
(ד) מנוי הרואה עצמו נפגע מחיבור כאמור, רשאי תוך ארבעה-עשר ימים מהיום שבו נמסרה לו הודעת החברה, להשיג עליה לפני המנהל הכללי של החברה; נדחתה ההשגה, רשאי המנוי, תוך שבעה ימים מיום שהודע לו על דחיית ההשגה, לערור על כך לפני המנהל הכללי של משרד התקשורת; הוגשה השגה, לא תבצע החברה את החיבור אלא אם כן החליט המנהל הכללי של משרד התקשורת לדחות את הערר.
5. הפסקת שיחות
החברה רשאית בכל עת להציע למנוי להפסיק שיחה בינו לבין מנוי אחר לצורך קיום שיחה דחופה הממתינה לו.
6. ניתוק שירות שלא לפי בקשת מנוי (תיקון: תשמ"ה, תשמ"ט)
(א) החברה רשאית ללא הודעה מוקדמת לנתק מרשת הבזק הציבורית כל קו מנוי או כל ציוד בזק אחר הנמצא ברשות המנוי, אם התקיים אחד מאלה -
(1) המנוי אינו ממלא אחר תקנות אלה, או הוראות החוק, או התקנות כמפורט בתוספת, המתייחסות לשירות בזק;
(2) המנוי לא פרע את חשבון התשלומים והחובות שחוייב בהם בעד שירות בזק לאחר שחלפו עשרים ואחד ימים מהמועד שנקבע לתשלומם;
(3) פג תקפו של רשיון מיוחד שקיבל המנוי לפי החוק או בוטל הרשיון האמור;
(4) החברה קיבלה הודעה, בצירוף אישור או תעודה, כי המנוי נפטר - ואם היה תאגיד - כי חדל להתקיים; הוראה זו כפופה לאמור בתקנה 14(ב) לתקנות תפעול ותחזוקה.
(5) ארעה תקלה שמקורה בציוד בזק הנמצא ברשות מנוי הגורמת להפרעה חמורה ונמשכת לרשות הבזק הציבורית, או העלולה לסכן חיי אדם, ואולם במקרה זה תודיע החברה למנוי לאחר הניתוק את הסיבה לניתוק.
(ב) הוכרז המנוי פושט רגל, ואם היה תאגיד, החליט על פירוקו מרצון או שבית משפט ציווה על פירוקו, רשאית החברה, לאחר מתן הודעה מוקדמת לנתק כאמור בתקנת משנה (א), אלא אם כן ניתנה ערבות להנחת דעתו של המנהל הכללי של החברה, להבטחת כיסוי החובות והתשלומים שמנוי כאמור חב בהם לחברה עד לגמר הליכי פשיטת הרגל או הפירוק, לפי הענין.
(ג) תיקן מנוי את המעשה או המחדל שהביאו לניתוק השירות, תחדש החברה את השירות למנוי על פי בקשתו, תוך ארבע-עשר ימים מיום הגשת הבקשה; חידשה החברה את שירות הבזק למנוי כאמור, ישלם המנוי לחברה בעד חידוש השירות וכן את התשלום הקבוע בעד התקופה שמיום הניתוק ועד יום החידוש.
7. הפסקת שירות שלא לפי בקשת מנוי
(א) החברה רשאית להפסיק כל שירות בזק למנוי לאחר שנתנה לו הודעה מוקדמת בכתב, במקרים המנויים בתקנה 6(א)(1) עד (3) ו-(ב).
(ב) הודעה מוקדמת כאמור בתקנת משנה (א) לא תינתן למנוי במקרה המפורט בתקנה 6(א)(4).
(ג) החברה רשאית להפסיק למנוי שירות התקשרות למאגרי מידע לאחר שבוטל הסכם השירות בין המנוי לבין בעל המאגר.
(ד) בעד התקופה שעד למועד הפסקת השירות, ישלם המנוי - בנוסף על כל תשלום שהוא חב בו לפי כל דין - גם את התשלום הקבוע.
(ה) הודעה מוקדמת לפי תקנה זו תישלח למנוי בדואר רשום ויצויין בה, בנסיבות המתאימות, כי למנוי ניתנת הזדמנות תוך זמן שייקבע בהודעה - לתקן את המעשה או המחדל שבשלו יופסק השירות.
8. הפסקת שירות בזק זמני
עם תום תקופת השירות הזמני שאישרה החברה למנוי או עם תום תקופת הארכה שנתנה לו, תפסיק החברה, ללא הודעה מוקדמת, את השירות ותסיר את הציוד שהעמידה לרשות המנוי.
9. הפסקת שירות שאיננו בהסכמת החברה
נתגלה לחברה כי אדם מקבל שירות בזק שלא בהסכמת החברה בכתב, רשאית החברה להפסיק את השירות מיד, והאדם האמור ישלם לחברה את התשלומים שהיה חב בהם אילו קיבל את השירות בהסכמה; אין בהוראה זו כדי לגרוע מזכות החברה לתבוע ממנוי פיצוי על כל נזק שנגרם לה עקב השירות ללא הסכמה.
9א. הפסקה ניתוק או הגבלת שירות באישור השר (תיקון: תשנ"ח, תשס"ח)2
(א) בעל רשיון רשאי, באישור השר, להפסיק, לנתק או להגביל מתן שירות בזק בשל אחד מאלה:
(1) השירות התיישן מטעמים טכנולוגיים;
(2) נעשה שימוש לרעה בשירות אשר יש בו כדי לגרום נזק כספי ממשי לציבור או לחלק ממנו או לבעל הרשיון;
(3) היקף הביקוש לשירות אינו מצדיק את המשך אספקתו; במתן אישור לפי פסקה זו יבוא השר בחשבון, בין השאר, את קיומו של שירות חלופי שנותן בעל הרישיון או בעל רישיון אחר;
(4) השירות ניתן או יינתן בידי בעל רישיון אחר באופן שלא תיגרם פגיעה ממשית לציבור בשל הפסקת השירות, ניתוקו או הגבלתו, לפי העניין.
(ב) במתן אישור לפי תקנת משנה (א), ישקול השר מתן הוראה לבעל הרשיון לתת שירות חלופי לשירות שהופסק או נותק או הוגבל כאמור, ובלבד שניתנה לבעל הרשיון הזדמנות סבירה להשמיע טענותיו.
(ג) הודעה בדבר הפסקה, ניתוק או הגבלת שירות בזק לפי תקנה זו תפורסם ברשומות באתר האינטרנט של משרד התקשורת ובעיתון נפוץ אחד.
(ד) בתקנה זו -
"בעל רשיון" - החברה או מי שקיבל מאת השר רשיון כללי למתן שירותי בזק בין-לאומיים;
"בעל רשיון אחר" - מי שיקבל רישיון כללי או מיוחד לביצוע פעולות בזק ולמתן שירותי בזק;
"עיתון נפוץ" - כמשמעותו בסעיף 1א(ב) לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965;
"שירות בזק" - שירות בזק שנותן בעל רשיון.
10. הימנעות ממתן שירות
החברה רשאית להימנע ממתן שירות בזק לאדם שהופסק לו שירות בזק לפי תקנה 7(א) כל עוד לא סילק חוב בעד שירות בזק שקיבל ממנה ושהופסק כאמור.
11. פינוי חצרים בידי מנוי (תיקון: תשמ"ה, תשנ"א, תשנ"ה)
(א) פינה מנוי חצרים שבהם קיבל שירות בזק מהחברה, רשאית החברה לנתק את קו המנוי מהרשת שלה, אלא אם כן הועברה הזכות כאמור בתקנה 14 לתקנות תפעול ותחזוקה או כאמור בתקנה 34 לתקנות האמורות.
(ב) הודיע המנוי לחברה, תוך שלושים ימים מיום שפינה את החצרים, על רצונו להמשיך ולקבל את שירות הבזק במקום אחר, אך לא קיימת אפשרות טכנית להיענות לו, תישמר לו זכותו כמנוי המבקש העתקת קו לפי תקנה 33 בתקנות תפעול ותחזוקה; כל עוד לא בוצעה ההעתקה מסיבות התלויות בחברה פטור המנוי מלשלם את התשלום הקבוע.
(ג) לא הודיע המנוי לחברה על רצונו כאמור בתקנת משנה (ב), עד תום שלושים ימים מיום פינוי החצרים, רשאית החברה להפסיק את שירות הבזק לאותו מנוי.
11א. פקיעת זכותו של מחזיק (תיקון: תשנ"א)
לא הגיש המחזיק בדירה בקשה על פי האמור בתקנה 14(ב)(2) לתקנות תפעול ותחזוקה תוך פרק זמן סביר מיום קבלת החזקה בדירה, פקעה זכותו של המחזיק לקבלת הזכות כאמור בתקנה 14 לתקנות האמורות.
12. הסרת מיתקני בזק
הופסק שירות בזק למנוי, רשאית החברה להסיר ולסלק מחצריו כל מיתקן בזק שהוא רכוש החברה ושבאמצעותו קיבל המנוי שירותי בזק מהחברה, הכל כמפורט בכללים שתקבע החברה לענין זה.
13. שמירת דינים
הוראות תקנות אלה אינן באות לגרוע מכל זכות שיש לחברה על פי כל דין.
14. תחילה ותוקף (תיקון: תשמ"ה, תשמ"ו, תשמ"ז)
תחילתן של תקנות אלה ביום י' בניסן התשמ"ה (1 באפריל 1985).
התוספת (תיקון: תשמ"ט)
(תקנה 6(א)(1))
1. החוק: סעיף 2(ב).
2. תקנות תפעול ותחזוקה: תקנות 11(ב), 12(ב), 13(ג), 13(ד), 15(ג), 18(ב), 19(ב), 22(ב), 24(ב), 38(ד).
______________________________
1 ק"ת תשמ"ה, 1022, 1554; תשמ"ו, 1073; תשמ"ז, 123, 412, 492; תשמ"ט, 463; תשנ"א, 1125; תשנ"ה, 501; תשנ"ח, 434; תשנ"ט, 269; תשס"ח, 1388.
2 פורסמה הודעה (י"פ תשנ"ח, 4179; תש"ס, 4006) לפי תקנה 9א, על הפסקת שירותי בזק בין לאומיים בחיוג ישיר ליעדים בחוץ לארץ המשמשים לשיחות מידע קולי בידודי.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ