אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | חקיקה | כתבי טענות | טפסים | TV | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות התעבורה (איסור שימוש ברכב), התשנ"ט-1999

תקנות התעבורה (איסור שימוש ברכב), התשנ"ט-1999

תקנות התעבורה (איסור שימוש ברכב), התשנ"ט-1999 1
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 57א(ד)(2), 57ג(ד)(1), 57ז ו-70 לפקודת התעבורה (להלן - הפקודה), ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת לפי סעיף 48(א) לחוק-יסוד: הממשלה, וסעיף 2(ב) לחוק העונשין, התשל"ז-1977, אני מתקין תקנות אלה:
1. נוסח הודעת איסור שימוש
הודעת איסור שימוש כאמור בסעיף 57א לפקודה, תיערך לפי הטופס שבתוספת.
2. מדבקה בדבר איסור שימוש
מסר שוטר לנהג הודעת איסור שימוש, רשאי הוא להדביק על שמשת הרכב מדבקה בדבר איסור השימוש ברכב.
3. דרכי מסירת העתק הודעת איסור שימוש לבעל הרכב (תיקון: תשס"ו)
(א) העתק הודעת איסור שימוש ברכב שנמסרה לנהג שאינו בעל הרכב יישלח לבעל הרכב, באחת מדרכים אלה:
(1) במסירה לידו ובאין למוצאו - במקום מגוריו או במקום עסקו, לידי בן משפחתו הגר עמו ונראה שמלאו לו שמונה עשרה שנים; בתאגיד ובחבר-בני-אדם - במסירה במשרדו הרשום ברשיון הרכב או לידי אדם המורשה בדין לייצגו;
(2) במשלוח מברק למענו של בעל הרכב הרשום ברישיון הרכב;
(3) במשלוח לפקסימילה של התאגיד או של חבר-בני-האדם הרשום ברשיון הרכב; נשלחה ההודעה בדרך זו, תימסר הודעה בטלפון על המשלוח בפקסימילה למשרד בעל הרכב, בתוך 24 שעות משעת המשלוח; השולח יערוך תרשומת על ההודעה הטלפונית שתכלול את פרטי ההודעה, את זמן השיחה ואת שמו של האדם שלו נמסרה ההודעה.
(ב) אם לא ניתן לשלוח את העתק הודעת איסור שימוש לבעל הרכב באחת הדרכים המנויות בתקנת משנה (א), יישלח העתק ההודעה האמורה בדואר רשום עם אישור מסירה לפי מענו של בעל הרכב הרשום ברישיון הרכב; בתאריך ההמצאה יראו את תאריך אישור המסירה.
4. סירוב לקבל הודעה או העתק ההודעה
סירב אדם לקבל הודעה או העתק הודעת איסור שימוש או שסירב לחתום על אישור מסירה, תצוין עובדה זו על גבי האישור ובית משפט רשאי לראות את ההודעה או את העתק ההודעה כאילו נמסרו על פי תקנות אלה.
5. חובת מסירת רשיון רכב לאחר קבלת איסור מינהלי על שימוש
נמסרה לבעל רכב הודעת איסור שימוש או נשלח אליו העתקה כמפורט לעיל, ולא נלקח רשיון הרכב בידי השוטר, ימסור בעל הרכב, בתוך 48 שעות ממועד קבלת ההודעה או העתקה, את רשיון הרכב ליחידת התנועה של המשטרה שפרטיה רשומים על גבי הודעת איסור השימוש או ליחידה כאמור הקרובה למקום מגוריו.
6. חובת מסירת רשיון רכב לאחר קבלת איסור שיפוטי על שימוש
בעל רכב שניתן לו צו איסור שימוש ברכבו, לפי סעיף 57ג לפקודה, ימסור את רשיון הרכב במזכירות בית המשפט שנתן את הצו, במועד שקבע בית המשפט; לא קבע בית המשפט מועד כאמור ימסור בעל הרכב את הרשיון מיד לאחר שהודע לו על שניתן הצו האמור; לא נכח בעת מתן הצו, ימסור בעל הרכב את רשיון הרכב כאמור, בתוך 48 שעות מהמועד שבו הומצא לו הצו.
7. מסירת העתק הודעת איסור שימוש או צו איסור שימוש לרשות הרישוי
(א) המשטרה תעביר העתק מהודעת איסור השימוש לרשות הרישוי; העברה כאמור יכול שתיעשה גם באמצעים ממוחשבים.
(ב) מזכירות בית המשפט תעביר את העתק צו איסור השימוש לרשות הרישוי; נמסר לה רשיון הרכב, תודיע לרשות הרישוי גם פרטים בדבר מועד המסירה; הודעות כאמור יכול שיינתנו גם באמצעים ממוחשבים.
8. הודעה על ביטול איסור
בוטלו הודעת איסור שימוש ברכב או צו איסור שימוש ברכב, תימסר הודעה על כך לרשות הרישוי בדרך שבה נמסרה ההודעה על איסור השימוש.
9. החזרת רשיון רכב
הודיע בעל הרכב לרשות הרישוי או מסר לה מסמכים המעידים על תום תקופת איסור השימוש או על ביטול איסור השימוש או על זיכוי הנאשם מעבירה שבשלה ניתנו הודעת איסור השימוש או צו איסור השימוש, תמסור רשות הרישוי לבעל הרכב, לבקשתו, רשיון רכב במקום רשיון הרכב שמסר.
10. תחילה
תחילתן של תקנות אלה 90 ימים מיום פרסומן.
תוספת (תיקון: תשס"ו)
(תקנה 1)
טופס הודעת איסור שימוש ברכב
כאמור בסעיף 57א לפקודת התעבורה,
לפי תקנה 1 לתקנות התעבורה (איסור שימוש ברכב),
התשנ"ט-1999
אל: נהג הרכב:
1. בתאריך
בשעה
במקום
נהג: שם משפחה:
שם פרטי:
מס' זהות: (להלן - נהג הרכב)
ברכב מס' (להלן-הרכב) וביצוע עבירה לפי סעיף לפקודת התעבורה / תקנות התעבורה, התשכ"א-1961
פירוט/תיאור נסיבות העבירה:


2. אשר על כן אני מודיעך כי השימוש ברכב האמור אסור לתקופה של
ימים החל ביום שעה (להלן - תקופת איסור שימוש), ואתה נדרש להעבירו למגרש אחסנה עד אותו מועד; אם לא יועבר הרכב למגרש אחסנה עד למועד האמור, ייגרר הרכב למגרש על ידי גורר מטעם המשטרה והוצאות הגרירה יחולו על בעל הרכב.
3. הרכב האמור יאוחסן במגרש אחסנה לרכב הממוקם ב-
למשך כל תקופת איסור השימוש.
4. אסור לעשות כל שימוש ברכב ואסור להעבירו מהמקום כמפורט בסעיף 3, אלא אם כן ניתן צו מאת בית משפט או נתקבל אישור בכתב לכך מאת קצין משטרה מיחידת המשטרה שפרטיה רשומים להלן:

5. עבירה של משקל עודף ברכב מסחרי
בשקילת הרכב נמצא כי משקלו הכולל של הרכב ושל המטען המובל בו הוא
משקל זה עולה על המשקל הכולל המותר לפי רישיון הרכב.
*[ ] אתה נדרש לפרוק את המטען העודף במקום עד המועד האמור בסעיף 2.
*[ ] אתה רשאי לפרוק את המטען המובל ברכב במקום עד המועד האמור בסעיף 2.
6. למילוי על ידי השוטר:
*[ ] קיבלתי היום את רישיון הרכב.
*[ ] לא קיבלתי היום את רישיון הרכב. נהג הרכב/בעל הרכב נדרש בזה למסור את רישיון הרכב בתוך 48 שעות ממועד קבלת העתק הודעה זו ליחידת המשטרה שפרטיה רשומים לעיל, או ליחידת תנועה של המשטרה הקרובה למקום מגוריו.

תאריך שם פרטי ושם משפחה מס' אישי חתימת השוטר
__________
* סמן במקום המתאים.
אישור מסירה של הודעת איסור שימוש ברכב או העתק
מהודעת איסור שימוש ברכב
1. *[ ] אני הח"מ
שם פרטי ושם משפחה מס' זהות
מאשר קבלת הודעת איסור שימוש ברכב.
ידוע לי כי על פי פקודת התעבורה, כל הוצאות האחסנה וכן הוצאות הגרירה, ככל שהיו, יחולו על בעל הרכב.

חתימה תאריך
אני הח"מ מאשר כי מסרתי לנהג שפרטיו מפורטים לעיל את הודעת איסור השימוש ברכב והוא סירב לקבלה / סירב לאשר בחתימתו את קבלתה.

חתימת השוטר מס' אישי תאריך
2. *[ ] אני הח"מ
שם פרטי ושם משפחה מס' זהות
בעל הרכב שפרטיו מפורטים לעיל, מאשר קבלת העתק הודעת איסור שימוש ברכב.

חתימה תאריך
3. *[ ] אני מאשר בזה שבאתי למקום מגוריו או שם המוסר
למקום עסקיו של בעל הרכב שפרטיו מפורטים לעיל, ומאחר שלא מצאתיו מסרתי את העתק הודעת איסור השימוש ברכבל ........................................ שהוא בן משפחה הגר עמו ונראה שמלאו לו 18
שם פרטי ושם משפחה
שנה / במשרדו הרשום ברישיון הרכב / לידי אדם המורשה בדין לייצגו.

חתימת המקבל

חתימת המקבל
4. *[ ] אני הח"מ מאשר כי מסרתי לאדם שפרטיו מפורטים לעיל את העתק הודעת איסור השימוש ברכב והוא סירב לקבלו / סירב לאשר בחתימתו את קבלתו.

חתימת השוטר מס' אישי תאריך
5. *[ ] אני הח"מ
שם השוטר מס' אישי
מאשר שהיום בשעה ..................... שלחתי לבעל הרכב שהוא תאגיד או חבר בני אדם ושפרטיו מפורטים לעיל העתק הודעת איסור השימוש לפקסימילה שמספרה ...........................
__________
* סמן במקום המתאים.
בשעה הודעתי ל-
שם פרטי ושם משפחה
במשרדו של בעל הרכב כי שלחתי את ההודעה בפקסימילה.

חתימה
_________________________________
1 ק"ת תשנ"ט, 298; תשס"ו, 761.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ