אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות התכנון והבניה (הקמת מיתקן גז בלחץ נמוך מאוד), התשס"ז-2006

תקנות התכנון והבניה (הקמת מיתקן גז בלחץ נמוך מאוד), התשס"ז-2006

תקנות התכנון והבניה (הקמת מיתקן גז בלחץ נמוך מאוד), התשס"ז-2006 1
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 119(ב) ו-265 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965, (להלן - חוק התכנון והבניה), וסעיף 26(ב) לחוק משק הגז הטבעי, התשס"ב-2002 (להלן - חוק הגז הטבעי), באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, ולאחר התייעצות עם המועצה הארצית לתכנון ולבניה, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות
בתקנות אלה -
"אחראי לביקורת" - אחראי לביקורת על ביצוע העבודה;
"אחראי להקמת מיתקן גז" - מי שבעל הרישיון מינה לאחראי להקמת מיתקן הגז;
"בעל היתר" - מי שעל שמו הוצא היתר;
"בעל נכס" - בעל זכות בנכס כמשמעו בתקנה 2א לתקנות בקשה להיתר;
"בקשה להיתר" - בקשה להיתר להקמת מיתקן גז הערוכה לפי תקנות אלה, לרבות נספחיה;
"גז טבעי" - כהגדרתו בחוק משק הגז הטבעי;
"המבקש" - כמשמעותו בתקנה 3(א);
"היתר" - היתר לפי סעיף 145 לחוק התכנון והבניה;
"מהנדס" - מהנדס הוועדה המקומית כמשמעו בסעיף 20 לחוק התכנון והבניה;
"מיתקן גז" - מיתקן גז בלחץ נמוך מאוד כמשמעותו בסעיף 26 לחוק הגז הטבעי ועד מונה הצרכן;
"מיתקן גז לצריכה עצמית" - מיתקן גז לצריכה של צרכן הגז המחבר בין מונה כמשמעו בסעיף 37(א) לחוק הגז הטבעי לבין מיתקנים בחצריו של הצרכן;
"מנהל עבודה" - מי שממלא את התפקיד של מנהל עבודה באתר הבניה לפי תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה), התשמ"ח-1988;
"מפה מצבית" - מפה שמסומן בה בקנה מידה שטה קרקע מוגדר וכל הנמצא בו;
"מפת איתור עבודה" - כמשמעה בתקנה 7;
"מפרט" - כמשמעו בסעיף 24 לחוק הגז הטבעי שאישר המנהל והממונה כהגדרתם בחוק האמור והערוך לפי תקנות אלה;
"מתכנן מחוז" - כמשמעו בסעיף 8 לחוק התכנון והבניה;
"מתכנן מיתקן גז" - מי שהורשה להגיש חישובים סטטיים לרשות מוסמכת לפי תקנות המהנדסים ושחתם על הבקשה להיתר ועל נספחיה כאחראי לתכנון מיתקן גז נושא הבקשה ולביצוע פיקוח עליון על הקמתו;
"נכס" - הנכס שלגביו, מבוקש או ניתן היתר;
"עבודה" - עבודה בנכס או השימוש בו הטעונים היתר;
"עורך הבקשה" - מי שחתום על הבקשה להיתר ועל נספחיה, כעורכם, או הבא במקומו, הכל כמפורט בתקנות אלה ובטופס 1 לתוספת;
"רשות הרישוי" - רשות הרישוי המקומית כמשמעותה בסעיף 30 לחוק התכנון והבניה;
"שירות התגוננות אזרחית" - כמשמעה בסעיף 2 לחוק ההתגוננות האזרחית, התשי"א-1951;
"תכנית" - כהגדרתה בחוק התכנון והבניה וכן תכנית עבודה כהגדרתה בסעיף 25(א) לחוק הגז הטבעי;
"תכנית בניה" - כמשמעותה בתקנה 8;
"תכנית הנדסית" - כמשמעה בסעיף 24(ב) לחוק משק הגז הטבעי;
"תקנות בקשה להיתר" - תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), התש"ל-1970;
"תקנות המהנדסים" - תקנות המהנדסים והאדריכלים (רישוי וייחוד פעולות), התשכ"ז-1967.
2. תחולת תקנות בקשה להיתר
(א) תקנות בקשה להיתר לא יחולו על הקמה של מיתקן גז, אלא אם כן הוחלו במפורש בתקנות אלה.
(ב) לכל מונח שלא הוגדר בתקנות אלה, תהיה המשמעות שיש לו בתקנות בקשה להיתר זולת אם משתמע אחרת.
3. הגשת הבקשה
(א) בקשה להיתר תוגש לרשות הרישוי בידי אחר מאלה:
(1) מדינת ישראל או מי שמונה מטעמה לצורך זה;
(2) בעל רישיון כהגדרתו בחוק הגז הטבעי;
(3) צרכן גז טבעי לגבי מיתקן גז לצריכה עצמית.
(ב) בקשה להיתר תוגש בשלושה עותקים, לפי טופס 1 בתוספת, בצירוף מפרט, שיוגש בחמישה עותקים.
(ג) על הבקשה להיתר ומפרט כאמור בתקנת משנה (ב) יחתמו אלה:
(1) המבקש;
(2) עורך הבקשה;
(3) מתכנן מיתקן גז - לענין החישובים הסטטיים והקונסטרוקציה במיתקן;
(4) האחראי להקמת מיתקן גז;
(5) בעל הנכס;
(6) האחראי לביקורת.
(ד) חתימותיהם של האחראי להקמת מיתקן גז ושל האחראי לביקורת כאמור בתקנת משנה (ג)(4) ו-(6), יכול שיימסרו לרשות הרישוי לאחר הגשת בקשה להיתר, אך לא יאוחר ממועד תחילת העבודה נושא ההיתר.
4. עורכי הבקשה והאחראים לעריכתה
עורכי הבקשה והאחראים לעריכתה יהיו כאמור בתקנות 2ד עד 2ט לתקנות בקשה להיתר, והתקנות האמורות יחולו, בשינויים המחויבים, על הבקשה להיתר.
5. נספחים לבקשת היתר
(א) לבקשה להיתר יצורפו נספחים אלה:
(1) מפה מצבית;
(2) מפת איתור העבודה;
(3) תשריט סכמתי של מיתקן הגז;
(4) תכניות בניה.
(ב) הנספחים האמורים בתקנת משנה (א) ייחתמו בידי המבקש, עורך הבקשה ומתכנן מיתקן גז.
6. מפה מצבית
מפה מצבית תיערך כאמור בתקנה 4 לתקנות בקשה להיתר, והתקנה האמורה תחול, בשינויים המחויבים, על בקשה להיתר.
7. מפת איתור העבודה
מפת איתור העבודה תיערך בקנה מידה 1:250, ובה יצוינו הפרטים שלהלן, בין אם הם נמצאים בנכס ובין אם מבקשים להקימם במסגרת הבקשה:
(1) בנינים ודרכי הגישה אליהם;
(2) מיתקן הגז;
(3) דרכי גישה למיתקן הגז;
(4) כניסות ויציאות של מיתקן הגז;
(5) חצרות, מקומות חניה ומפלסיהם;
(6) קווי אספקת מים;
(7) חיבור לביוב ציבורי;
(8) בורות רקב, בורות חלחול או חפירי חלחול, אם קיימים;
(9) מכלי גז וצנרת לאספקת גז שאינם של מיתקן הגז;
(10) ארובה גבוהה;
(11) מיתקן חימום להסקה מרכזית על ידי דלק נוזלי שאינו של מיתקן הגז;
(12) דרכי ניקוז הנכס;
(13) קווים ועמודים של חשמל וטלפון וקווי טלוויזיה בכבלים;
(14) גדרות;
(15) תיאור התנאים הפיזיים של הנכס.
8. תכניות בניה
תכניות בניה ייערכו בקנה מידה 1:250 ויכללו את תכניות התנוחה והחתכים של מיתקן הגז.
9. חזית לצד הרחוב
לבקשת המהנדס רשאית רשות הרישוי לדרוש כי תכנית בניה של חזית בנין לצד הרחוב שלאורכו מוקם מיתקן הגז, תיערך כאמור בתקנה 8 לתקנות בקשה להיתר, והוראות התקנה האמורה יחולו על הבקשה להיתר, בשינויים המחויבים.
10. אופן הגשת נספחים
הגשת הנספחים לבקשה להיתר, תיעשה לפי תקנה 9 לתקנות בקשה להיתר, והתקנה האמורה תחול על הבקשה להיתר, בשינויים ובהתאמות המחויבים לצורך תכנון מיתקן גז, כפי שיורה המהנדס.
11. נספחים שונים להבהרת הבקשה
המבקש יגיש לרשות הרישוי, לפי בקשתה, בכתב, נספחים נוספים הדרושים, לדעתה, להבהרת הבקשה להיתר או לבדיקתה.
12. נספחים במספר ובקנה מידה שונים
ראה מהנדס הוועדה כי תנאי השטח או מיתקן הגז מחייבים זאת, רשאי הוא, על דעת יושב ראש רשות הרישוי ומנימוקים מייחדים שיירשמו -
(1) להתיר הגשת נספחים לבקשה במספר ובקנה מידה שונים מהקבוע בתקנות אלה;
(2) להוסיף או לגרוע מהפרטים הנדרשים בכל אחד מהנספחים וכן מהנספחים עצמם.
13. בדיקת הבקשה
(א) הוגשה בקשה להיתר לרשות הרישוי והיא תואמת את הוראות חוק התכנון והבניה, את התקנות האלה ואת התכניות החלות על הנכס, יאשר המהנדס בכתב את הדבר.
(ב) בבקשה להיתר שאינה תואמת את ההוראות כאמור בתקנת משנה (א), יפרט המהנדס את מהותה ומידתה של הסטיה ויחווה את דעתו בכתב לרבות לענין הגדרת הבקשה כסטיה ניכרת על פי סעיף 151 לחוק התכנון והבניה.
14. מתן היתר ותנאיו
רשות רישוי רשאית לתת היתר, לסרב לתתו, לתקנו, לשנותו, להתלותו או לבטל מתן היתר עקב מתן פרטים בלתי נכונים, וכן להתנות בו תנאים, בין השאר, בענינים אלה:
(1) חומרי בניה לביצוע העבודה ודליקותם של חומרים אלה;
(2) מראהו החיצוני של מיתקן הגז המוצע והתאמתו לסביבתו;
(3) מילויים וחפירות;
(4) התאמת מפלסי הנכס למערכת הדרכים והניקוז ולעיצוב הנוף והסביבה;
(5) עבודות פיתוח מסביב למיתקן הגז המוצע, כמפורט להלן:
(א) סלילנו מדרכות ושבילים, בניית קירות תומכים וגדרות;
(ב) נטיעת עצים וצמחים מסוימים ושמירה על עצים וצמחים מסוימים שבנמצא;
(6) הריסתו של בנין, כולו או חלקו, שיש לו קשר עם העבודה המבוצעת;
(7) מערכות תאורה, ביוב וניקוז, אספקת מים, צנרת חומרים מסוכנים, טלפון, חשמל, גז, מיתקנים לאצירת אשפה ומיתקנים לבטיחות אש;
(8) מקומות חניה וגישה אליהם;
(9) נקיטת אמצעי בטיחות להגנת הציבור הרחב ולהגנת העובדים במיתקן הגז במהלך הבניה ולאחריה;
(10) מניעת הפרעה במהלך העבודה לתנועת כלי רכב והולכי רגל בדרך ציבורית;
(11) נקיטת אמצעים למניעת הנחת חומרים, מכשירים, כלי עבודה או חפצים אחרים על דרך ציבורית במהלך העבודה ולסילוקם מסביבת הנכס לאחר השלמתה, וכן תנאים לפינוי פסולת בנין במהלך העבודה ובסיומה.
15. היתר ועותקיו
(א) היתר ייערך לפי טופס 2 שבתוספת וייחתם בידי רשות הרישוי.
(ב) להיתר יצורף עותק מכל נספח לבקשה, חתום בידי רשות הרישוי.
(ג) עותקים של ההיתר יישמרו במשרדי .הוועדה המקומית ויהיו פתוחים לעיון הציבור; עותק נוסף של ההיתר יוחזק בידי מנהל העבודה באתר הבניה ויוצג לאדם שהרשה לכך מתכנן המחוז, המהנדס, רשות הבריאות, שירות ההתגוננות האזרחות, שוטר, או כבאי, לפי בקשתו.
(ד) בעל ההיתר ימציא לבעל הנכס העתק מההיתר, שניתן לו לגבי אותו נכס, סמוך לאחר מתן ההיתר.
16. תחולת התוספת השניה לתקנות בקשה להיתר
(א) היתר להקמת מיתקן גז יינתן בהתאם להוראות המפורטות בתוספת שניה לתקנות תחולת התוספת בקשה להיתר וכל היתר להקמת מיתקן גז כאמור יותנה בכך שהעבודה תבוצע בהתאם השניה לתקנות בקשה להיתר להוראות האמורות, בשינויים המחויבים, כפי שיאשר המהנדס, לאחר שמצא כי השינוי דרוש להקמת מיתקן הגז ואין בו פגיעה בבטיחות.
(ב) מתן היתר להקמת מיתקן גז לפי תקנות אלה אינו בא להסיר אחריות מהמבקש, מעורך הבקשה, ממתכנן מיתקן גז, מהאחראי להקמת מיתקן גז ומהאחראי לביקורת, בשל נזקים שייגרמו כתוצאה מאי-קיום ההוראות המפורטות בתוספת השניה לתקנות בקשה להיתר, בשינויים שאישר המהנדס, לפי תקנת משנה (א).
17. אגרות
בעד מתן היתר להקמת מיתקן גז ישולמו לרשות הרישוי האגרות המפורטות בתוספת אגרות השלישית לתקנות בקשה להיתר.
18. תוקפו של היתר
(א) תוקפו של היתר להקמת מיתקן גז הוא שלוש שנים מיום הוצאתו, ואולם רשות תוקפו של היתר הרישוי רשאית, מטעמים מיוחדים שיירשמו, לתת היתר לחמש שנים, אם שוכנעה כי היקפו או מורכבותו של ההיתר מחייבים זאת.
(ב) החלטת רשות הרישוי בענין היתר תיחשב כבטלה בתום שנה מהיום שבו נמסרה למבקש הודעה על אישור הבקשה אם במשך התקופה האמורה לא הוצא מהיתר.
(ג) תוקפו של ההיתר יפקע אם העבודה הופסקה לתקופה העולה על שנה.
(ד) הוחל בעבודה לפי ההיתר אך היא לא הושלמה בתוך תקופת תוקפו של ההיתר, תחדש רשות הרישוי את ההיתר על פי בקשת בעל היתר, מדינת ישראל או מי שמונה מטעמה לענין זה, בתנאי שאין מניעה בדין לחדשו.
(ה) לא הוחל בעבודה בתוך שנה מיום הוצאת ההיתר - בטל ההיתר, אך רשאית רשות הרישוי , לפי שיקול דעתה, ולפי בקשת בעל ההיתר, המדינה או מי מטעמה, לחדשו.
(ו) תוקפו של היתר מחודש לפי תקנת משנה (ד) או (ה) הוא לשנה.
(ז) לא יחודש היתר יותר מפעמיים אלא אם כן שוכנעה רשות הרישוי שאופייה המיוחד של הבניה מחייב חידוש נוסף להיתר.
19. תעודת גמר
תקנה 21 לתקנות בקשה להיתר, תחול בשינויים המחויבים, על בקשה להיתר, ובמקום "מתכנן שלד הבנין" יראו כאילו נאמר "מתכנן מיתקן גז לענין הקונסטרוקציה והחישובים הסטטיים במיתקני הגז וכן האחראי להקמת מיתקן הגז, בהתאם לחלוקת תחומי פעולתם";
בקשה לתעודת גמר ותעודת גמר ייערכו לפי טפסים 3 ו-4 שבתוספת, בהתאמה.
תוספת
טופס 1
(תקנה 3(ב))
חלק א':
בקשה להיתר להקמת מיתקן גז

תיאור
הנכסרשות הרישוי
מס' בקשה:
מס' תיק:


כתובת
גוש
חלקה
מגרש
התכנית/ית החלה/ית במקום


שם היישוב
שם הרחוב
מס' הבית
סמל היישוב
סמל הרחוב


השם

משפחה
פרטי
מס' זהות או רישומו של תאגיד
המען
רחוב מס' הבית
יישוב+מיקוד
מס' טלפון
מס' פקסמיליה
מס' טלפון
מס' פקסימליה


המבקש בעל רישיון, מדינת ישראל או מי שמונה או צרכן

ט.
פ.


בעל הזכות בנכס
( בעלות
( חכירה
( אחר

ט.
פ.


עורך הבקשה הראשי

ט.
פ.


מתכנן מיתקן גז

ט.
פ.
מפרט
תיאור הבקשה


שימוש עיקרי
( מעבר גז ( הולכת גז ( שימוש אחר


סוג העבודה או השימוש המוצעים
( בניה חדשה ( תוספת בניה ( שינוי בבנין ( תיקונים
( הריסה ( שינוי בשימוש ממטרה למטרה


שטח
המגרש/חלקה מ"ר שטח הבניה הכולל המבוקש:
מ"ר % בניה


השטחים המבוקשים לבניה בכל המפלסים בנפרד (על פי אסמכתה: חוק, תקנות, תכנית)
גובה מפלס הבניה/הקומה

השימושים העיקריים (מ"ר)
השימושים העיקריים % משטח המגרש

שטחי השירות (מ"ר)

שטחי השירות % משטח המגרש

סך כל השטחים המותרים לבניה


מ"ר
%


אני מצהיר על נכונות הפרטים לעיל:
_________ __________________________
תאריך שם וחתימת עורך ראשי של הבקשה
חתימות נוספות:
המבקש _______ __________ ____________
שם חתימה תאריך
בעל זכות בנכס _______ __________ ____________
שם חתימה תאריך
מתכנן מיתקן גז _______ __________ ____________
שם חתימה תאריך
במקרה של בקשה להקלה או לשימוש חורג יש לחתום גם על פירוט הבקשה להלן:
פירוט הבקשה להקלה/לשימוש חורג
נימוקי הבקשה

1.


2.


3.


4.


אני מצהיר על נכונות הפרטים לעיל:
__________ ____________________________
תאריך שם וחתימת עורך ראשי של הבקשה
חותמת רשות הרישוי: נבדק מטעם רשות הרישוי על ידי:
__________ __________
שם תאריך
__________ __________
שם תאריך
חלק ב': מינויים והצהרת המבקש*
1. (א) מינוי עורך ראשי של הבקשה
אני ממנה בזה את ___________ בעל/ת תעודת זהות מס' ________ לעורך ראשי של הבקשה להיתר, ולייצגני לפני מוסדות התכנון והרשויות המוסמכות בכל הנוגע לטיפול בבקשה להיתר ולקבלתו, לרבות תיקונים שידרשו הרשויות האמורות.
(ב) מינוי עורך הבקשה (לפי תחומים)
אני ממנה בזאת את האנשים המפורטים להלן לעורכי הבקשה להיתר בתחום הפעולה המצויין ולייצגני בתחום פעולתו לפני מוסדות התכנון והרשויות המוסמכות, בכל הנגוע לטיפול בבקשה להיתר ולקבלתו, לרבות תיקונים שידרשו הרשויות האמורות:
שמות עורכי בקשה

תחום פעולה

מען

טלפון

פקס

1.
עורך ראשי
2.

3.

4.

5.

6.


2. מינוי מתכנן מיתקן גז
אני ממנה בזה את __________ בעל/ת מס' זהות ________
כתובת __________________ טל' ___________ פקס __________
עיר רח' מס' בית
לאחראי/ת לתכנון מיתקן גז של הבנין שעליו מבוקש ההיתר, להגיש לרשות הרישוי את החישובים הסטטיים לגבי הבניה שעליה מבוקש ההיתר, לקיים פיקוח עליון על הקמת מיתקן הגז.
3. מינוי הקבלן האחראי לביצוע מיתקן גז
אני ממנה בזה את __________ בעל/ת מס' זהות __________
ובעל תעודת רישום מס' ______ בפנקס הקבלנים במדור _____
ובעל רישיון לביצוע העבודה בתוקף עד _________ לבצע את העבודה נשוא ההיתר כמתחייב לפי כל דין.
(אם טרם נתמנה קבלן לביצוע העבודה)
אני מצהיר כי טרם מסרתי את ביצוע העבודה נושא ההיתר לידי קבלן, ומתחייב כי אמסור אותה לידי קבלן רשום בפנקס הקבלנים, ככל המתחייב על פי כל דין, ולהודיע זאת לרשות הרישוי טרם התחלת ביצוע העבודה, וחתימתו של הקבלן תצורף להודעה המפרטת את פרטי רישומו של קבלן.
4. מינוי האחראי להקמת מיתקן גז
אני ממנה בזה את _____________ בעל/ת מס' זהות ________
כתובת _____________________ טל' _________ פקס _______
לאחראי/ת להקמת מיתקן גז
(אם טרם מונה האחראי להקמת מיתקן גז)
אני מצהיר כי טרם מיניתי אחראי/ת לביצוע עבודות הבניה בתחומים (לפרט):
_______________
ומתחייב לעשות זאת כמפורט בתקנות התכנון והבניה (הקמת מיתקן גז בלחץ נמוך מאוד), התשס"ז-2006, ולהודיע על כך לרשות הרישוי טרם התחלת ביצוע העבודה.
תאריך _________ חתימת המבקש _________
5. מינוי אחראים לביקורת
אני ממנה את הרישומים להלן לאחראים לביקורת ביצוע עבודות הבניה ולביצוע בדיקות מעבדה מאושרת המתחייבות מתקנות אלה ובדיקות נוספות שתדרוש רשות הרישוי, כדי להבטיח עמידה בתקן, כל אחד בתחום המצוין ליד שמו:

שם האחראי לביקורת או המעבדה המאושרת האחראית לביקורת

תחום פעולה

מען

טלפון

פקס

1.
עורך ראשי
2.

3.

4.

5.


(אם טרם נתמנו אחראים לביקורת, כולם או חלקם)
אני מצהיר כי טרם מיניתי אחראי/ת לביקורת ביצוע עבודות הבניה בתחומים (לפרט):
___________________
ומתחייב לעשות זאת כמפורט בתקנות, ולהודיע על כך לרשות הרישוי טרם התחלת ביצוע העבודה.
תאריך ___________ חתימת המבקש ___________
חלק ג': הצהרות
1. הצהרות עורכי הבקשה
(1) כל אחד מאיתנו מאשר שהאמור לגביו בפרט 1 שבחלק ב' הוא נכון;
(2) כל אחד מאיתנו מסכים לקבל על עצמו את התפקיד המיועד לו בפרט האמור;
(3) אנו מצהירים, כל אחד לגבי תחום פעולתו, שיש לנו הכישורים המקצועיים לערוך בקשה זו וכי בדקנו את המסמכים הנוגעים לבקשה, לרבות כל תכנית המתייחסת לבקשה, וידוע לנו כי אם הצהרה זו אינה נכונה, היא תיחשב כמסירת ידיעה שהיא כוזבת או מטעה בפרט חשוב, כמשמעותה בסעיף 214 לחוק התכנון והבניה ואנו צפויים לעונשים הקבועים לפי כל דין;
אני _________ (עורך הבקשה הראשי) אחראי/ת לכל שהבקשה על נספחיה נערכה לפי מיטב הידיעה המקצועית ובהתאם לכל חיקוק החל על הבנין או העבודה המוצעת, שכל הנתונים שמסרתי בבקשה זו נכונים ושהתכנון המוצע תואם את כל התכניות, פרט לסטיות שפורטו לעיל.
תאריך ________
שמות עורכי הבקשה
חתימת עורכי הבקשה
מס' רישיון

1 (עורך הבקשה)2.3.4.5.
2. הצהרת מתכנן ומיתקן גז
אני הח"מ _________________ מס' זהות _________
שם משפחה שם פרטי
מהנדס רישוי מס' ___________
הנדסאי רישוי מס' __________
הנדסאי בעל רישיון מס' ___________ (ל"מבנה פשוט")
מצהיר בזאת כדלקמן:
(1) אני מסכים להיות מתכנן מיתקן גז נושא הבקשה, ולקיים פיקוח עליון על הקמתו;
(2) אני מתחייב להגיש לפני מתן ההיתר נושא הבקשה, את החישובים הסטטיים בדבר הבניה נושא ההיתר;
(3) ידוע לי שאם אחרי הגשת החישובים הסטטיים יתגלה צורך בשינוי מהותי בהם, אני מתחייב להגיש חישובים סטטיים מתוקנים מיד עם גילוי הצורך בכך;
(4) אני מצהיר כי יש לי הכישורים המקצועיים לערוך בקשה זו, וכי בדקתי את כל המסמכים הנוגעים לבקשה לרבות כל תכנית המתייחסת לבקשה, וידוע לי כי אם הצהרה זו אינה נכונה, היא תיחשב כמסירת ידיעה שהיא כוזבת או מטעה בפרט חשוב כמשמעותה בסעיף 214 לחוק התכנון והבניה ואהיה צפוי לעונשים הקבועים לפי כל דין;
(5) ידוע לי כי עלי לשמור את תכניות הקונסטרוקציה לתקופה של לא פחות מ-10 שנים לאחר גמר הבניה.
תאריך _________ חתימת מתכנן מיתקן גז _______
3. הצהרת האחראי להקמת מיתקן גז
אני הח"מ __________ מס' זהות _________
מהנדס רישוי מס' ____________ (למבנה פשוט) הנדסאי בעל רשיון מס' ____ הצהיר בזה כדלקמן:
(1) אני מסכים להיות האחראי להקמת מיתקן גז;
(2) יש לי את הכישוריים המקצועיים להיות אחראי להקמת מיתקן גז ואני מתחייב לדאוג להקמת המיתקן על פי תכניות והוראות מתכנן המיתקן כפי שיינתנו בכתב וכן לבצע את תפקידי על פי הקבוע בכל חיקוק הנוגע לו.
תאריך _________ חתימה ___________
**4. הצהרת האחראים לביקורת
** אנו החתומים מטה מצהירים בזה כדלהלן:
(1) כל אחד מאיתנו מאשר שהאמור לגביו בפרט 5 שבחלק ב' הוא נכון.
(2) כל אחד מאיתנו מסכים לקבל על עצמו את התפקיד המיועד לו בפרט האמור.
3) אנו מצהירים, כל אחד לגבי תחום פעולתו, שיש לנו הכישורים המקצועיים לערוך את הביקורת כהלכה ולדווח את תוצאותיה לרשות הרישוי, כמתחייב על פי כל דין.
אני ___________ (עורך הביקורת הראשי) אחראי/ת לכך שהביקורת תיערך על פי מיטב הידיעה המקצועית ושכל הדיווחים לרשות הרישוי ייערכו על פי כל דין.
שמות האחראים לביקורת
חתימות האחראים לביקורת
מס' רישיון

1.2.3.4.5.
* נתמנה אדם אחד ליותר מתפקיד אחד, ימלא פרטיו וחתימתו ליד כל אחד מהתפקידים שהוא ממלא או מצהיר לגביהם, בכפוף להוראות כל דין.
** ניתן להגשה בנפרד, לפני התחלת הבניה.
טופס 2
(תקנה 15(א))
היתר
תיק מס'
גוש: _________ חלקה: _______ ח"ח: ______ מגרש:
תכנית מיתאר ארצית:
מס' תכנית מיתאר מקומית או מפורטת
רשות הרישוי המקומית
היתר מס':
רשות מקומית __________ שכונה _______ רח' _______ מס'

שם
מס' זהות/ מס' תאגיד
מען
טלפון/פקס

בעל ההיתרט.
_______
פ.

בעל הזכות בנכסט.
_______
פ.

עורך ראשי של הבקשהט.
_______
פ.

אחראי להקמת מיתקן גזט.
_______
פ.


היתר זה אינו ניתן להעברה אלא באישור רשות הרישוי.
על פי אישור רשות הרישוי האמור
מיום
מותר:


בתנאי שהעבודות האמורות יבוצעו בהתאם לתקנות תכנון והבניה (הקמת מיתקן גז בלחץ נמוך מאוד) התשס"ז-2006, ובהתאם לנספחים החתומים והמאושרים המצורפים להיתר זה וימולאו התנאים המיוחדים האלה:


להלן חישוב שיעור אגרת הבניה:
תיאור העבודה

כמות
יחידת המדידה

מחיר

סך הכל
אג'
ש"ח
אג'
ש"ח

סך כל אגרת הבניה
פיקדון שולם ביום __________________ לפי קבלה מס'
יתרת אגרת בניה שולמה ביום __________ לפי קבלה מס'
תאריך נתינת ההיתר
היתר זה יפקע תוקפו בתום שלוש/ ___________ (עד חמש) שנים.
חתימת המהנדס .____________
חתימת יו"ר הוועדה המקומית או יו"ר הוועדה המשנה של הוועדה המקומית
חותמת רשות הרישוי


לוט: עותק אחד של הנספחים חתומים ומאושרים בידי יו"ר הוועדה המקומית/המהנדס
_______________________
לפי תקנה 15(ג) לתקנות התכנון והבניה (הקמת גז בלחץ נמוך מאוד), התשס"ז-2006, עותק אחד של ההיתר על נספחיו חתום ומאושר, יוחזק בידי מנהל העבודה באתר הבניה במשך כל זמן ביצוע העבודה, ויוצג לפי דרישה למי שהרשה לו מתכנן המחוז, המהנדס, רשות הבריאות, שירות התגוננות אזרחית, לשוטר או לכבאי.
טופס 3
(תקנה 19)
בקשה לתעודת גמר
תיק מס' __________
א. אני הח"מ בעל היתר _______________ מס' זהות
שמעני ב ____________________ טלפון
מבקש(ת) בזה מהמהנדס
לתת לי תעודת גמר לגבי המיתקן/העבודה (המוגדר(ת) בהיתר הבניה מס'
______________ מתאריך
בתחום הרשות המקומית
שכונה __________ רחוב ___________ גוש __________ חלקה
ח"מ ___________ מגרש ___________
תאריך ________________________ חתימת בעל ההיתר
ב. (למלא במקרה שהביקורת על ביצוע העבודה היתה בידי אדם אחד בלבד)
אני החתום(ה) מטה האחראי לביקורת ____________ מס' זהות
שמעני ________________________ טלפון
מצהיר(ה) בזה שהבניה/העבודה שלגביה מבוקשת בזה תעודת גמר בוצעה בהתאם למפרט ולנספחים שאושרו בהתאם לתקנות התכנון והבניה (הקמת מיתקן גז בלחץ נמוך מאוד), התשס"ז-2006, ומולאו כל התנאים שהותנו בהיתר, פרט לתנאים המפורטים להלן, שיושב ראש הוועדה המקומית והמהנדס כאחד בהחלטתם מתאריך ______________ החליטו לדחות את קיומם עד ________________
ואלה התנאים שקיומם נדחה:

מהות התנאי

מועד אחרון לקיום התנאי
מועד החלטת יושב ראש הוועדה המקומית והמהנדס על הדחיה

1.2.3.
_____________________ _______________
חתימת האחראי לביקורת תאריך
(למלא במקרה שהביקורת על ביצוע העבודה נעשתה בידי יותר מאדם אחד)
אנו החתומים מטה מצהירים בזה, כל אחד לגבי תחום פעולתו, שהמיתקן שלגביו מבוקשת בזה תעודת גמר נבנה בהתאם למפרט ולנספחים שאושרו בהתאם לתקנות התכנון והבניה (הקמת מיתקן גז בלחץ נמוך מאוד), התשס"ז-2006, ומולאו כל התנאים שהותנו בהיתר, פרט לתנאים המפורטים להלן, שיושב הוועדה המקומית והמהנדס כאחד בהחלטתם מתאריך ______
החליטו לדחות את קיומם עד ____________
ואלה התנאים שקיומם נדחה:

מהות התנאי

מועד אחרון לקיום התנאי
מועד החלטת יושב ראש הוועדה המקומית והמהנדס על הדחיה

1.2.3.
תאריך ____________ חתימת האחראי לביקורת ________


שם האחראי לביקורתמס' זהותהמעןמס' טלפון
תחום הפעולה על פי בקשת ההיתר או הודעה לרשות הרישויחתימות

1.


2.


3.


4.


5.תאריך _______________
ג. אני עורך הבקשה/עורך הבקשה הראשי __________ מס' זהות
מס' רישיון __________________ שמעני
טלפון ___________________ מצהיר בזה, בהסתמך על הביקורת שערכתי במסגרת פיקוח עליון, בתחום תכנון אדריכלי, על ביצוע העבודה, שהבניה שלגביו מבוקשת בזה תעודת גמר, בוצעה בהתאם למפרט ולנספחים שאושרו בהתאם לתקנות התכנון והבניה (הקמת מיתקן גז בלחץ נמוך מאוד), התשס"ז-2006, ומולאו כל התנאים שהותנו בהיתר, פרט לתנאים שפורטו לעיל אשר הוחלט לדחות את קיומם.
_____________ _____________________________
תאריך חתימת עורך הבקשה/עורך הבקשה הראשי
ד. אני מתכנן מיתקני גז _________________ מס' זהות
מס' רישיון ______________________
שמענו _____________________ טלפון
מצהיר בזה, בהסתמך על הביקורת שערכתי במסגרת פיקוח עליון על ביצוע העבודה, שהבניה/העבודה שלגביה מבוקשת תעודת גמר, בוצעה בהתאם לבקשה והמפרט שאושרו, בהתאם לתקנות התכנון והבניה (הקמת מיתקן גז בלחץ נמוך מאוד), התשס"ז-2006.
ה. אני האחראי להקמת מיתקן הגז ______________ מס' זהות
שמעני __________________________ טלפון
מצהיר(ה) בזה שהבניה/העבודה שלגביה מבוקשת בזה תעודת גמר, בוצעה בהתאם לתכנית הקונסטרוקציה שנערכה בידי ______________ אני מצהיר(ה) בזה ששלד המיתקן הוקם בהשגחתי המלאה/בהשגחה המלאה שלי ושל קודמי בתפקיד של האחראי לביצוע המיתקן האמור וכי אין כל סכנה נשקפת כיום ובעתיד לבני אדם שישתמשו במיתקן האמור, מאופן ביצוע בניית השלד ואיכותו.
_____________ ______________________________
תאריך חתימת האחראי להקמת מיתקן גז
טופס 4
(תקנה 19)
תעודת גמר
מס' ____________
תיק מס' _________
גוש __________________ חלקה ______________ ח"ח
מגרש __________________
היתר מס' _______________
מיום __________________
רשות הרישוי
בתוקף סמכותי לפי תקנה 19 לתקנות התכנון והבניה (הקמת מיתקן גז בלחץ נמוך מאוד), התשס"ז-2006, אני מאשר בזה, על יסוד הדיווחים וההצהרות שהוגשו כנדרש לפי התקנות האמורות, שהמיתקן/התוספת למיתקן/השינוי במיתקן הנמצא בתחום הרשות המקומית שכונה _________ רחוב
מס' __________ נבנה/הושלם/הותאם לפי תנאי ההיתר, למעט התנאים המפורטים להלן שקיומם נדחה בהחלטתם של יושב ראש הוועדה המקומית והמהנדס כאחד עד תאריך ____________ וכי מותר להשתמש במיתקן למטרות המפורטות בהיתר.
אלה התנאים של ההיתר שקיומם נדחה:

מהות התנאי

מועד אחרון לקיום התנאי
מועד החלטת יושב ראש הוועדה המקומית והמהנדס על הדחיה

1.2.3.
_____________ __________
חתימת המהנדס תאריך
1. עותק החישובים הסטטיים שמור ב
2. מס' רישום _____________ בתיק מס' _________ בפילם מס'
3. עותק מתכנית הקונסטרוקציה שמור אצל מתכנן המיתקן
מענו _____________ מס' טלפון _________________
_______________________________
1 ק"ת תשס"ז, 139.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ