אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות התביעות של קרבנות השואה (הסדר הטיפול) (סדרי הדין בועדת הפיקוח), תשל"ה-1975

תקנות התביעות של קרבנות השואה (הסדר הטיפול) (סדרי הדין בועדת הפיקוח), תשל"ה-1975

תקנות התביעות של קרבנות השואה (הסדר הטיפול) (סדרי הדין בועדת הפיקוח), תשל"ה-1975 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 22(4ב) לחוק התביעות של קרבנות השואה (הסדר הטיפול) תשי"ז-1957, אני מתקין תקנות אלה:
פרק ראשון: הליכים לפני הדיון
סימן א': תלונה וקובלנה
1. תלונה או ידיעה על עבירת משמעת
הוגשה ליועץ המשפטי לממשלה או לבא כוחו (להלן - תובע) תלונה על עבירת משמעת של מטפל בתביעות, והוא סבור שיש מקום להגיש קובלנה על פיה, ימציא למטפל העתק התלונה או תמצית ממנה בכתב ויתן לו הזדמנות להשיב בכתב על התלונה; הגיעה לתובע ידיעה על עבירת משמעת שלא בדרך תלונה, והוא סבור שיש מקום להגיש קובלנה על פיה, יודיע על כך, בכתב, למטפל ויתן לו הזדמנות להשיב בכתב.
2. זמן המצאת תשובה
הומצא למטפל העתק התלונה או תמצית ממנה או ההודעה כאמור בתקנה 1, ישיב עליה תוך 14 יום מיום ההמצאה או תוך תקופה ארוכה יותר שקבע התובע או הסכים לה לפי בקשת המטפל; משעברה תקופה זו, רשאי התובע להגיש קובלנה אף אם לא השיב המטפל.
3. פרטים נוספים
התובע רשאי לדרוש מהמתלונן או מן המטפל פרטים נוספים לתלונה או לתשובה אם ראה צורך בכך להבהרת ענין המתעורר בהן, וכן רשאי הוא לדרוש מהמתלונן גם תצהיר לאימות פרטי התלונה.
4. הגשת קובלנה
קובלנה תוגש לועדת הפיקוח (להלן - הועדה) בארבעה עותקים ובמספר עותקים נוספים כמספר הנתבעים בה.
5. עריכת קובלנה
קובלנה תיערך בכתב, תיחתם ביד התובע ותכיל פרטים אלה:
(1) שם הנתבע, מקום עבודתו הראשי ומענו:
(2) התלונה, התמצית או הידיעה שהומצאו לנתבע לפי תקנה 1;
(3) תשובת הנתבע ופרטים נוספים במידה שהיו;
(4) פירוט העבירות המיוחסות לנתבע.
6. צירוף האשמות
מותר לצרף בקובלנה אחת תביעות אחדות, אם הן מבוססות על אותן עובדות או על עובדות דומות או על סדרת מעשים הקשורים זה לזה באופן שהם מהווים מאורע אחד.
7. צירוף נתבעים
מותר לתבוע בקובלנה אחת כמה נתבעים אם כל אחד מהם היה צד לאחת מהעבירות שבקובלנה, בין כשותף ובין בדרך אחרת, או אם נתבעים הם בשל סדרת מעשים הקשורים זה לזה באופן שהם מהווים מאורע אחד.
8. הפרדת הדיון
(א) הועדה רשאית, בכל שלב שלפני ההחלטה, לצוות על הפרדת הדיון בתביעה פלונית שנכללה בקובלנה או על הפרדת דינו של נתבע עם אחרים.
(ב) הופרד הדיון תוגש קובלנה אחרת בשל התביעה שהדיון בה הופרד או נגד נתבע שדינו הופרד.
9. חזרה מתביעה
(א) התובע רשאי לחזור בו מתביעות שבקובלנה, כולן או מקצתן; חזרה לפני תחילת הדיון תהיה בהודעה בכתב לועדה; חזרה לאחר תחילת הדיון תהיה ברשות הועדה.
(ב) חזר בו התובע מתביעה, תזכה הועדה את הנתבע מן התביעה שממנה חזר בו התובע.
10. המצאה לנתבע
העתק מן הקובלנה ומכל הודעה על חזרה מתביעה, חתום ביד התובע, יומצא לנתבע.
סימן ב': קובלנה פרטית
11. העתק כתב התביעה לתובע
הוגשה לועדה תביעה לחיוב לפי סעיף 16ד(4) לחוק מאת מי שתובע להחזיר לו חלק משכר הטרחה העודף על המכסימום כקבוע בחוק (להלן - קובל פרטי), יעביר יושב ראש הועדה העתק ממנה לתובע.
12. התערבות התובע
תובע מוסמך להתערב בדיון שהוחל בו על ידי קובל פרטי.
13. נסיון לפשרה
יושב ראש הועדה ינסה לפשר בין בעלי הדין לפני תחילת הדיון.
14. קביעת סדרי טיעון וגביית ראיות בהעדר עורך-דין
לא היה קובל פרטי מיוצג על ידי עורך דין, יקבע היושב ראש בישיבה המכינה את סדרי הטיעון וגביית הראיות, והוא רשאי לתת הוראות נוספות בהמשך הדיון; בכל מקרה אחר יחולו הוראות תקנות אלה בשינויים המחוייבים כאילו היה הקובל הפרטי תובע.
15. ניהול דיון בשפה לא רשמית
יושב ראש הועדה רשאי להחליט על ניהול הדיון בשפה שאינה שפה רשמית, והיא מובנת לכל הנוגעים בדבר.
סימן ג': הזמנת בעלי הדין ועדים
16. קביעת מועד הדיון
יושב ראש הועדה יקבע את מועד תחילת הדיון ויזמין בהודעה בכתב לאותו מועד את הנתבע ואת התובע; ההזמנה תיחתם ביד מזכיר הועדה ויצויין בה כי אם לא יופיע הנתבע תדון הועדה שלא בפניו.
17. הודעה על המשך הדיון
הועדה לא תהיה חייבת להזמין בכתב את הנתבע לישיבה נדחית שנקבעה בנוכחותו או בנוכחות בא כוחו ותהיה רשאית לדון בהעדרו אם לא התייצב הנתבע לדיון לישיבה שנדחתה כאמור.
18. הזמנת עדים
יושב ראש הועדה יזמין למועד הדיון אותם העדים אשר הועדה תמצא לנכון להזמינם להעיד או להגיש מסמכים שברשותם, בין על פי בקשת בעלי הדין ובין מיזמתה היא.
19. צורת הזמנה ותכנה
הזמנת עד בכתב תהיה חתומה ביד יושב ראש הועדה ותכיל פרטים אלה:
(1) בעל הדין שביזמתו הוזמן העד;
(2) שם הנתבע;
(3) שם המוזמן ומענו;
(4) המקום והמועד בהם עליו להתייצב להעיד או להגיש אותם מסמכים שיפורטו בהזמנה;
(5) תמצית ההוראות על אמצעי הכפיה למקרה של אי-התיצבות.
פרק שני: הליכי הדיון בועדת הפיקוח
סימן א': ניהול הדיון
20. ניהול הדיון
יושב ראש הועדה ינהל את הדיון בישיבות הועדה, והוא רשאי להורות כל הוראה הדרושה לקיום הסדר במקום הדיון.
21. פרוטוקול
(א) יושב ראש ועדה ירשום פרוטוקול של הדיון, אולם רשאי הוא להורות שהפרוטוקול יירשם בידי אחר, או שינוהל בדרך אחרת.
(ב) הקובלנה, מסמכים שהוגשו ונתקבלו על ידי הועדה וכל תעודה הנוגעת לאותו דיון יצורפו לפרוטוקול ויהוו חלק ממנה.
סימן ב': נוכחות בעלי הדין
22. נוכחות הנתבע
לא יידון נתבע בעבירה משמעתית אלא בפניו, אולם רשאית הועדה להרשות לנתבע לפי בקשתו, שייעדר מהדיון, כולו או חלקו.
23. דין הנתבע שלא בפניו
על אף האמור בתקנה 22 רשאית הועדה לדון את הנתבע שלא בפניו לאחר שהומצאה לו הזמנה לפי תקנה 16 או במקרה הנזכר בתקנה 17.
24. העדרות הנתבע מן הארץ
העדרות הנתבע מן הארץ, אין בה לכשעצמה כדי לעכב את ניהול הדיון נגדו.
25. סניגור בהעדר נתבע
נתבע שנעדר מהדיון ללא רשות הועדה לא ייוצג בו על ידי סניגור.
26. העדר התובע או הקובל הפרטי
לא תדון הועדה בקובלנה בהעדר התובע או הקובל הפרטי, הכל לפי הענין; הוזמן התובע או הקובל הפרטי ולא התייצב, רשאית הועדה לדחות את מועד הדיון או לזכות את הנתבע.
סימן ג': בירור הקובלנה
27. פרשת התביעה
לא הודה הנתבע בתשובתו בכתב או בפני הועדה בעובדות המיוחסות לו בקובלנה, או הודה בחלק מהן, יביא התובע את ראיותיו לפני הועדה לפי סדר שקבע היושב ראש.
28. חזרה מהודאה
נתבע רשאי לחזור בו מהודאתו, כולה או מקצתה, בכל שלב של הדיון עד להחלטה, אולם לא יחזור בו מהודאה שהודה בפני הועדה אלא ברשות הועדה.
29. טענת העדר הוכחה
עם סיום הגשת ראיות התובע רשאי הנתבע לטעון כי הקובלנה לא הוכחה אף לכאורה, והתובע רשאי להשיב על הטענה.
30. זיכוי בשל העדר הוכחה לכאורה
מצאה הועדה כי הקובלנה לא הוכחה אף לכאורה, תזכה את הנתבע ורשאית היא לעשות כך אף אם לא נטענה טענה לפי תקנה 29, לאחר שנתנה לתובע הזדמנות להשמיע את דברו בענין.
31. פרשת הסניגוריה
לא זוכה הנתבע לפי תקנה 30 רשאי הוא -
(1) להביא את ראיות הסניגוריה, ולהקדים להן דברי פתיחה;
(2) להעיד כעד סניגוריה, ואז הוא עשוי להיחקר;
(3) להימנע מעדות.
32. ראיות מטעם הועדה והגשת ראיות אחרות
סיימו בעלי הדין הבאת ראיותיהם, רשאית הועדה להזמין מטעמה היא כל עד, ואפילו אם כבר נשמעה עדותו, ולהורות על הגשת כל ראיה אחרת, ורשאית היא להרשות לבעלי הדין, על פי בקשתם, להביא ראיות נוספות אם ראתה צורך בכך.
33. סדר חקירת עדים והגשת ראיות אחרות
סדר חקירת העדים והגשת ראיות אחרות יהיה ככל האפשר כסדר הנהוג במשפט פלילי בבית משפט מחוזי.
34. סיכומים
(א) כתום הבאת הראיות או אם לא הובאו ראיות עקב הודאת הנתבע בעובדות או מטעם אחר, רשאים התובע ואחריו הנתבע להשמיע את סיכומיהם לענין האשמה.
(ב) סיימו בעלי הדין את הבאת ראיותיהם, רשאית הועדה להורות להם לסכם טענותיהם בכתב על הפרשה כולה או על שאלה מסויימת שתקבע, בין בנוסף על הסיכום שבעל פה ובין במקומו.
סימן ד': החלטה
35. קבלת החלטה
בתום בירור הקובלנה תחליט הועדה האם לזכות את הנתבע או להרשיעו, זולת אם החליטה על ביטול הקובלנה. ההחלטה תהיה בכתב ותנומק.
36. קריאת ההחלטה והנימוקים
ההחלטה תיחתם בידי חברי הועדה ותיקרא בפני בעלי הדין, או יומצא להם העתק ממנה כפי שתקבע הועדה או יושב ראש הועדה.
37. הרשעה בעבירה על פי עובדות שלא נכללו בקובלנה
הועדה רשאית להרשיע נתבע בשל כל אחת מן העבירות שנתגלו מן העובדות שהוכחו בפניה, אף אם עובדות אלה לא נטענו בקובלנה, ובלבד שניתנה לנתבע הזדמנות סבירה להתגונן.
38. ההרשעה בעבירות אחרות
הועדה רשאית להרשיע נתבע בשל כל אחת מן העבירות שנתגלו מן העובדות שהוכחו בפניה, אך לא תטיל עליו בהחלטתה אלא אמצעי משמעתי אחד בשל אותו מעשה.
39. הוצאות דיון
הועדה רשאית לפסוק הוצאות דיון ולהטיל אותן על בעלי הדין לפי שיקול דעתה.
40. ראיות לענין האמצעי המשמעתי ולחיובים אחרים
הרשיעה הועדה את הנתבע, רשאי התובע ואחריו הנתבע לטעון את טענותיהם לענין האמצעי המשמעתי, לרבות הוצאות הדיון; הועדה רשאית להרשות להם להביא ראיות לענין זה.
41. החלטה בדבר האמצעי המשמעתי
לאחר הטענות והראיות, אם היו, תחליט הועדה בהחלטתה על האמצעי המשמעתי והוצאות הדיון; ההחלטה תיחתם בידי חברי הועדה ותיקרא בפני בעלי הדין או תומצא להם, כפי שתקבע הועדה או יושב ראש הועדה.
42. המצאת החלטה שהוקראה
החלטה שהוקראה - יומצא העתק ממנה לבעלי הדין.
פרק שלישי: ביצוע ההחלטות של ועדת הפיקוח
43. אחריות לביצוע ההחלטה
היועץ המשפטי לממשלה ממונה על ביצוע החלטות הועדה, למעט חיוב בתשלום סכומי כסף שלא לאוצר המדינה.
44. דרכי ביצוע ההחלטה
(א) העתק כל החלטה יומצא לשר המשפטים או למי שימנה לכך.
(ב) החליטה הועדה להזהיר את הנתבע או לנזוף בו בלבד, רואים את ההחלטה כמבוצעת עם המצאת עותק החלטתה לידי הנתבע.
פרק רביעי: הפסקת הדיון
45. הפסקת הדיון
הוגש לועדה העתק מכתב אישום בפלילים נגד אותו מטפל בשל מעשה או מחדל המשמש עילה לדיון בפניה, תחליט הועדה לאחר שנתנה הזדמנות לכל בעל דין להשמיע את טענותיו - לפי סדר שתקבע הועדה - אם להפסיק את דיונה עד למתן פסק סופי בפלילים או להמשיך בדיון.
46. שינוי ההחלטה בדבר הפסקת הדיון
הועדה רשאית לשנות את החלטתה לפי תקנה 45 בכל עת.
פרק חמישי: הוראות שונות
47. החלטות ברוב
נחלקו דעות חברי הועדה, תכריע דעת הרוב: אין רוב לדעת אחת - תכריע הדעה אשר, לדעת יושב ראש הועדה, מקילה עם הנתבע; אולם אם לא היה רוב דעות לגבי האמצעי המשמעתי, רואים חבר ועדה שהציע את האמצעי המשמעתי החמור ביותר כאילו הצטרף לדעתו של חבר הועדה שהציע את ההצעה הקרובה ביותר להצעתו.
48. דעת מיעוט
החלטת הועדה שיש בה דעת מיעוט, יחתמו כל חברי הועדה על החלטת הרוב; אך רשאי בעל דעת מיעוט להוסיף את דעתו החולקת ונימוקיו בהחלטה.
49. שינוי בהרכב הועדה
נבצר מחבר הועדה להשתתף בדיון, יתקיים הדיון בפני שני חברי הועדה הנותרים ובלבד שיושב ראש הועדה הוא אחד מהם; תקנה זו תחול גם אם התחיל הדיון בפני שלושה ונבצר מאחד החברים להמשיך בו.
50. המצאת מסמכים
כל מסמך שיש להמציאו לאדם לפי תקנות אלה, המצאתו תהיה במסירה לידיו או במשלוח מכתב בדואר רשום לפי מען מגוריו או עסקיו העיקרי של המקבל, עם אישור מסירה; היתה המסירה במשלוח מכתב כאמור, רשאית הועדה לראות את התאריך שבאישור המסירה כתאריך ההמצאה.
51. פגמים שאינם פוגמים בדיון
ליקוי באחד המסמכים המשפטיים או אי התאמה בין מסמך למסמך, אין בהם כדי לפגום בתקפם של ההליכים על פיהם; אולם אם נראה לועדה כי יש בדבר חשש לעיוות דינו של הנתבע, תדחה את הדיון למועד אחר או תורה הוראה אחרת כדי להסיר את החשש.
52. סניגור
כל פעולה של נתבע לפי תקנות אלה רשאי לעשותה גם סניגורו במקומו זולת אם נאמר אחרת בתקנות אלה.
53. סדרי הדין בענין והוראות
בכל ענין של סדרי דין שאין עליו הוראה בחוק, בתקנות אלה או בחיקוק אחר, תקבע הועדה בעצמה את ההסדר הנראה לה כטוב ביותר לעשיית צדק.
54. תחילה
תחילתן של תקנות אלה היא ביום השלושים לאחר פרסומן.
______________________________
1 ק"ת תשל"ה, 2306.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ