אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות הרוקחים (ניפוקם והעברתם של סמים), התשמ"ג-1983

תקנות הרוקחים (ניפוקם והעברתם של סמים), התשמ"ג-1983

תקנות הרוקחים (ניפוקם והעברתם של סמים), התשמ"ג-1983 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 62 לפקודת הרוקחים (נוסח חדש), התשמ"א-1981 (להלן - פקודת הרוקחים), וסעיף 39 לפקודת הסמים המסוכנים (נוסח חדש), התשל"ג-1973, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות (תיקון: תשמ"ד)
בתקנות אלה -
"רוקח מחוזי" - רוקח מחוזי של משרד הבריאות או רוקח עובד המדינה שהוא הסמיכו;
"רשימה" - רשימת צרכנים המתנהלת לפי תקנה 5;
"מרשם מיוחד" - מרשם כמשמעותו בתקנה 13(ד) לתקנות הסמים המסוכנים, התש"ם-1979, הנושא מספר סידורי והכמויות והמינונים המצויינים בו הם לתקופת צריכה של חדשיים;
"שיווק" - ניפוק או העברה לאחר בכל דרך מדרכי ההעברה;
"בית מרקחת" - לרבות חדר תרופות כמשמעותו בפקודת הרוקחים;
"סם" - סם מסוכן מן המפורטים בתוספת.
2. שיווק בבית מרקחת (תיקון: תשמ"ג)
לא ישווק אדם לצרכן סם אלא בבית מרקחת המחזיק ברשיון עסק לפי חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968, או בבית מרקחת או חדר תרופות של מוסד רפואי כמשמעותו בפקודת הרוקחים.
3. שיווק סם (תיקון: תשמ"ד)
(א) לא ישווק אדם לצרכן סם המפורט בטור א' בתוספת בכמות הנקובה בצידו בטור ב' או העולה עליה אלא אם כן התקיימו תנאים אלה:
(1) בידי הצרכן מרשם מיוחד שמולא ונחתם כדין בידי רופא ובלבד שכמות הצריכה המרבית של הסם המסוכן הרשומה במרשם המיוחד אינה עולה על הנקוב לצד שם אותו סם מסוכן המופיע בטור ג' של התוספת, כפול ששים.
(2) השיווק נעשה בבית מרקחת שאישר לכך הרוקח המחוזי כאמור בתקנה 5;
(3) שמו של הצרכן נכלל ברשימה של בית המרקחת, כאמור בתקנה 4;
(4) השיווק לצרכן נעשה אחת לשבוע בכמויות ובמינונים שהם שמינית מהרשום במרשם המיוחד.
(5) הכמות של הסם המסוכן הרשומה במרשם המיוחד המוצג, בצירוף הכמויות של הסם המצויינים במרשמים מיוחדים קודמים שכובדו, לגבי אותו חודש אינם עולים על הכמות המרבית המותרת לאותו חודש ולפי הצריכה המרבית ליממה שבתוספת, אלא אם כן אישר זאת בכתב הרוקח המחוזי ובתנאים שקבע.
(ב) האמור בתקנת משנה (א) לא יחול על שיווק מתדון שנרקח בבית מרקחת לפי מרשם לחולה סרטן ובתנאים אלה:
(1) כמות הצריכה ליממה לא עולה על 100 מ"ג;
(2) הרופא הרושם ציין על גבי המרשם את סוג מחלת הסרטן.
4. בקשה לאישור בית המרקחת
(א) הרוקח האחראי של בית מרקחת הרוצה לשווק סם יגיש בקשה על כך לרוקח המחוזי ויצרף לבקשתו תצלום של רשיון העסק של בית המרקחת.
(ב) הרוקח המחוזי יודיע למבקש בכתב על אישור בקשתו או על סירובו לאשרה.
5. רשימה
(א) אישר הרוקח המחוזי בקשה כאמור בתקנה 4 ימציא לו הרוקח האחראי של בית המרקחת רשימה של צרכנים; הרשימה תיערך בידי הרוקח האחראי ותכלול את שמות הצרכנים, מענם, שנת לידתם ומספר תעודת הזהות שלהם.
(ב) הרשימה תכיל לא יותר מ-50 שמות של צרכנים אלא אם כן התיר הרוקח המחוזי לבית מרקחת מסויים לכלול ברשימה צרכנים נוספים, ורשאי הוא לחייב בית מרקחת לכלול ברשימה מספר צרכנים שהוא פחות מ-50.
(ג) העתק הרשימה יימצא בבית המרקחת ויהיה נתון לביקורת הרוקח המחוזי בכל עת.
(ד) לא ישנה רוקח אחראי את הרשימה, לא יוסיף עליה ולא יגרע ממנה אלא אם כן הודיע על כך לרוקח המחוזי תוך 7 ימים מיום השינוי.
6. תנאים לרישום ברשימה
לא יירשם צרכן ברשימה, אלא אם כן מקום מגוריו הוא במחוז שבו רשום בית המרקחת; לא היה במקום מגוריו של הצרכן בית מרקחת שאושר לפי תקנה 4, רשאי הרוקח האחראי לרשמו ברשימה בתנאי שהרוקח המחוזי אישר זאת.
7. איסור רישום ביותר מאשר בית מרקחת אחד
(א) לא יירשם צרכן אלא בבית מרקחת אחד.
(ב) ראה הרוקח המחוזי כי צרכן נרשם ביותר מבית מרקחת אחד, רשאי הוא להורות לרוקח אחראי למחוק את הצרכן מן הרשימה.
8. מתן אפשרות לחייב בית מרקחת למכור סם מסומן
הרוקח המחוזי רשאי לחייב בית מרקחת לשווק סם אם נוכח לדעת כי הדבר חיוני בשל קיומם של צרכנים במחוז.
9. סייג
תקנות אלה אינן חלות על בית מרקחת של בית חולים המספק סם לחולים המאושפזים באותו בית החולים.
10. תחילה
תחילתן של תקנות אלה 60 ימים מיום פרסומן.
תוספת (תיקון: תשמ"ד)
(תקנות 1 ו-3)
טור ב' טור ג'
כמות הצריכה כמות הצריכה
המרבית ליממה המרבית ליממה
טור א' (מ"ג) ללא (במ"ג) מותנית
שם הסם המסוכן תנאים מיוחדים בתנאים מיוחדים
אמפטמין 40 100
אמילוברביטון 600 1000
קודאין 60 300
הידרוקודון 30 60
מתדון 25 120
מתאמפטמין 30 90
מתילפנידט 60 120
מורפין 60 180
אוקסיקודון 50 100
פנטוברביטון 300 1000
פנוברביטון 600 1000
פתידין 600 900
______________________________
1 ק"ת תשמ"ג, 1776, 1581; תשמ"ד, 1395
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ