אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות הפרוצדורה בפני בית-הדין הכללי לפיצויים (הגנה), 1941

תקנות הפרוצדורה בפני בית-הדין הכללי לפיצויים (הגנה), 1941

תקנות הפרוצדורה בפני בית-הדין הכללי לפיצויים (הגנה), 1941 1
(עפ"י סעיף 11)
1. השם
תקנות אלה תיקראנה תקנות הפרוצדורה בפני בית-הדין הכללי לפיצויים (הגנה), 1941.
2. השם הקצר
בתקנות אלה יהיו למונחים הבאים הפירושים שבצדם חוץ אם ענין הכתוב יחייב פירוש אחר:
"הפקודה" פירושה פקודת הפיצויים (הגנה), 1940;
"בית-הדין" פירושו בית-הדין הכללי שהוקם עפ"י הפקודה;
"הרשם" פירושו רשם בית-הדין והוא כולל את סגני הרשם;
"משרד הרישום" פירושו משרד הרישום של בית הדין;
"בירור" פירושו בירור משפטי ליישוב סכסוך או תביעה שנמסרו לבירור לבית-הדין עפ"י תקנות אלה;
"הרשות" פירושה המחלקה הממשלתית או הרשות הצבאית המעונינים ביישוב הסכסוך או התביעה שהם נושא לבירור.
3. הודעה על תביעות לפיצויים וסדר הגשתן
(א) כל מקום שהתגלה סכסוך בשאלה אם יש לשלם איזה פיצויים עפ"י הפקודה או בשאלת סכום הפיצויים שיש לשלמם וסכסוך זה לא יושב בדרך של הסכם, הרי הרשות התובעת פיצוים או האדם התובע פיצויים (הקרוי בתקנה זו בשם "התובע") רשאים למסור הודעה לבית-הדין על התביעה באופן הקבוע בתקנה זו ועם מסירת הודעה זו, יראו את הסכסוך כסכסוך שהועבר לשם מתן פסק עליו בהתאם לפקודה.
(ב) מוסרים הודעה על התביעה מתוך שמגישים למשרד הרישום בקשה הערוכה בטופס א' של התוספת לתקנות אלה כשהיא חתומה ע"י הצד מגיש הבקשה (הקרוי להלן "המבקש") או ע"י עורך-דין של המבקש או בא-כוחו בצירוף שלושה העתקים של הטופס הנ"ל.
(ג) מקום שהרשות היא המבקשת יש להגיש בצירוף הבקשה ארבעה העתקים מהודעת התביעה שנמסרה עפ"י סעיף 12 לפקודה וכן הודעה (בצירוף שלושה העתקים הימנה), המכילה את תשובת הרשות לתביעה אשר תפרט -
((I איזה הם הפרטים הכלולים בפרשת התביעה שהם שנויים במחלוקת;
((II כשתובעים פיצויים, שהרשות מודה בחובת תשלומם, - סכום הפיצויים שיש לשלם וכן לאיזה פרטים בהודעת התביעה מתייחס סכום הפיצויים, את הסכום שזוקפים לחשבון כל פרט וכיצד חושב אותו סכום;
((III כל ענינים או נימוקים נוספים אשר יש להם זיקה לתביעה שיש בדעת הרשות להסתמך עליהם.
(ד) הוגשה בקשה בהתאם לפיסקה (ב) של סעיף זה, על הרשם לשלוח בדואר הודעה על הבקשה בצירוף העתק מן הבקשה לתובע או לרשות (כפי שהענין יחייב) הנזכרים בבקשה בתור הצד האחר בסכסוך. וכשהרשות היא המבקשת חייב הרשם לשלוח גם לתובע העתק מהודעת התביעה ומן ההודעה שהוגשה עפ"י פיסקה (ג) של סעיף זה.
(ה) כשהתובע הוא המבקש, חייבת הרשות להגיש למשרד הרישום, בתוך ארבע-עשר יום לאחר קבלת המודעה על הבקשה, שלושה העתקים מהודעת התביעה שניתנה עפ"י סעיף 12 לפקודה בצירוף הודעה (ועוד שני העתקים הימנה) המכילה את תשובת הרשות לתביעה המפרטת את הפרטים הקבועים בפיסקה (ג) של סעיף זה. בו בזמן חייבת הרשות לשלוח לתובע העתק ממודעת התביעה ומן ההודעה.
(ו) בכפוף להוראות התקנות 6 ו-7, הרי הודעת התביעה שניתנה עפ"י סעיף 12 לפקודה תשמש תביעה שתוגש בפני בית-הדין בהעברת הסכסוך אליו וההודעה שהוגשה עפ"י פיסקה (ג) או פיסקה (ה) תשמש תשובה לאותה תביעה.
4. הודעה על תביעה לחלוקת הפיצויים והגשתה של תביעה זו.
(א) כשהוגשה תביעה לחלוקת פיצויים עפ"י סעיף 14 לפקודה, ואותה תביעה לא נתיישבה בדרך הסכם, רשאי מגיש התביעה (הקרוי בפקודה זו "השוכר") או האדם שהיה בעל הרכוש סמוך להפקעתו או לרכישתו (הקרוי בתקנה זו "הבעל") או הרשות להודיע לבית-הדין על התביעה לחלוקה בצורה הקבועה בתקנה זו, ועם מסירת הודעה כזאת מעבירים את התביעה לבית-הדין כדי שיפסוק בה עפ"י הפקודה.
(ב) מוסרים הודעה על תביעה לחלוקה על ידי הגשת בקשה בטופס ב' של התוספת לתקנות אלה למשרד הרישום (בצירוף ארבעה העתקים הימנה) החתומה על ידי הצד המגיש את הבקשה (הקרוי לקמן "המבקש") או עורך-הדין שלו או מורשהו.
(ג) כשהרשות היא המבקש מגישים עם הבקשה חמישה העתקים של הודעת התביעה שניתנה עפ"י סעיף 14 לפקודה והודעה (ועוד ארבעה העתקים הימנה) המפרטת את הענינים דלקמן: -
((I פרטים על כל תביעת פיצויים שהוגשה ע"י הבעל. וכשניתנה הודעת-תביעה עפ"י סעיף 12 לפקודה יש לצרף אל ההודעה העתק של הודעה זו;
((II כל תשלום ששולם או שהוסכם לשלמו לבעל לשם יישוב התביעה;
((III אם לא נתיישבה התביעה, מה המצב ביחס לאותה תביעה;
((IV אם הועבר סכסוך ביחס לאותה תביעה לבית-הדין, השם ומספר הסימוכין;
((V כל הערה על התביעה לחלוקה שהרשות תמצא לראוי להעיר.
(ד) כשהוגשה בקשה בהתאם לפיסקה (ב) דלעיל, ישלח הרשם הודעה עליה בדואר לצדדים האחרים הנזכרים בבקשה בצירוף העתק של הבקשה, ובמקרים שעליהם חלה פיסקה (ג) דלעיל, העתק של הודעת התביעה שהוגשה עפ"י סעיף 14 לפקודה ושל ההודעה שהוגשה עפ"י אותה פיסקה.
(ה) במקרים שלא חלה עליהם פיסקה (ג) דלעיל, תגיש הרשות למשרד הרישום במשך ארבעה-עשר יום מיום קבלת הבקשה שלושה העתקים של הודעת התביעה שניתנה עפ"י סעיף 14 לפקודה, בצירוף הודעה (ועוד שני העתקים הימנה) המפרטת את הענינים שנקבעו בפיסקה (ג) דלעיל. הרשות תשלח בו בזמן לשאר הצדדים הנזכרים בבקשה העתק של הודעת התביעה ושל ההודעה.
(ו) תוך ארבע-עשר יום מיום קבלת העתקים של הודעת התביעה וההודעה עפ"י פיסקה (ג) או פיסקה (ה) דלעיל, יגיש הבעל למשרד הרישום הודעה (ועוד שני העתקים הימנה) הכוללת את תשובתו לתביעה החלוקה והמפרטת את הענינים דלקמן:
((I איזה הם הפרטים הכלולים בהודעת התביעה שהוא חולק עליהם;
((II אם הוא מודה כי יש לחלק לשוכר חלק מסכום הפיצויים שישולם לו, ואם כך מה הוא החלק הזה וכיצד הגיע לכלל חישוב;
((III ענינים או נימוקים אחרים שיש להם זיקה לתביעת החלוקה ואשר יש בדעתו לסמוך עליהם.
בו בזמן ישלח הבעל העתק של ההודעה לשאר הצדדים המוזכרים בבקשה.
(ז) בכפוף להוראות תקנות 6 ו-7 לתקנות אלה תשמש הודעת התביעה הניתנת עפ"י סעיף 14 לפקודה תביעת חלוקה שתוגש לבית-הדין בשעת הבירור, ואילו ההודעה המוגשת עפ"י פיסקה (ו) דלעיל תשמש תשובה לאותה תביעה.
5. כתובת למסירת מסמכים
כל צד לסכסוך שהוגש לבירור לבית-הדין חייב להמציא לרשם ולשאר הצדדים כתובת בישראל שאליה אפשר יהא לשלוח כל הודעות בנוגע לבירור, ואילו אם הצד הוא מבקש, עליו לציין את כתובתו בבקשה. שאר הצדדים חייבים להמציא את הכתובת בדואר מיד לאחר שיקבלו הודעה על הבקשה.
6. פרטים
רשאי בית-הדין לצוות להמציא לו הודעה נוספת וטובה יותר על מהותה של כל תביעה או של תשובה לתביעה, או פרטים נוספים וטובים יותר על כל ענין הכלול בכל הודעת תביעה שהיא, או בכל פרשה או בכל כתב שהוגשו עפ"י תקנות אלה באותם תנאים אשר יישרו בעיני בית-המשפט בקשר להוצאות בית-דין או לענינים אחרים. בטרם יפנו לבית-הדין בבקשה למתן צו כזה חייב הצד הרוצה בהודעה הנוספת והטובה יותר או בפרטים הנוספים והיותר טובים להגיש בקשה על כך בכתב. שלושה העתקים מכל הודעה או פרטים שנמסרו בהתאם לבקשה או לצו עפ"י תקנה זו תוגשנה למשרד הרישום וההעתקים יישלחו לשאר הצדדים לבירור.
7. תיקון
רשאי בית-הדין בצו שיינתן בכל שלב משלבי הבירור להרשות לכל צד לתקן את הודעת-התביעה שלו או כל הודעה או כל כתב אחר שהוגש עפ"י תקנות אלה, באותו אופן ובאותם תנאים שיהיו צודקים. הצד הרוצה לעשות תיקון כזה לפני בירור המשפט חייב לפני שיבקש מאת בית-הדין ליתן צו, לשלוח לצדדים האחרים בסכסוך הנידון העתק אחד מהתיקון המוצע ובקשה להסכם לאותו תיקון, ואם ניתנה ההסכמה כאמור, מותר יהא לעשות את התיקון בהתאם לכך. שלושה העתקים מכל הליך כפי שתוקן בהתאם להסכמה שניתנה או לצו שניתן עפ"י תקנה זו, תוגשנה למשרד הרישום והעתקים יימסרו לשאר הצדדים לסכסוך:
בתנאי כי לגבי הודעת תביעה שניתנה עפ"י סעיף 12 לפקודה הרי תיקון שנעשה עפ"י תקנה זו אין תקפו כתוקף תיקון של הודעה הניתנת עפ"י החוק בתור שכזאת.
8. החלפת צדדים
רשאי בית-הדין בכל שלב משלבי הבירור, בין כשיש ובין כשאין בקשה מכל צד וכן על יסוד בקשה מאת אדם המבקש שיצרפו אותו כצד, ובאותם תנאים שיהיו נראים צודקים, לצוות להוציא מכלל הבירור כל אדם אשר צירפוהו שלא כדין בתור צד או לצרף לבירור כל אדם שיש לו איזו טובת-הנאה שהיא בבירור ואשר נוכחותו בפני בית-הדין תוכל להיות דרושה כדי לאפשר לבית-הדין לפסוק בצורה של ממש ולחלוטין בכל שאלה שנתעוררה בבירור:
בתנאי ששום אדם לא יצורף כצד אלא אם הביע את הסכמתו לכך בכתב שהגישו למשרד הרישום. מקום שניתן צו כזה, רשאי בית-הדין ליתן הוראות בנוגע להגשת כל הודעת-תביעה נוספת או מתוקנת וכן בנוגע לכל הודעה או לכל הליך אחר בכתב ולמסירתו ובנוגע למהלך הבירור, ככל אשר ימצא בית-הדין לראוי. הודעה על צו בענין צירוף איזה צד לבירור או הוצאת איזה צד מכלל הבירור עפ"י תקנה זו תישלח לאותו צד ע"י הרשם.
9. צירוף סכסוכים לבירור
כשישנם שני משפטים או יותר שהם תלויים ועומדים בו בזמן בנוגע לאותה קרקע או לאותו רכוש והמתעוררים מאותה התביעה שהוגשה מטעם הממשלה, אם בין אותם הצדדים ואם בין צדדים שונים, או כשתלויים ועומדים בו בזמן משפטים ביחס לבירור סכסוך בענין פיצויים ותביעה לחלוקת אותם פיצויים, רשאי בית-הדין לצוות כי אותם משפטים שונים יובאו לבירור בעת ובעונה אחת או בזה אחר זה באותו סדר שבית-הדין ימצא אותו נוח. כשבית-הדין יתן צו כזה עליו ליתן את כל אותן ההוראות הנובעות מן הצו, בין בנוגע להנהלת הבירור המשפטי ובין בנוגע לענינים אחרים.
10. בקשת ביניים (תיקון: 1946)
(א) למרות העובדה כי בית-הדין יוכל להיות מורכב משני בני-אדם או יותר, בקשות לבית-הדין למתן כל צו עפ"י הפקודה או עפ"י תקנות אלה עד לבירור המשפט או בנוגע לכל ענין אשר ייתכן כי יהא צורך לקבל בו את הוראות בית-הדין לפני הדיון, תובאנה לדיון בפני חבר יחיד של בית-הדין: בתנאי שהחבר הדן בבקשה רשאי לדחות את הבקשה כדי לדון בה בישיבת בית-הדין, ואילו אם נתבקש בכך ע"י כל צד חייב הוא לדחותה כאמור.
(ב) הצד המגיש בקשה שעליה חלה תקנה זו עליו לקבוע עם הרשם מועד לבירורה ועליו למסור לשאר הצדדים לסכסוך הודעה על המועד לא פחות משבעה ימים מראש.
(ג) לפני הגשת הבקשה שעליה חלה תקנה זו על הצד המבקש את מתן הצו להשתדל לקבל, אם יש אפשרות לכך, את הסכמתם של שאר הצדדים לבירור, להגשת הבקשה. משנתקבלה הסכמה זו מותר להגיש את הבקשה לצו במכתב הערוך על שם הרשם ואליו תצורף ההסכמה בכתב כשהיא חתומה ע"י הצדדים או מטעמם, ואז רשאי בית-הדין ליתן את הצו ולהודיע לצדדים על כך: בתנאי שאם רוצה בית-הדין לשמוע את טענות הצדדים לפני מתן ההחלטה על הבקשה חייב הרשם להודיע לצדדים בהתאם לכך ולמסור הודעה על קביעת המועד לבירור לא פחות משבעה ימים מראש. כשיקבע בית-הדין את סכום ההוצאות המשפטיות על כל בקשה שעליה חלה תקנה זו עליו לקחת בחשבון את הוראות הסעיף הזה.
(ד) כל צו שניתן ושעליו חלה תקנה זו רשאי בית-הדין לבטלו או לשנותו באותם תנאים שימצאם צודקים.
11. תאריך הבירור ומקום הבירור
(א) לאחר מסירת ההודעה המכילה את תשובת הרשות או הבעל, כפי שיחייב הענין, עפ"י תקנה 3 או תקנה 4 של תקנות אלה, יתקשר הרשם בהקדם האפשרי עם הצדדים לסכסוך לשם קביעת תאריך מוסכם לבירור. אם לא יבואו הצדדים לידי הסכם בנוגע ליום שיהא רצוי לבית-הדין, יקבע בית-הדין את התאריך והרשם יודיע את המועד לצדדים.
(ב) על בית הדין לקבוע את מקום הבירור והרשם יודיע זאת לצדדים.
(ג) אם נתיישב איזה סכסוך או תביעה שהועברה לבירור ע"י הצדדים מתוך הסכמה ביניהם, על המבקש למסור מיד לרשם הודעה על כך.
12. הודעה על הודאה במסמכים
(א) כל צד רשאי בהודעה בכתב בכל עת שהיא, לא יאוחר מארבעה-עשר יום לפני הבירור לדרוש מכל צד אחר להודות בכל מסמך המפורט בהודעה, בשמרו לעצמו כל טעמי-התנגדות צודקים, ואם הצד האחר רוצה לחלוק על אמיתותו של המסמך, עליו למסור הודעה במשך ששה ימים לאחר קבלת אותה הודעה כי אין הוא מודה במסמך וכי דורש הוא כי יוכיחו אותו בבירור.
(ב) אם לא מסר אותו צד אחר במשך הזמן הקבוע בתקנת-משנה (א) הודעה כי אין הוא מודה במסמכים, יראוהו כמודה במסמך, חוץ אם יצווה בית-הדין אחרת.
(ג) כשצד מוסר מודעה כי אין הוא מודה במסמך עפ"י תקנת-משנה (א) והמסמך הוכח בשעת הבירור, הרי ההוצאות הכרוכות בהוכחת המסמך תשולמנה ע"י הצד שמסר הודעה על אי-הודאה במסמך, חוץ אם יצווה בית-הדין אחרת.
13. עדות שנמסרה בהצהרה בשבועה בפני חוקר
רשאי בית-הדין בכל שלב משלבי הבירור לצוות להוכיח בהצהרה בשבועה איזו עובדה מסויימת או עובדות מסויימות או לצוות כי ההצהרה בשבועה של איזה עד תוקרא בבירור בתנאים שבית-הדין ימצאם סבירים, או כי כל עד שמן הדין לוותר על נוכחותו בבירור בשל נימוק מספיק, ייחקר בשבועה ע"י אדם שיתמנה בצו: בתנאי כי מקום שנראה לבית-הדין כי איזה צד רוצה, ובצדק, להביא עד לחקירת שתי וערב, וכי אפשר להביא אותו עד, לא יינתן צו המרשה כי עדותו של אותו צד תימסר ע"י הצהרה בשבועה.
14. הוכחת עובדות מסויימות
רשאי בית-הדין בכל שלב משלבי הבירור לצוות כי עדות על איזו עובדה מסויימת או עובדות מסויימת שתפורטנה בצו תימסר בבירור ע"י הודעה בשבועה שבה יעיד המודיע על אותה עובדה לפי מיטב ידיעתו ואמונתו או ע"י מסמכים או רשימות בפנקסים או ע"י העתקות של מסמכים או ע"י רישומים או בצורה אחרת, ככל אשר יורה בית-הדין.
15. ענין שקבלתו אינה מותרת לפי דיני הראיות
רשאי בית-הדין, אם ימצא לנכון בכל מקרה מסויים לעשות כן, לקחת בחשבון כל ענין אשר, לפי דעתו, יש לו זיקה לנושא החקירה שבפניו ואפילו לא היה אותו ענין מן הענינים שמותר לקבלם כראיה עפ"י דיני הראיות.
16. בדיקת הרכוש
כל צד זכאי לבדוק כל קרקע או רכוש אחר המצויים בחזקתו של צד אחר והם חלק מנושא התביעה בבירור, לאחר שימסור הודעה סבירה ככל שהצד האחר ידרוש. בדיקה כזאת תיעשה ע"י הצד הרוצה בבדיקה או ע"י מורשה או מומחה מטעם אותו צד.
17. עדים מומחים
רשאי בית-הדין, אם סבור הוא כי רצוי לעשות כן בכל מקרה מסויים, לצוות להזמין לא יותר ממספר מסויים של עדים מומחים.
18. צווים להופיע ולהעיד ולהמציא מסמכים
(א) צו המצווה על כל אדם להופיע ולהעיד או להמציא מסמכים יהא ערוך בטופס ג' של התוספת לתקנות אלה, באותם השינויים שהנסיבות תחייבנה.
(ב) הצד הרוצה בצו כזה עליו להגיש בקשה לכך במכתב שישלח לרשם ואליו תצורף הטיוטה של הצו המבוקש. כל טיוטה צריכה להכיל את שמו של עד אחד בלבד. אם ניתן הצו ע"י בית-הדין, על הרשם לרשום בטיוטה את התאריך ולחתום עליה בתור צו מבית-הדין ועליו להחזירה לצד המבקש את הצו.
(ג) על הצד למסור את הצו במסירה אישית ליד העד בזמן סביר לפני הבירור.
(ד) בשעת מסירה יש לשלם לעד או להציע לו סכום סביר כדי כיסוי הוצאות-הנסיעה שלו למקום הבירור וחזרה.
19. חברים יועצים
בירורים עם חברים יועצים יתקיימו באותו אופן ובאותם תנאים שבית-הדין יורה.
20. דו"ח של מומחה
רשאי בית-הדין לקבל דו"ח של מומחה בהתאם לסעיף 11(1)(ה) לפקודה בין לפני הבירור ובין במהלך הבירור ובין בזמן ההפסקה עד לישיבה הנדחית. העתק של דו"ח זה, יישלח ע"י הרשם לכל צד לבירור לפני בירור המשפט או לפני ישיבת-הבירור הנדחית, כפי שהענין יחייב.
21. דחיות ובירורים מובדלים
רשאי בית-הדין, אם ימצא כי לטובת הצדק רצוי לעשות כן, לדחות את בירור המשפט עד לאותו זמן ולאותו המקום ובאותם תנאים לכשייקבעו תנאים כפי שימצא לנכון, או לצוות כי שאלות שונות המתעוררות בסכסוך תתבררנה בזמנים שונים או באותו סדר או באותם מקומות השונים, ככל שנסיבות הענין תחייבנה.
22. הצעה חתומה
אם הציעה הרשות בכל עת שהיא לפני הבירור הצעה בכתב בלי כל תנאים לשלם איזה סכום בתורת פיצויים לצד התובע פיצויים באותו סכסוך ובאותה ההצעה הודיעה כי אם יתקבל אותו סכום בתוך שבעה ימים תיחשב ההצעה כהצעה שסולקה, אלא שרשאי בית-הדין לקרוא את ההצעה לאחר שיפסוק בעצם הסכסוך אך לפני שיתן את החלטתו בנידון הוצאות הבירור, רשאית הרשות, אם לא נתקבלה ההצעה הנ"ל, למסור בשעת הבירור לרשם של אותה הצעה במעטפה חתומה, ובית-הדין רשאי לקרוא את ההצעה לאחר שפסק בסכסוך אם סכום הפיצויים שבית-הדין פסק לשלם אינו עולה על הסכום המוצע כאמור לעיל, רשאי בית-הדין לצוות כי הצד התובע פיצויים ישא בהוצאותיו הוא וישלם את ההוצאות שהוציאה הרשות לאחר שהוגשה ההצעה, חוץ אם סבור בית-הדין כי מפני טעמים מיוחדים לא מן הראוי לעשות כן.
23. הזכות להופיע בפני בית-הדין
בכל הליך בפני בית-הדין רשאי כל אחד מן האנשים דלקמן לטעון טענותיו בפני בית-הדין, דהיינו: -
(א) כל צד בסכסוך;
(ב) כל עורך-דין שהועמד ע"י כל צד או בשמו;
(ג) כל אדם אחר שהותר לו ברשות בית-הדין להופיע במקום כל צד.
24. פסק דין (תיקון: 1946)
החלטת בית-הדין בסכסוך (הקרויה בתקנות אלה בשם "פסק-הדין") תהיה בכתב וחתומה בידי החבר או החברים של בית-הדין אשר בפניהם נתברר הסכסוך. העתק פסק-הדין כשהוא מקויים ע"י הרשם יישלח על ידו לכל אחד מהצדדים בסכסוך.
25. הוצאות המשפט
פסק-הדין יורה לאיזה צד או צדדים תשולמנה ההוצאות או כל חלק של ההוצאות הכרוכות בבירור ואיזה צד ישלמן ורשאי הוא להעריך את הסכום שיש לשלמו או להורות באיזו צורה ועל ידי מי תסודר ההערכה.
26. הזמן
בית-הדין רשאי, בהסכמת הצדדים, להאריך או לקצר את הזמן שנקבע בתקנות אלא בכל צו אחר לעשייתה של כל פעולה או לנקיטת כל צעד בבירור באותם התנאים (לכשייקבעו תנאים) שצדקת הענין תחייב, ומותר לצוות להאריך את הזמן ואפילו לא הוגשה הבקשה להארכה אלא כעבור הזמן שנקבע או שהוקצב.
27. השימוש בדואר
כל אימת שתקנות אלה מחייבות כי איזה מסמך יוגש ע"י הרשם או הצד או כי איזו הודעה תישלח ע"י הרשם או הצד, מותר להגיש או לשלוח את המסמך או ההודעה ע"י הדואר.
28. אי-מילוי אחר התקנות
אי-קיום של כל תקנה מתקנות אלה אין בו כדי לפסול כל הליך בבירור, אלא אם כן יורה בית-המשפט כן, אולם אפשר יהא לבטל אותו הליך, כולו או מקצתו, בתור הליך שלא היה בסדר, או לתקנו, או לטפל בו באותו האופן ובאותם תנאים שבית-הדין ימצא לראוי לקבוע.
ת ו ס פ ת
טופס א'
הודעה על תביעה לפיצויים
בית-הדין הכללי
בענין פקודת הפיצויים (הגנה), 1940, ובענין סכסוך בין -
(שמו, כתובתו ותאורו של התובע) - התובע
ובין
(שם הרשות) - הרשות
1. ביום מסר התובע לרשות שנקבעה ע"י התובע הודעה על תביעה לפיצויים עפ"י סעיף 12 לפקודה הנ"ל בנידון (ציין את מהות התביעה ונושא התביעה במידה מספקת כדי יכולת לזהותה).
2. התגלע סכסוך בין הצדדים הנ"ל בשאלה באם יש לשלם פיצויים עפ"י הפקודה בעד התביעה הנ"ל או בענין סכום הפיצויים שיש לשלמו.
3. הסכסוך הנ"ל לא נתיישב עפ"י הסכם.
4. (רשום כאן את שם המבקש) מבקש בזה כי בית-הדין הכללי יפסוק בסכסוך בהתאם להוראות הפקודה.
היום 19
לכבוד רושם בית-הדין הכללי, הכתובת בישראל אשר אליה יש לשלוח הודעות בקשר עם הבירור.
הערה:
העתקים מהטופס הזה כפי שנקבע בתקנות אלה, יש למלאם ולמסרם או לשלחם בדואר לפי הכתובת דלקמן:
לכבוד רשם בית-הדין הכללי.
טופס ב'
הודעת תביעה לחלוקת פיצויים
בית-הדין הכללי
בענין פקודת הפיצויים (הגנה), 1940, ובענין סכסוך בין -
(שמו, כתובתו ותאורו של השוכר) - השוכר
ו-(שמו, כתובתו ותאורו של הבעל) - הבעל
ו-(שמה של הרשות) -
הודעת תביעה לחלוקת פיצויים
1. ביום מסר השוכר לרשות הקבועה עפ"י סעיף 14 לפקודה הודעה על תביעה להקציב לו חלק מן הפיצויים המגיעים לבעל בעד
(ציין את נושא התביעה בציון מספיק כדי יכולת לזהותה).
2. התביעה הנ"ל לא נתיישבה בדרך הסכם.
3. בזה מוגשת בקשה ע"י (שם המבקש) לחלוקת הפיצויים הנ"ל ע"י בית-הדין הכללי בהתאם להוראות הפקודה.
היום 19
(חתום)
לכבוד רשם בית-הדין הכללי.
הכתובת בישראל, אשר אליה יש לשלוח הודעות בקשר עם הבירור אפשר לשלחן למבקש. העתקים של טופס זה כפי שנקבע בתקנות אלה יש למלאם ולמסרם או לשלחם בדואר
אל: -
הרשם, בית-הדין הכללי.
טופס ג'
בית-הדין הכללי
צו להופיע ולהעיד ולהראות מסמכים
בענין פקודת פיצויים (הגנה), 1940, ובענין משפט העומד לבירור התלוי ועומד בפני בית-הדין הכללי אשר ה"ה דלקמן הם צדדים בו.
שמות הצדדים
הנך מצווה בזה להופיע ב ביום 19, בשעה בצהרים וכן מיום ליום עד לבירור המשפט הנ"ל כדי להעיד בו (וגם להביא אתך ולהראות את המסמכים השונים המפורטים להלן).
(כאן תבוא רשימת המסמכים שדרוש להראותם).
ל מ
צו זה ניתן עפ"י בקשתו של
_________________________________
1 ע"ר 1941, תוס' 2, עמ' (ע) 746, (א) 897; 1946, תוס' 2, עמ' (ע) 107, (א) 191.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ