אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (הון עצמי מינימלי מינימלי הנדרש ממבטח), התשנ"ח-1998

תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (הון עצמי מינימלי מינימלי הנדרש ממבטח), התשנ"ח-1998

תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (הון עצמי מינימלי הנדרש ממבטח), התשנ"ח-1998 1
(תיקון: תשס"ז) 6
בתוקף סמכותי לפי סעיף 35 לחוק הפיקוח על עסקי ביטוח, התשמ"א-1981 (להלן - החוק), ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות (תיקון: תשס"א3,2, תשס"ד4, תש"ע9)
בתקנות אלה -
"איגרת חוב מיועדת" - כל אחת מאלה:
(1) איגרת חוב שמנפיקה מדינת ישראל לפי חוק המילווה (חברות הביטוח), התשכ"ג-1962 (להלן - חוק המילווה חברות ביטוח);
(2) איגרת חוב בערבות מדינת ישראל שהונפקה במסגרת הסכמי ביטוח חיים צמוד;
"בורסה" - בורסה לניירות ערך בישראל, שקיבלה רישיון לפי סעיף 45 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (להלן - חוק ניירות ערך);
"ביטוח אשראי" - ביטוח אשראי, ביטוח סיכוני סחר חוץ ומתן ערבויות כמשמעותם בפסקאות 20, 23 ו-24 בסעיף 1א בהודעת ענפי ביטוח;
"ביטוח חיים" - כמשמעותו בפסקאות (1) עד (4) בסעיף 1א בהודעת ענפי ביטוח, וכן ביטוח סיעודי וביטוח מפני אובדן כושר עבודה שאינם חלק מפוליסות ביטוח חיים;
"ביטוח כללי" - כל ענפי הביטוח כמשמעותם בהודעת ענפי ביטוח, למעט ביטוח חיים;
"ביטוח מפני מחלות ואשפוז" - כמשמעותו בפסקה (6) בסעיף 1א בהודעת ענפי ביטוח, ובלבד שפוליסות הביטוח הונפקו לתקופה העולה על שנה והן אינן פוליסות לביטוח קבוצתי;
"ביטוח משותף" - מתן כיסוי למבוטח על ידי מספר מבטחים במשותף על פי פוליסה שעליה חתומים המבטחים המשתתפים, כשכל מבטח אחראי לחלקו בלבד;
"ביטוח נזקי טבע בחקלאות" - כמשמעותו בהודעת הפיקוח על עסקי ביטוח (ענפי ביטוח), התשמ"ה-1985;
"בנק" כהגדרתו בתקנות דרכי השקעה;
"דיבידנד" - כהגדרתו בחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן - חוק החברות), לרבות לענין בעל זכות באגודה שיתופית;
"דו"ח" - דין וחשבון כספי שנתי וביניים של מבטח, ערוך לפי תקנות פרטי דין וחשבון;
"דמי ביטוח" - פרמיה, דמי רישום, דמי פוליסות, ותקבולים אחרים מהמבוטחים המיתוספים לפרמיה, למעט דמי אשראי, ולרבות תקבולים כאמור שנתקבלו מחברה מנהלת בביטוח משותף אצל חברה משתתפת, למעט דמי ביטוח אצל חברה מנהלת שנמסרו לחברה משתתפת;
"דמי ביטוח בשייר עצמי" - דמי ביטוח בניכוי חלקם של מבטחי משנה;
"דמי ביטוח לגביה" - דמי ביטוח של מבוטחים וסוכני ביטוח, כולל שטרות ובטחונות אחרים, אשר המבטח זכאי להם אך טרם קיבל אותם, וכן הלוואות לכיסוי דמי ביטוח לגביה, בתוספת דמי גביה מראש שקוזזו כנגד דמי ביטוח לגביה;
"דמי עמילות לסוכני ביטוח" - עמלה, שכר, השתתפות בהוצאות או כל הטבה אחרת, שנזקפו במישרין או בעקיפין, לזכות סוכני ביטוח;
"הודעת ענפי ביטוח" - הודעת הפיקוח על עסקי ביטוח (ענפי ביטוח), התשמ"ה-1985;
"הון ראשוני" - סך כל אלה:
(א) הון מניות מונפק ונפרע;
(ב) יתרת עודפים;
(ג) פרמיה ששולמה בעת הנפקת מניות;
(ד) כל רכיב אחר שעליו יורה המפקח ובשיעורים שעליהם יורה;
"הון משני" - כתבי התחייבות וכן רכיבים אחרים והכל בהתחשב, בין השאר, בנדחותם מפני התחייבויות אחרות של המבטח, בזמינותם וביכולתו של המבטח לספוג הפסדים וכן במשך התקופה לפירעונם, בתנאים ובשיעורים שעליהם יורה המפקח;
"הון עצמי" - סך ההון הראשוני, ההון המשני וההון השלישוני, בהתאם לתנאים ולשיעורים שעליהם יורה המפקח;
"הון שלישוני" - כתבי התחייבות וכן רכיבים אחרים והכל בהתחשב, בין השאר, בנדחותם מפני התחייבויות אחרות של המבטח, בזמינותם וביכולתם לספוג הפסדים ובמשך התקופה לפירעונם, בתנאים ובשיעורים שעליהם יורה המפקח;
"הלוואות לכיסוי דמי ביטוח לגביה" - הלוואות, לרבות הפרשי הצמדה וריבית עליהן, למבוטחים או לסוכני ביטוח, שמטרתן היא כיסוי דמי ביטוח לגביה, ואשר ניתנו סמוך לתאריך הדו"ח, לתקופה שאינה עולה על שלושה חודשים או בתנאים החורגים מהמקובל במשק;
"הסכמי ביטוח חיים צמוד" - ההסכמים שבין ממשלת ישראל לבין חברות ביטוח חיים מכוח חוק מילווה חברות ביטוח, בדבר השקעה באיגרות חוב;
"חברה-בת" - חברה אשר חברה אחרת מחזיקה ב-50% או יותר מן הערך הנקוב של הון המניות המוצע שלה או מכוח ההצבעה שלה, או רשאי למנות מחצית או יותר מהדירקטורים שלה או את המנהל הכללי שלה;
"חברה כלולה" - חברה, למעט חברה מאוחדת וחברה מאוחדת באיחוד יחסי, שהשקעת המבטח בה כלולה בדו"חות המבטח על בסיס שווי מאזני;
"חברה מאוחדת" - חברה שדו"חותיה מאוחדים עם דו"חות המבטח, למעט חברה מאוחדת באיחוד יחסי;
"חברה מאוחדת באיחוד יחסי" - חברה שדו"חותיה מאוחדים עם דו"חות המבטח בדרך של איחוד יחסי;
"חברה ממשלתית" - לרבות "חברת בת ממשלתית" ו-"חברה מעורבת", כהגדרתן בחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה-1975.
"חברה מנהלת" - מבטח המנהל את הביטוח המשותף, מקיים קשר עם המבוטח בשל ביטוח זה וגובה דמי ביטוח ממנו עבור החברות המשתתפות;
"חברה משתתפת" - מבטח המשתתף בביטוח משותף ומקבל דמי ביטוח באמצעות החברה המנהלת;
"חלוקת דיבידנד" - כהגדרת "חלוקה" בחוק החברות, לרבות לענין בעל זכות באגודה שיתופית;
"מבטח הדדי" - חברה בעלת רישיון לעסוק בענף ביטוח חיים קבוצתי הדדי בלבד, כמשמעותו בפסקה (4) בסעיף 1א בהודעת ענפי ביטוח, אשר כל מבוטח בה הוא יחיד בקבוצת מבוטחים וחבר בחברה, וכל חבר בה הוא מבוטח כאמור;
"מבטח חוץ" - מבטח שקיבל רשיון מבטח חוץ לפי סעיף 15(א)(2) לחוק;
"מדד המחירים לצרכן" - מדד המחירים לצרכן או מדד אחר אשר יחליף אותו, שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;
"מניות הטבה" - כהגדרתן בחוק החברות, לרבות לענין בעל זכות באגודה שיתופית;
"מספר השוואה" - כהגדרתו בתקנות פרטי דין וחשבון;
"נכס" - רכוש, בין מקרקעין ובין מיטלטלין וכל זכות או טובת הנאה ראויות או מוחזקות, בין שהם בישראל ובין שהם מחוץ לישראל;
"נכסים בלתי מוכרים" - נכסים ויתרות חובה אלה:
(1) נכסים המוחזקים בניגוד לתקנות דרכי השקעה או בניגוד להוראות המפקח, בניכוי עתודה למס שנוצרה בשלם;
(2) נכסים המוחזקים בניגוד לתנאים שנקבעו האישור שניתן על ידי המפקח לפי תקנות דרכי השקעה;
(3) הוצאות נדחות, למעט הוצאות נדחות בביטוח חיים ובביטוח כללי;
(4) יתרות חובה של חברות ביטוח או תווכני ביטוח בקשר לעסקים שנתקבלו מחו"ל או נמסרו לחו"ל, כולל עסקי ביטוח משנה ולמעט פיקדונות המוחזקים בידי החברה המוסרת לפי הסכם ביטוח משנה, אשר חלפו 12 חודשים או יותר ממועד הפרעון של אותם חובות;
(5) דמי ביטוח לגביה הנובעים מפוליסות שתחילת תוקפן 12 חודשים לפחות לפני תאריך הדוח;
(6) דמי ביטוח לגביה מעסקי ביטוח חיים בסכום העולה על דמי הביטוח שמועד פרעונם בחודש האחרון בתקופת הדו"ח;
(7) השקעות חברה-בת או חברה כלולה בחברת-האם, לרבות השקעות כאמור בדרך של רכישת מניות בבורסה וכן יתרות חובה של חברות אלו אצל חברת האם שלהן שנוצרו שלא במהלך עסקי ביטוח רגילים;
(8) חובות רעים שלא נזקפו להוצאות;
(9) (בוטלה)
"פרמיה" - לרבות פרמיה פורטופוליו;
"רבעון" - תקופה של שלושה חודשים המסתיימת ביום האחרון של החודש השלישי (הרבעון הראשון), השישי (הרבעון השני), התשיעי (הרבעון השלישי), והשנים עשר (הרבעון הרביעי) של כל שנה;
"שטר הון" - כתב התחייבות נדחה שהונפק לבעל שליטה והוא צמוד למדד המחירים לצרכן לכל היותר אך אינו נושא ריבית ושמועד הפרעון שלו לא פחות משנתיים לאחר תאריך הדו"ח;
"שער יציג" -השער היציג של מטבע חוץ שפרסם בנק ישראל נכון לתאריך הדו"ח הכספי; לא נקבע שער יציג ביום האמור - השער היציג שנקבע כאמור לאחרונה לפני תאריך הדו"ח;
"תאריך הדו"ח" - היום האחרון של התקופה שאליה מתייחס הדו"ח;
"תווכן ביטוח" - תושב חוץ העוסק בתיווך בעניני ביטוח בין מבטח מחוץ לארץ או מבוטח מחוץ לארץ לבין מבטח ישראלי;
"תכניות ביטוח מבטיחות תשואה" - תכניות ביטוח חיים המעניקות למבוטח תשואה מובטחת והמבטח אינו זכאי על פיהן לאיגרות חוב מיועדות;
"תקנות פרטי דין וחשבון" - תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (פרטי דין וחשבון), התשנ"ח-1997;
"תקנות דרכי השקעה" - תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (דרכי השקעת ההון והקרנות של מבטח וניהול התחייבויותיו), התשס"א-2001;
"תקנות לחישוב עתודות בביטוח כללי" - תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (דרכי חישוב הפרשות לתביעות עתידיות בביטוח כללי), התשמ"ה-1984.
2. הון ראשוני נדרש (תיקון: תשס"א2)
(א) ההון הראשוני המינימלי בשקלים חדשים הנדרש ממבטח יהיה כדלקמן:
(1) מבטח העוסק בביטוח חיים - 35 מיליון;
(2) מבטח העוסק בביטוח כללי - 40 מיליון;
(3) מבטח העוסק בביטוח חיים ובביטוח כללי - 60 מיליון;
(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א) יהיה ההון הראשוני המינימלי בשקלים חדשים הנדרש ממבטח העוסק בביטוח אשראי בלבד - 20 מיליון.
3. הון עצמי מינימלי נדרש (תיקון: תשס"א2, תשס"ד4, תשס"ו-5, תשס"ז, תש"ע9) 6
ההון העצמי המינימלי בשקלים חדשים הנדרש ממבטח בתאריך הדוח לא יפחת מסכום כל אלה:
(1) הגבוה מבין הסכומים שלהלן:
(א) סכום ההון הראשוני לפי תקנה 2;
(ב) סכום המורכב מאלה:
(1) 10% מדמי הביטוח בביטוח כללי שנרשמו בספרי המבטח ב-12 החודשים שקדמו לתאריך הדוח עד לתקרת דמי ביטוח של 55 מיליון שקלים חדשים;
(2) 5% מדמי הביטוח בביטוח כללי שנרשמו בספרי המבטח ב-12 החודשים שקדמו לתאריך הדוח מעל לתקרה האמורה בפסקת משנה (1);
(3) 7.5% מדמי הביטוח בשייר עצמי בביטוח כללי שנרשמו בספרי המבטח ב-12 החודשים שקדמו לתאריך הדוח;
לענין פסקת משנה זו יחושב סכום דמי הביטוח לפי הכללים שנקבעו בתקנות פרטי דין וחשבון;
(ג) סכום שני אלה:
(1) 20% מיתרת תביעות תלויות בביטוח כללי בשייר עצמי עד לתקרת תביעות של 300 מיליון שקלים חדשים;
(2) 12% מיתרת תביעות תלויות בביטוח כללי בשייר עצמי מעל לתקרה האמורה בפסקת משנה (1);
(2) סכום המורכב משלושת המפורטים להלן:
(א) סך כל הוצאות הרכישה הנדחות כפי שנרשמו בספרי המבטח בשל פוליסות ביטוח מפני מחלות ואשפוז ובשל פוליסות ביטוח חיים שהונפקו החל ביום ז' בטבת התשס"ד (1 בינואר 2004);
(ב) סך כל הוצאות הרכישה הנדחות כפי שנרשמו בספרי המבטח החל ביום כ' בטבת התשס"ה (1 בינואר 2005), בשל פוליסות ביטוח חיים שהונפקו עד יום ו' בטבת התשס"ד (31 בדצמבר 2003);
(ג) לענין הוצאות הרכישה הנדחות כפי שנרשמו בספרי המבטח עד יום י"א בתמוז התשס"ד (31 בדצמבר 2004), בשל פוליסות ביטוח חיים שהונפקו עד יום ו' בטבת התשס"ד (31 בדצמבר 2003) - סך שני אלה:
(1) 30% מסך כל הוצאות הרכישה הנדחות כפי שנרשמו בספרי המבטח;
(2) 55% מההפרש שבין סך כל הוצאות הרכישה הנדחות כפי שנרשמו בספרי המבטח לבין יתרת הוצאות הרכישה הנדחות המוכרות לצורכי מס הכנסה;
ובלבד שבעד מבטח העוסק בביטוח חיים שסכום ההון הנדרש ממנו לפי פסקה (1)(ב) או (1)(ג) גבוה מהסכום הנדרש לפי פסקה (1)(א), לא יפחת, סך כל הסכומים לפי פסקה (2)(א), (ב) ו-(ג)(1), מ-15 מיליון שקלים חדשים;
(3) סכום הנכסים הבלתי מוכרים;
(4) ההפרש שבין הערך הנוכחי של התחייבויות המבטח בשל תכניות ביטוח חיים מבטיחות תשואה, שאין כנגדן או כנגד חלקן איגרות חוב מיועדות, לבין הערך הנוכחי של הנכסים המוחזקים כנגדן, כשהם מחושבים על פי שווים ההוגן, אך לא פחות מ-2% מסכום התחייבויות המבטח בשל תכניות אלה;
(5)5 הגבוה מבין הסכומים שלהלן:
(א) הסכום המורכב מאלה:
(1) 10% מדמי הביטוח בביטוח סיעודי שנרשמו בספרי המבטח ב-12 החודשים שקדמו לתאריך הדוח עד לתקרת דמי ביטוח של 10 מיליון שקלים חדשים;
(2) 5% מדמי הביטוח בביטוח סיעודי שנרשמו בספרי המבטח ב-12 החודשים שקדמו לתאריך הדוח מעל התקרה האמורה בפסקת משנה (1);
(3) 7.5% מדמי הביטוח בשייר עצמי בביטוח סיעודי שנרשמו בספרי המבטח ב-12 החודשים שקדמו לתאריך הדוח;
לענין פסקת משנה זו, חישוב סכום דמי הביטוח ייעשה לפי הכללים שנקבעו בתקנות פרטי דין וחשבון;
(ב) סכום שני אלה:
(1) 20% מיתרת תביעות תלויות בביטוח סיעודי בשייר עצמי עד לתקרת תביעות של 50 מיליון שקלים חדשים;
(2) 12% מיתרת תביעות תלויות בביטוח סיעודי בשייר עצמי מעל לתקרה האמורה בפסקת משנה (1);
לענין פסקת משנה זו -
"עתודת ביטוח חיים" - עתודה אקטוארית המחושבת לפי כללים מקובלים בענין זה בישראל;
"תביעות תלויות" - לרבות סכום ההפרשה בשל תביעות בתשלום הנכלל בעתודת ביטוח חיים.
(6) הגבוה מבין הסכומים שלהלן:
(א) הנמוך מבין אלה:
(1) סכום העתודה לסיכונים מיוחדים כפי שנרשם בדוח לשנת המס 2006
שהגיש המבטח לפי סעיף 131 לפקודת מס הכנסה;
(2) 0.17% מהסכום בסיכון הקיים למבטח ביום י' בטבת התשס"ז (31 בדצמבר 2006);
(ב) 0.17% מהסכום בסיכון הקיים למבטח בתאריך הדוח; ואולם אם חל גידול בסכום בין תקופת דיווח אחת לקודמתה, יידרש המבטח להגדיל את סכום ההון הנדרש לפי פסקת משנה זו בחלקים שווים על פני תקופה של חמש שנים; בפסקה זו, "הסכום בסיכון" - סך כל סכומי הביטוח בחוזי ביטוח למקרה מוות שהתקשר בהם המבטח, בניכוי העתודה שנצברה בשל אותם חוזי ביטוח, למעט הסכום שבוטח בביטוח משנה.
(7) סכום המכפלות של כל נכס המוחזק כנגד התחייבויות המבטח שאינן תלויות תשואה, בשיעור שנקבע לו בתוספת הראשונה, למעט נכסים שהמבטח נדרש להעמיד בשלם הון עצמי נוסף לפי תקנות אלה וכן נכסים המוחזקים כנגד התחייבות מסוג 80 כמשמעותה בתקנה 2 לתקנות דרכי ההשקעה;
(8) סכום העלויות שבהן יישא המבטח בשל נזקים עקב אסון טבע בביטוח כללי, בניכוי חלקם של מבטחי משנה; לעניין פסקה זו ופסקה (9) -
"אסון טבע" - תופעת טבע בעלת היקף חריג, עוצמה חריגה או משך חריג, או הצטברות חריגה של תופעות טבע;
"חלקם של מבטחי משנה בסכום החשיפה לאסון טבע" - כפי שיחושב על פי שיעור הנזק המרבי שקבע המבטח, ובלבד שיחושב בשל אירוע המתרחש לכל היותר אחת ל-250 שנים;
(9) סכום המכפלות של חלקם של מבטחי משנה בסכום החשיפה לאסון טבע בביטוח כללי ב25% מהשיעורים הקבועים בתוספת הראשונה לגבי חוב של מבטחי משנה בהתאם לדירוגם;
(10) הגבוה מבין שני אלה:
(א) סכום כל אלה:
(1) %3 מדמי ביטוח שהרוויח המבטח בביטוח חיים שאינו תלוי תשואה כפי שנרשמו בספרי המבטח ב-12 החודשים שקדמו לתאריך הדוח;
(2) %2 מדמי ביטוח שהרוויח המבטח בביטוח כללי כפי שנרשמו בספרי המבטח ב-2 החודשים שקדמו לתאריך הדוח;
(3) %2 מדמי ביטוח שהרוויח המבטח בביטוח בריאות כפי שנרשמו בספרי המבטח ב-12 החודשים שקדמו לתאריך הדוח;
(4) %25 מהוצאות הנהלה וכלליות שנרשמו בספרי המבטח ב-12 החודשים שקדמו לתאריך הדוח בשל ביטוח חיים תלוי תשואה;
(ב) סכום כל אלה:
(1) 0.3% מההתחייבויות הביטוחיות בביטוח חיים שאינו תלוי תשואה;
(2) %2 מההתחייבויות הביטוחיות בביטוח כללי;
(3) %0.2 מההתחייבויות הביטוחיות בביטוח בריאות;
(4) %25 מהוצאות הנהלה וכלליות שנרשמו בספרי המבטח ב-12 החודשים שקדמו לתאריך הדוח בשל ביטוח חיים תלוי תשואה;
(ג) לעניין פסקה זו -
"ביטוח בריאות" - ענפי הביטוח הכלולים בפסקאות (5) ו-(6) בסעיף 1א להודעת ענפי ביטוח, למעט כיסויים ביטוחיים לפי ענפים אלה שהם חלק מפוליסת ביטוח חיים.
4. תוספת מיוחדת להון עצמי נדרש
המפקח רשאי לדרוש ממבטח המקבל רשיון לראשונה או המבקש הרחבת רשיון קיים, תוספת הון מיוחדת שלא תעלה על שיעור של 50% מההון הראשוני שלו, וזאת לתקופה שלא תעלה על 5 שנים מתחילת פעולתו של המבטח או מהרחבת רשיונו, לפי הענין.
5. הון עצמי נדרש של מבטח המחזיק חברות נשלטות (תיקון: תשס"א2, תש"ע9)
ההון העצמי המינימלי הנדרש ממבטח בעל שליטה בחברות מנהלות, בפעילות של קופת גמל בבנקים ובחברות העוסקות בביטוח בישראל (להלן - חברות נשלטות) לא יפחת בתאריך הדו"ח מהסכום המורכב מאלה:
(1) הסכום הנדרש לפי תקנה 3.
(2) הסכום המתקבל מהכפלת ההון העצמי הנדרש של כל אחת מהחברות הנשלטות למעט בנקים בשיעור ההחזקה של המבטח בהן, ובתוספת יתרות ההפרש המקורי המתייחס לרכישת חברות אלה או לרכישת פעילות קופת גמל; המפקח יהיה רשאי להתיר למבטח שהונו העצמי במועד הדוח הוא לפחות ההון העצמי המינימלי הנדרש ממנו בניכוי %35 מההפרש המקורי בשל רכישת פעילות קופת גמל או חברה מנהלת של קופת גמל, הפחתה של דרישת ההון בשל ההפרש המקורי כאמור עד לשיעור של %35 בתנאים שעליהם יורה; בפסקה זו -
"הון עצמי מינימלי נדרש" - ההון המינימלי הנדרש ממבטח במועד הדוח לפי תקנות אלה, למעט תקנה 8;
"קופת גמל" - למעט קופת ביטוח..
(3) יתרת ההשקעה של המבטח בחברות נשלטות שהם בנקים, כפי שהיא מופיעה בדוח.
6. הון עצמי נדרש בביטוח נזקי טבע בחקלאות (תיקון: תשס"א2)
על אף האמור בתקנות 2 עד 4, לגבי מבטח שהוא חברה ממשלתית שלפחות 90% מדמי הביטוח שלו הם בענף נזקי טבע בחקלאות, ההון העצמי המינימלי הנדרש לא יפחת מ-5 מיליון שקלים חדשים.
7. הון ראשוני נדרש מחברה ממשלתית העוסקת בביטוח אשראי
על אף האמור בתקנות 2 עד 4, ההון הראשוני וההון העצמי המינימלי הנדרש מחברה ממשלתית העוסקת בביטוח אשראי בלבד לא יפחת מ-10 מיליון שקלים חדשים.
8. הון מינימלי למבטח העוסק בביטוח אשראי למגורים המובטח במשכנתה (תיקון: תשס"א2, תשס"ד4)
(א) על אף האמור בתקנות 2 עד 4, ההון העצמי המינימלי של מבטח העוסק בביטוח אשראי למגורים המובטח במשכנתה בלבד לא יפחת מהסכום בשקלים חדשים הגבוה מבין אלה:
(1) 40 מיליון;
(2) הסכום המצטבר של ההון המינימלי הנדרש לכל הלוואה בודדת, בתוספת הסכום המצטבר של ההון המינימלי הנדרש לכל תיק אשראי למגורים.
(ב) בתקנה זו -
"הון עצמי" - כהגדרתה בתקנה 1, ובתוספת עתודה לסיכונים יוצאים מן הכלל כהגדרתה בתקנות לחישוב עתודות בביטוח כללי;
"הון מינימלי נדרש להלוואה בודדת" - יתרת סכום ההלוואה המבוטחת בניכוי ביטוח משנה כשהיא מוכפלת בשיעור ההון המינימלי הנדרש להלוואה לפי התוספת השניה.
"הון מינימלי לתיק אשראי למגורים" - סך כל סכומי ההון הנדרשים לכל ההלוואות הכלולות בתיק אשראי למגורים;
"סכום ההון הנדרש להלוואה הכלולה בתיק אשראי למגורים" - יתרת סכום ההלוואה הכלולה בתיק אשראי למגורים, בניכוי ביטוח משנה, כשהיא מוכפלת בשיעור ההון המינימלי הנדרש לאותה הלוואה, לפי התוספת השלישית;
"תיק אשראי למגורים" - קבוצה של הלוואות המבוטחות כיחידה אחת, ואשר נקבע לה שיעור הפסד מרבי מצטבר.
8א. הון ראשוני והון עצמי נדרש ממבטח הדדי (תיקון: תשס"ד4)
(א) על אף האמור בתקנות 2 עד 4, ההון הראשוני וההון העצמי המינימלי של מבטח הדדי לא יפחת מהסכום בשקלים חדשים הגבוה מבין אלה:
(1) 28 מיליון;
(2) 0.6% מסך כל תגמולי הביטוח שהיו משתלמים לכלל המבוטחים אצל המבטח אילו כל מקרי הביטוח קרו בתאריך הדוח.
(ב) בתקנה זו, "הון עצמי" - למעט הון משני.
9. עודף נכסים על התחייבויות שעל מבטח חוץ להחזיק בישראל (תיקון: תשס"א2, תשס"ד4, תש"ע9)
(א) מבטח חוץ יחזיק בחשבון מיוחד בישראל בתאריך הדוח, עודף נכסים על התחייבויות שלא יפחת מסך כל הסכומים לפי תקנה 3.
(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א) מבטח חוץ העוסק בביטוח כללי בישראל ואשר היקף דמי הביטוח השנתיים שלו אינו עולה על 10 מיליון שקלים חדשים, יחזיק עודף נכסים על התחייבויות בשיעור של 50% מסך כל התחייבויותיו בישראל, ובלבד שלא יפחת מ-2 מיליון שקלים חדשים.
10. הגדלת ההון (תיקון: תשס"ד4)
(א) היה הונו העצמי של מבטח בתאריך הדו"ח או עודף נכסים על התחייבויות אצל מבטח חוץ קטן מהאמור בתקנות אלה, חייב הוא להגדילו עד לסכום האמור בתקנות אלה או להקטין את היקף עסקיו בהתאמה, לפי הענין, עד מועד פרסום הדוח.
(ב) בנסיבות מיוחדות רשאי המפקח לדחות את מועד השלמת ההון.
(ג) על אף האמור בתקנת משנה (א), היה הונו העצמי של מבטח בתאריך הדו"ח קטן מהאמור בתקנות אלה, בשל העובדה שחדל להתקיים לגביו האמור בתקנות 6 או 7, חייב הוא להגדילו עד לסכום האמור בתקנות אלה תוך 3 שנים מהמועד שחדלו להתקיים לגביו תקנות 6 או 7 (להלן - היום הקובע), ובלבד שההפרש האמור יושלם כדלקמן:
(1) לפחות 30% מההפרש יושלמו תוך שנה מהיום הקובע;
(2) לפחות 60% יושלמו תוך שנתיים מהיום הקובע.
11. חלוקת דיבידנד
המבטח יהיה רשאי לחלק דיבידנד רק אם הונו העצמי הוא לפחות בגובה ההון העצמי הנדרש על פי תקנות אלה.
12. הענקת והרחבת רשיון
מתן רשיון למבטח חדש תיעשה על פי נתוני מאזן פתיחה מבוקר וערוך לתחילת החודש שבו מוענק הרשיון.
13. ציון בדו"ח הכספי (תיקון: תשס"א2)
בביאורים לדו"ח כספי יצוינו ההון הראשוני וההון העצמי של המבטח, וכן ההון הראשוני המינימלי וההון העצמי המינימלי הנדרשים לפי תקנות אלה לרבות מספרי השוואה.
14. דיווח למפקח
לדו"ח הכספי השנתי ולדו"ח הביניים יצורף חישוב ההון העצמי הנדרש עם פירוט הנכסים הבלתי מוכרים לתאריך הדו"ח והדו"ח הקודם, מאושר בידי רואה חשבון שביקר או סקר את הדו"ח לפי הנוסח שעליו הורה המפקח.
15. הצמדת סכומים (תיקון: תשס"א2, תשס"ד4)
(א) הסכומים הנקובים בתקנות 2, 3 ו-6 עד 9 ישתנו לפי השינויים שיחולו במדד המחירים לצרכן החדש לעומת מדד המחירים לצרכן היסודי; לענין זה, "מדד המחירים לצרכן היסודי" - המדד שפורסם ביום 15 ביוני 1997, ו"מדד המחירים לצרכן החדש" - המדד שפורסם לאחרונה לפני תאריך הדו"ח הכספי.
(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), יהיה מדד המחירים לצרכן היסודי לענין תקנה 8א, כמדד שפורסם ביום י' בטבת התשס"ג (15 בדצמבר 2002).
הקלות בשל
15א. הוצאות לפיתוח מערכת מידע (תיקון: תש"ע9)
המפקח יהיה רשאי לאשר למבטח שהציג תכנית לפיתוח מערכת מידע לחשב את ההון העצמי לפי תקנות אלה כך שתקופת ההפחתה של ההוצאות בשל פיתוח מערכת כאמור תהיה כפולה מתקופת ההפחתה החשבונאית.
16. תחולה
תקנות אלה -
(1) יחולו על עסקים שמקורם בישראל ובחו"ל.
(2) לא יחולו על חברת-בת של מבטח ישראלי בחו"ל ומבטח חוץ - לגבי עסקים בחו"ל.
17. ביטול
תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (ההון הנפרע המינימלי של מבטח), התשמ"ו-1986 - בטלות.
18. תחילה
(א) תחילתן של תקנות אלה ביום כ"ב בטבת התשנ"ח (31 בדצמבר 1997).
(ב) בתקנה 1, בהגדרה ביטוח חיים - ייכללו ביטוח סיעודי ואובדן כושר עבודה שאינם חלק מפוליסת ביטוח חיים, ליום י"ב בטבת התשנ"ט (31 בדצמבר 1998) ואילך.
19. הוראות מעבר
(א) מבטח שקיבל רשיון מבטח לפני יום תחילתן של תקנות אלה ופעל ב-12 החודשים שקדמו ליום התחילה, וההון הראשוני שלו או הונו העצמי ליום 31 בדצמבר 1997 קטן מהאמור בתקנות אלה כתוצאה משינויים שנקבעו בהן, חייב להגדילו עד לסכום האמור בתקנות אלה עד יום 31 בדצמבר 2000, ובלבד שההפרש האמור יושלם כדלקמן:
(1) לפחות 30% מההפרש יושלמו עד יום 31 בדצמבר 1998;
(2) לפחות 60% מההפרש יושלמו עד יום 31 בדצמבר 1999.
(ב) מבטח חוץ שקיבל רשיונו לפני יום תחילתן של תקנות אלה, ואשר עודף הנכסים על ההתחייבויות שלו קטן מהאמור בתקנות אלה כתוצאה משינויים שנקבעו בהן, חייב להגדילו עד לסכום האמור בתקנות אלה תוך 10 שנים מיום תחילתן.
תוספת ראשונה (תיקון: תשס"א2, תש"ע9)
(תקנות 3)
1. הגדרות (תיקון: תש"ע9)
בתוספת זו -
"איגרת חוב של מדינת ישראל" - איגרת חוב שמנפיקה המדינה לפי חוק מילווה המדינה, התשל"ט-1979, לפי חוק מילווה פיתוח, התש"ך-1960, לפי חוק נכסי המדינה, התשי"א-1951, או לפי חוק מילווה קצר מועד, התשמ"ד-1984, ואשר נסחרת בבורסה, בבורסה זרה או בשוק מוסדר;
"דירוג" - דירוג חוב בישראל שנקבע על ידי חברה מדרגת שאישר המפקח או לפי מודל דירוג פנימי שאישר המפקח;
"דירוג בין-לאומי" - דירוג חוב מחוץ לישראל שנקבע על ידי חברה מדרגת שאישר המפקח;
"הלוואה לדיור" - הלוואה שניתנה כנגד מישכון דירת מגורים, בלבד שלא ניתנה למטרת עסק;
"חוב" - לרבות פיקדון, הלוואה, איגרת חוב וכן ערבות בניכוי סכומים שהועברו למבטחי משנה, כשהיא מוכפלת בשיעורים המפורטים בפרט 3;
"חוב של מבטחי משנה" - יתרות החובה של מבטח המשנה אצל המבטח, לרבות חלקו של מבטח המשנה בתביעות התלויות ובעתודה לסיכונים שטרם חלפו של המבטח, והכל בניכוי חלקם של מבטחי משנה בעתודת עודף הכנסות על הוצאות, יתרות זכות ופיקדונות של מבטח המשנה אצל המבטח ובניכוי סכום כתבי האשראי שניתנו כנגד חובו של מבטח המשנה;
"חייבים" - למעט חובות של רשויות המדינה;
"נכס ייחוס של קרן נאמנות או תעודת סל" - מדד או נכס שלהערכת ועדת ההשקעות שאינן תלויות תשואה צפוי כי לשינויים בו תהיה ההשפעה הגדולה ביותר על תשואתן של קרן הנאמנות או של תעודת הסל, לפי העניין;
"סוכן לווה" - סוכן ביטוח אשר ניתנה לו הלוואה בהתאם להוראות המפקח ואשר קיים הסכם בכתב בינו לבין המבטח לפי הוראות סעיף 30 לחוק;
"ערבות פורמלית" - התחייבות על חשבון לקוחות מסוגים אלה:
(1) ערבות לבית משפט;
(2) ערבות שניתנת במסגרת מכרז, הבאה להבטיח עריכת חוזה עם מזמין המכרז אם המשתתף יזכה בו;
(3) ערבות לטובת מוביל סחורות בים בקשר לשחרור סחורות לפני שהגיעו התעודות הנוגעות להן;
(4) ערבות לטיב העבודה או המוצר וכן לביצוע תיקונים במידת הצורך על ידי ספק של סחורות או שירותים, לרבות קבלן בנייה;
(5) ערבות לרשות מוסמכת בקשר למילוי תנאי רישיונות שהוצאו על פי דין;
"ערבות להבטחת השקעות של רוכשי דירות" - ערבות להבטחת השקעות של רוכשי דירות על פי חוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות), התשל"ה-1974;
"ערבות ביצוע" - ערבות הניתנת למזמין לצורך מילוי התחייבויותיו של ספק של סחורות או שירותים, לרבות קבלן בנייה, וזאת על פי חוזה הנערך ביניהם;
"ערבות להזמנת ניירות ערך" - התחייבות למנפיק ניירות ערך שהוצעו לציבור בישראל על פי תשקיף, או לבא מטעמו, לתשלום יתרת סכום הזמנת ניירות ערך שהזמין המבטח, בעבור לקוחותיו;
"ערבות להבטחת אשראי" - התחייבות על חשבון לקוחות מהסוגים האלה:
(1) ערבות, כתב שיפוי או התחייבות אשראי אחרת לנותן אשראי או למי שנעשה ערב למילוי התחייבויותיו של מקבל האשראי;
(2) ערבות לטובת ספק שירותים או סחורות להבטחת תשלומים בעד השירותים או הסחורות שהוא מספק;
"עתודת עודף הכנסות על הוצאות" - כמשמעותה בתקנה 4 לתקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (דרכי חישוב הפרשות לתביעות עתידיות בביטוח כללי), התשמ"ה-1984;
"פרמיה לגבייה בפיגור" - פרמיה לגבייה שחלפו 90 ימים ממועד פירעונה, למעט פרמיה בשל מרכיב חיסכון.
2. סכום ההון הנדרש(תיקון: תש"ע9)
סכום ההון הנדרש ממבטח בשל נכסים המוחזקים כנגד התחייבויות המבטח שאינן תלויות תשואה לא יפחת מסכום המכפלות של ההשקעה בכל נכס בשיעור שנקבע לו בטבלה, כדלקמן:
סוג הנכס
דרישת ההון

הלוואות הניתנו כגד פוליסות ביטוח חיים איגרות חוב מיועדות הוצאות רכישה נדחות בביטוח כללי
0%

מזומנים ושווי מזומנים חוב של מדינות שדורגו בדירוג (AAA) ושל בנקים מרכזיים במדינות כאמור
0.5%

איגרות חוב של מדינת ישראל
1%

חוב של מדינות בדירוג (A-) ומעלה וחוב של בנקים מרכזיים במדינות כאמור
2%

חוב אחר שדורג בדירוג (-AA) ומעלה, לרבות חוב של מבטחי משנה שדורגו כאמור הלוואות שניתנו לסוכן לווה שכנגדן עומד כבטוחה תזרים מזומנים הנובע מעמלות שצפוי הסוכן לקבל מהמבטח
2.5% או
2% לגבי חוב בדירוג בין-לאומי

חוב אחר בדירוג (-A) או (A2) ומעלה, לרבות חוב של מבטחי משנה שדורגו כאמור
5% או
4% לגבי חוב בדירוג בין-לאומי

חוב בדירוג (-BBB) או (A3) ומעלה, לרבות חוב של מדינות וחוב של מבטחי משנה שדורגו כאמור
7.5% או
6% לגבי חוב בדירוג בין-לאומי

חוב בדירוג נמוך מ-(-BBB) או (A3), לרבות חוב של מדינות ושל מבטחי משנה שדורגו כאמור וכן חוב שלא דורג
16%

הלוואה לדיור שכביטחון להחזרתה נרשמה לטובת המבטח משכנתה ראשונה על דירת מגורים, ובלבד שיחס ההלוואה לביטחונות נמוך מ-60% או שהיחס כאמור לאחר מתן כיסוי ביטוחי בביטוח אשראי למגורים המובטח במשכנתה נמוך מ-55%
5%

זכויות במקרקעין -
מקרקעין מניבים
מקרקעין לשימוש עצמי

10%
8%

סוג הנכס
דרישת ההון

קרנות נאמנות ותעודות סל - קרנות נאמנות ותעודות סל שנכס הייחוס שלהן מניות, סחורות או נגזרים
קרנות נאמנות ותעודות סל שנכס הייחוס שלהן הוא חוב

14%

על פי המקדמים שנקבעו לעיל בהתאם לדירוג סוג נכס הייחוס - וביחס לתעודת סל, היה דירוג מנפיק התעודה נמוך מדירוג סוג נכס הייחוס - בהתאם לדירוג המנפיק

מניות סחירות
14%

נכסי הבסיס באופציות וחוזים עתידיים, ואם מדובר בפוזיציית חסר - כשהם מחושבים במונחי דלתא;
בכפוף לכללים שיורה עליהם המפקח לעניין סוגי נכסי בסיס ולעניין סוגי צדדים נגדיים

מניות לא סחירות
קרנות השקעה לא סחירות
חייבים
פרמיה לגבייה בפיגור
נכסים אחרים
16%


3. שיעור מכפלות לערבות (תיקון: תש"ע9)
סוג ערבות
שיעור המכפלה

ערבות להבטחת השקעות של רוכשי דירות, לאחר שהדירה נמסרה למשתכן
ערבות פורמלית
20%

ערבות ביצוע, ערבות להזמנת ניירות ערך
50%

ערבות להבטחת השקעות של רוכשי דירות לפני מסירת הדירה למשתכן
60%

ערבות להבטחת אשראי
ערבות אחרת
100%


תוספת שניה (תיקון: תשס"ד4)
(תקנה 8, ההגדרה "הון מינימלי נדרש להלוואה בודדת")
יחס הלוואות לבטחונות
בתוספת זו -
"שיעור הכיסוי" - השיעור של תגמולי הביטוח שישלם המבטח מתוך סכום ההלוואה הבודדת לסילוק הנזק שייגרם למבוטח מאי-פרעון ההלוואה הבודדת; לענין זה, "הנזק שייגרם למבוטח מאי-פרעון ההלוואה הבודדת - ההפרש שבין יתרת ההלוואה לשווי הבטוחה לאותה הלוואה לאחר מימושה;
"יחס הלוואה לבטחונות" - היחס בין סכום ההלוואה הראשוני לשווי הבטוחות הממושכנות בעת מתן ההלוואה; היה כיסוי לנזק ראשון, מכל מקור שהוא, לרבות השתתפות עצמית או ערבות ממשלתית, יחושב יחס ההלוואה לבטחונות לאחר ניכוי הכיסוי לנזק ראשון כאמור, מסכום ההלוואה.
שיעור ההון המינימלי הנדרש לכל הלוואה ייקבע על פי הטבלה הבאה, ובאופן ששיעור הכיסוי יהיה בכפולות של 5%; אם יינתן שיעור כיסוי שונה יחושב שיעור ההון המינימלי על פי יחס ישר בין שתי המדרגות הקרובות.
שיעור הכיסוי עד 50% יחס הלוואה לבטונות
75%-50% מעל 75%
5 0.0500 0.1000 0.2000
10 0.1000 0.2000 0.4000
15 0.1500 0.3000 0.6000
20 0.2000 0.4000 0.8000
25 0.2500 0.5000 1.0000
30 0.2750 0.5500 1.1000
35 0.3000 0.6000 1.2000
40 0.3250 0.6500 1.3000
45 0.3375 0.6750 1.3500
50 0.3500 0.7000 1.4000
55 0.3750 0.7500 1.5000
60 0.3875 0.7750 1.5500
65 0.4000 0.8000 1.6000
70 0.4125 0.8250 1.6500
75 0.4375 0.8750 1.7500
80 0.4500 0.9000 1.8000
85 0.4625 0.9250 1.8500
90 0.4750 0.9500 1.9000
95 0.4875 0.9750 1.9500
100 0.5000 1.0000 2.0000
תוספת שלישית (תיקון: תשס"ד4)
(תקנה 8, ההגדרה "סכום ההון הנדרש להלוואה הכלולה בתיק אשראי למגורים")
בתוספת זו -
"הנזק נגרם למבוטח מאי-פירעון מצטבר של הלוואות הכלולות בתיק אשראי למגורים" - ההפרש שבין סכום היתרות של ההלוואות שבתיק האשראי למגורים לשווי סך כל הבטוחות לאותן ההלוואות לאחר מימושן;
"שיעור הפסד מרבי מצטבר לתיק אשראי למגורים" - השיעור המרבי של תגמולי הביטוח שישלם המבטח מתוך יתרת ההלוואות המבוטחות בתיק אשראי למגורים לסילוק הנזק הנגרם למבוטח מאי-פירעון מצטבר של הלוואות מבוטחות, כשהוא מחושב מיום תחילת הביטוח;
"יחס הלוואה לביטחונות" - כהגדרתו בתוספת השניה;
שיעור ההון המינימלי הנדרש לכל הלוואה הכלולה בתיק אשראי למגורים ייקבע על פי הטבלה הזו; אם שיעור ההפסד המרבי המצטבר או שיעור ההפסד המזערי המצטבר שונה מהשיעורים הקבועים בטבלה, יחושב שיעור ההון המינימלי על פי יחס ישר בין שתי המדרגות הקרובות; נקבע שיעור הפסד מזערי לתיק אשראי למגורים, אזי יופחת משיעור ההון המינימלי הנדרש בשל שיעור ההפסד המרבי המצטבר לתיק אשראי למגורים, שיעור ההון המינימלי הנדרש בשל שיעור ההפסד המזערי המצטבר לתיק אשראי למגורים:
שיעור ההון המינימלי הנדרש לכל הלוואה הכלולה בתיק אשראי למגורים


שיעור הפסד
מרבי מצטבר
לתיק
כאשר יחס
הלוואה לביטחונות
עד 50% או
כאשר קיים כיסוי
ביטוחי ראשוני
המקטין את יחס
ההלוואה
לביטחונות עד 45%
כאשר יחס
הלוואה לביטחונות
50% עד 80% או
כאשר קיים כיסוי
ביטוחי ראשוני
המקטין את יחס
ההלוואה
לביטחונות בין
45% ל-75%
כאשר יחס
הלוואה לביטחונות
מעל 80% ולאחר
כיסוי ביטוחי
ראשוני גבוה
מ-75%

1
0.1500
0.3000
0.6000

5
0.2500
0.5000
0.10000

10
0.3000
0.6000
1.2000

15
0.3250
0.6500
1.3000

20
0.3500
0.7000
1.4000

25
0.3750
0.7500
1.5000

30
0.3875
0.7750
1.5500

40
0.4000
0.8000
1.6000

50
0.4125
0.8250
1.6500

60
0.4250
0.8500
1.7000

70
0.4375
0.8750
1.7500

75
0.4500
0.9000
1.8000

80
0.4625
0.9250
1.8500

90
0.4750
0.9500
1.9000

100
0.5000
1.0000
2.0000


______________________________
1 ק"ת תשנ"ח, 472; תשס"א, 602, 1016; תשס"ד, 891; תשס"ו, 88; תשס"ז, 1110; תש"ע, 130.
2 תקנה 11 לתקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (הון עצמי מינימלי הנדרש ממבטח) (תיקון), התשס"א-2001 (ק"ת תשס"א, 606) קובעת לגבי תיקון תקנות 1, 2, 5, 6, 8, 9, 13, 15 והתוספת הראשונה:
"11. תחילה והוראות מעבר
(א) תחילתן של תקנות אלה ביום פרסומן, ואולם מבטח שקיבל רישיון מבטח לפני יום תחילתן של תקנות אלה, והונו העצמי ליום 31 בדצמבר 1999 קטן מההון העצמי הנדרש לפי תקנות אלה, בשל השינויים בהן, לרבות גירעון בהון העצמי הנדרש במהלך תקופת ההשלמה, חייב להגדילו לסכום הנדרש בתקנות אלה עד יום 31 בדצמבר 2003 (להלן - תקופת ההשלמה), ובלבד שההפרש האמור יושלם כדלקמן:
(1) לפחות 33.3% מההפרש יושלמו עד יום 31 בדצמבר 2001;
(2) לפחות 33.3% מההפרש יושלמו עד יום 31 בדצמבר 2002;
(3) לפחות 33.3% מההפרש יושלמו עד יום 31 בדצמבר 2003.
(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), כל עוד לא הושלם ההון העצמי הנדרש כאמור, לא יהיה מבטח רשאי לחלק דיבידנד."
3 תקנה 2 לתקנות הפיקוח על עסקי הביטוח (הון עצמי מינימלי הנדרש ממבטח) (תיקון מס' 2), התשס"א-2001 (ק"ת תשס"א, 1016) קובעת לגבי תיקון תקנה 1(2) כי תחילתה ביום 19 במרס 2001.
4 תקנה 10 לתקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (הון עצמי מינימלי הנדרש ממבטח) (תיקון), התשס"ד-2004 (ק"ת תשס"ד, 896) קובעת לגבי תיקון תקנות 1, 3, 8, הוספת תקנה 8א, תיקון תקנות 9, 10, 15, התוספת השניה והשלישית:
"10. תחילה
תחילתן של תקנות אלה לגבי מי שלא חלה עליו תקנה 11, ביום ז' בטבת התשס"ד (1 בינואר 2004), ואולם לא יישא אדם באחריות פלילית בשל עבירה לפי תקנות אלה בתקופה שבין יום תחילתן לבין יום פרסומן.
11. הוראות מעבר
תחילתה של תקנה 8א לתקנות העיקריות כנוסחה בתקנה 3 לתקנות אלה, לגבי מבטח הדדי, אשר ביום תחילתן של תקנות אלה היה לו אישור לפי סעיף 47 לפקודת מס הכנסה והוא בעל רישיון מבטח, תהיה ביום י"ד בטבת התש"ע (31 בדצמבר 2009) (להלן - יום המעבר) ועד יום המעבר יהיה ההון העצמי הנדרש ממנו, כמפורט להלן:
(1) עד יום י' בטבת התשס"ז (31 בדצמבר 2006), לא יפחת ההון העצמי המינימלי מהסכום בשקלים חדשים הגבוה מבין אלה:
(א) 24 מיליון שקלים חדשים, כשהוא צמוד למדד המחירים לצרכן שפורסם ביום 15 בדצמבר 2002;
(ב) 0.5% מסך כל תגמולי הביטוח שהיו משתלמים לכלל המבוטחים אצל המבטח אילו כל מקרי הביטוח קרו בתאריך הדוח (להלן - הסכום שבסיכון);
(2) מיום י"א בטבת התשס"ז (1 בינואר 2007) עד יום י"ד בטבת התש"ע (31 בדצמבר 2009) לא יפחת ההון העצמי המינימלי מהסכום בשקלים חדשים הגבוה מבין אלה:
(א) 24 מיליון שקלים חדשים, כאמור בפסקה (1)(א);
(ב) 0.55% מהסכום שבסיכון."
5 תקנה 2 לתקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (הון עצמי מינימלי הנדרש ממבטח) (תיקון), התשס"ד-2005 (ק"ת תשס"ו, 88) קובעת תחילת פיסקה 5 לתקנה 3, שלושים ימים מיום פרסומן. (התקנות פורסמו ביום 15.11.05).
6 סעיפים 1 ו-2 לתקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (הון עצמי מינימלי הנדרש ממבטח), התשנ"ח-1998 (תיקון), (ק"ת תשס"ז, 1110) קובעים לגבי שינוי השם, ותקנה 3:
"3. הוראות מעבר
מבטח שקיבל רישיון לפני יום פרסומן של תקנות אלה, והונו העצמי ביום הפרסום ה אמור קטן מההון העצמי הנדרש לפי פסקה (6) בתקנה 3 לתקנות העיקריות, כנוסחה בתקנה 2 לתקנות אלה, יהיה חייב להגדילו לסכום הנדרש כאמור, עד יום י"ד בטבת התש"ע (31 בדצמבר 2009), ובלבד שההפרש יושלם בשיעורים אלה:
(1) 33% לפחות מההפרש - עד יום כ"ב בטבת התשס"ח (31 בדצמבר 2007 );
(2) 33% נוספים לפחות מההפרש - עד יום ד' בטבת התשס"ט (31 בדצמבר 2008);
(3) יתרת ההפרש - עד יום י"ד בטבת התש"ע (31 בדצמבר 2009)."
9 תקנות 7 ו-8 לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח)(הון עצמי מינימלי הנדרש ממבטח)(תיקון), התש"ע-2009 (ק"ת תש"ע, 135) קובע לגבי תיקון תקנות 1, 3, 5, 9, 15א, והתוספת ראשונה:
"7. תחילה
תחילתן של תקנות אלה שלושים ימים מיום פרסומן.(החוק פורסם ביום 25.11.2009)
8. הוראת מעבר
(א) על אף האמור בתקנה 7, מבטח שקיבל רישיון לפני יום פרסומן של תקנות אלה, יהיה חייב להגדיל את ההון הנדרש ממנו, במועדים ובשיעורים אלה:
(1) עד למועד פרסום הדוח הכספי ליום י"ד בטבת התש"ע (31 בדצמבר 2009) יושלמו %30 מההפרש שבין ההון העצמי שהיה נדרש ממנו במועד האמור לפי תקנות אלה לאחר פרסומן לבין ההון העצמי שהיה נדרש ממנו ערב פרסומן של תקנות אלה;
(2) עד למועד פרסום הדוח הכספי ליום כ"ד בטבת התשע"א (31 בדצמבר 2010) יושלמו 60% מההפרש שבין ההון העצמי שהיה נדרש ממנו במועד האמור לפי תקנות אלה לאחר פרסומן לבין ההון העצמי שהיה נדרש ממנו ערב פרסומן של תקנות אלה;
(3) עד למועד פרסום הדוח הכספי ליום ה' בטבת התשע"ב (31 בדצמבר 2011) יושלם מלוא ההפרש שבין ההון העצמי שהיה נדרש ממנו במועד האמור לפי תקנות אלה לאחר פרסומן לבין ההון העצמי שהיה נדרש ממנו ערב פרסומן של תקנות אלה.
(ב) השיעורים הקבועים בפסקאות(1) ו-(2) יוגדלו בשיעור של %15 במועד פרסום הדוחות הכספיים החצי שנתיים העוקבים למועדי הדוחות הכספיים האמורים."
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ