אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות הפיקוח על מעונות (תנאי קבלה ושהיה של מטופלים במעון שהוא מוסד לטיפול סוציאלי), התשנ"ד-1994

תקנות הפיקוח על מעונות (תנאי קבלה ושהיה של מטופלים במעון שהוא מוסד לטיפול סוציאלי), התשנ"ד-1994

תקנות הפיקוח על מעונות (תנאי קבלה ושהיה של מטופלים במעון שהוא מוסד לטיפול סוציאלי), התשנ"ד-1994 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 12, לחוק הפיקוח על מעונות, התשכ"ה-1965 (להלן - חוק המעונות), ולאחר התייעצות עם ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:
פרק א': כללי
1. הגדרות
בתקנות אלה -
"מעון" - מוסד לטיפול סוציאלי כמשמעותו בחוק הפיקוח על מוסדות לטיפול במשתמשים בסמים, התשנ"ג-1993 (להלן - חוק המוסדות), לרבות מוסד אמבולטורי לטיפול סוציאלי;
"מוסד אמבולטורי לטיפול סוציאלי" - מוסד לטיפול סוציאלי שבו ניתן טיפול סוציאלי ושהמטופלים אינם מתגוררים בו;
"מטופל" - חוסה המקבל טיפול סוציאלי במעון;
"מנהל" - כמשמעותו בחוק המוסדות;
"צוות טיפולי" - הצוות המהווה ועדת הקבלה לפי תקנה 5(ב);
"מפקח" - כמשמעותו בחוק המעונות.
2. דאגה למטופלים
מנהל חייב לדאוג במסירות -
(1) לשלומם, לרווחתם וסיפוק צרכיהם הפיזיים והנפשיים של המטופלים;
(2) למתן טיפול סוציאלי למטופלים במטרה לקדם גמילתם מסמים, להפחתת נזקי הסמים ולשיקומם התפקודי;
(3) לביצוע התכנית הטיפולית ביחס לכל מטופל לרבות הערכות מחודשות ותכניות מעודכנות;
(4) לסדר יום במעון, לפרסומו על לוח המודעות ולהבטחת קיומו, לרבות בימי מנוחה וחג; הוראה זו לא תחול על מוסד אמבולטורי לטיפול סוציאלי אשר אין בו סדר יום קבוע.
3. שיטת טיפול
במעון תופעל שיטת טיפול שתאושר בידי מנהל המחלקה לטיפול בנפגעי סמים שבמשרד העבודה והרווחה, ולא ייעשה שינוי בשיטת הטיפול אלא באישורו; כל זאת, שלא בניגוד למדיניות הכוללת שאישרה הממשלה.
4. חובת רישוי לפי החיקוק האחר
מעון אשר נקבעה לו חובת רישוי בחיקוק אחר, רשאי השר שלא לתת רשיון לניהולו כל עוד לא ניתן למעון רשיון לפי החיקוק האחר.
פרק ב': תנאי קבלה וקליטה
5. ועדת קבלה
(א) לא יתקבל אדם למעון אלא בהסכמתו שניתנה בכתב, ואם הוא קטין - גם הסכמתם, בכתב, של הוריו או אפוטרופסו.
(ב) במעון תוקם ועדת קבלה אשר חבריה יהיו:
(1) המנהל או בא כוחו והוא יהיה היושב ראש;
(2) עובד סוציאלי של המעון;
(3) איש מקצוע נוסף מתחום הטיפול בנפגעי סמים, לפי שיקול דעת המנהל.
(ג) ועדת קבלה לא תדון בבקשה לקבלת מטופל אלא אם כן היו לפניה ביחס למטופל -
(1) דו"ח סוציאלי עדכני של הגורם המפנה, ובהעדרו - דו"ח סוציאלי של העובד הסוציאלי במעון;
(2) הערכה רפואית עדכנית שנעשתה לאחר בדיקה רפואית, לרבות בדיקת שתן ובדיקה פסיכיאטרית במקרה הצורך.
(ד) ועדת הקבלה רשאית לבקש חומר נוסף או לשמוע כל אדם כפי שתראה לנכון.
(ה) לא יתקבל מטופל למעון אלא לאחר שרואיין בידי ועדת קבלה.
(ו) (1) החלטת ועדת הקבלה על קבלתו או אי קבלתו של המטופל למעון תינתן בכתב ותישלח למטופל, לא יאוחר משבועיים מיום שהוגשו כל המסמכים הדרושים לועדת הקבלה;
(2) עותק מההחלטה לרבות המסמכים הנוספים שהובאו לועדת הקבלה יתויקו בתיק "החלטות ועדת קבלה" וכן בתיקו האישי של המטופל במידה שהתקבל למעון.
(ז) ועדת הקבלה תרשום פרוטוקול מדיוניה, ותקפיד לרשום הסתייגויות חבריה.
(ח) ועדת הקבלה תקבע את סדר דיוניה ומועדיהם, והחלטותיה יתקבלו ברוב דעות הנוכחים.
6. תהליכי קליטת מטופל
(א) המטופל יתקבל במעון בידי איש צוות טיפולי אשר ידאג לקליטתו במעון; תקנת משנה זו לא תחול על מעון אמבולטורי לטיפול סוציאלי.
(ב) עובד סוציאלי של המעון יראיין את המטופל ביום קליטתו במעון.
7. הסכם ותוכנו
(א) לא יתקבל מטופל למעון בלא שנערך ונחתם בינו לבין המנהל הסכם בדבר תנאי קבלתו (להלן - ההסכם); המנהל יעביר עותק חתום של ההסכם למטופל ויתייק עותק בתיקו האישי.
(ב) בהסכם יפורטו כל אלה:
(1) סוגי השירותים שיקבל המטופל במעון, לרבות תזונה, בריאות, שירות סוציאלי, דת, נקיון, אחזקה, כביסה, תעסוקה ובילוי;
(2) לצד כל סוג שירות יצוין אם הוא כלול בתשלום שמשלם המטופל, ואם אינו כלול בו, יצוין התשלום אשר ייגבה בעד אותו שירות;
(3) התשלומים שמתחייב המטופל לשלם בציון -
(א) גובה התשלום;
(ב) אם התשלום הוא חד-פעמי או חודשי;
(ג) תאריך התשלום או התשלומים;
(ד) האדם או הגוף, זולת המטופל, המשתתפים בתשלום ומידת השתתפותם;
(ה) שיטת עדכון התשלומים.
(4) תנאי החזרת כספים למטופל או למשפחתו במקרה שיעזוב את המעון או עם סגירתו;
(5) סדר היום במעון למעט אם הוא מוסד אמבולטורי לטיפול סוציאלי שבו אין סדר יום קבוע;
(6) חובותיו וזכויותיו של המטופל לרבות מגבלות עליהן;
(7) האלטרנטיבות הטיפוליות האפשריות במעון לרבות שיטות השיקום מסמים;
(8) היקף אחריות המעון במקרה של נזק למטופל או לרכושו;
(9) פירוט נסיבות עזיבה או הוצאה של מטופל מהמעון כתוצאה מרצון אחד הצדדים להסכם או בניגוד לו, או כתוצאה מסגירת המעון.
פרק ג': תכנית טיפול
8. תכנית הטיפול
(א) תוך שבוע מיום קליטת המטופל במעון ייקבעו עקרונות התכנית הטיפולית עבורו בידי הצוות הטיפולי.
(ב) במעון אמבולטורי לטיפול סוציאלי שאין בו רופא ייכלל בצוות איש מקצוע אחר בתחום הטיפול בנפגעי סמים, לפי שיקול דעת המנהל.
(ג) שהה המטופל למעלה משלושה חודשים במעון תיעשה בידי הצוות הטיפולי הערכה מחודשת של התכנית הטיפולית; התכנית תעודכן אחת לשלושה חודשים לפחות, או לעתים קרובות יותר, לפי צורכי המטופל.
(ד) הערכות מחודשות או מעודכנות של התוכנית הטיפולית יירשמו ויתויקו בתיקו האישי של המטופל.
9. ניהול רישום
במעון ינוהל -
(1) תיק נפרד לכל מטופל;
(2) יומן אירועים יומי.
10. החלטה על הפסקת טיפול ושהות במעון
החליט המנהל להפסיק את הטיפול והשהות של מטופל במעון, יעשה זאת בהתייעצות עם הצוות הטיפולי; היו חילוקי דעות בין המנהל ובין איש הצוות, יירשמו נימוקי החלטת המנהל בתיק המטופל, תוך ציון ההסתייגויות.
11. הודעה על הפסקת טיפול ושהות
(א) הודעה על הפסקת טיפול תימסר למטופל באחת מדרכים אלה:
(1) בשיחה אישית עם המנהל שבה יקבל המטופל הסבר מלא על השיקולים שהביאו להחלטה;
(2) בהודעה בכתב על סיום שהותו של המטופל במעון בציון תאריך הסיום.
(ב) הפסקת טיפול תהיה לא יאוחר מ-10 ימים לאחר מתן ההודעה למטופל, ובלבד שבמשך אותם ימים שיתף פעולה עם צוות המעון ודייריו.
(ג) הוחלט על הפסקת טיפול - תתואם יציאתו של מטופל עם הגורם המפנה, ובאין גורם מפנה יינתנו לו שלוש כתובות להמשך טיפול, אשר שתיים מהן לפחות הם מוסדות ציבור.
פרק ד': שירותים
12. שירותי מזון
(א) המנהל ידאג לתזונה מתאימה לכל מטופל לפי סל מזונות שבועי כמפורט בתוספת הראשונה.
(ב) המנהל יספק למטופל, בכל יום, שלוש ארוחות עיקריות לפחות, מהן לפחות ארוחה חמה אחת, וכמו כן שלוש ארוחות ביניים.
(ג) המנהל ידאג לתפריט שבועי במעון אשר יוכן בידי אם-הבית בשיתוף עם האחות שבועיים מראש לפחות.
(ד) דף ובו פירוט התפריט השבועי ייתלה בחדר האוכל במקום מרכזי.
(ה) המנהל ידאג כי במעון יהיה מלאי מזון בכמות מספיקה, מאוחסן במחסן המלאי, וכן מלאי לשעת חירום כמצוין בתוספת הראשונה; מלאי המזון ומלאי החירום יוחלפו לפחות אחת לשלושה חודשים.
(ו) במעון שרוב המטופלים בו יהודים והמקבל סיוע מהממשלה או מרשות מקומית, יהיה המזון כשר, וינהגו במזון הכשר לפי הנחיות המועצה הדתית.
(ז) המנהל ידאג כי בזמן הטיפול במזון, בישולו והגשתו, יישמרו כללי תברואה, צורתו האסתטית וטעמו הטוב של המזון, וכי במוסדות שבהם מרוחק המטבח מחדר האוכל, יועברו הארוחות מהמטבח בעגלות מיוחדות ובמכלי נירוסטה סגורים.
(ח) קירור מזון, אחסונו והטיפול בו ייעשו בהתאם לתקנות רישוי עסקים (תנאי תברואה נאותים לבתי אוכל), התשמ"ג-1983 (להלן - תקנות בתי אוכל).
(ט) המנהל ידאג לרישום חודשי של מצרכי המזון המתקבלים במעון.
13. שירותי כביסה, ביגוד ומצעים
המנהל ידאג -
(1) לספק לכל מטופל במעון כלי מיטה נקיים ותקינים, עשויים מבד כביס, המתאימים לצרכיו ובהתאם לעונות השנה, ומגבות נקיות מבד כביס במספר מספיק לצורכי המטופל;
(2) כי יהיה במעון בכל שעות היממה, מלאי מספיק של כלי מיטה ומגבות להחלפה, בהתאם למספר המטופלים ולצורכיהם;
(3) כי מטופל יהיה לבוש לבוש נקי, נאה ומתאים לעונות השנה;
(4) לשירותי כביסה ותיקונים שוטפים של מצעים, מגבות, כיסויי מיטה, וילונות, מפות ובגדי המטופלים;
(5) שתהיה אפשרות למטופלים הרוצים בכך, לכבס את בגדיהם בעצמם במכונת כביסה.
14. שירותי אחזקה ונקיון
המנהל ידאג -
(1) לניקוי מבני המעון, חדרי המגורים, השירותים והפרוזדורים, שלוש פעמים בשבוע לפחות, וכן לניקוי הקירות, הדלתות והציוד בהתאם לצורך;
(2) לניקוי יום-יומי של המטבח, חדרי האוכל וחדרי השירותים;
(3) לאחזקה תקינה של מבני המעון וציודם; ציוד וריהוט שבור יוצא משימוש עד לתיקונו;
(4) לחומרי ניקוי בכמות מספיקה לשמירת הנקיון במעון;
(5) להחזקת חומרי הניקוי במחסן מיוחד נעול.
15. חימום ואוורור
(א) המנהל ידאג כי במבני המעון יהיה חימום לטמפרטורה סבירה בחורף, וכי בימי הקיץ יופעלו מזגנים או מאווררים בהתאם לצורך.
(ב) המנהל ידאג לאוורור יום-יומי של חדרי המגורים.
16. שירותי בריאות
(א) המנהל ידאג לספק למטופלים -
(1) שירותי עזרה ראשונה, במקרה הצורך, בכל עת ששוהים מטופלים במעון;
(2) שירותי סיעוד בהתאם לצורך, מעקב רפואי, סידורים למניעת תאונות וסידורי היגיינה;
(3) טיפול רפואי שוטף והפניה למומחים בידי רופא המעון או בהסדר עם קופת חולים.
(ב) המנהל ידאג לניהולו של תיק רפואי מעודכן ביחס לכל מטופל אשר יכלול פרטים אישיים, רישום בדיקה כללית, גליון מהלך מחלה, גליון רישום והערכה תקופתית, גליון תרופות, גליון טיפולים, גליון התייעצות עם רופא מומחה, גליון בדיקות מעבדה, גליון דיווח על תאונה או פגיעה וגליון הפניה לבית חולים.
(ג) המנהל אחראי -
(1) להבאת מטופל לבית חולים, עם ליווי, במקרה הצורך ולהחזרתו, עם ליווי, מבית החולים;
(2) לקיום מעקב אחר מצב המטופל בעת שהותו בבית החולים;
(3) להודעה מיידית למשפחת המטופל על אשפוזו.
(ד) המנהל יבטיח כי כל מטופל יוכל, לפי בחירתו ועל חשבונו, לפנות לשירות רפואי נוסף על זה הקיים במעון.
17. שירות סוציאלי
המנהל ידאג לקיום שירות סוציאלי באמצעות עובד סוציאלי לשמירת רווחתם האישית והחברתית של המטופלים, ולענין זה ידאג:
(1) קביעת תכנית לשילובו החברתי של מטופל במעון;
(2) לעזור למטופל בתקופת הסתגלותו למוסד ובעת משבר;
(3) לקיים קשר טיפולי שוטף עם המטופל ומשפחתו בהתאם לצורך;
(4) לקיים קשר עם רשויות הרווחה אשר טיפלו במטופל לפני כניסתו למעון;
(5) לעזור בשילובו של המטופל בקהילה עם סיום שהותו במעון.
18. שירותי חברה, תעסוקה ותרבות
(א) המנהל ידאג לקיים, באמצעות אנשים מיומנים לכך, פעילויות חברתיות, תרבותיות ותעסוקתיות המותאמות למטופלים ולצורכיהם, וכן לספק למטופלים ציוד וחומרים לפעילות תרבות ותעסוקה, משחקים, עיתונים וספרים.
(ב) הפעילויות יתקיימו בכל יום לפי תכנית קבועה.
(ג) המנהל ידאג לברר את רצון המטופלים ויתייחס לבקשותיהם בנושאים אלה.
19. שירותי דת
(א) המנהל ידאג לאפשרות לשמירת שבת, מועדים וקיום מצוות הדת.
(ב) על פי בקשת רוב המטופלים במעון ידאג המנהל לשמירת שבת ומועדי ישראל בשטחיו הציבוריים של המעון - אם רוב מטופליו יהודים, ואם רוב המטופלים הם בני דת אחרת - לשמירת מועדיהם ומצוותיהם כנהוג באותה דת.
20. פניות ותלונות
המנהל יאפשר ויעזור לכל מטופל הרוצה בכך לפנות למפקח בבקשה או בתלונה בעל-פה או בכתב; המנהל ידאג למסור למטופלים את שמו, מען משרדו ומספר הטלפון של המפקח, ויתלה מודעה עם פרטים אלה, בעברית ובערבית במקום מרכזי.
21. סייג לתחולה במוסד אמבולטורי משולב
(א) הוראות פרק זה לא יחולו על מוסד אמבולטורי לטיפול סוציאלי, למעט תקנות 15(א) 17 ו-20.
(ב) מנהל מוסד אמבולטורי לטיפול סוציאלי ידאג לאחזקה תקינה ונקיה של מבני המוסד והציוד; ציוד וריהוט שבור יוצאו משימוש.
פרק ה': מיקום ומבנה
22. מיקום מבנה מעון
לא יוקם מעון באזור או במקום שאינו מיועד למגורי בני אדם, בהתאם לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965.
23. שטח המעון
(א) במעון שבו מספר ביתנים יהיו מעברים מסודרים, שבילים ומדרכות בין ביתני המגורים לביתני השירות.
(ב) שטחי החוץ במעון יכללו פינות ישיבה למטופלים.
24. מבנה המעון
(א) מבני המעון יהיו עשויים חומרים יציבים ואטומים לחדירת רטיבות או חרקים ומכרסמים וכן אטומים מבחוץ, במידה מספקת, מפני חדירת חום וקור; הקירות הפנימיים יהיו צבועים בצבעים בהירים.
(ב) רצפת המעון תהיה עשויה מרצפות או חומר אחר הניתן לניקוי בנקל.
(ג) דלתות המעון יהיו ניתנות לנעילה מבפנים ומבחוץ, אולם תובטח אפשרות פתיחת דלתות נעולות מבחוץ בשעת חירום.
25. חלונות
(א) החלונות בחדרי המגורים, בחדרי האוכל ובמטבח, יהיו קבועים בקירות החיצוניים של מבנה המעון.
(ב) שטח החלונות בחדר מגורים לא יפחת משמינית שטח רצפת החדר.
(ג) חלון בחדר מגורים יהיה ניתן לפתיחה ולסגירה וחלון אחד לפחות יהיה ממוקם באופן שיאפשר צפייה החוצה.
26. מתקני חשמל, מים והסקה
(א) מערכות החשמל, המים, הביוב, ומערכות מכניות אחרות במעון יותקנו לפי הוראות הדין החל לענין התקנתן, לפי הענין.
(ב) במעון תהיה אספקת מים חמים רוב שעות היממה.
(ג) במעון תהיה תאורה מספקת בכל שעות היממה, וכן תהיה תאורת חירום.
(ד) במעון יהיו מיתקני חימום שאישר מכון התקנים.
27. בטיחות
(א) במעון יהיו סידורי בטיחות מפני אש, לפי הוראות רשות הכבאות המקומית.
(ב) במעון יהיו סידורי בטחון למניעת פריצות.
28. טלפון
במעון יהיו שני מכשירי טלפון לפחות, במקום שיהיה נוח לצוות להגיע לשם, שיבטיחו קשר עם החוץ בעת הצורך.
29. שילוט
במעון יותקנו שלטים קריאים וברורים לציון המקומות, ולציון מהות המבנים והחדרים השונים.
30. חדרי צוות ומינהלה
במעון יוקצו חדרים לצוות ולהנהלה, כמפורט להלן:
(1) אולם כניסה והמתנה;
(2) חדר מזכירות וארכיון;
(3) שתי יחידות שירותים, לסגל ולמבקרים;
(4) חדר למנהל;
(5) מקום לאם הבית;
(6) חדר לעובד סוציאלי - ששטחו 9 מ"ר;
(7) חדר לרשות כל עובד טיפולי;
(8) חדר לטיפול קבוצתי - ששטחו 15 מ"ר;
למטרה זו יכול לשמש חדר מתאים שיש לו שימוש נוסף.
31. חדר נפרד לשיחה או בדיקה
שיחה טיפולית של עובד סוציאלי או עובד מקצועי אחר עם מטופל תיערך בחדר, ללא נוכחות אנשים נוספים, אלא אם כן קבע העובד הסוציאלי או איש המקצוע אחרת.
32. חדר מרפאה וחדר חולים
במעון יהיה חדר מרפאה ובו כיור וציוד רפואי מתאים, וחדר או מקום נפרד לחולים.
33. מטבח
(א) שטחו המזערי של המטבח במעון יהיה כמפורט להלן:
(1) במעון שבו מתגוררים עד חמישים מטופלים - 25 מ"ר, לרבות שטח העמדת המקררים בהעדר חדר קירור;
(2) במעון שבו מתגוררים יותר מחמישים מטופלים - 45 מ"ר.
(ב) על המטבח וחדר האוכל יחולו תקנות בתי האוכל.
(ג) ציוד המטבח יהיה תקין ונקי בכמות מספקת ביחס למספר המטופלים.
(ד) במטבח תהיה אספקת מים חמים רוב שעות היום.
(ה) במטבח או לידו יהיה מקום לאחסון מצרכי מזון יבשים, משומרים וטריים, וכן יהיו מקררים בתכולה מספיקה למזון המטופלים במעון.
34. חדר אוכל
(א) במעון יהיה חדר אוכל אחד לפחות.
(ב) בחדר האוכל יוקצה שטח של 1.50 מ"ר לפחות לכל סועד.
(ג) השולחנות והכסאות בחדר האוכל יהיו מצופים בחומר הניתן לשטיפה ולניקוי.
(ד) מספר מקומות הישיבה ליד השולחנות בחדר האוכל יהיה מספיק לכל הסועדים המתגוררים במעון, בין אם הארוחה מוגשת במשמרת אחת ובין אם ביותר.
(ה) השולחנות בחדר האוכל יהיו מיועדים ללא יותר מששה אנשים.
(ו) ליד חדר האוכל יהיו כיורים לרחיצת ידיים.
(ז) חדר האוכל לא ישמש למגורים.
35. מים
(א) המים במעון יהיו באיכות מי שתיה; במטבח ובשרותים יהיו ברזים למים קרים וחמים.
(ב) מכלי הספקת המים יהיו מוגנים בפני חדירת מזיקים וזיהום לתוכם; צינורות ואבזרים שדרכם עוברים מי שתיה או המכילים מי שתיה לא יהיו עשויים חומר המכיל עופרת או חומר רעיל אחר.
36. סילוק שפכים
הצנרת לסילוק שפכים במעון -
(1) תהיה שלמה ותקינה ללא נזילה או דליפה;
(2) תמנע חדירת שפכים אל צינורות מי השתיה;
(3) תהיה מאווררת באמצעות צינור אוורור.
37. מחסנים
(א) במעון שמתגוררים בו למעלה מחמישים מטופלים יהיו -
(1) מחסן כללי - ששטחו המזערי 30 מ"ר;
(2) בית מלאכה לתיקונים - ששטחו המזערי 20 מ"ר.
(ב) במעון שמתגוררים בו עד חמישים מטופלים אין הכרח שיהיה בית מלאכה כאמור אך יש הכרח שיהיה מחסן כללי כאמור.
38. מקלט או חדר בטחון או אזור מוגן
מעון יהיה בנוי ומצויד בהתאם להוראות חוק ההתגוננות האזרחית, התשי"א-1951.
39. מבנים לשרותי כביסה
(א) לצורך מתן שירותי כביסה יוקצו במוסד המשולב החדרים והמכונות כמפורט להלן:
(1) חדר מאוורר לכבסים מלוכלכים;
(2) חדר כביסה;
(3) מכונות כביסה וייבוש.
(ב) במעון שבו למעלה מחמישים מטופלים יהיה שטחו המזערי של החדר לכבסים מלוכלכים - 15 מ"ר ושל חדר הכביסה - 12 מ"ר.
40. אולם תרבות ופינת ישיבה כללית
במעון שבו למעלה מ-13 מטופלים יהיה אולם תרבות ששטחו המזערי 1.25 מ"ר כפול במספר המטופלים; בתוכו, או במקום נפרד, תהיה פינת ישיבה הכוללת שולחנות, כסאות, מקלט טלוויזיה ומיחם למים חמים; ליד אולם התרבות יהיה חדר שירותים.
41. מקום תפילה
במעון שבו שוהים מטופלים למעלה מחודש, יוקצה מקום שישמש כמקום תפילה אם יש מטופלים הרוצים בכך.
42. חדרי פעילות
במעון שבו נעשית פעילות שיקומית יהיו החדרים הבאים, כולם או חלקם, וציודם בהתאם לצורך, כמפורט להלן:
(1) חדר פעילות גופנית כולל הציוד הדרוש - בשטח מזערי של 20 מ"ר;
(2) חדר חוגים כולל הציוד הדרוש - בשטח מזערי של 20 מ"ר;
(3) חדר סדנאות עבודה, הכולל את הציוד הדרוש.
החדרים כאמור, יכול שישמשו גם למטרות נוספות.
43. חדרי שירותים ומקלחות
(א) בכל מעון יהיו בתי שימוש נפרדים לגברים ולנשים, במספר הדרוש כדי לספק את צורכיהם של המטופלים והעובדים במעון ומבקריהם.
(ב) במעון יהיו מקלחות נפרדות, לגברים ולנשים, במספר מזערי כמפורט להלן:

מספר מטופלים

מיתקנים עד 12 13 עד 25 26 עד 49 50 ומעלה
כיור 3 4 5 6
אסלה 3 4 5 6
מקלחון 3 4 5 6
(ג) חדרי השירותים יהיו מחוברים למבנה המעון, הגישה אליהם תהיה נוחה ותישמר בהם רמת נקיון נאותה.
(ד) הציוד והקבועות הסניטריות יהיו תקינים, שלמים ונאותים.
(ה) קירות חדרי השירותים יהיו מצופים עד לגובה 1.50 מטר בחומר המאפשר שטיפתם; הותקן כיור מחוץ לחדר שירותים, יהיו בקיר מעליו אריחי חרסינה בשטח של 75X75 ס"מ.
(ו) במקלחון יהיה מכשיר קילוח ידני; רצפת המקלחת תהיה עשויה מוזאיקה או קרמיקה, עם שיפוע של 15% לפחות; דלת חדר הרחצה תיפתח פנימה עם סידור לפתיחה החוצה; קירות חדר הרחצה יהיו מצופים חרסינה או קרמיקה, עד לגובה של 1.50 מטר.
44. בתי שימוש
בבתי השימוש -
(1) יימצא תמיד נייר טואלט;
(2) יהיה מכל אשפה עם מדרס רגל;
(3) האסלה תהיה מצוידת במכשיר הדחה לפי התקן הישראלי;
(4) תימנע אפשרות של זרימה חוזרת של שפכים אל תוך הבנין.
45. חדרי מגורים
(א) גברים ונשים ישוכנו בחדרים נפרדים, למעט זוג נשוי, באישור המנהל.
(ב) לא ישוכנו בחדר יותר מארבעה מטופלים במוסד שבו שוהים מטופלים מעל חודש; ואולם באישור המפקח ולצורכי טיפול ושיקום ניתן יהיה לשכן ששה מטופלים בחדר.
(ג) שטחו של חדר מגורים לשני מטופלים לא יפחת מ-9 מ"ר, בתוספת 4 מ"ר לכל מטופל נוסף בחדר.
(ד) רצפת חדרי המגורים תהיה מעל לפני הקרקע, וגובה החדר לא יפחת מ-2.50 מטרים.
(ה) לכל מטופל תהיה מיטה נפרדת וכלי מיטה שיכללו: מזרן, סדינים, כר וציפוי לכר, שמיכות וכיסוי למיטה.
(ו) בחדר יהיה כסאות במספר מספיק, שולחן המיועד לשימושם של המטופלים דיירי החדר, ארון לאחסון בגדים וחפצים אישיים, מדפים ווילונות.
(ז) בחדר תהיה תאורה מתאימה לרבות מנורת קריאה ליד כל מיטה.
(ח) הרהיטים יהיו ללא פינות חדות או זיזים העלולים לגרום לחבלות.
46. סייג לתחולת הוראות הפרק
(א) הוראות פרק זה למעט תקנות 26,24,22(א),(ג) ו-(ד), 27, 29 ו-38, לא יחולו על מוסד אמבולטורי לטיפול סוציאלי, ויחולו הוראות כמפורט בתקנות משנה (ב) ו-(ג).
(ב) במוסד אמבולטורי לטיפול סוציאלי יהיה מכשיר טלפון אחד לפחות, אשר יותקן במקום מרכזי.
(ג) במוסד אמבולטורי לטיפול סוציאלי שבו שוהים מ-13 עד חמישים מטופלים יהיו חדרי צוות והנהלה אשר שטחם המזערי כמפורט להלן;
13 עד 50 מטופלים 50 מטופלים ומעלה
אולם כניסה והמתנה 12 מ"ר 30 מ"ר
חדר מזכירות וארכיון 12 מ"ר 16 מ"ר
חדר טיפול 9 מ"ר 9 מ"ר
פרק ו': תקן עובדים
47. תקן עובדי המעון
(א) תקן עובדי המעון, עובדי מינהל, עובדים מקצועיים ועובדי משק והיקף שעות עבודתם יהיו כמפורט בתוספת השניה.
(ב) המפקח רשאי להורות כי בנוסף לאמור בתקנת משנה (א) יועסקו עובדים בתפקידים ובשעות עבודה לפי הצורך וכפי שהוא יקבע.
(ג) כישורי המנהל ועובדי המעון ותפקידיהם יהיו כמפורט להלן.
48. כישורי המנהל ותפקידיו
(א) לא ינהל אדם מעון אלא אם כן הוא -
(1) כשיר לעבודה סוציאלית בהתאם לתקנות שירותי הסעד (כשירים לעבודה סוציאלית), התשי"ט-1959, פסיכולוג קליני או שיקומי מומחה, הרשום בפנקס הפסיכולוגים לפי חוק הפסיכולוגים, התשל"ז-1977, או מוסמך בקרימינולוגיה קלינית, או רופא;
(2) בעל נסיון ניהולי של 3 שנים לפחות, ואם הוא עובד סוציאלי בעל תואר ראשון - בעל נסיון של 5 שנים לפחות;
(3) נעדר רישום פלילי;
(4) היה המועמד לניהול, בעבר מכור לסמים או אלכוהול - הוא נקי מהם במשך 5 השנים האחרונות וסיים מהלך טיפולי שיקומי מוכח.
(ב) המנהל אחראי -
(1) לקבלת רשיון למעון לפי החוק;
(2) להפעלתו התקינה של המעון וקיום רמת שירותים נאותה בו, ולפיקוח על העובדים בו;
(3) לדיווח שוטף למפקח ולמסירת כל מידע שידרוש;
(4) לקבלת עובדים מתאימים לשם קיום תקן עובדים מלא כנדרש לפי תקנות אלה;
(5) לקידומם המקצועי של העובדים, להדרכתם ולהכשרתם בהתאם להנחיות המפקח ולדאגה לתנאי עבודתם;
(6) לקביעת תכנית עבודה של העובדים המקצועיים והמינהליים;
(7) לקיום פגישות קבועות של הצוות הבכיר במעון;
(8) להכנת תקציב המעון וביצועו כיאות, ולעריכת מאזנו.
49. כישורי אם-הבית ותפקידיה
(א) אם הבית תהיה בוגרת 12 שנות לימוד לפחות, ובעלת תעודה של קורס אמהות-בית שהכיר בו שר העבודה והרווחה, ובעלת נסיון של 3 שנים לפחות בתפקיד שהיתה בו אחריות טיפולית לבני אדם.
(ב) אם-הבית אחראית -
(1) לארגון ולתכנון משק המעון ותיאום הפעולות הדרושות לקיום רמתו התקינה;
(2) לפיקוח על סדרי אספקה משקית ולהסדרת רישומן של הזמנות ציוד ומלאי;
(3) לקיום רמה נאותה של נקיון המעון והמטופלים;
(4) להדרכת עובדי המשק, הנקיון והתחזוקה;
(5) לקיום רמה נאותה של תזונה במעון, לפיקוח על הכנת הארוחות וטיבן, והתאמתן לצרכים המיוחדים של המטופלים בהתייעצות עם האחות;
(6) לפיקוח על היגיינה אישית של העובדים;
(7) ליצירת תנאים נוחים וביתיים למטופלים.
50. כישורי העובד הסוציאלי ותפקידיו
(א) עובד סוציאלי יהיה כשיר לעבודה סוציאלית כאמור בתקנה 48(א)(1) ובעל הכשרה מיוחדת בטיפול בנפגעי סמים.
(ב) העובד הסוציאלי יהיה חבר בצוות הבכיר של המעון ויהיה אחראי לרווחה האישית והחברתית של המטופלים במעון ולצורך זה -
(1) ישתתף בועדת קבלה בצוות הקובע תכנית טיפול;
(2) יסייע בקליטתו ובתהליכי הסתגלותו של מטופל במעון;
(3) יבצע תכנית טיפולית והערכות מחודשות;
(4) יהיה אחראי לטיפול במטופל ובמשפחתו בהתאם לתכנית הטיפול;
(5) ידריך את צוות עובדי המוסד ויסייע לו בהבנת המטופל ובהתייחסות אליו, ויהיה אחראי לעבודת העובדים הפרא-מקצועיים בתחום הסוציאלי;
(6) ישתמש בכל השיטות המקצועיות המקובלות, ובהתאם לצורך - פרטנית, קבוצתית, משפחתית וקהילתית - כדי להביא את המטופל לגמילה ושיקום;
(7) ינהל רישום על הטיפול הפסיכוסוציאלי לכל מטופל;
(8) יפעל יחד עם הגורמים המתאימים לשילובו מחדש של המטופל בקהילה, עם צאת המטופל מהמעון.
51. כישורי רופא ותפקידיו
(א) רופא המעון יהיה בעל רשיון כדין לעסוק ברפואה.
(ב) רופא המעון אחראי -
(1) לבריאותם הגופנית והנפשית של המטופלים במעון;
(2) לבדיקות רפואיות של כל אדם המועמד להתקבל למעון בין בעצמו ובין בידי רופא אחר;
(3) לעריכת בדיקת מעבדה ובדיקות אחרות הנחוצות להערכת מצבו הגופני והנפשי של המטופל;
(4) לפתיחת תיק רפואי לכל מטופל ולניהולו;
(5) להדרכת צוות העובדים בנושאי רפואה וסיעוד;
(6) לרישום סיבת פטירה של מטופל ולניהול פנקס רישום פטירות;
(7) למסירת מידע רפואי למפקח.
52. כישורי אחות ותפקידיה
(א) אחות המעון תהיה אחות מוסמכת או אחות מעשית הרשומה ככזו לפי תקנות בריאות העם (עוסקים בסיעוד בבתי חולים), התשמ"ט-1988.
(ב) האחות במעון אחראית -
(1) למתן טיפול סיעודי מקצועי על פי הצורך;
(2) לביצוע הוראות הרופא;
(3) להשתתף בהכנת תפריט והנחיה לתזונה נכונה;
(4) לייעוץ ולהדרכה של עובדי המעון בהיגיינה הכללית של המעון;
(5) לנטילת בדיקות שתן מהמטופלים.
53. כישורי רכז ותפקידיו
(א) הפעלת תפקיד זה נתון לשיקול דעת המנהל.
(ב) רכז הדרכה יהיה בעל השכלה אקדמאית במדעי ההתנהגות או בוגר סמינר או מדרשה למורים או למדריכים, ובעל נסיון בתפקיד הדרכה.
(ג) רכז הדרכה אחראי -
(1) לתכנון וארגון פעולות חברה, תעסוקה, חינוך ותרבות במעון;
(2) להדרכת המדריכים החברתיים והמקצועיים באישור המנהל;
(3) לפיקוח, הכוונה, הדרכה ומעקב על ביצוע הפעולות האמורות ושינויים בהתאם לצורכי המטופלים;
(4) למתן יעוץ והדרכה להנהלת המעון בנושאים שבטיפולו;
(5) להעלות לדיון בפני מנהל המעון נושאים או בעיות מיוחדות המתעוררות תוך כדי עבודתו, והעשויות לשפר את דרכי העבודה במעון.
(6) במעון שבו עד שנים עשר מטופלים יבצע רכז ההדרכה גם את תפקיד המדריך המקצועי.
54. כישורי המדריך המקצועי ותפקידיו
(א) הפעלת תפקיד זה נתון לשיקול דעת המנהל.
(ב) מדריך מקצועי יהיה מורה למלאכה, או מרפא בעיסוק, או בוגר קורס לכלכלת בית, או בוגר בית ספר לאמנות, ובעל נסיון בעבודה עם מבוגרים באחד התחומים האמורים.
(ג) מדריך מקצועי יהיה אחראי להקמת חוגים וסדנאות, ולהדרכת המטופלים לעבודה בהם.
55. כישורי מדריך חברתי ותפקידיו
(א) מדריך חברתי יהיה -
(1) בוגר קורס מדריכים שהכירו בו שר העבודה והרווחה או בעל רקע במדעי ההתנהגות ונסיון קודם בהדרכה;
(2) אם היה מכור לסמים או לאלכוהול בעבר - עליו להיות נקי שנתיים מסמים ולאחר סיום תהליך טיפולי מוכח.
(ב) מדריך חברתי יהיה אחראי לביצוע פעילות חינוכית ושיקומית כללית.
56. כישורי המזכיר ותפקידיו
(א) מזכיר המעון יהיה אחראי לביצוע עבודות מזכירות של המעון.
(ב) מזכיר יהיה בוגר 10 שנות לימוד לפחות וכן קורס מזכירות ובעל ניסיון בהפעלת מחשב.
פרק ז': עובדים
57. תיק אישי
המנהל ידאג כי לכל עובד במעון יהיה תיק אישי שבו יהיו פרטיו האישיים, המלצות ממקומות עבודה קודמים, תעודות המעידות על השכלתו והכשרתו, תעודות אישיות, רפואיות והערכות הממונים הקודמים.
58. בדיקות רפואיות ונקיון
(א) העובדים במעון ישמרו על נקיון והיגיינה אישית.
(ב) לבושם של העובדים יהיה נקי ותקין.
(ג) לא יועסק עובד במעון אם על גופו פצעים פתוחים אלא אם כן הם חבושים בתחבושת בלתי חדירה, בהתאם להנחיות רופא המעון. בכל מקרה לא יועסק כעובד מטבח אדם שעל גופו פצעים פתוחים.
(ד) לא יתקבל עובד לעבוד במעון אלא לאחר שנבדק בידי רופא והציג אישור שאינו חולה במחלה מידבקת ושאינו נושא מחלה מידבקת כלשהי.
(ה) בנוסף לאמור בתקנת משנה (ד), כל אדם העובד במטבח יעבור בדיקות בהתאם להנחיות משרד הבריאות; נמצא בבדיקות שבריאות העובד אינה תקינה, תופסק עבודתו לאלתר. העובד יוחזר לעבודתו לאחר שהציג אישור רופא על החלמתו.
פרק ח': שונות
59. דו"ח תאונות או מוות
(א) המנהל ידאג לדיווח טלפוני מיידי למפקח על אירוע תאונה או מוות של מטופל ויעביר דו"ח בכתב, על כך, למפקח תוך 24 שעות.
(ב) העתק הדו"ח יתויק בתיק מיוחד במעון.
60. ביטוח
(א) המנהל ידאג לביטוחם של המטופלים, העובדים וצד שלישי מפני נזקים.
(ב) פוליסות הביטוח יתויקו בתיק מיוחד.
61. נוכחות עובדים במעון
(א) המנהל ידאג כי במעון יימצא בכל שעות היום בין השעות 8:00 עד 20:00, למעט ביום ו' משעה 13.00 עד יום א' ב-8:00 בבוקר, לפחות אחד מאלה: מנהל, רופא, אחות, עובד סוציאלי או אם-הבית, אשר יהיה אחראי על המתרחש במעון.
(ב) המנהל ידאג כי בבל שעות היממה יהיה עובד אחד לפחות אשר עבר קורס עזרה ראשונה.
(ג) במעון שבו למעלה מ-12 מטופלים יהיו בכל שעות היממה לפחות שני עובדים.
(ד) הוראות תקנה זו לא יחולו על מוסד אמבולטורי לטיפול סוציאלי.
62. שעת חירום
המנהל ידאג להעמיד לרשות עובדיו טלפון, וכן אמצעי קשר אחר כגון לחצן מצוקה, ורכב לשימוש בשעת חירום.
63. סגירת מעון
(א) לא יסגור המנהל את המעון אלא אם כן הודיע על כך, בכתב, למפקח, שלושה חודשים מראש לפחות.
(ב) בהודעה כאמור בתקנת משנה (א) יפורטו ההסדרים הטיפוליים האלטרנטיביים אשר יינתנו למטופלים.
64. תחילה
תחילתן של תקנות אלה שלושים ימים מיום פרסומן.
תוספת ראשונה
(תקנה 12(א) ו-(ה))
סל מזונות למוסדות לטיפול בנפגעי סמים
המצרך המנה ליחיד מספר פעמים
לפני הבישול בשבוע
1. בשר בקר, כבד או קורקבנים 100 גרם 1
2. בשר עוף (עם עצמות) 200 גרם 2
3. בשר הודו (בלי עצמות) 100 גרם 1-2
4. דג בקלה או פילה דגים 100 גרם 2
5. דג קרפיון 160 גרם 1
6. סרדינים או דג מלוח 30 גרם 2
7. ביצים (כולל אפיה) גודל מס' 2 8
8. ירקות (כולל חמוצים) 400-300 גרם 7
9. פירות 200-100 גרם 7
10. תפוחי אדמה (בלי קליפה) 230 גרם 3
11. אורז 50 גרם 2
12. איטריות 50 גרם 2
13. לחם 275 גרם כל יום
14. קמח (כולל אפיה) 200 גרם לשבוע ימים
15. חלב 200 גרם 7
16. לבן או אשל וכו' 200 גרם 4
17. גבינה רזה, כחושה וכו' 50 גרם 6
18. גבינה קשה צהובה 500 גרם לשבוע ימים
19. מרגרינה 250 גרם לשבוע ימים
20. שמן 150 גרם לשבוע ימים
21. סוכר 350 גרם לשבוע ימים
22. ריבה 90 גרם לשבוע ימים
23. סולת וגריסים 80 גרם לשבוע ימים
24. קטניות (עדשים, שעועית וכו') 70 גרם לשבוע ימים
25. זיתים 90 גרם לשבוע ימים
26. אבקת מרק ותבלינים 70 גרם לשבוע ימים
27. תה, קפה, קקאו 35 גרם לשבוע ימים
28. ביסקויטים 150 גרם לשבוע ימים
29. יין, ממתקים ושונות
הערה: הכמויות הן ממוצעות ויש להתאימן לצרכים האינדיבידואליים של כל מטופל לפי הוראות רופא או תזונאית.
חירום
בכל עת יהיה מלאי, לצורכי חירום, לשבעה ימים לפי הכמויות המפורטות בסל המזונות השבועי, מלבד לחם.
תוספת שניה
תקנה 47(א)
תקן עובדים והיקף שעות עבודה שבועיות במוסד לטיפול סוציאלי פנימייתי ובמוסד אמבולטורי לטיפול סוציאלי

מספר מטופלים

תפקיד 3 עד 12 13 עד 25 26 ויותר
מנהל 22 35 45
מזכירה 11 15 22
אם בית* 22 35 45
שומר
רופא * 1 6 8
אחות * 6 6 6
עובד סוציאלי 1 משרה 1/2 1 משרה 2 משרות
רכז הדרכה לפי החלטת המנהל
מדריכים מקצועיים לפי החלטת המנהל
מדריך חברתי** 1 משרה 2 משרות 3 משרות
* במוסד אמבולטורי לא יהיה אחות, רופא ואם בית.
** במוסד אמבולטורי, יהיה מדריך חברתי לפי החלטת המנהל.
______________________________
1 ק"ת תשנ"ד, 1061.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ