אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות הפיקוח על מוסדות לטיפול במשתמשים בסמים (תנאי קבלה ושהיה של מטופלים במוסד משולב), התשנ"ד-1994

תקנות הפיקוח על מוסדות לטיפול במשתמשים בסמים (תנאי קבלה ושהיה של מטופלים במוסד משולב), התשנ"ד-1994

תקנות הפיקוח על מוסדות לטיפול במשתמשים בסמים (תנאי קבלה ושהיה של מטופלים במוסד משולב), התשנ"ד-1994 1
בתוקף סמכותנו לפי סעיפים 5 ו-14, לחוק הפיקוח על מוסדות לטיפול במשתמשים בסמים, התשנ"ג-1993 (להלן - החוק), אנו מתקינים תקנות אלה:
פרק א': כללי
1. הגדרות
בתקנות אלה -
"מוסד משולב" - לרבות מוסד משולב אמבולטורי;
"מוסד משולב אמבולטורי" - מוסד משולב שבו ניתן טיפול משולב כשהמטופלים אינם מתגוררים בו;
"מפקח" - מי שנתמנה לפי סעיף 8 לפקח על מוסד;
"מטופל" - אדם המקבל טיפול משולב במוסד;
"צוות טיפולי" -הצוות המהווה ועדת הקבלה לפי תקנה 5(ב).
2. דאגה למטופלים
מנהל חייב לדאוג במסירות -
(1) לשלומם, לרווחתם ולסיפוק צרכיהם הפיזיים והנפשיים של המטופלים;
(2) למתן טיפול משולב למטופלים במטרה להביא לגמילתם מסמים או להפחתת נזקי השימוש שלהם בסמים, ולשיקומם התפקודי;
(3) לביצוע התכנית הטיפולית ביחס לכל מטופל לרבות הערכות מחודשות ותכניות טיפוליות מעודכנות;
(4) לסדר יום במוסד המשולב, לפרסומו על לוח המודעות ולהבטחת קיומו, לרבות בימי מנוחה וחג; הוראה זו לא תחול על מוסד אמבולטורי משולב שאין בו סדר יום קבוע.
3. שיטת טיפול
במוסד משולב תופעל שיטת טיפול שיאשרו מנהל המחלקה לטיפול בנפגעי סמים שבמשרד העבודה והרווחה ומנהל המחלקה לטיפול בהתמכרות שבמשרד הבריאות, ולא ייעשה שינוי בשיטת הטיפול אלא באישורם. כל זאת, שלא בניגוד למדיניות הכוללת שאושרה על ידי הממשלה.
4. חובת רישוי לפי חיקוק אחר
מוסד משולב אשר נקבעה לו חובת רישוי בחיקוק אחר, רשאים השרים שלא לתת רשיון לניהולו כל עוד לא ניתן למוסד המשולב רשיון לפי החיקוק האחר.
פרק ב': תנאי קבלה וקליטה
5. קבלה למוסד משולב (תיקון: תשס"א)
(א) לא יתקבל אדם למוסד משולב אלא בהסכמתו, שניתנה בכתב, ואם הוא קטין - גם בהסכמתם בכתב של הוריו או אפוטרופסו או על פי החלטת בית משפט, אם הקטין הוצא ממשמורת ההורים.
(ב) במוסד המשולב תוקם ועדת קבלה אשר חבריה יהיו:
(1) המנהל או בא כוחו והוא יהיה היושב ראש;
(2) עובד סוציאלי של המוסד המשולב;
(3) רופא המוסד המשולב;
(4) (בוטלה)
היה המנהל עובד סוציאלי, רופא או פסיכולוג, יצורף לועדה בעל מקצוע נוסף מבין אלה.
(ג) ועדת הקבלה לא תדון בבקשה לקבלת מטופל למוסד המשולב אלא אם כן היו לפניה ביחס למטופל -
(1) דו"ח סוציאלי עדכני של הגורם המפנה, ובהעדרו דו"ח סוציאלי של העובד הסוציאלי במוסד המשולב;
(2) הערכה רפואית עדכנית שנעשתה לאחר בדיקה רפואית, לרבות בדיקות עזר ובדיקות מעבדה על פי הפרוטוקול הרפואי, ובדיקה פסיכיאטרית במקרה הצורך.
(ד) ועדת הקבלה רשאית לבקש חומר נוסף או לשמוע כל אדם כפי שתראה לנכון.
(ה) לא יתקבל מטופל למוסד המשולב אלא לאחר שרואיין בידי ועדת הקבלה.
(ו) (1) החלטת ועדת הקבלה על קבלתו או אי קבלתו של מטופל למוסד המשולב תינתן בכתב ותישלח למטופל, לא יאוחר משבועיים מיום שהוגשו כל המסמכים הדרושים לועדת הקבלה;
(2) עותק מההחלטה לרבות המסמכים הנוספים שהובאו לועדה יתויקו בתיק "החלטות ועדת קבלה" וכן בתיקו האישי של המטופל במידה שיתקבל למוסד המשולב.
(ז) ועדת הקבלה תרשום פרוטוקול מדיוניה, ותקפיד לרשום הסתייגויות חבריה.
(ח) ועדת הקבלה תקבע את סדר דיוניה ומועדם.
6. תהליכי קליטת מטופל
(א) איש צוות טיפולי במוסד המשולב יקבל את המטופל ביום כניסתו למוסד וידאג לקליטתו בו; הוראה זו לא תחול על מוסד משולב אמבולטורי.
(ב) מטופל המתקבל למוסד משולב יעבור בדיקה רפואית בידי רופא המוסד וראיון עם העובד הסוציאלי של המוסד ביום כניסתו למוסד.
7. הסכם ותוכנו
(א) לא יתקבל מטופל למוסד משולב בלא שנערך ונחתם בינו לבין המנהל הסכם בדבר תנאי קבלתו (להלן - ההסכם); המנהל יתייק עותק חתום של ההסכם בתיקו האישי של המטופל.
(ב) בהסכם יפורטו כל אלה:
(1) השירותים שיקבל המטופל במוסד המשולב לרבות תזונה, בריאות, שירותי חירום רפואיים, שירות סוציאלי, שירותי דת, קשר עם החוץ, נקיון, אחזקה, כביסה, תעסוקה ובילוי;
(2) לצד כל סוג שירות יצוין אם הוא כלול בתשלום שמשלם המטופל, ואם אינו כלול בו, יצוין התשלום אשר ייגבה בעד אותו שירות;
(3) התשלומים שמתחייב המטופל לשלם בציון -
(א) גובה התשלום;
(ב) אם התשלום הוא חד פעמי או חודשי;
(ג) תאריך התשלום או התשלומים;
(ד) האדם או הגוף, זולת המטופל, המשתתפים בתשלום ומידת השתתפותם;
(ה) שיטת עדכון התשלומים.
(4) תנאי החזרת כספים למטופל או למשפחתו במקרה שיעזוב את המוסד המשולב או עם סגירתו;
(5) סדר היום במוסד משולב למעט אם הוא מוסד אמבולטורי משולב שבו אין סדר יום קבוע;
(6) חובותיו וזכויותיו של מטופל לרבות המגבלות עליהן;
(7) האלטרנטיבות הטיפוליות האפשריות במוסד המשולב לרבות שיטות הגמילה מסמים;
(8) היקף אחריות המוסד במקרה של נזק למטופל או לרכושו;
(9) פירוט נסיבות עזיבה או הוצאה של מטופל מהמוסד כתוצאה מרצון אחד הצדדים להסכם או בניגוד לו, או כתוצאה מסגירת המוסד המשולב.
פרק ג': תכנית טיפול
8. תכנית הטיפול
(א) תוך שבוע מיום קליטת המטופל במוסד המשולב ייקבעו עקרונות התכנית הטיפולית עבורו בידי הצוות הטיפולי.
(ב) שהה מטופל למעלה משלושה חודשים במוסד המשולב תיעשה בידי הצוות הטיפולי הערכה מחודשת של התכנית הטיפולית. התכנית תעודכן אחת לשלושה חודשים לפחות או לעתים קרובות יותר לפי צורכי המטופל.
(ג) הערכות מחודשות או מעודכנות של התכנית הטיפולית יירשמו ויתויקו בתיקו האישי של המטופל.
9. ניהול רישום
במוסד משולב ינוהל -
(1) תיק נפרד לכל מטופל;
(2) יומן אירועים יומי.
10. החלטה על הפסקת טיפול ושהות במוסד המשולב
החליט המנהל להפסיק את הטיפול והשהות של מטופל במוסד המשולב, יעשה זאת בהתייעצות עם הצוות הטיפולי; היו חילוקי דעות בין המנהל ובין איש הצוות יירשמו נימוקי החלטת המנהל בתיק המטופל, תוך ציון ההסתייגויות.
11. הפסקת טיפול
(א) הודעה על הפסקת טיפול תימסר למטופל באחת מדרכים אלה:
(1) בשיחה אישית עם המנהל, שיתן הסבר מלא על השיקולים שהביאו להחלטה;
(2) בהודעה בכתב על סיום שהותו במוסד המשולב בציון תאריך הסיום;
(ב) הפסקת טיפול תהיה לא יאוחר מ-10 ימים לאחר מתן ההודעה למטופל ובלבד שבמשך אותם ימים שיתף פעולה עם צוות המוסד המשולב ודייריו.
(ג) הוחלט על הפסקת טיפול - תתואם יציאתו של מטופל עם הגורם המפנה, ובאין גורם מפנה יינתנו לו שלוש כתובות להמשך טיפול, אשר שתיים מהן לפחות הם מוסדות ציבור.
פרק ד': שירותים
12. שירותי מזון
(א) המנהל ידאג לתזונה מתאימה לכל מטופל לפי סל מזונות שבועי כמפורט בתוספת הראשונה.
(ב) המנהל יספק למטופל, בכל יום, שלוש ארוחות עיקריות לפחות, מהן לפחות ארוחה חמה אחת, וכמו כן שלוש ארוחות ביניים.
(ג) המנהל ידאג לתפריט שבועי במוסד המשולב אשר יוכן בידי אם הבית בשיתוף עם האחות, שבועיים מראש לפחות.
(ד) דף ובו פירוט התפריט השבועי ייתלה בחדר האוכל במקום מרכזי.
(ה) המנהל ידאג כי במוסד המשולב יהיה מלאי מזון בכמות מספיקה, מאוחסן במחסן המלאי, וכן מלאי כאמור בתוספת הראשונה לשעת חירום; מלאי המזון ומלאי החירום יוחלפו לפחות אחת לשלושה חודשים.
(ו) במוסד משולב אשר רוב המטופלים בו יהודים, והמקבל סיוע מהממשלה או מרשות מקומית, יהיה המזון כשר, וינהגו במזון הכשר לפי הנחיות המועצה הדתית.
(ז) המנהל ידאג כי בזמן הטיפול במזון, בישולו והגשתו, יישמרו כללי תברואה, צורתו האסתטית וטעמו הטוב של המזון, וכי במוסדות המשולבים שבהם מרוחק המטבח מחדר האוכל יועברו הארוחות מהמטבח בעגלות מיוחדות ובמכלי נירוסטה סגורים.
(ח) קירור מזון, אחסונו והטיפול בו ייעשו בהתאם לתקנות רישוי עסקים (תנאי תברואה נאותים לבתי אוכל), התשמ"ג-1983 (להלן - תקנות בתי אוכל).
(ט) המנהל ידאג לרישום חודשי של מצרכי המזון המתקבלים במוסר המשולב.
13. שירותי כביסה, ביגוד ומצעים
המנהל ידאג -
(1) לספק לכל מטופל במוסד המשולב כלי מיטה נקיים ותקינים, עשויים מבד כביס המתאימים לצרכיו של המטופל ובהתאם לעונות השנה, ומגבות נקיות מבד כביס במספר מספיק לצורכי המטופל;
(2) כי במוסד משולב יהיה בכל שעות היממה מלאי מספיק של כלי מיטה ומגבות להחלפה, בהתאם למספר המטופלים ולצרכיהם;
(3) כי מטופל יהיה לבוש לבוש נקי, נאה ומתאים לעונת השנה;
(4) לשירותי כביסה ותיקונים שוטפים של מצעים, מגבות, כיסויי מיטה, וילונות, מפות ובגדי המטופלים;
(5) שתהיה אפשרות למטופלים הרוצים בכך, לכבס את בגדיהם בעצמם במכונות כביסה.
14. שירותי אחזקה ונקיון (תיקון: תשס"א)
המנהל ידאג -
(1) לניקוי מבני המוסד המשולב, חדרי המגורים, השירותים והפרוזדורים, שלוש פעמים בשבוע לפחות וכן לניקוי הקירות, הדלתות, והציוד בהתאם לצורך;
(2) לניקוי יום-יומי של המטבח, חדרי האוכל וחדרי השירותים;
(3) לאחזקה תקינה של מבני המוסד וציודם; ציוד וריהוט שבור יוצא משימוש עד לתיקונו;
(4) לחומרי ניקוי בכמות מספיקה לשמירת הנקיון במוסד המשולב; חומרי הניקוי יוחזקו בארון מיוחד נעול.
15. חימום ואוורור
(א) המנהל ידאג כי במבני המוסד המשולב יהיה חימום לטמפרטורה סבירה בחורף, וכי בימי הקיץ יופעלו מזגנים או מאווררים בהתאם לצורך.
(ב) המנהל ידאג לאוורור יום-יומי של חדרי המגורים.
16. שירותי בריאות (תיקון: תשס"א)
(א) המנהל ידאג לספק למטופלים -
(1) שירותי עזרה ראשונה, בהתאם לצורך, בכל עת ששוהים מטופלים במוסד המשולב;
(2) שירותי סיעוד בהתאם לצורך, מעקב רפואי, סידורים למניעת תאונות וסידורי היגיינה;
(3) טיפול רפואי שוטף והפניה למומחים בידי רופא המוסד המשולב או בהסדר עם קופת חולים;
(4) תרופות באחריות רוקח.
(ב) המנהל ידאג לניהולו של תיק רפואי מעודכן ביחס לכל מטופל אשר יכלול פרטים אישיים, רישום בדיקה רפואית כללית, גליון מהלך מחלה, גליון רישום והערכה תקופתית, גליון תרופות, גליון טיפולים, גליון התייעצות עם רופא מומחה, גליון בדיקות מעבדה, גליון דיווח על תאונה או פגיעה וגליון הפניה לבית חולים.
(ג) המנהל אחראי -
(1) להבאת מטופל לבית חולים, עם ליווי, במקרה הצורך ולהחזרתו, עם ליווי, מבית החולים;
(2) לקיום מעקב אחר מצב מטופל בעת שהותו בבית החולים;
(3) להודעה מיידית למשפחת המטופל על אשפוזו אם המטופל הסכים לכך, ואם הוא קטין - להודעה מיידית להוריו או לאפוטרופסו.
(ד) המנהל יבטיח כי כל מטופל יוכל, לפי בחירתו ועל חשבונו, לפנות לשירות רפואי נוסף על זה הקיים במוסד המשולב.
17. שירות סוציאלי
המנהל ידאג לקיום שירות סוציאלי באמצעות עובד סוציאלי לשמירת רווחתם האישית והחברתית של המטופלים, לרבות -
(1) קביעת תכנית לשילובו החברתי של מטופל במוסד המשולב;
(2) עזרה למטופל בתקופת הסתגלותו למוסד המשולב ובעת משבר;
(3) קיום קשר טיפולי שוטף עם המטופל ומשפחתו בהתאם לצורך;
(4) קיום קשר עם רשויות הרווחה אשר טיפלו במטופל לפני כניסתו למוסד המשולב;
(5) עזרה בשילובו ל המטופל בקהילה עם סיום שהותו במוסד המשולב.
18. שירותי חברה תעסוקה ותרבות
(א) המנהל ידאג לקיים, באמצעות אנשים מיומנים לכך, פעילויות חברתיות, תרבותיות ותעסוקתיות המותאמות למטופלים ולצרכיהם, וכן לספק למטופלים ציוד, וחומרים לפעילות תרבות ותעסוקה, משחקים, עיתונים וספרים.
(ב) הפעילויות יתקיימו בכל יום לפי תכנית קבועה.
(ג) המנהל ידאג לשמוע את רצון המטופלים ויתייחס לבקשותיהם בנושאים אלה.
19. שירותי דת
(א) המנהל ידאג לאפשר שמירת שבת, מועדים וקיום מצוות דת.
(ב) על פי בקשת רוב המטופלים במוסד המשולב ידאג המנהל לשמירת שבת ומועדי ישראל בשטחיו הציבוריים של המוסד - אם רוב מטופליו יהודים, ואם רוב המטופלים הם בני דת אחרת - לשמירת מועדיהם ומצוותיהם כנהוג באותה דת.
20. פניות ותלונות
המנהל יאפשר ויעזור לכל מטופל הרוצה בכך לפנות למפקח בבקשה או בתלונה בעל פה או בכתב; המנהל ידאג למסור למטופלים את פרטיו של המפקח הכוללים את שמו, מען משרדו ומספר הטלפון שלו, ויתלה מודעה עם פרטים אלה, בעברית ובערבית על לוח המודעות.
21. סייג לתחולה במוסד משולב אמבולטורי (תיקון: תשס"א)
הוראות תקנות 12, 13, 16(ג)(1) ו-(2), 18 ו-19 לא יחולו על מוסד משולב אמבולטורי.
פרק ה': מיקום ומבנה
22. (בוטלה) (תיקון: תשס"א)
23. שטחי המוסד המשולב
(א) במוסד משולב שבו מספר ביתנים יהיו מעברים מסודרים, שבילים ומדרכות בין ביתני המגורים לביתני השירות.
(ב) שטחי החוץ במוסד משולב יכללו פינות ישיבה למטופלים.
24. מבנה המוסד המשולב
(א) מבני המוסד המשולב יהיו עשויים חומרים יציבים ואטומים לחדירת רטיבות או חרקים ומכרסמים וכן אטומים מבחוץ, במידה מספקת, מפני חדירת חום וקור; קירות המוסד הפנימיים יהיו צבועים בצבעים בהירים.
(ב) רצפת המוסד המשולב תהיה עשויה מרצפות או חומרים אחרים הניתנים לניקוי בנקל.
(ג) דלתות המוסד המשולב יהיו ניתנות לנעילה מבפנים ומבחוץ, אולם תובטח אפשרות פתיחת דלתות נעולות מבחוץ בשעת חירום.
25. חלונות
(א) החלונות בחדרי המגורים, בחדרי האוכל ובמטבח, יהיו קבועים בקירות החיצוניים של מבנה המוסד המשולב.
(ב) שטח החלונות בחדר מגורים לא יפחת משמינית שטח רצפת החדר.
(ג) חלון בחדר מגורים יהיה ניתן לפתיחה ולסגירה וחלון אחד לפחות יהיה ממוקם באופן שיאפשר צפייה החוצה.
26. מים חמים, תאורה וחימום (תיקון: תשס"א)
(א) (בוטלה)
(ב) במוסד המשולב תהיה אספקת מים חמים רוב שעות היממה.
(ג) במוסד המשולב תהיה תאורה מספקת בכל שעות היממה, וכן תהיה תאורת חירום.
(ד) במוסד המשולב יהיו מיתקני חימום שאישר מכון התקנים.
27. בטיחות
(א) במוסד משולב יהיו סידורי בטיחות מפני אש, לפי הוראות רשות הכבאות המקומית.
(ב) במוסד משולב יהיו סידורי בטחון למניעת פריצות.
28. טלפון
במוסד משולב יהיו שני מכשירי טלפון לפחות, במקום שיהיה נוח לצוות להגיע אליו, שיבטיחו קשר עם החוץ בעת הצורך; במוסר משולב אמבולטורי ניתן להסתפק במכשיר טלפון אחד.
29. שילוט
במוסד משולב יותקנו שלטים קריאים וברורים לציון המקומות, ולציון מהות המבנים והחדרים השונים.
30. חדרי צוות ומינהלה (תיקון: תשס"א)
במוסד משולב יוקצו חדרים לצוות ולהנהלה, כמפורט להלן:
(1) חדר כניסה והמתנה;
(2) מקום למזכירות וארכיון;
(3) שתי יחידות שירותים, לסגל ולמבקרים;
(4) חדר למנהל;
(5) (בוטלה)
(6) חדר לעובד סוציאלי, בשטח של 9 מ"ר;
(7) חדר לטיפולים רפואיים בשטח של 9 מ"ר;
(8) - (9) (בוטלו)
(10) חדר לטיפול קבוצתי בשטח של 15 מ"ר; למטרה זו יכול לשמש חדר מתאים שיש לו שימוש נוסף.
31. חדר נפרד לשיחה או בדיקה
שיחה טיפולית או בדיקה רפואית תיערך בחדר ללא נוכחות אנשים נוספים, אלא אם כן איש המקצוע המבצע את השיחה או הבדיקה החליט אחרת.
32. חדר חולים וחדר אחות (תיקון: תשס"א)
(א) במוסד משולב שאינו אמבולטורי, ייקבעו חדרים שישמשו בשעת הצורך כחדרי חולים, חדר חולים אחד לכל 30 מטופלים, והוראות תקנה 45 יחולו עליהם.
(ב) בחדר טיפולים רפואיים יהיו:
(1) מיטה לבדיקה;
(2) מקרר;
(3) ארון תרופות וערכת תרופות;
(4) ארון מכשירים;
(5) ערכה לבדיקות מעבדה;
(6) ציוד עזרה ראשונה;
(7) ברז מים וכיור.
33. מטבח
(א) שטחו המזערי של המטבח יהיה כמפורט להלן:
(1) במוסד משולב שבו מתגוררים עד חמישים מטופלים - 25 מ"ר, לרבות שטח העמדת המקררים בהעדר חדר קירור;
(2) במוסד משולב שבו מתגוררים יותר מחמישים מטופלים - 45 מ"ר.
(ב) על המטבח וחדר האוכל יחולו תקנות בתי האוכל.
(ג) ציוד המטבח יהיה תקין ונקי בכמות מספקת ביחס למספר המטופלים.
(ד) במטבח תהיה אספקת מים חמים רוב שעות היום.
(ה) במטבח או לידו יהיה מקום לאחסון מצרכי מזון יבשים, משומרים וטריים, וכן מקררים בתכולה מספיקה למזון למטופלים במוסד המשולב.
34. חדר אוכל
(א) במוסד משולב יהיה חדר אוכל אחד לפחות.
(ב) בחדר האוכל יוקצה שטח של 1.50 מ"ר לפחות לכל סועד.
(ג) השולחנות והכסאות בחדר האוכל יהיו מצופים בחומר הניתן לשטיפה ולניקוי.
(ד) מספר מקומות הישיבה ליד השולחנות בחדר האוכל יהיה מספיק לכל הסועדים במוסד המשולב, בין אם הארוחה מוגשת במשמרת אחת ובין אם ביותר.
(ה) השולחנות, בחדר האוכל יהיו מיועדים ללא יותר מששה אנשים.
(ו) ליד חדר האוכל יהיו כיורים לרחיצת ידיים.
(ז) חדר האוכל לא ישמש למגורים.
35. מים
(א) המים במוסד משולב יהיו באיכות מי שתיה. במטבח ובשירותים יהיו ברזים למים קרים וחמים.
(ב) מכלי הספקת המים יהיו מוגנים בפני חדירת מזיקים וזיהום לתוכם; צינורות ואבזרים שדרכם עוברים מי שתיה או המכילים מי שתיה לא יהיו עשויים חומר המכיל עופרת או חומר רעיל אחר.
36. סילוק שפכים
הצנרת לסילוק שפכים במוסד משולב -
(1) תהיה שלמה ותקינה ללא נזילה או דליפה;
(2) תמנע חדירת שפכים אל צינורות מי השתיה;
(3) תהיה מאווררת באמצעות צינור אוורור.
37. מחסנים
(א) במוסד משולב שמתגוררים בו למעלה מחמישים מטופלים יהיו -
(1) מחסן כללי ששטחו המזערי 30 מ"ר;
(2) בית מלאכה לתיקונים ששטחו המזערי 20 מ"ר.
(ב) במוסד משולב שמתגוררים בו עד חמישים מטופלים אין הכרח שיהיה בית מלאכה כאמור, אך יש הכרח שיהיה מחסן כללי כאמור.
38. (בוטלה) (תיקון: תשס"א)
39. מבנים לשירותי כביסה
(א) לצורך מתן שירותי כביסה יוקצו במוסד המשולב החדרים והמחסנים כמפורט להלן:
(1) חדר מאוורר לכבסים מלוכלכים;
(2) חדר כביסה;
(3) מכונות כביסה וייבוש.
(ב) במוסד משולב שבו למעלה מחמישים מטופלים יהיה שטחו המזערי של החדר לכבסים מלוכלכים - 15 מ"ר ושל חדר הכביסה - 12 מ"ר.
40. אולם תרבות ופינת ישיבה כללית
במוסד משולב שבו למעלה מ-13 מטופלים יהיה אולם תרבות ששטחו המזערי 1.25 מ"ר כפול במספר המטופלים; בתוכו, או במקום נפרד, תהיה פינת ישיבה הכוללת שולחנות, כסאות, מקלט טלוויזיה ומיחם למים חמים; ליד אולם התרבות יהיה חדר שירותים.
41. מקום תפילה
במוסד משולב שבו שוהים מטופלים למעלה מחודש יוקצה מקום כמקום תפילה אם יש מטופלים הרוצים בכך.
42. חדרי פעילות
במוסד משולב שבו נעשית פעילות שיקומית יהיו החדרים הבאים כולם או חלקם, על פי הצורך:
(1) חדר פעילות גופנית, כולל הציוד הדרוש, בשטח מזערי של 20 מ"ר;
(2) חדר חוגים כולל הציוד הדרוש, בשטח מזערי של 20 מ"ר;
(3) חדר סדנאות עבודה הכולל את הציוד הדרוש.
החדרים כאמור, יכול שישמשו גם למטרות נוספות.
43. חדרי שירותים ומקלחות (תיקון: תשס"א)
(א) בכל מוסד משולב יהיו בתי שימוש נפרדים לגברים ולנשים, במספר הדרוש כדי לספק את צרכיהם של המטופלים והעובדים במוסד ומבקריהם.
(ב) במוסד משולב יהיו מקלחות נפרדות, לגברים ולנשים, במספר מזערי כמפורט להלן:

מספר מטופלים

מיתקנים עד 12 13 עד 25 26 עד 49 +50
כיור 3 4 5 6
אסלה 3 4 5 6
מקלחון 3 4 5 6
(ג) חדרי השירותים יהיו מחוברים למבנה המוסד המשולב, הגישה אליהם תהיה נוחה ותישמר בהם רמת נקיון נאותה.
(ד) הציוד והקבועות הסניטריות יהיו תקינים, שלמים ונאותים.
(ה) קירות חדרי השירותים יהיו מצופים עד לגובה 1.50 מטר בחומר המאפשר שטיפתם. הותקן כיור מחוץ לחדר שירותים יהיו בקיר מעליו אריחי חרסינה בשטח של 75X75 ס"מ.
(ו) רצפת המקלחת תהיה עשויה מוזאיקה או קרמיקה, עם שיפוע של 15% לפחות; דלת חדר הרחצה תיפתח פנימה עם סידור לפתיחה החוצה; קירות חדר הרחצה יהיו מצופים חרסינה או קרמיקה, עד לגובה של 1.50 מטר.
44. בתי שימוש
בבתי השימוש -
(1) יימצא תמיד נייר טואלט;
(2) יהיה מכל אשפה עם מדרס רגל;
(3) האסלה תהיה מצוידת במכשיר הדחה לפי התקן הישראלי;
(4) תימנע אפשרות של זרימה חוזרת של שפכים אל תוך הבנין.
45. חדרי מגורים (תיקון: תשס"א)
בחדרי מגורים של מטופלים יתקיימו כל אלה:
(1) גברים ונשים ישוכנו בחדרים נפרדים, למעט זוג נשוי, באישור המנהל;
(2) לא ישוכנו בחדר יותר מארבעה מטופלים במוסד שבו שוהים מטופלים מעל חודש; ואולם באישור המפקח ולצורכי טיפול ושיקום ניתן יהיה לשכן ששה מטופלים בחדר;
(3) שטחו של חדר מגורים לשני מטופלים לא יפחת מ-9 מ"ר, ולכל מטופל נוסף יוקצו 4 מ"ר נוספים;
(4) רצפת חדרי המגורים תהיה מעל לפני הקרקע, וגובה החדר לא יפחת מ-2.50 מטרים;
(5) לכל מטופל תהיה מיטה נפרדת וכלי מיטה שיכללו: מזרן, סדינים, כר וציפוי לכר, שמיכות וכיסוי למיטה;
(6) בחדר יהיה מספר כסאות מספיק, שולחן המיועד לשימושם של המטופלים דיירי החדר, ארון לאחסון בגדים וחפצים אישיים;
(7) בחדר תהיה תאורה מתאימה לרבות מנורת קריאה ליד כל מיטה;
(8) הרהיטים יהיו ללא פינות חדות או זיזים העלולים לגרום לחבלות.
46. סייג לתחולת הוראות פרק ה' (תיקון: תשס"א)
הוראות תקנות 25, 26(ב), 32, 33, 34, 37, 39, 40, 41, 42, 43(ב) ו-(ו) ו-45 לא יחולו על מוסד משולב אמבולטרי.
פרק ו': תקן עובדים
47. תקן עובדי המוסד (תיקון: תשס"א)
(א) תקן עובדי המוסד המשולב שאינו אמבולטורי, עובדי מינהל, עובדים מקצועיים ועובדי משק והיקף שעות עבודתם יהיו כמפורט בתוספת השניה.
(ב) המפקח רשאי להורות כי בנוסף לאמור בתקנת משנה (א) יועסקו עובדים בתפקידים ובשעות עבודה לפי הצורך וכפי שהוא יקבע.
(ג) במוסד משולב אמבולטורי ייקבע תקן עובדים במוסד ברישיון המוסד.
48. כישורי המנהל ותפקידיו (תיקון: תשס"א)
(א) במוסד משולב יהיה מנהל שהתקיימו בו כל אלה:
(1) כשיר לעבודה סוציאלית בהתאם לחוק העובדים הסוציאליים, התשנ"ו-1996, או פסיכולוג קליני או שיקומי מומחה, הרשום בפנקס פסיכולוגים לפי חוק הפסיכולוגים, התשל"ז-1977, או מוסמך בקרימינולוגיה קלינית, או רופא מורשה לעסוק ברפואה לפי פקודת הרופאים [נוסח חדש], התשל"ז-1976;
(2) בעל ניסיון ניהולי של 3 שנים לפחות, ואם הוא כשיר לעבודה סוציאלית כאמור ובעל תואר ראשון בלבד - בעל ניסיון ניהולי של 5 שנים לפחות;
(3) לא הורשע בעבירה שלפי חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי, לדעת הועדה האמורה בסעיף 2(ב) לחוק (להלן - הועדה) להיות מנהל מוסד;
(4) היה המועמד לניהול, בעבר מכור לסמים או לאלכוהול - הוא נקי מהם במשך 5 השנים האחרונות וסיים תהליך טיפול שיקומי מוכח.
(א1) השרים רשאים, על פי המלצת הועדה, לתת רישיון למוסד משולב גם אם הוא ינוהל בידי מי שאין מתקיימים בו תנאי הכשירות שבתקנת משנה (א)(1) ו-(2), ובלבד שעסק בטיפול בנפגעי סמים בישראל 5 שנים לפחות בתקופה שקדמה ליום י"ב באב התשנ"ד (20 ביולי 1994) והוא בעל ניסיון ניהולי של 5 שנים לפחות.
(ב) המנהל אחראי -
(1) לקבלת רשיון למוסד משולב לפי החוק;
(2) להפעלתו התקינה של המוסד המשולב וקיום רמת שירותים נאותה בו;
(3) לדיווח שוטף למפקח ולמסירת כל מידע שידרוש;
(4) לקבלת עובדים מתאימים לשם קיום תקן עובדים מלא במוסד משולב כנדרש בתקנות אלה, ופיקוח עליהם;
(5) לקידומם המקצועי של העובדים, להדרכתם ולהכשרתם בהתאם להנחיות המפקח ולדאגה לתנאי עבודתם;
(6) לקביעת תכנית עבודה של עובדי המוסד המשולב המקצועיים והמינהליים;
(7) לקיום פגישות קבועות של הצוות הבכיר במוסד המשולב;
(8) להכנת תקציב המוסד המשולב וביצועו כיאות וכן לעריכת מאזנו;
(9) ליצוג המוסד המשולב כלפי גופים ממשלתיים ואחרים;
(10) נבצר מן המנהל לנהל את המוסד המשולב לתקופה שאינה עולה על 30 ימים, יסמיך אדם אחר לפעול בשמו בכל הקשור במוסד, ובלבד שלא תהיה תקופה נוספת סמוכה לה, ובסך הכל לא יותר מ-90 ימים בשנה; נעדר המנהל יותר מ-30 ימים, ימונה אדם אחר במקומו, בעל כישורים כנדרש ממנהל.
49. (בוטלה) (תיקון: תשס"א)
50. כישורי העובד הסוציאלי ותפקידיו
(א) עובד סוציאלי יהיה כשיר לעבודה סוציאלית כאמור בתקנה 48(א)(1).
(ב) תינתן עדיפות לעובד סוציאלי בעל הכשרה בתחום הטיפול בנפגעי סמים. עובד סוציאלי חסר הכשרה כאמור יידרש לצאת להשתלמות מוכרת בשנה הראשונה לעבודתו; השתתפות בהכשרה תהיה תנאי להמשך העסקתו.
(ג) העובד הסוציאלי יהיה חבר בצוות הבכיר של המוסד המשולב ויהיה אחראי לרווחתם האישית והחברתית של המטופלים בו ולצורך זה -
(1) ישתתף בועדת קבלה בצוות הקובע תכנית טיפול;
(2) יסייע בקליטתו ובתהליכי הסתגלותו של מטופל במוסד המשולב;
(3) יבצע ויעריך תכנית טיפולית והערכות מחודשות;
(4) יטפל במטופל ובמשפחתו בהתאם לתכנית הטיפול;
(5) ידריך את צוות עובדי המוסד המשולב ויסייע לו בהבנת המטופל ובהתייחסות אליו, ויהיה אחראי לעבודת העובדים הפרא-מקצועיים בתחום הסוציאלי;
(6) ישתמש בכל השיטות המקצועיות המקובלות, ובהתאם לצורך - פרטנית, קבוצתית, משפחתית וקהילתית - כדי להביא את המטופל לגמילה ושיקום;
(7) ינהל רישום על הטיפול הפסיכוסוציאלי לכל מטופל;
(8) עם צאת המטופל מהמוסד המשולב יפעל יחד עם הגורמים המתאימים לשילובו מחדש של המטופל בקהילה.
50א. איש טיפול מוכר (תיקון: תשס"א2)
(א) בתקנה זו, "איש טיפול מוכר" - מי שלמד במוסד או במכון להשכלה גבוהה בחוץ לארץ, והועדה הכירה בו כבעל השכלה מקצועית מתאימה בתחום הטיפול בנפגעי סמים (להלן - הכרה), והוא מתאים, לדעתה, לבצע את תפקידיו של עובד סוציאלי כמפורט בתקנה 50(ג).
(ב) במוסד משולב יכול שיועסק איש טיפול מוכר, אם החליטה הועדה כי ניתן להעסיק באותו מוסד איש טיפול מוכר שאינו עובד סוציאלי; דין איש טיפול מוכר, לענין תקנות אלה, כדין עובד סוציאלי בכפוף לאמור בתקנת משנה (ג).
(ג) במוסד משולב שתקן העובדים המזערי בו כולל יותר ממשרת עובד סוציאלי אחד, יועסק איש טיפול מוכר רק נוסף על עובד סוציאלי אחד; במוסד משולב שתקן העובדים המזערי בו כולל משרה אחת של עובד סוציאלי או פחות, ניתן יהיה להעסיק איש טיפול מוכר גם במקום עובד סוציאלי.
(ד) סברה הועדה כי איש טיפול מוכר אינו ראוי עוד לטפל במטופלים מחמת שגילה חוסר יכולת, חוסר אחריות או רשלנות חמורה במילוי תפקידיו או מחמת שהורשע בעבירה שמפאת חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי להמשיך ולטפל במטופלים, רשאית הועדה לשלול את הכרתה בו לאחר שנתנה לו הזדמנות להשמיע את טענותיו לפניה.
(ה) הועדה רשאית, לענין מתן הכרה, להתייעץ עם אנשי אקדמיה בתחומים לפי שיקול דעתה, ולהתנות את ההכרה בניסיון בעבודה מעשית בטיפול בנפגעי סמים בישראל, שתיעשה בהדרכה ולתקופה כפי שהיא תקבע.
(ו) בדונה במתן הכרה או בשלילתה, רשאים להיות נוכחים בישיבות הועדה, בלא זכות הצבעה, משקיף אחד מטעם מועצת העובדים הסוציאליים לפי חוק העובדים הסוציאליים, התשנ"ו-1996, ומשקיף אחד מטעם מועצת הפסיכולוגים לפי חוק הפסיכולוגים, התשל"ז-1977.
51. כישורי רופא המוסד המשולב ותפקידיו
(א) רופא המוסד המשולב יהיה בעל רשיון כדין לעסוק ברפואה ומומחה לפסיכיאטריה או בעל הכשרה שאישר מנהל המחלקה לטיפול בהתמכרויות של משרד הבריאות לטיפול בנפגעי סמים.
(ב) רופא המוסד המשולב ידאג -
(1) לבריאותם הגופנית והנפשית של המטופלים במוסד המשולב;
(2) לליווי רפואי בתקופת הגמילה הפיזית;
(3) לבדיקת כל אדם המועמד להתקבל למוסד המשולב בין בעצמו ובין בידי אחרים, ולדאוג לעריכת בדיקת מעבדה ובדיקות אחרות הנחוצות להערכת מצבו הגופני והנפשי של האדם;
(4) לפתיחת תיק רפואי לכל מטופל ולניהולו;
(5) להדרכת צוות העובדים במוסד המשולב בנושאים של רפואה וסיעוד;
(6) לרישום סיבת הפטירה של מטופל ולניהול פנקס רישום פטירות;
(7) לעריכת ביקור יומי במוסד המשולב ולכוננות של 24 שעות ביממה.
52. כישורי אחות ותפקידיה
(א) אחות המוסד המשולב תהיה אחות מוסמכת או אחות מעשית הרשומה ככזו לפי תקנות בריאות העם (עוסקים בסיעוד בבתי חולים), התשמ"ט-1988.
(ב) האחות במוסד המשולב אחראית -
(1) למתן טיפול סיעודי מקצועי על פי הצורך;
(2) לביצוע הוראות הרופא;
(3) להשתתף בהכנת תפריט והנחיה של המטופלים לתזונה נכונה;
(4) לייעוץ ולהדרכה של עובדי המוסד המשולב ביחס להיגיינה הכללית של המוסד;
(5) לנטילת בדיקות שתן מהמטופלים.
53. כישורי רכז ההדרכה ותפקידיו
(א) הפעלת תפקיד זה נתון לשיקול דעת המנהל.
(ב) רכז הדרכה יהיה בעל השכלה אקדמאית במדעי ההתנהגות או בוגר סמינר או מדרשה למורים או מדריכים ובעל נסיון בתפקיד הדרכה.
(ג) רכז הדרכה אחראי -
(1) לתכנון וארגון פעולות חברה, תעסוקה, חינוך ותרבות במוסד המשולב;
(2) להדרכת המדריכים החברתיים והמקצועיים בכל תחום, באישור מנהל המוסד המשולב;
(3) לפיקוח, הכוונה, הדרכה ומעקב אחר על ביצוע הפעולות האמורות בפסקה (1) ושינויין בהתאם לצרכי המטופלים;
(4) למתן ייעוץ והדרכה להנהלת המוסד המשולב בנושאים שבטיפולו;
(5) להבאה לדיון של נושאים או בעיות מיוחדות המתעוררות תוך כדי עבודה והעשויות לשפר את דרכי העבודה במוסד המשולב;
(6) במוסד משולב שבו עד 12 איש יבצע רכז ההדרכה גם את תפקיד המדריך החברתי.
54. כישורי המדריך המקצועי ותפקידיו
(א) הפעלת תפקיד זה נתון לשיקול דעת המנהל.
(ב) מדריך מקצועי יהיה מורה למלאכה, מרפא בעיסוק, בוגר קורס לכלכלת בית, בוגר בית ספר לאמנות, ובעל נסיון בעבודה עם מבוגרים באחד התחומים האמורים.
(ג) מדריך מקצועי יהיה אחראי להקמת חוגים וסדנאות, ולהדרכת המטופלים לעבודה בהם.
55. כישורי מדריך חברתי ותפקידיו
(א) כשיר להיות מדריך חברתי מי שהוא בוגר קורס מדריכים מוכר, או בעל רקע במדעי ההתנהגות ונסיון קודם בהדרכה; אם בעבר היה מכור לסמים או אלכוהול, עליו להיות נקי שנתיים מסמים ומאלכוהול ולאחר תהליך טיפולי מוכח.
(ב) מדריך חברתי אחראי לביצוע פעילות חינוכית ושיקומית כללית של המטופלים במוסד המשולב.
56. (בוטלה) (תיקון: תשס"א)
פרק ז': עובדים
57. תיק אישי של צוות עובדים
המנהל ידאג כי לכל עובד במוסד משולב יהיה תיק אישי שבו יהיו פרטיו האישיים, המלצות ממקומות עבודה קודמים, תעודות המעידות על השכלתו והכשרתו, תעודות אישיות, רפואיות והערכות הממונים עליו.
58. בדיקות רפואיות
(א) לא יועסק עובד במוסד משולב אם על גופו פצעים פתוחים אלא אם כן הם חבושים בתחבושת בלתי חדירה, בהתאם להנחיות רופא המוסד; בכל מקרה לא יועסק כעובד מטבח אדם שעל גופו פצעים פתוחים.
(ב) לא יתקבל עובד לעבוד במוסד משולב אלא לאחר שנבדק בידי רופא והציג אישור שאינו חולה במחלה מידבקת ושאינו גורם מחלה מידבקת כלשהי.
(ג) בנוסף לאמור בתקנת משנה (ב), כל אדם העובד במטבח יעבור בדיקות בהתאם להנחיות משרד הבריאות; נמצא בבדיקות שבריאות העובד אינה תקינה או שמצב בריאותו מסכן את הסובבים אותו, תופסק עבודתו לאלתר; העובד יוחזר לעבודתו לאחר קבלת אישור מרופא על החלמתו.
59. נקיון
(א) העובדים ישמרו על נקיון והיגיינה אישית.
(ב) לבושם של עובדי המוסד המשולב יהיה נקי ותקין.
פרק ח': שונות
60. דו"ח תאונות
(א) המנהל ידאג לדיווח טלפוני מיידי למפקחי משרד העבודה והרווחה ומשרד הבריאות, על כל מקרה של תאונה בנסיבה חריגה או כל מקרה מוות של מטופל ויעביר דו"ח בכתב על כך למפקחים, תוך 24 שעות.
(ב) העתק הדו"ח יתויק בתיק מיוחד במוסד המשולב.
61. ביטוח
המנהל ידאג לביטוחם של המטופלים, העובדים וצד שלישי מפני נזקים; פוליסות הביטוח יתויקו בתיק מיוחד במוסד המשולב.
62. נוכחות עובדים (תיקון: תשס"א)
(א) המנהל ידאג כי במוסד משולב יימצא בכל שעות היום משעה 8:00 עד 20:00, למעט מיום ו' בשעה 13.00 עד יום א' ב-8:00 בבוקר, לפחות אחד מאלה: המנהל, רופא, אחות, עובד סוציאלי, אשר יהיה אחראי על המתרחש במוסד המשולב; דינו של חג, כדין שבת.
(ב) המנהל ידאג כי במוסד משולב יהיה בכל שעות היממה עובד אחד לפחות אשר עבר קורס עזרה ראשונה; במוסד משולב שבו למעלה מ-12 מטופלים יהיו בכל שעות היממה לפחות שני עובדים.
(ג) הוראות תקנה זו לא יחולו על מוסד משולב אמבולטורי.
63. שעת חירום
המנהל ידאג להעמיד לרשות העובדים טלפון, אמצעי קשר אחר כגון לחצן מצוקה, ורכב לשימוש בשעת חירום.
64. סגירת מוסד משולב
(א) לא יסגור המנהל את המוסד המשולב אלא אם כן הודיע על כך בכתב למפקח שלושה חודשים מראש לפחות.
(ב) בהודעה כאמור בתקנת משנה (א) יפורטו ההסדרים הטיפוליים האלטרנטיביים שיינתנו למטופלים.
65. תחילה
תחילתן של תקנות אלה שלושים ימים מיום פרסומן.
תוספת ראשונה (תיקון: תשס"א)
(תקנה 12(א) ו-(ה))
סל מזונות למוסדות לטיפול בנפגעי סמים
המצרך המנה ליחיד מספר פעמים
לפני הבישול בשבוע
1. בשר בקר, כבד או קורקבנים 100 גרם 1
2. בשר עוף (עם עצמות) 200 גרם 2
3. בשר הודו (בלי עצמות) 100 גרם 1-2
4. דג בקלה או פילה דגים 100 גרם 2
5. דג קרפיון 160 גרם 1
6. סרדינים או דג מלוח 30 גרם 2
7. ביצים (כולל אפיה) גודל מס' 2 8
8. ירקות (כולל חמוצים) 400-300 גרם 7
9. פירות 200-100 גרם 7
10. תפוחי אדמה (בלי קליפה) 230 גרם 3
11. אורז 50 גרם 2
12. איטריות 50 גרם 2
13. לחם 275 גרם כל יום
14. קמח (כולל אפיה) 200 גרם לשבוע ימים
15. חלב 200 גרם 7
16. לבן או אשל וכו' 200 גרם 4
17. גבינה רזה, כחושה וכו' 50 גרם 6
18. גבינה קשה צהובה 500 גרם לשבוע ימים
19. מרגרינה 250 גרם לשבוע ימים
20. שמן 150 גרם לשבוע ימים
21. סוכר 350 גרם לשבוע ימים
22. ריבה 90 גרם לשבוע ימים
23. סולת וגריסים 80 גרם לשבוע ימים
24. קטניות (עדשים, שעועית וכו') 70 גרם לשבוע ימים
25. זיתים 90 גרם לשבוע ימים
26. אבקת מרק ותבלינים 70 גרם לשבוע ימים
27. תה, קפה, קקאו 35 גרם לשבוע ימים
28. ביסקויטים 150 גרם לשבוע ימים
29. ממתקים ושונות
הערה: הכמויות הן ממוצעות ויש להתאימן לצרכים האינדיבידואליים של כל מטופל לפי הוראות רופא או תזונאית.
חירום
בכל עת יהיה מלאי לצורכי חירום לשבעה ימים לפי הכמויות המפורטות בסל המזונות השבועי, מלבד לחם.
תוספת שניה (תיקון: תשס"א)
תקנה 47(א)
תקן עובדים מזערי למוסדות לטיפול בנפגעי סמים שאינם אמבולטוריים

מספר מטופלים

תפקיד 3 עד 12 13 עד 24 24 עד 50 50 +
מנהל 0.50 1.0 1.0 1.0
רופא * 0.33 0.75 1.0 1.0
אחות * 0.25 0.50 0.75 1.0
עובד סוציאלי 0.50 1.0 1.50 2.0
פסיכולוג לפי החלטת מנהל המוסד
רכז הדרכה לפי החלטת מנהל המוסד
מדריך חברתי 2.5 3.5 4.5 6.0
מדריך מקצועי לפי החלטת מנהל המוסד
* מנהל המחלקה לטיפול בהתמכרויות במשרד הבריאות רשאי להורות על שינוי לגבי מוסד מסוים.

______________________________
1 ק"ת תשנ"ד, 1045; תשס"א, 305.
2 תקנה 21 לתקנות הפיקוח על מוסדות לטיפול במשתמשים בסמים (תנאי קבלה ושהייה של מטופלים במוסד משולב) (תיקון), התשס"א-2001 (ק"ת תשס"א, 308) קובעת לגבי תקנה 50א:
"21. תחילה ותוקף
(א) תחילתן של תקנות אלה שלושים ימים מיום פרסומן.
(ב) תוקף תקנה 50א כנוסחה בתקנה 16 לתקנות אלה לשנתיים מיום תחילתן."
(התקנות פורסמו ביום 21.1.2001).
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ