אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות הפיקדון על מכלי משקה, התשס"א-2001

תקנות הפיקדון על מכלי משקה, התשס"א-2001

תקנות הפיקדון על מכלי משקה, התשס"א-2001 1
1. הגדרה (תיקון: תשס"ג)
בתקנות אלה, "מכל משקה מלא" - כמשמעותו בסעיף 2(א) לחוק.
"רבעון" - תקופה של 3 חודשים המסתיימת ביום האחרון של החודשים מרס, יוני, ספטמבר ודצמבר של כל שנה.
2. חובות סימון
הסימון שיוטבע או יודפס לפי סעיף 3 לחוק, על מכלי משקה החייבים בפיקדון, או על תווית שעליהם, יהיה כמפורט להלן:
(1) המילים "חייב בפיקדון" יופיעו בגודל שיכסה באופן מלא שטח שלא יפחת מ-2 סנטימטרים רבועים;
(2) סכום הפיקדון יופיע באותיות ובספרות שגודלן יכסה באופן מלא שטח שלא יפחת מ-0.5 סנטימטרים רבועים;
(3) נוסף על כך יהיה על מכלים כאמור סימון בשיטת ברקוד שיוטבע בו מידע לזיהוי מדינת הייצור, החברה המייצרת, סוג המכל וספרת ביקורת;
(4) על גבי מכלי משקה העשויים חומר פלסטי או מתכת, יוטבע או יודפס, באופן הנראה לעין ובגודל שלא יפחת מ-1 סנטימטר רבוע, סימון כמפורט בטור ב' בטבלה שבתוספת הראשונה לצד כל חומר שפורט בטור א'.
3. חובת מיחזור של מכלי משקה ריקים
(א) יצרן, יבואן, או בית עסק ימחזר את מכלי המשקה הריקים שהגיעו לידיו, באופן שכמות מכלי המשקה הממוחזרים לא תפחת מ-90%.
(ב) יצרן, יבואן או בית עסק כאמור בתקנת משנה (א) ידווח לממונה, אחת לשישה חודשים, על מספר מכלי המשקה הריקים שמיחזר לפי טופס 1 שבתוספת השניה.
(ג) לגבי בית עסק, חובת מיחזור כאמור בתקנת משנה (א) לא תחול על מכלי משקה ריקים שהגיעו לידיו ושהוא החזיר ליצרן או יבואן המקיים חובת מיחזור כאמור.
4. מועדים ודרכים לדיווח לפי סעיף 10(א) (תיקון: תשס"ג)
(א) דיווח של יצרן או יבואן שאינו מקבל שירותים מתאגיד מיחזור כאמור בסעיף 10(א) לחוק, יוגש, במקום במועדים כאמור בו, כמפורט להלן:
(1) דיווח רבעוני, שיוגש לא יאוחר מהיום השישים שלאחר תום הרבעון שלגביו הוגש;
(2) דיווח שנתי שיוגש עד יום 1 במרס - לגבי השנה הקודמת.
(ב) דיווח כאמור בתקנת משנה (א) יוגש לפי טופס 2 שבתוספת השניה; דיווח כאמור בתקנת משנה (א)(2) יוגש כשהוא מאושר בידי רואה חשבון כמשמעותו לפי חוק רואי חשבון, התשט"ו-1955.
5. העברה לקרן של הפרשי סכומי פיקדון
יצרן או יבואן שאינו מקבל שירותים מתאגיד מיחזור יעביר לקרן, במועד העברת הדיווח כאמור בתקנה 4(א)(1), את ההפרשים שבין סכומי הפיקדונות שגבה לפי סעיף 4(א) לחוק לבין סכומי הפיקדונות שהחזיר לפי סעיף 7 לחוק, בחודש שאליו מתייחס הדיווח.
6. דיווח של תאגיד המיחזור
דיווח של תאגיד מיחזור לפי סעיף 10(א1) לחוק יוגש לפי טופס 3 שבתוספת השניה.
6א. רישום ועיון (תיקון: תשס"ג)
(א) יצרן, יבואן או תאגיד מיחזור, לפי הענין, ינהל רישום מסודר של הענינים הכלולים בחובות הדיווח לפי סעיף 10(א) ו-(א1) לחוק ולפי תקנות 3(ב) ו-4.
(ב) רישום כאמור בתקנת משנה (א), יהיה פתוח לעיון הממונה בשעות העבודה המקובלות והוא יהיה רשאי לקבל העתק נכון ממנו.
6ב. שינוי יעדי איסוף (תיקון: תשס"ג, תשס"ה, תשס"ו, תשס"ז, תשס"ח, תשס"ט)
על אף האמור בסעיף 8ב(א) לחוק, לענין יעדי איסוף של תאגיד מיחזור, יהיו יעדי האיסוף כלהלן:
(1) 50% לפחות - עד יום ט"ז בטבת התשס"ג (31 בדצמבר 2002);
(2) 60% לפחות - עד יום ו' בטבת התשס"ד (31 בדצמבר 2003);
(3) 62% לפחות - עד יום י"ט בטבת התשס"ה (31 בדצמבר 2004);
(4) 62% לפחות - עד יום ל' בטבת התשס"ו (31 בדצמבר 2005);
(4א) 65% לפחות - עד יום י' בטבת התשס"ז (31 בדצמבר 2006);
(4ב) 66% לפחות - עד יום כ"ב בטבת התשס"ח (31 בדצמבר 2007);
(4ג) 66% לפחות - עד יום ד' בטבת התשס"ט (31 בדצמבר 2008);
(5) 85% לפחות - עד יום 31 בדצמבר של כל שנה, החל בשנת 2008.
7. תחילה
תחילתן של תקנות אלה ביום כניסת החוק לתוקף.
תוספת ראשונה
(תקנה 2(4))
טור א' טור ב'
סוג החומר סימון

פוליאתילן טרפתאלאט
POLY ETHYLENE TEREPHTHALATE (PET) PET

פוליאתילן בצפיפות גבוהה
HIGH DENSITY POLYETHYLENE (HDPE) HDPE

ווינל או פוליווניל כלוריד
VINYL/POLYVINYL CHLORIDE (PVC) PVC


LOW DENSITY POLYETHYLENE (LDPE) LDPE

פוליפרופילן
POLYPROPYLENE (PP) PP

פוליסטירן
POLYSTYRENE (PS) PS

שרף אחר ורב חומר שכבתי
ALL OTHER RESING AND LAYERED OTHER
MULTI - MATERIAL (OTHER)

אלומיניום
ALUMINUM

מתכת ברזלית
FERROUS METAL (STEEL)
תוספת שניה (תיקון: תשס"ג)
טופס 1
(תקנה 3(ב))
דיווח לפי תקנות הפיקדון על מכלי משקה, התשס"א-2001
דיווח על מחזור מיצרן, יבואן או בית עסק לחודשים (6)
שם היצרן היבואן/בית העסק
מס' עוסק מורשה/מס' ח"פ/מס' רישיון עסק*:
שם המפעל הממחזר:
_________
* מחק את המיותר

חודש

מספר מכלי משקה
ריקים שהוחזרו

מספר מכלי משקה
ריקים שהועברו למיחזור
חישוב אחוז מכלי המשקה הריקים שהועברו למיחזור

סך הכל


הצהרה
אני החתום מטה מס' זהות מורשה חתימה בשם יצרן/ יבואן/בית עסק מצהיר בזה כי כל הנתונים בדיווח נכונים.

תאריך שם החותם ותפקידו חתימה וחותמת
טופס 2 (תיקון: תשס"ג)
(תקנה 4(ב) ו-5)
דיווח רבעוני או שנתי לפי תקנות הפיקדון על מכלי משקה, התשס"א-2001
דיווח יצרן או יבואן שאינו מקבל שירותים מתאגיד מיחזור
שם היצרן/היבואן/בית העסק:
מס' עוסק מורשה/מס' ח"פ/מס' רישיון עסק*:
שם המפעל הממחזר:
_________
* מחק את המיותר


רבעון
או שנה

מספר מכלי משקה מלאים שנמכרו ושבעדם יש לגבות פיקדון

מספר מכלי
משקה ריקים
שהוחזרו
ושבעדם הוחזר
פיקדון

חישוב ההפרש
בין מספר מכלי
משקה שנמכרו
לבין מספר מכלי
משקה שהוחזרו
סך הכל
הפרשים
סכומי פיקדונות שנגבו לבין
סכומי פיקדונות שהוחזרו
הצהרה
אני החתום מטה מס' זהות מורשה חתימה בשם יצרן/יבואן/בית עסק מצהיר בזה כי כל הנתונים בדיווח נכונים.

תאריך שם החותם ותפקידו חתימה וחותמת
בדיווח שנתי, יאושרו החישובים בידי רואה חשבון.
טופס 3
(תקנה 6)

דיווח לפי תקנות הפיקדון על מכלי משקה, התשס"א-2001
דיווח תאגיד מיחזור לחודשים (6)

שם התאגיד:
מס' עוסק מורשה/מס' ח"פ/מס' רישיון עסק*:
_________
* מחק את המיותר

שם היצרן או היבואן, שם המנכ"ל וכתובת
מס' עוסק מורשה/
מס' ח"פ/
מס' רישיון עסק
מספר מכלי
משקה מלאים
שנמכרו ושבעדם
צריך היה
לגבות פיקדון

מספר מכלי
משקה ריקים
שבגינם הוחזר
פיקדון
חישוב אחוז
מכלי המשקה
הריקים מסך
מכלי המשקה
המלאיםסך הכל


הצהרה

אני החתום מטה מס' זהות מורשה חתימה בשם יצרן/יבואן/בית עסק מצהיר בזה כי כל הנתונים בדיווח נכונים.

תאריך שם החותם ותפקידו חתימה וחותמת
_________________________________
1 ק"ת תשס"א, 505; תשס"ג, 318; תשס"ה, 452; תשס"ו, 124; תשס"ז, 429; תשס"ח, 519; תשס"ט, 272.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ