אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות הפטנטים (יישום האמנה בדבר שיתוף פעולה בעניני פטנטים), התשנ"ו-1996

תקנות הפטנטים (יישום האמנה בדבר שיתוף פעולה בעניני פטנטים), התשנ"ו-1996

תקנות הפטנטים (יישום האמנה בדבר שיתוף פעולה בעניני פטנטים), התשנ"ו-1996 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 194(8) לחוק הפטנטים, התשכ"ז-1967 (להלן - החוק), ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:
1. פרשנות
(א) בתקנות אלה -
"האמנה", "תקנות האמנה", "בקשה בינלאומית" ו"המשרד הבינלאומי" - כמשמעותם בסעיף 48א לחוק;
"מבקש" - מגיש בקשה בינלאומית;
"דין קדימה" - כמשמעותו בסעיף 10 לחוק.
(ב) מונחים אחרים, ככל שלא הוגדרו בחוק, תהא להם המשמעות לפי תקנות הפטנטים (נוהלי הלשכה, סדרי דין, מסמכים ואגרות), התשכ"ח-1968 (להלן - תקנות הפטנטים), אשר יחולו בכל ענין שלא נקבע לו הסדר לפי תקנות אלה.
2. הגשת בקשה
(א) בקשה בינלאומית (להלן - בקשה) תוגש ללשכה בשלושה עותקים בצורה שנקבעה באמנה, על נייר בגודל 4A ותהיה ערוכה בשפה האנגלית.
(ב) הבקשה תכלול עתירה, תיאור האמצאה, תביעה אחת או יותר, שרטוטים לפי הצורך ותקציר.
(ג) נוסף על האמור לעיל יוגשו ללשכה -
(1) קבלות בהתאם לתקנה 6 - במקור בלבד;
(2) העתק מאושר של בקשה קודמת אם היתה - במקור בלבד;
(3) ייפוי כוח כאמור בתקנה 17 לתקנות הפטנטים - במקור ושני העתקים;
(4) אם העתירה בבקשה הוגשה לפי ייפוי כוח כללי שכבר הוגש ללשכה - שלושה העתקים נוספים של ייפוי הכוח הכללי שהוגש.
(ד) הוגשו המסמכים האמורים בתקנות משנה (א), (ב) ו-(ג)(2) עד (4), או כל תיקון בהם, בפחות ממספר ההעתקים שנקבע או על נייר שאינו בגודל 4A, יוכן בלשכה מספר ההעתקים הדרוש בגודל האמור והמבקש יחויב באגרה לפי פרט 9(א) בתוספת השניה לתקנות הפטנטים.
3. רשויות בינלאומיות
הרשם יפרסם ברשומות את שמותיהן של רשויות החיפוש הבינלאומיות והרשויות לבחינה הבינלאומית המוקדמת לפי האמנה, לגבי בקשה המוגשת בלשכה.
4. אופן הגשת מסמכים
כל מסמך בענין בקשה המוגש ללשכה כמשרד מקבל, יוגש בצורה, בדרך ובמועד שנקבעו באמנה.
5. מועד לתשובה
המועד למתן תשובת המבקש להזמנת הלשכה לתקן ליקויים בבקשה לפי סעיפים 11(2) ו-14 (1)(ב) לאמנה, יהיה חודש מתאריך ההזמנה.
6. אגרות
(א) אגרה, למעט האגרות המפורטות בתקנות משנה (ב) ו-(ג), המשולמת ללשכה לפי תקנות אלה, תשולם בשקלים חדשים על ידי הפקדה בחשבון הלשכה המיועד לכך בבנק הדואר; העתק הקבלה החתומה, במקור, יימסר ללשכה; תאריך התשלום הנקוב בקבלה ייחשב תאריך ההפקדה בחשבון האמור ובלבד שבשובר ההפקדה ובקבלה יצוין הענין שבעדו נעשה התשלום ושהקבלה הוגשה ללשכה, תוך שבוע ימים מתאריך ההפקדה; הרשם רשאי להודיע ברשומות על דרכי תשלום נוספות.
(ב) מבקש פטנט ישלם למשרד הבינלאומי, בדרך שיורה עליה הרשם, אגרה בינלאומית בשיעור שקבע המשרד הבינלאומי בכפוף להוראות האמנה, המורכבת מאגרת יסוד ואגרת ייעוד, שישולמו כמפורט להלן:
(1) אגרת היסוד - תוך חודש מתאריך הגשת הבקשה הבינלאומית;
(2) אגרת הייעוד -
(א) תוך שנה מתאריך הבקשה הבינלאומית - כשלא נדרש דין קדימה לבקשה הבינלאומית;
(ב) תוך שנה מתאריך הבקשה הקודמת הראשונה או תוך חודש מיום הגשת הבקשה הבינלאומית, לפי המאוחר, כשנדרש דין קדימה לבקשה הבינלאומית.
(ג) תוך חודש מתאריך הבקשה הבינלאומית ישלם מבקש פטנט אגרת חיפוש לרשות החיפוש הבינלאומית שהוא בחר בה, בדרך שיורה הרשם, ובשיעור שקבע המשרד הבינלאומי בכפוף להוראות האמנה.
(ד) מבקש פטנט ישלם ללשכה אגרת מסירה לשימוש הלשכה; אגרת המסירה תשולם במועד תשלום אגרת היסוד כאמור בתקנת משנה (ב)(1).
(ה) לא שולמה במועד אגרה מן המפורטות בתקנות משנה (א) עד (ד), או לא שולמה במלואה, יזמין הרשם את המבקש להשלים בלשכה את התשלום החסר בתוספת אגרת איחור בשיעור של מחצית התשלום החסר, או בשיעור השווה לאגרת המסירה, לפי הגבוה, ובלבד שסכום אגרת האיחור שישלם לא יעלה על סכום אגרת היסוד.
(ו) סכומי אגרת היסוד, אגרת הייעוד ואגרת החיפוש שקבע המשרד הבינלאומי יפורסמו בידי הרשם ברשומות.
(ז) אישר מבקש פטנט ייעוד של מדינה בהתאם לתקנה 9.4 לתקנות האמנה, הוא ישלם את אגרת הייעוד, בהתאם לתקנת משנה (ב) ונוסף על כך ישלם ללשכה אגרת אישור, הכל במועד שנקבע בתקנה 9.4(ג) לתקנות האמנה, ובשיעור שנקבע בתקנה 5.15 לתקנות האמנה.
(ח) (1) האגרה הבינלאומית תוחזר למבקש אם ראה הרשם שלפי הוראות סעיף 1.11 לאמנה אין להעניק תאריך הגשה בינלאומית למבקש או אם לפני מסירת עותק הרישום של הבקשה למשרד הבינלאומי בוטלה הבקשה או המשרד רואה אותה כבטלה.
(2) אגרת החיפוש תוחזר למבקש אם ראה הרשם שלפי הוראות סעיף 1.11 לאמנה אין להעניק תאריך הגשה בינלאומית לבקשה או אם לפני מסירת עותק החיפוש של הבקשה לרשות החיפוש הבינלאומית בוטלה הבקשה או המשרד רואה אותה כבטלה.
(ט) תשלומי אגרה לפי תקנה זו שגובה הלשכה עבור הזולת יועברו למשרד הבינלאומי או לרשות החיפוש הבינלאומית על פי התחייבות הלשכה לפי האמנה.
(י) האגרות שלענינן לא נקבע שיעור לפי האמנה ישולמו לפי הקבוע לענין בתוספת השניה לתקנות הפטנטים.
7. הכניסה לשלב הלאומי (תיקון: תשס"ב-2)
(א) הגיעה בקשה לשלב הלאומי יגיש המבקש בקשה לפי טופס שיתן לו הרשם, בארבעה עותקים, ממולא לכל פרטיו, לרבות תרגום של שם האמצאה לשפה העברית; הטופס יוגש במועד תשלום האגרה הלאומית לפי תקנת משנה (ב).
(ב) האגרה הלאומית כאמור בסעיף 48ד לחוק, לפי פרט 7 בתוספת השניה לתקנות הפטנטים, תשולם עד תום שלושים חודשים מתאריך הבקשה כשלא נדרש לבקשה דין קדימה, או עד תום שלושים חודשים מתאריך הבקשה הקודמת הראשונה, כשנדרש לבקשה דין קדימה מבקשה קודמת.
(ב1) המועד לעשיית הפעולות המפורטות בסעיף 48ד(ב)(1) ו (2) לחוק יהיה המועד שנקבע לתשלום האגרה הלאומית.
(ג) התרגום המאומת של בקשה בינלאומית לפי סעיף 48ד(ב)(2) לחוק יוגש ללשכה בשני עותקים ויצורף לו תרגום מאומת בשני עותקים של כל תיקון לבקשה שהוגש בהתאם לאמנה.
(ד) בעת תשלום האגרה הלאומית יודיע המבקש ללשכה על מענו למסירת הודעות בישראל ויגיש לה הרשאה למיופה כוח לייצגו בהתאם לתקנה 17 של תקנות הפטנטים, אם הרשה מיופה כוח כאמור.
(ה) בעת תשלום האגרה הלאומית ישלם המבקש גם הוצאות פרסום לפי סעיף 16 לחוק.
(ו) הוגשה הבקשה הבינלאומית תחילה באנגלית, יגיש המבקש שני עותקים ממנה במועד תשלום האגרה הלאומית.
8. הקדמת בחינה של בקשה
מבקש המעונין לבקש בחינה של הבקשה לפני תום המועד שנקבע לתשלום אגרה בתקנה 7(ב) יגיש בקשה לפי תקנה 35 לתקנות הפטנטים אחרי שימלא את כל תנאי תקנה 7.
9. תרגום לצורך מתן דין קדימה
הדורש דין קדימה לגבי בקשה בינלאומית, על סמך בקשה קודמת שאיננה ערוכה בשפות האנגלית או העברית, יגיש תרגום מאומת ממנה לעברית או לאנגלית, בתוך שלושה חודשים מהיום שבו נדרש בידי הרשם לעשות כן.
10. סייג לתחולת תקנות הפטנטים
(א) תקנות 11, 12, 19 עד 21, 23 עד 25 ו-28 עד 31 לתקנות הפטנטים, לא יחולו על בקשה בינלאומית.
(ב) תקנה 8 לתקנות הפטנטים לא תחול על האגרה המשולמת לפי תקנה 6 לתקנות אלה.
_________________________________
1 ק"ת תשנ"ו, 948; תשס"ב, 1326.
2 תקנה 2 לתקנות הפטנטים (יישום האמנה בדבר שיתוף פעולה בעניני פטנטים) (תיקון), התשס"ב-2002 (ק"ת תשס"ב, 1327) קובעת לגבי תיקון תקנה 7:
"2. תחילה ותחולה
תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן, והן יחולו לגבי כל בקשה בין-לאומית שביום תחילתן טרם הסתיימה -
(1) תקופה של עשרים חודשים מתאריך הגשתה, אם לא נדרש לגביה דין קדימה;
(2) תקופה של עשרים חודשים מתאריך הגשת הבקשה הקודמת הראשונה, אם נדרש לגביה דין קדימה מבקשה קודמת."
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ