אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות העיטורים במשטרת ישראל ובשירות בתי הסוהר (אופן ענידתם ונוהל הענקתם), תשל"ג-1973

תקנות העיטורים במשטרת ישראל ובשירות בתי הסוהר (אופן ענידתם ונוהל הענקתם), תשל"ג-1973

תקנות העיטורים במשטרת ישראל ובשירות בתי הסוהר (אופן ענידתם ונוהל הענקתם), תשל"ג-1973 1
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 15 ו-23 לחוק העיטורים במשטרת ישראל ובשירות בתי הסוהר, תשל"ב-1972, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות
בתקנות אלה -
"ועדת העיטורים" - אחת משתי הוועדות שהוקמו לפי תקנה 3, לפי הענין (להלן - הוועדה);
"מפקד מחוז" - כמשמעות "מפקד משטרת מחוז" בפקודת המשטרה (נוסח חדש), תשל"א - 1971;
"פארה" - חלקו העיקרי של העיטור, והוא עשוי מתכת;
"סרט" - פיסת אריג בצבע המתחברת לבגד ועליה נתלית הפארה;
"אות העיטור" - אות בצבע הסרט;
"תג" - תג לעיטור כאמור בסעיף 9 לחוק;
"אות מערכה" - אות שהוענקה מאת צבא הגנה לישראל.
2. תחולה (תיקון: תשל"ז)
תקנות אלה יחולו על שוטרים ועל סוהרים, ולענין תחולתו על סוהרים -
(1) בכל מקום שמדובר ב"נציג המפקח הכללי" קרי "נציג בתי הסוהר";
(2) בכל מקום שמדובר ב"ראש אגף" קרי "ראש מינהל";
(3) בכל מקום שמדובר ב"מפקח מחוז" קרי "מנהל בית-סוהר".
3. ועדת עיטורים (תיקון: תשל"ז, תשנ"ט)
מוקמות בזה שתי ועדות עיטורים:
(1) במשטרת ישראל - שחבריה הקבועים הם: ראש אגף כוח אדם - יושב ראש, ראש אגף מבצעים או נציגו וראש מחלקת משמעת;
(2) בשירות בתי הסוהר - שחבריה הקבועים הם: ראש מנהל כוח אדם והדרכה, יושב ראש, ראש מנהל בטחון או נציגו והיועץ המשפטי של שירות בתי הסוהר או נציגו.
4. רשות ממליצה (תיקון: תשל"ז)
מצא ראש אגף, מפקד מחוז, מפקד משמר הגבול, ראש המשמר האזרחי, או חבר קבוע בוועדה, כי פקוד מפקודיו או אדם אחר ראוי לעיטור בשל מעשה שעשה, יעביר את תיאור המעשה לפרטיו בצירוף המלצתו ליושב-ראש הוועדה באמצעות ראש מחלקת כוח אדם.
5. סמכויות הוועדה (תיקון: תשל"ז)
(א) הוועדה, יושב ראש הוועדה או מי שהוא הסמיך לכך רשאים -
(1) להזמין כל אדם היכול, לפי שיקול דעתם, למסור עדות על נסיבות המקרה שבגינו מומלץ העיטור;
(2) לגבות עדות בכתב מהעדים המופיעים בפניהם;
(3) לדרוש מכל אדם להציג בפניהם מסמכים לשם עיון בהם.
(ב) מי שיושב-ראש הוועדה הסמיכו כאמור בתקנת משנה (א), ימציא לוועדה את הממצאים שלגביהם נתבקש בירורו, תוך המועד שיקבע יושב-ראש הועדה.
6. המלצות הוועדה
(א) מצאה הוועדה כי נסיבות המקרה מעידות על מעשה המצדיק הענקת עיטור, תעביר למפקח הכללי את כל הראיות שנאספו ותמליץ בפניו להעניק עיטור; בהמלצותיה תציע הוועדה את סוג העיטור הנראה לה הולם את נסיבות המקרה.
(ב) מצאה הוועדה כי נסיבות המקרה אינן מצדיקות, לדעתה, הענקת עיטור, תמליץ בפני המפקח הכללי שלא להעניק כל עיטור.
7. סמכויות המפקח הכללי
(א) המליצה הוועדה על הענקת עיטור הגבורה והמלצתה נראית למפקח הכללי, יעבירנה בצירוף המלצותיו אל שר המשטרה.
(ב) המליצה הוועדה על הענקת עיטור האומץ או עיטור המופת, רשאי המפקח הכללי -
(1) לאשר את ההמלצה ולהעניק את העיטור;
(2) להחזיר את ההמלצה לוועדה לדיון נוסף;
(3) לא לאשר את ההמלצה.
8. עיטור לאזרח
נוכח שוטר כאשר אזרח עשה מעשה הראוי לכאורה להענקת אחד העיטורים לפי סעיף 3 לחוק, או נודע לו על אזרח שעשה מעשה כאמור, יודיע על כך למפקדו.
9. מועד ענידת העיטור
(א) שוטר שהוענק לו עיטור רשאי לענדו ביום העצמאות ובמועדים ובנסיבות אחרים כפי שקבע המפקח הכללי.
(ב) אדם שהוענק לו עיטור רשאי לענדו ביום העצמאות ובאירועים ממלכתיים שהוא נוטל חלק בהם.
10. ענידת אות ותג - בכל עת
מי שהוענק לו עיטור רשאי לענוד את אות העיטור בכל עת.
11. ענידה - על מקטורן או על חולצה
עיטור על כל חלקיו, תג לעיטור ואות העיטור מותר לענוד על מקטורן או על חולצה בלבד.
12. אופן ענידה של עיטור ושל תג ושל אות העיטור
(א) הפארה עם הסרט ייענדו במרכז הכיס השמאלי של המקטורן או של החולצה, ואות העיטור ייענד מעל למרכז אותו כיס שמאלי.
(ב) מי שהוענקו לו שני עיטורים או יותר יענוד אותם מימין לשמאל לפי סדר זה:
(1) עיטור הגבורה;
(2) עיטור האומץ;
(3) עיטור המופת;
(4) עיטור השירות.
(ג) מי שהוענק לו תג לעיטור יענוד את התג על גבי אות העיטור במרכזו, ואם הוענקו לו שני תגים או יותר יענוד אותם זה ליד זה.
13. אופן ענידה של אות עיטור ואות מערכה
(א) מי שהוענק לו אות מערכה רשאי לענדו מעל למרכז הכיס השמאלי של המקטורן או של החולצה.
(ב) מי שהוענקו לו שני אותות מערכה או יותר יענוד אותם מימין לשמאל לפי סדר אירוען של המערכות אשר לציון השתתפותו בהן הוענקו לו האותות.
(ג) מי שהוענקו לו עיטור אחד ואות מערכה אחד או שניים, יענוד את אות העיטור ואת אות המערכה בשורה אחת מעל למרכז הכיס השמאלי של המקטורן או של החולצה, כשאות העיטור נמצא לימינו של אות המערכה.
(ד) מי שהוענקו לו שני עיטורים ואות מערכה אחד, יענוד את אותות העיטור ואת אות המערכה בשורה אחת מעל למרכז הכיס השמאלי של המקטורן או של החולצה, כשאותות העיטור נמצאים לימינו של אות המערכה.
(ה) מי שהוענקו לו שני עיטורים או יותר ושני אותות מערכה או יותר, יענוד את אותות העיטור ואת אותות המערכה בשתי שורות, זו מעל זו, מעל למרכז הכיס השמאלי של המקטורן או של החולצה, כאשר שורת אותות העיטור מעל לשורת אותות המערכה ושורת האותות הקצרה יותר נמצאת במרכזה של שורת האותות הארוכה יותר.
(ו) לא ייענדו בשורה אחת יותר משלושה אותות, בין אותות עיטור ובין אותות מערכה.
14. הפקדת העיטור
מי שהוענק לו עיטור ואינו רשאי לענדו בהתאם לסעיף 16(1) לחוק, חייב, על פי דרישת האחראי להחזקתו במאסר, במעצר או במחבוש, למסור את העיטור לפקדון עד למועד שחרורו.

_________________________________
1 ק"ת תשל"ג, 1320; תשל"ז, 1065, 2161; תשנ"ט, 676, 856.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ