אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות הספנות (ימאים) (מגורי צוות), התשמ"ג-1983

תקנות הספנות (ימאים) (מגורי צוות), התשמ"ג-1983

תקנות הספנות (ימאים) (מגורי צוות), התשמ"ג-1983 1
בתוקף סמכותנו לפי סעיף 230(ב) לחוק הספנות (ימאים), התשל"ג-1973 (להלן - החוק), ולאחר התייעצות עם הועדה המייעצת שלפי החוק, אנו מתקינים תקנות אלה:
פרק א' : הגדרות
1. הגדרות
בתקנות אלה -
"אמנות ארגון העבודה הבינלאומי" - האמנה בדבר מגורי צוותים באניה (כפי שתוקנה ב-1949) (מס' 92) והאמנה בדבר מגורי צוותים באניה (דרישות משלימות) (כפי שתוקנה ב-1970) (מס' 133);
"אניה" - כלי שיט העשוי לשוט והמונע בכוח מנוע, אשר תפוסתו ברוטו עולה על 100 טונות או שארכו המרבי עולה על 24 מטרים, לפי הענין;
"אניית נוסעים" - אניה שמתקיים בה אחד מאלה:
(1) היא מצוידת בתעודת בטיחות בת תוקף שניתנה בהתאם להוראות האמנה הבינלאומית בדבר בטיחות החיים בים, 1974;
(2) היא מצוידת בתעודה להובלת נוסעים;
"בוגר" - אדם שגלו עולה על 18 שנים;
"דרישות" - דרישות התקנות או המנהל באשר למגורי צוות;
"המנהל" - מנהל אגף הספנות והנמלים או מי שהוא מינהו לענין תקנות אלה;
"טון" - תפוסה ברוטו;
"ימאי דירוגי" - כל איש צוות באניה, למעט קברניט, קצינים וימאים דירוגיים בכירים;
"ימאי דירוגי בכיר" - רב מלחים, רב שמנים, טבח ראשי וכלכל שני;
"כלי שיט" - כמשמעותו בחוק, זולת אם נאמר אחרת;
"אניה בבניה" - כמשמעותה בתקנות הספנות (כלי שיט) (רישום וסימון), התשכ"ב-1962;
"מגורי צוות" - חדרים באניה המשמשים למגורים, אוכל, שירותים, מקלחות, חדרי חולים, חדרי מנוחה ומחסנים המשמשים לאחסון צידה וציוד של אנשי הצוות;
"קצין" - מי שהוסמך לשמש בתפקידי קצונה או המשמש בפועל בתפקיד הטעון הסמכה לקצונה, למעט קברניט;
"קצין בכיר" - קצין מכונות ראשי, חובל ראשון, קצין מכונות ראשון;
"רישום מחדש" - שינוי ארץ הרישום של כלי השיט או שינוי בבעלות בו.
פרק ב': תחולה על אניות חדשות
2. תחולה
תקנות אלה יחולו על כל אניה רשומה בישראל המפליגה בים, בין אם היא בבעלות ציבורית ובין בבעלות פרטית, והמועסקת לכל מטרה מסחרית או בהובלת מטען למטרות מסחריות, וכן על אניה בבניה.
3. דרישות המנהל
המנהל יקבע את הדרישות לגבי אניות נוסעים המהלכות בים הפתוח לאחר התייעצות עם איגוד בעלי האניות ועם הארגון המוסמך של הימאים; בשום מקרה לא תהיינה דרישות המנהל פחותות מהדרישות שהוצגו באמנות ארגון העבודה הבינלאומי.
4. תחולה על גוררות
תקנות אלה יחולו על גוררות ככל שניתן להחילן מבחינת מבנה הגוררת ותנאי הפעלתה.
5. סייג לתחולה
(א) תקנות אלה לא יחולו על -
(1) אניות שתפוסתן פחות מ-500 טונים;
(2) אניות העוסקות בדיג או בציד לוויתנים או בעיסוק דומה;
(3) רחפות וסנפיריות.
(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), יחולו תקנות אלה, ככל שהדבר סביר ומעשי, על אניות שתפוסתן פחות מ -500טונים.
6. פטור
המנהל רשאי לפטור אניה שתפוסתה בין 500 ל-1000 טונים מתחולת תקנות אלה.
7. שינוי דרישות
המנהל, לאחר התייעצות עם איגוד בעלי כלי השיט, או בעל כלי השיט, ועם הארגון המוסמך של הימאים, רשאי לשנות כל דרישה מדרישות תקנות אלה, אם שוכנע, שהשינוי אינו פוגע בתנאי המגורים המפורטים בדרישות תקנות אלה; פרטים על שינויים כאמור, ידווח המנהל למנהל הכללי של ארגון העבודה הבינלאומי.
8. אישור חריגה מדרישות לגבי אניות מסויימות
המנהל, לאחר התייעצות אם איגוד בעלי האניות, או בעל האניה, ועם הארגון המוסמך של הימאים, רשאי, בהתחשב בצרכי המגורים של אנשי הצוות מחוץ לשעות העבודה, לאשר חריגות וסטיות מדרישות תקנות אלה לגבי אניות מהסוגים הבאים:
(1) אניות שאינן מצוותות בצוות קבוע;
(2) אניות הנושאות באורח זמני צוות תיקונים בנוסף לצוות הקבוע שלהן, או העוסקות בניסויים ימיים לקראת מסירתן לבעליהן;
(3) אניות המפליגות במסעות קצרים המאפשרים לאנשי הצוות לשוב לבתיהם מדי יום, או המאפשרים לאנשי הצוות להנות מסידורי מגורים מקבילים בחוץ.
פרק ג' : תחולה על אניות שבנייתן הושלמה
9. שינוי באניות שבנייתן הושלמה
(א) אניות שבנייתן הושלמה טרם כניסתן לתוקף של תקנות אלה, ואשר אינן עומדות בדרישות של תקנות אלה, רשאי המנהל לפי שיקול דעתו, לאחר התייעצות עם איגוד בעלי האניות, או בעל האניה, ועם הארגון המוסמך של הימאים, לדרוש, תוך פרק זמן סביר, שינויים בהן כדי להתאימן לדרישות תקנות אלה ככל שהדבר ניתן לביצוע בהתחשב בבעיות הטכניות והכלכליות הכרוכות בהחלת הוראות תקנות 27, 32 ו-39.
(ב) המנהל לא ידרוש שינויים כאמור אלא במקרים אלה:
(1) האניה רשומה במרשם כלי השיט הישראלי;
(2) באניה מבוצעים שינויי מבנה יסודיים או תיקונים נרחבים הנוגעים למגורי הצוות והנובעים מתכנון ולא כתוצאה מתאונה או ממקרה חירום כלשהו.
10. שינוי באניות בבניה או בהסבה
אניה הנמצאת בתהליך בניה או הסבה טרם כניסתן לתוקף של תקנות אלה והמנהל טרם אישר את מגורי הצוות, רשאי המנהל, לפי שיקול דעתו, לאחר התייעצות עם איגוד בעלי האניות, או עם בעל האניה, ועם הארגון המוסמך של הימאים, לדרוש שינויים לצורך התאמתה לדרישות תקנות אלה, ככל שהדבר ניתן לביצוע בהתחשב בבעיות טכניות, כלכליות ואחרות הכרוכות בהחלת הוראות תקנות 27, 32 ו-39.
פרק ד': אחזקה, ובדיקה של מגורי צוות
11. אחזקת מגורי צוות
(א) מגורי הצוות יוחזקו במצב נקי ומתאים למגורים.
(ב) הציוד והמיתקנים הדרושים לפי תקנות אלה יוחזקו במצב תקין ויחודשו ויתוקנו, לדרישת המנהל.
(ג) לא יכניס אדם למגורי הצוות, פרט למחסנים המהווים חלק מהם, כל מטלטלין שאינם שייכים או שאינם מיועדים לשימושם של אנשי הצוות הגרים בהם.
12. ביקורת מגורי צוות
(א) קברניט של אניה או קצין שהוא מינה לכך, יבדוק את מגורי הצוות פעם בשבוע לפחות, בלווית איש צוות אחד לפחות.
(ב) קברניט של אניה יהיה אחראי לכך שיירשמו ביומן הרשמי של האניה הפרטים הבאים:
(1) תאריך ומועד הבדיקה;
(2) שמותיהם ודרגותיהם של האנשים שערכו את הבדיקה;
(3) פרטים על חריגות מתקנות אלה, שמצאו עורכי הבדיקה.
פרק ה': בדיקה בידי מפקח כלי שיט
13. מועדי ביקורת
(א) בדיקת מגורי הצוות באניה תיערך בידי מפקח כלי שיט פעם בשנה.
(ב) מפקח כלי שיט רשאי לקבוע בכל עת, בהודעה לבעליו או לקברניטה של אניה ישראלית, כל מועד אחר, כפי שימצא לנכון, לבדיקת מגורי צוות באניה, שיחול תוך תקופה קצרה מהתקופה שנקבעה לאותה אניה לפי תקנת משנה (א).
14. בדיקת תלונה (תיקון: תשנ"ט)
בנוסף על האמור בתקנה 13, יורה המנהל למפקח כלי שיט על עריכת בדיקת מגורי צוות באניה, אם ימאי או הארגון המוסמך של הימאים הגיש לו תלונה שבה מתקיימים כל אלה:
(1) התלונה הוגשה בכתב;
(2) בתלונה פורטו החריגות מדרישות תקנות אלה, לגבי אותה אניה;
(3) תוכן התלונה הועבר לבעל האניה;
(4) התלונה הוגשה 24 שעות לפחות לפני מועד הפלגתה של האניה.
פרק ו': דרישות בסיסיות למגורי צוות
15. כללי
(א) מיקומם של מגורי הצוות, אמצעי הגישה אליהם, מבנם וסידורם ביחס למדורים אחרים יהיו כאלה שיבטיחו בטיחות נאותה, הגנה מפני מזג אויר והים, בידוד מחום או מקור, רעש רב מדי או נביעה ממדורים אחרים.
(ב) מגורי הצוות יהיו מתוכננים וממוקמים באופן שסידורם וציודם לא יסכן את הבטיחות והבריאות של הצוות ולא יפריע לנוחיותו ורווחתו.
(ג) יובטח שלא תיווצר סכנה במגורי צוות מפליטה או נזילה של גזים, חשמל, חום או קור, וכי ריחות בלתי נעימים או רעש ממטבחים, בתי מלאכה וכיוצא באלה לא יחדרו אליהם.
16. מיקום המגורים
מגורי הצוות יהיו כולם מעל לקו הטעינה הקיצי; שום חלק ממגורי הצוות לא יהיה קדימה למחיצת ההתנגשות; חדרי שינה המהווים חלק ממגורי הצוות לא יהיו ממוקמים מתחת למעברי עבודה ושטחי מטען.
17. הפרדה ממדורים אחרים
לא יהיו פתחים ישירים מחדרי השינה אל המדורים למטען ומכונות או למטבחים, למחסני מנורות וצבעים או מחסני מכונות, סיפון ומחסנים כלליים אחרים, וכן לחדרי יבוש, למקומות רחצה ציבוריים או לבתי שימוש; המחיצות המפרידות את המקומות האמורים מחדרי שינה ומחיצות חיצוניות תהיינה בנויות פלדה או חומר אחר, שאישר המנהל, ואטומות למים ולגזים.
18. בידוד
מחיצות חיצוניות של חדרי שינה וחדרי אוכל תהיינה מבודדות בצורה נאותה מסוכות המכונות והמחיצות התוחמות מטבחים או ממדורים אחרים שבהם נוצר חום; הן תהיינה מבודדות למניעת השפעת החום במגורים או מעברים סמוכים; כן יותקנו אמצעי הגנה מפני השפעת חום של צינורות קיטור או צינורות אספקת מים חמים.
(ב) הבידוד המותקן יבטיח הגנה במקרה של תקלה במערכת החימום או הקירור במגורים.
(ג) חדרי שינה, חדרי אוכל, חדרי בידוד, ומסדרונות במגורי הצוות יהיו מבודדים באופן המונע עיבוי או חימום יתר.
(ד) צינורות קיטור ופליטה ראשיים לכננות וציוד דומה לא יעברו דרך מגורי הצוות ככל שניתן וכן לא יעברו דרך מעברים המוליכים למגורי הצוות אלא כאשר הם מבודדים ומכוסים כראוי.
(ה) חמרי הבידוד בכל המקרים האמורים בסעיף זה יהיו עשויים חומר בלתי דליק.
19. חמרים
(א) חמרים המשמשים לכיסויי סיפון ובידוד יהיו מתאימים ליעודם ולא יסכנו את אנשי הצוות, ובמיוחד יקנו אחיזה לרגל, יבודדו נגד חום ורעש, יהיו בעלי התנגדות לאש, לספיגת מים, להידבקות, בעלי עמידה נגד חיכוך, ובעלי עמידות בתנאי מזג האויר והתבלות.
(ב) מחיצות פנימיות יהיו מחמרים שאישר המנהל אשר אינם מאפשרים מחסה לחרקים, והניתנים לניקוי בנקל.
(ג) פנלים פנימיים או ציפויים יהיו מחמרים בעלי משטח קל לניקוי; קצותיהם של הלוחות לא יהיו חדים.
(ד) שטח פני קירות, תקרות, רהיטים ואבזרים בחדרי שינה ובחדרי אוכל יהיה ניתן לניקוי בנקל, ואם הוא צבוע יהא צבעו בהיר; השימוש בסיד אסור.
(ה) הסיפונים בכל מגורי הצוות יהיו מחמרים ומבנה שאישר המנהל ויהוו משטח אטים לרטיבות וקל לניקוי.
(ו) במקום שהרצפות יצוקות יהיו החיבורים עם הצדדים מעוגלים, למניעת סדקים.
(ז) מחיצות ותקרות במגורים תהיינה מצופות.
20. סימון
כל חדר המהווה חלק ממגורי צוות יסומן בבירור בתווית או שלט שייקבעו בדלת החדר או מעליה; התווית או השלט יציינו את השימוש המיועד של החדר ואם המדובר בתאי מגורים, את מספר האנשים הגרים בחדר ודרגתם.
21. ניקוז
במגורי הצוות יותקן ניקוז יעיל.
22. הגנה בפני אש ודרכי מילוט
(א) במגורי הצוות יתקיימו הדרישות בנוגע להגנה בפני אש לפי דרישות האמנה הבינלאומית לבטיחות החיים בים, 1974.
(ב) חמרים המשמשים למזרונים, ריפוד וכרים יהיו מעכבי אש.
(ג) בכל חדר שינה, חדר אוכל וחדר בידוד יותקן צוהר אחד, בעל קוטר שלא יפחת מ-40 סנטימטרים, הניתן לפתיחה או לשבירה על ידי פטיש שימוקם לידו.
23. מיזוג אוויר, חמום וקירור
(א) במגורי הצוות יהיה מיזוג אויר, ובחדרים המשמשים כמחסנים, מטבחים, חדרי כביסה וחדרי יבוש תותקן מערכת איורור בעלת אספקה ופליטה בלבד.
(ב) מספר חילופי האויר לשעה במדורים אשר אינם ממוזגים, לא יפחת מ-
(1) במטבחים: אספקה - 20 חילופי אויר, פליטה - 40 חילופי אויר;
(2) בחדרי היבוש ובחדרי ההגשה - 10 חילופי אויר.
(ג) האויר הנפלט ממדורים סניטריים, מטבחים ובתי חולים, יוצא לאויר הפתוח ולא ימוחזר; פתחי כניסת האויר למערכת האיורור יותקנו באופן שלא ישאבו אויר מזוהם ממקור כלשהו באניה.
(ד) בית החולים יהיה מצויד, בנוסף למערכת מיזוג האויר, גם במערכת איורור טבעית מספקת, בעלת יכולת אספקה ופליטה.
(ה) מערכת מיזוג האויר, בין מרכזית ובין מורכבת מיחידות בודדות, תפעל כך שתוכל -
(1) לספק אויר בלתי מזוהם;
(2) לשמר את האויר בטמפרטורה מניחה את הדעת ולאפשר לחות יחסית לתנאי מזג האויר שמחוץ לאניה, וכן להבטיח מספר מספיק של חילופי אויר בכל המדורים הממוזגים;
(3) להתאים לתנאים השוררים בים ולא לגרום לרעשים בלתי סבירים או לתנודות מטרידות.
(ו) מערכת מיזוג האויר תופעל בכל שעה שהצוות עובד או גר באניה, לפי שיקול דעתו של הקברניט.
(ז) מגורי הצוות יהיו בנויים באופן שניתן יהיה לאווררם גם באמצעים אחרים מלבד האמורים לעיל, וזאת למקרה של תקלה במערכת מיזוג האויר.
(ח) מערכת חימום סבירה תותקן בכל המדורים שאינם קשורים למערכת מיזוג האויר.
(ט) כל כניסות האויר יצויידו במסננים שימנעו כניסת חרקים.
24. תאורה
(א) מגורי הצוות יהיו מוארים כיאות.
(ב) חדרי שינה וחדרי אוכל יהיו מוארים באור טבעי ויהיו מצוידים באור מלאכותי מספיק.
(ג) לענין תקנה זו תיחשב התאורה הטבעית בחדר כמתאימה, אם היא מספקת כדי קריאת עיתון רגיל בכל מקום בחדר, בידי אדם בעל ראיה נורמלית, במשך שעות היום ובמזג אויר בהיר.
(ד) בכל אניה תותקן תאורה חשמלית במגורי הצוות, ובמקרה שאין שני מקורות חשמל עצמאיים לתאורה, תסופק תאורה נוספת באמצעות מנגנון תאורה לזמן חירום.
(ה) בחדרי שינה ובבתי חולים תותקן מנורת קריאה בראש כל מיטה.
(ו) (1) המדורים המפורטים בתוספת הראשונה יוארו בנוסף על האמור בתקנה זו גם בתאורה נאותה, בעוצמה המפורטת בתוספת האמורה לצד כל אחד מהם;
(2) התאורה החשמלית למדורים כאמור תיחשב כנאותה אם בעת מדידתה במישור האופקי, באופן שנקבע בפסקה (3), היא יציבה ונשמרת בעצמת האור שנקבעה ובכפוף לסטיה מותרת של עשרה אחוזים; בעת המדידה יהיו המדורים צבועים בצבע חדש והמנורות תהינה חדשות;
(3) מדידת האור בתוך כל מדור תבוצע כאשר כל גופי התאורה מופעלים במלוא עצמתם המתוכננת וכאשר אין אפשרות לכניסת אור מבחוץ; ניתן לבצע את המדידות כאשר תאורה מקומית מופעלת, למעט תאורה הנובעת ממנורות הקריאה הקבועות בראש המיטה, בתא המכיל יותר ממיטה אחת; לגבי תאורה כללית של מדור, תימדד התאורה במישור האופקי בגובה של 70 סנטימטרים מעל לסיפון או לרצפת המדור; המדידה תיערך בתוך השטח המוגדר באמצעות יצירת קווים החוצים את המרחק בין מנורות התקרה והמחיצות הסמוכות של המדור. לגבי תאורה מקומית של משטח עבודה תימדד התאורה על המשטח.
(ז) מנורה תוצב בראש כל מעבר מדרגות או סולם או כוה או לידם, ובדלת של כל הארונות לבגדי סערה או בגדי עבודה או לידם.
25. מניעת רעש מזיק
לענין מניעה והגנה מרעש מזיק ומדידת מפלסי רעש, יחולו הוראות תקנות הנמלים (מניעת רעש מזיק באניות), התשל"ב-1972.
26. מנהגים לאומיים מיוחדים
באניות שבצוותם משרתים ימאים בעלי הרגלים דתיים חברתיים שונים, רשאי המנהל, ללא אפליה ותוך התחשבות בטובתם של אנשי הצוות, ובהסכמת ארגון בעלי האניות והארגון המוסמך של הימאים, להתיר שינויים בתנאים המפורטים בתקנה 23(א) ו-(ג) לענין שטח רצפה, ובתקנה 39(ב) ו-39 (ו) לענין שירותים סניטריים; המנהל רשאי להתיר שינויים כאמור, בתנאי שלא יפגעו בתנאי המגורים שלהם זכאים הימאים מכוח תקנות אלה; פרטי השינויים כאמור יועברו למנהל הכללי של ארגון העבודה הבינלאומי.
פרק ז': דרישות מיוחדות ופרטים טכניים
27. גבהם של מגורי צוות
(א) הגובה הפנוי של מגורי הצוות, מדוד מעל קצה הרצפה אל תחתית התקרה או אל כל עצם בולט אחר מהתקרה, לא יפחת -
(1) באניות שתפוסתן פחות מ-10,000 טונות - מ-2.08 מטר;
(2) באניות שתפוסתן 10,000 טונות או יותר - מ-2.16 מטר.
(ב) המנהל רשאי להתיר הפחתות מוגבלות בגובה הפנוי בכל מדור או חלק ממנו אם נראה לו סביר לעשות כן, ובתנאי שהפחתה כזאת לא תגרום לצוות אי-נוחות; בשום מקרה לא יפחת הגובה הפנוי מ-1.95 מטר.
28. דלתות
המידות הפנויות המזעריות של דלתות הכניסה לתאים לא יפחתו מ-65 סנטימטרים ברוחב ו-1.90 מטרים בגובה, לא כולל את המשקוף.
29. מדרגות
מדרגות במגורי הצוות תהיינה בנויות במידות אלה:
(1) עומק המדרגה לא יפחת מ-24 ס"מ;
(2) המרחק האנכי ממדרגה למדרגה יהיה בין 18 ל-22 ס"מ; מרחק זה כולל גם את המרחק בין המדרגה הנמוכה ביותר והגבוהה ביותר.
30. גידור ומעקים
(א) מעקים ומאחזים יותקנו במעברים ובמעברי המדרגות בצידם האחד לפחות וגבהם של המעקים לא יפחת מ-78 סנטימטר ולא יעלה על מטר אחד.
(ב) רחבות בראש מדרגות ובמקומות מוגבהים פתוחים בין סיפונים יהיו מגודרות באופן שימנע נפילת אנשים מהן.
פרק ח': חדרי שינה וחדרי מגורים
31. חדרי שינה
לכל אחת מקבוצות הימאים הבאות יותקנו, ככל שהדבר ניתן לביצוע, חדרי שינה נפרדים:
(1) קצינים;
(2) ימאים דירוגיים בכירים;
(3) צוערים;
(4) ימאים דירוגיים ממחלקת סיפון שאינם ימאים דירוגיים בכירים;
(5) ימאים דירוגיים ממחלקת המכונה, שאינם ימאים דירוגיים בכירים;
(6) ימאים דירוגיים ממחלקת המשק, שאינם ימאים דירוגיים בכירים.
(ב) המספר המרבי של אנשי הצוות שיתגוררו בחדר שינה יהיה:
(1) קצינים וימאים דירוגיים בכירים - אחד;
(2) צוערים וחניכים לא יותר משניים;
(3) ימאים דירוגיים אחרים - באניות שתפוסתן 13,000 טונות או יותר - לא יותר מאחד לימאים שתפקידם מדרגת מלח כשיר ומעלה, מסיק ומעלה, טבח שני או מלצר ומעלה;
(4) באניות שתפוסתן מתחת ל-13,000 טונות - לא יותר משניים.
(ג) באניה שתפוסתה 3,000 טונות או יותר, יהיו לקצינים הבכירים בנוסף לחדרי השינה שלהם, חדרי מגורים, אם הדבר ניתן לביצוע.
(ד) חדרי השינה יהיו מתוכננים ומצוידים באופן שתובטח נוחות סבירה לגרים בהם וקלות השמירה על הנקיון.
(ה) אנשי צוות אשר אינם מועסקים במשמרת אחת ישוכנו, ככל שהדבר ניתן לביצוע, בחדרים נפרדים.
(ו) לנשים המועסקות באניה יסודרו חדרי שינה נפרדים מעבר לנדרש בסעיפים הקטנים (א) ו-(ב) במידת הצורך.
32. שטח הרצפה
(א) שטח הרצפה ליחיד, בחדר שינה המיועד לימאים דירוגיים, לא יפחת מ-4.80 מ"ר בתא המיועד לימאי אחד, ומ-3.80 מ"ר בתא המיועד לשניים.
(ב) בחדרי שינה לקצינים שלא מצורף להם חדר מגורים, לא יפחת שטח הרצפה ליחיד מ-6.50 מ"ר באניות שתפוסתן פחותה מ-3,000 טונות, ומ-7.50 מ"ר באניות שתפוסתן 3,000 טונות ומעלה.
(ג) במקרים שבהם גודל האניה, הפעילות שבה היא מועסקת וסידורה הפנימי מאפשרים זאת, יותקן חדר שינה אישי לכל איש צוות בוגר.
(ד) שטח התפוס במיטות, ארונות, שידות ומושבים ייכלל במדידת שטח הרצפה; שטחים קטנים או בעלי צורה חריגה שאינם יכולים לשמש מקום לקביעת רהיטים יוצאו מן המדידה האמורה.
33. מיטות
(א) לרשות אנשי הצוות יעמדו מיטות אישיות לשימושם הבלעדי; המיטות לא יוצמדו זו לצד זו בצורה שהגישה למיטה אחת מתאפשרת רק מעל לאחרת;
(ב) המיטות לא יסודרו בלמעלה משתי קומות; במקרים שבהם מונחות המיטות לאורך דופן האניה, ליד החלון, לא תוצב מיטה מעל למיטה.
(ג) כאשר המיטות מוצבות אחת מאחורי השניה, בטור עורפי, הן יהיו מופרדות למראשותיהן במחיצות העשויות חומר מוצק ויציב.
(ד) בצד כל מיטה יותקנו לוחות מגן למניעת נפילת אדם ממנה;
(ה) (1) גובה מיטה לא יפחת מ-0.30 מטר מרצפת החדר כאשר הוא מדוד מקצהו התחתון של המזרון;
(2) כאשר שתי מיטות בנויות האחת מעל לשניה המרחק בין התקרה לבין תחתית המזרון במיטה העליונה יהיה 0.76 מטר לפחות, ותחתית המזרון במיטה התחתונה תהיה במרחק של 0.91 מטר לפחות מתחתית המזרון שבמיטה העליונה; לענין מדידות אלה, יימדד המרחק אל התקרה או אל הקורה הנמוכה ביותר הבולטת מהתקרה.
(ו) (1) בכפוף לאמור בפסקה (2), לא יפחת גודל המיטות המותקנות לצוות מ-0.80 מטר רוחב ו-1.98 מטר אורך;
(2) גודל המיטות המותקנות באניה שתפוסתה 3,000 טונות ומעלה והמיועדות לקצינים בכירים, יהיה 1.10 מטר לפחות ברוחב ו-1.98 מטר באורך;
(3) המידות תילקחנה בצד הפנימי של לוחות המגן או מעקי המגן כשאורך ורוחב בזווית ישרה;
(4) המיטות ייבנו, ככל שהדבר ניתן לביצוע, באופן שיאפשר הרחבתן לשם אחסון בני משפחה המתלווים לאנשי הצוות.
(ז) המסגרת ולוחות המגן של המיטות יהיו מחומר שאישר המנהל; חומר זה יהיה קשה וחלק שאינו נוטה להחליד או לשמש מחסה לחרקים.
(ח) נבנו המיטות במסגרות העשויות צינורות - יהיו הצינורות חתומים לחלוטין וללא חורים, למניעת גישה של חרקים.
(ט) כל מיטה תצויד במזרון עשוי חומר גמיש מתאים אשר ידחה רטיבות ושלא ישמש מחסה לחרקים; המזרונים יהיו עשויים או עטופים בחומר דוחה אש; בכל מיטה תותקן תחתית מחומר אטים לאבק.
34. רהיטים ומתקנים
חדרי השינה וחדרי המגורים לאנשי הצוות יהיו מצוידים, בנוסף למיטות, בציוד ובמיתקנים המפורטים בתוספת השניה.
פרק ט': חדרי אוכל, מטבחים, חדרי הכנה ומקומות בידור
35. חדרי אוכל וחדרי הכנה
(א) בכל אניה יותקנו חדר אוכל לקצינים ולצוערים וחדר אוכל נפרד לימאים הדירוגיים ולחניכים.
(ב) המנהל רשאי לאשר התקנת חדר אוכל יחיד בהתאם להוראות תקנה 6.
(ג) חדרי אוכל ימוקמו בנפרד מחדרי השינה וקרוב ככל שניתן למטבח.
(ד) המידות והציוד של כל חדר אוכל יותאמו למספר הגדול ביותר של אנשים העשויים להשתמש בו בכל זמן; לחדר תהיה קיבולת ישיבה כוללת השווה לפחות למחצית מספר האנשים שהאניה מורשית להסיע.
(ה) שטח הרצפה של חדר אוכל לא יפחת ממטר מרובע אחד לכל איש בהתאם לקיבולת הישיבה שלפי תקנת משנה (ד).
(ו) בצמוד לכל חדר אוכל יותקן חדר הכנה; המנהל רשאי לאשר התקנת חדר הכנה אחד בלבד לשני חדרי האוכל, אם המיקום נוח לכך.
36. ציוד וריהוט
חדרי אוכל יצויידו בשולחנות ובמושבים מתאימים, קבועים או ניידים; כן יצוידו חדרי האוכל, המטבח וחדרי ההכנה ברהיטים ובציוד כמפורט בתוספת השלישית.
37. מקומות בידור ומתקני בידור
(א) בכל אניה יש לספק מקום, או מקומות, בסיפון הפתוח שאליו תהיה לאנשי הצוות גישה כאשר אינם בתפקיד; מקומות אלה יהיו בשטח מספיק, בהתחשב בגודל האניה והצוות; מקומות הבידור יהיו ממוקמים באופן שהאנשים המשתמשים בהם יהיו מוגנים מרוח, נתזים, גזי פליטה ופליטת איוורור.
(ב) מיתקני הבידור יהיו מרוהטים כראוי, ויותקנו בנפרד לקצינים וימאים דירוגיים; חדרי הבידור שאינם מותקנים בנפרד מחדרי אוכל יותקנו בהתאם לצרכי הבידור המפורטים בתקנות אלה.
(ג) אבזרים לחדרי בידור יכללו לפחות ארון ספרים ואמצעים לקריאה, כתיבה ומשחקי חברה.
(ד) באניה שתפוסתה 3,000 טונות או יותר, יותקן חדר עישון או חדר ספריה שבו ניתן להציג סרטי קולנוע או טלויזיה; מחיצה ניידת תפריד בין חדר זה לחדר אוכל.
(ה) באניה שתפוסתה 8,000 טונות או יותר, יותקן חדר לתחביבים ומשחקים וככל שניתן תותקן בה בריכת שחיה.
(ו) במידת האפשר יותקנו באניה אנטנה מרכזית לרדיו ולטלויזיה עם חיבורים לכל תא ולמקומות הבידור וכן תינתן אפשרות לרכוש משקאות, מזון ומצרכים אחרים.
פרק י': שירותים סניטרים, מיתקני כביסה וחדרי החלפה
38. שירותים סניטרים
(א) בכל אניה יותקנו שירותים סניטריים מספיקים לרבות בתי שימוש, כיורי רתצה ואמבטיות או מקלחות.
(ב) לכל אחת מקבוצות הימאים הבאות יותקנו מקומות רחצה ובתי שימוש נפרדים:
(1) קצינים וצוערים;
(2) ימאים דירוגיים בכירים;
(3) ימאים דירוגיים.
(ג) מקומות הרחצה יהיו ממוקמים קרוב לחדרי השינה של הימאים שלהם נועדו, ובנוסף לכך יהיו מקומות רחצה גם בצמוד לחדר המכונות.
(ד) לנשים שמועסקות באניה יותקנו שירותי סניטציה נפרדים.
39. כיור רחצה, בתי שימוש ואבמטיות
(א) כיור רחצה יותקן -
(1) בכל תא או בחדר מקלחת המיועד לשימוש אדם אחד בלבד.
(2) בכל בית שימוש אשר אינו מחובר ישירות לתא;
(3) במטבח, בתא ארון תרופות ובבית שימוש;
(4) ליד כל חדר אוכל, למעט באותם מקרים שבהם בית שימוש ציבורי ממוקם בקרבת מקום.
(ב) בכל אניה יותקן במקום נוח בית שימוש אחד ומקלחת לכל שישה אנשים או חלק מהם.
(ג) בכל אניה יוצמדו לחדרי שינה של קצינים בכירים חדרי רחצה פרטיים נפרדים מצויידים בבית שימוש ובאמבטיה או במקלחת.
(ד) באניה שתפוסתה 10,000 טונות או יותר יוצמדו לכל שני תאים של קצינים וצוערים חדרי רחצה אישיים כאמור, ובאניה שתפוסתה 15,000 טונות או יותר יוצמדו לכל חדר שינה של קצינים ולכל שני חדרי שינה של צוערים, חדרי רחצה אישיים.
(ה) באניה שתפוסתה 10,000 טונות או יותר יוצמד חדר רחצה פרטי, המחובר לכל שני חדרי שינה של ימאים דירוגיים בכירים.
(ו) באניה שתפוסתה 13,000 טונות או יותר, יוצמד חדר רחצה, המחובר לכל שני תאים, לחדרי השינה של הימאים הדירוגיים.
(ז) באניה שתפוסתה 1,600 טונות או יותר, יותקנו מדורים נפרדים המכילים בית שימוש וכיור רחצה על גשר הפיקוד וליד הכניסה לחרר המכונות, אלא אם כן הותקנו ליד מרכז הבקרה של המכונה.
(ח) כל מדורי בתי השימוש הציבוריים יכילו כיור רחצה ומיתקן למגבות סניטריות.
(ט) שטח תא בית שימוש ציבורי יהיה 1.50 מ"ר לפחות; שטח זה יוגדל במידת הצורך בהתחשב בנוחיות הכניסה לחדר כאשר הדלת נפתחת פנימה.
(י) באניות שבהן מאוכסנים קציני רדיו או מפעילים בקומה נפרדת, יותקנו מיתקנים סניטריים ליד או בצמוד למקום מגוריהם;
(יא) כיורי רחצה ואמבטיות יהיו בגודל מספיק להנחת דעתו של המנהל, ובנויים מחמרים שהוא אישר בעלי שטח פנים חלק בלתי נוטה להיסדק, להתקלף או להחליד.
(יב) כל בתי השימוש יהיו מאווררים לאויר הפתוח, ופתחיהם יותקנו בנפרד מכל חלק אחר של המגורים;
(יג) כל בתי השימוש יהיו מדגם מאושר ומצויידים במיתקן שטיפה של מים, זמין בכל עת ומבוקר באופן עצמאי.
(יד) צינורות לביוב ולשפכים יהיו בעלי מידות נאותות בנויים באופן שתצומצם אפשרות סתימה בהם ואפשר יהיה בנקל לנקותם ולבדקם.
(טו) מיתקנים סניטריים יתאימו לדרישות אלה:
(1) הרצפות תהיינה מחומר בר-קיימא שאישר המנהל, קל לניקוי ובלתי חדיר לרטיבות, ותהיינה מנוקזות בצורה נאותה;
(2) מחיצות תהיינה מפלדה או מחומר אחר שאישר המנהל ותהיינה אטימות למים עד לגובה 23 סנטימטר לפחות מפני הרצפה;
(3) המיתקנים יהיו מוארים, מוסקים ומאווררים במידה מספקת;
(4) במקום שיש יותר מבית שימוש אחד או מקלחת במדור, הם יהיו מחוצצים במידה מספקת כדי להבטיח פרטיות.
(טז) כל תא מקלחת יצוייד במעקה יד, שפה ומיתקן ניקוז; כל אמבטיה או מקלחת יצויידו במכבר או שטיח, ובמחזיק סבון.
(יז) כל בית שימוש יהיה מצוייד במחזיק נייר טואלט, ומעקה יד או מאחז.
40. מתקני כביסה
(א) לאנשי צוות יותקנו מיתקנים לכביסה, ייבוש וגיהוץ בגודל מתאים למספר אנשי הצוות למשך ההפלגה; מיתקנים אלה ימוקמו, ככל האפשר, בסמוך למקום המגורים.
(ב) אלה המיתקנים שיותקנו:
(1) מכונות כביסה;
(2) מכונות ייבוש או חדרי ייבוש מוסקים ומאווררים כראוי;
(3) מגהצים וקרשי גיהוץ.
41. חדרי החלפת בגדים
באניה שתפוסתה 1,600 טונות או יותר אשר אינה מצויידת בחדרי שינה פרטיים וחדרי מקלחת פרטיים או פרטיים למחצה לכל אנשי מחלקת המכונה, יותקנו מדורים להחלפת בגדים שיהיו ממוקמים מחוץ למדור חדר המכונה עם גישה נוחה אליהם, ומצויידים בארונות בגדים אישיים; כן יותקנו בהם מקלחות וכיורי רחצה.
פרק י"א: בית חולים ותא תרופות
42. בית חולים
(א) באניה העוסקת בהפלגה הנמשכת למעלה משלושה ימים יותקן בית חולים נפרד.
(ב) בית החולים יהיה ממוקם בצורה מתאימה כך שהגישה אליו תהיה נוחה והחולים יאוכסנו בנוחיות באופן שניתן יהיה לטפל בהם בכל מזג אויר.
(ג) סידורי הכניסה, מיטות, תאורה, איוורור, חימום ואספקת מים יתוכננו כך שיבטיחו נוחיות ותנאי טיפול נאותים לחולים.
(ד) רוחב הכניסה המזערי של בית חולים יהיה לפחות 0.76 מטר או ככל האפשר קרוב לכך לפי הנסיבות; בית החולים יהיה מסודר כך שאפשר יהיה לשאת לתוכו בקלות אלונקה ולהניחה לצד מיטה פנויה.
(ה) בבית החולים תהיה מיטה אחת לכל 25 אנשים שהאניה מורשית לשאת, אך בכל מקרה לא פחות משתיים.
(ו) היו מיטות בית החולים בנויות בשתי קומות, תיבננה המיטות העליונות באופן שניתן יהיה לפרק אותן במהירות; בכל מקרה תותקן בבית החולים מיטה אחת שלא תהיה מעליה מיטה נוספת ושניתן יהיה לגשת אליה משני צדיה וממרגלותיה.
(ז) בבית חולים קבוע, יהיו ליד כל מיטה, ובהישג יד החולה -
(1) ארון בעל חתך אפקי של 0.10 מ"ר שגובהו 0.60 מטר, שבו משטח עליון ומדף;
(2) בקבוק מים;
(3) כוס.
(ח) בבית חולים יותקנו פריטי הציוד הבאים:
(1) מושב אחד לפחות ליד מיטה;
(2) תא לבגדים, בגובה של 1.80 מטר, ברוחב של 0.65 מטר ובעומק 0.46 מטר, כשכל המידות מדודות מבפנים;
(3) לחצן-פעמון חשמלי או מכשיר טלפון שיהיה בהישג יד מכל מיטה ושיקשר עם גשר הפיקוד;
(4) מנורה ניידת ושקע חשמלי;
(5) סידור לאחסנת מכלי חמצן.
(ט) בית שימוש, אמבטיה וכיור רחצה יותקנו לשימושם הבלעדי של דיירי בית החולים.
(י) בית החולים לא ישמש אלא לצרכים רפואיים.
43. תא תרופות
(א) בכל אניה יותקן תא תרופות בצמוד לבית החולים, ומרוחק מכל מקור חום.
(ב) תא התרופות ייבנה כך שיתאים לאחסון תרופות וציוד רפואי בהתאם לדרישות המדריך הרפואי הבינלאומי לאניות שמפרסם ארגון הבריאות העולמי בג'נבה.
(ג) בתא התרופות יהיו:
(1) דלת חיצונית שבה מותקן מנעול יעיל;
(2) ארון פנימי שבו דלת ומנעול בעל מפתח מיוחד לאחסון תרופות רעילות בלבד;
(3) מדפים בנויים כך שיאפשרו זיהוי התרופות המאוחסנות בהם;
(4) דלפק תרופות או שולחן תרופות בעלי שטח פנים קל לניקוי;
(5) שתי מגירות לפחות, המתאימות לאחסון כלים רפואיים;
(6) אצטבה להחזקת מכשירים למדידת התרופות;
(7) ספר לצוות שבו הוראות הכתובות בשפה מובנת לענין השימוש בתרופות ובציוד הרפואי המסופק לצוות, שאישר אותו המנהל.
(ד) תא התרופות יהיה מואר בנורה חשמלית, בתוכו או בסביבתו, שתאפשר ראייה ברורה של תוכן התא כולו בהעדר אור מכל מקור אחר.
(ה) תא התרופות והמקום שבו הוא מותקן יהיו מאווררים למניעת קלקולן של תרופות.
(ו) בצמוד לתא התרופות תיקבע אלונקה.
פרק י"ב: מחסנים, מי שתיה ושונות
44. אמצעי איחסון
באניה יותקנו אמצעי אחסון לאלה:
(1) מזון יבש;
(2) מזון בקירור;
(3) חמרי ניקוי;
(4) לבנים;
(5) מטען של הצוות.
(ב) ייעשו סידורים להבטיח שמזון ואספקה המסופקים לאניה יוטענו ללא מעבר והפרעה במגורי בצוות ובמידת האפשר האפשר יותקנו מכשירי טעינה מיוחדים לענין זה.
(ג) בקרבת חדרי השינה, אך מחוצה להם, יותקנו מיתקני תליה מאווררים לבגדי סערה.
(ד) באניה שתפוסתה יותר מ-3,000 טונות יוכשרו ויצויידו חדר למחלקת הסיפון וחדר למחלקת המכונה כמשרדים.
(ה) באניות הפוקדות דרך קבע נמלים הנגועים ביתושים ייעשו סידורים להגנת מגורי הצוות מפני חדירתם.
(ו) אניות המפליגות דרך קבע באזורים טרופיים ובמפרץ הפרסי תהיינה מצויידות בסוככים שיותקנו מעל לסיפונים החשופים, מעל למגורי הצוות ומעל לסיפון או סיפוני הבידור.
45. אספקת מי שתיה
(א) בכל אניה תהיה אספקה סדירה של מי שתיה שתהא מספקת ומתאימה לשתיה, לבישול ולרחצה; מים חמים וקרים יסופקו לכל כיורי הרחצה, חדרי הרחצה והמקלחות; כל מקלחת תצוייד בברז מערבל המונע כויות; מים קרים יסופקו לברזים במטבחים ובמזווים, ובאניות שתפוסתן 1,000 טונות או יותר יהיה מיתקן למי שתיה קרים.
(ב) מכלי מי שתיה יהיו -
(1) מוגנים מפני חלודה באופן שלא תושפע איכות המים, ריחם או טעמם;
(2) מופרדים ממכלים אחרים באמצעות קופרדם;
(3) ניתנים לניקוז מושלם בכל עת ואינם בנויים כמכלים שבתחתית הכפולה;
(4) מאווררים במידה מספקת;
(5) מצויידים במיתקן מדידה שיאפשר קריאת התכולה ללא פגיעה באיכות המים.
(ג) (1) צנרת מי שתיה לא תהיה מחוברת למערכות צנרת אחרות, לא תעבור דרך מכלים המכילים נוזלים אחרים ותסומן בסימן מיוחד שקבע המנהל;
(2) ברזים למי רחצה וכן ברזים במטבחים, במזווים, בבתי חולים, ובמחסנים יהיו מחוברים לרשת מי שתיה בלבד;
(3) צינורות איוורור, מילוי ומדידה יתנשאו למרחק מעל הסיפון;
(4) זרנוקים למי שתיה יהיו מסומנים ומצויידים בחיבורים שמתאימים אך ורק למערכת אספקת מי השתיה, וקצותיהם יהיו סגורים במכסים מחוברים בשרשרת.
(ד) מי השתיה יתאימו לתקן ישראלי שקבע מכון התקנים, וייבדקו פעם בשנה, לפחות, בדיקה בקטריולוגית במעבדה שאישר המנהל; התוצאות, ובמידת הצורך, הצעדים שננקטו לשיפורם, יירשמו ביומן הרשמי של האניה.
פרק י"ג: הוראות כלליות
46. עונשין
(א) המנהל רשאי להורות לבעל אניה או קברניטה שלא להשיט אניה מנמל עד שיתמלאו לגביה הוראות תקנות אלה.
(ב) הפרת הוראות תקנות אלה מהווה עבירה, שדינה - מאסר שישה חדשים או קנס.
47. תחילה
תחילתן של תקנות אלה שלושים ימים מיום פרסומן.
תוספת ראשונה
(תקנה 24(ו))
עוצמת האור למדורי האניה
1. תאים - כולל חדרי מיטות וטרקלינים בלוקסים
שולחן כתיבה 400
מיטה ליד הכרית 200
מראת רחצה 200 (300 מ"מ
ממרכז המראה)
כללי 140
משרדים 400
חדר רחצה 100
2. בית חולים
שולחן ניתוח 1000
חדר ניתוח 280
מיטה, ליד הכרית 200
חדר טיפול 200
כללי 100
חדר רחצה 100
ארון תרופות (פנים) 70
3. מקומות ציבוריים וחדרי שירותים
חדרי מרגוע, אוכל ועישון 140
מכבסה, חדרי יבוש וגיהוץ 100
מעלית 100
מדרגות (למעלה ולמטה) 70
מעברים 35
סיפון פתוח ליד מגורים 25
4. שטחי ניווט
חדר אלחוט - שולחן 400
חדר אלחוט - כללי 140
חדר מפות 140
גשר פיקוד 100
5. חדרי מכונות
חדר בקרה 280
שולחן עבודה 200
מכשירי בקרה 140
בית מלאכה - כללי 140
שטחי עבודה 400
מסוכות 70
כללי 70
6. משק
מטבח - שולחן הכנה 400
מאפיה, אטליז 200
מטבח - כללי 140
מחסן יבש, מחסן קירור 100
חדר הדחת כלים 100
תוספת שניה
(תקנה 34)
רהיטים ומיתקנים לחדרי שינה וחדרי מגורים
א. ציוד חדר שינה לימאים דירוגיים
(1) לכל ימאי המתגורר בחדר יהיו:
(א) שתי מגירות בתאי יחיד ומגירה אחת בתאים המיועדים למגורים של יותר מאיש אחד; המגירות יהיו בעלות קיבולת של לפחות 0.06 מ"ק;
(ב) ארון בגדים אחד לפחות בגובה 1.80 מטר וברוחב 0.56 מטר על 0.46 מטר בתאי יחיד, ו-0.56 מטר על 0.36 מטר בתאים אחרים, כל המידות מדודות בפנים. בארון הבגדים - מדף עליון 20 ס"מ מלמעלה, מוט בגדים 0.05 מטר מתחת למדף, ומדף אחד יותקן 20 ס"מ מעל לתחתית עם מגירה מתחתיו;
(ג) לפחות מתלה אחד למעיל, בנוסף לכל וו מעילים המותקן בארון;
(2) שולחן קבוע או מתקפל או שולחן כתיבה;
(3) ספת ישיבה נוחה ומרופדת באורך של 1.70 מטר לפחות;
(4) כסא אחד בתא ליחיד ושני כסאות בתאים אחרים;
(5) אצטבה לספרים;
(6) שטיח צר אשר יונח בצד אחד של כל מיטה או נדבך של מיטות;
(7) מסביב לכל מיטה יותקן וילון, אלא אם כן מתגורר בחדר אדם אחד בלבד;
(8) וילון לכל חלון;
(9) כיור רחצה, אלא אם כן הותקן בחדר מקלחת המיועד לאדם אחד, והצמוד לחדר;
(10) כיור רחצה יצוייד בלוחות מחומר עמיד למים שיותקנו על הקיר מאחורי כיור הרחצה ובצדדים אם כיור הרחצה מותקן בגומחה, אלא אם כן הקירות מוגנים באמצעים מתאימים אחרים; תיבה מתאימה להכיל צרכי רחצה וגילוח תותקן מעל לכיור הרחצה, או לידו בחדר יחיד, ושתי תיבות כאמור בחדרים המיועדים ליותר מאדם אחד; מראה מתאימה תותקן למטרת הגילוח והרחצה.
ב. ציוד נוסף בחדרי שינה לימאים דירוגיים בכירים
(1) לכל אדם המתגורר בחדר תהיינה שתי מגירות בעלות קיבולת של 0.04 מ"ק לכל אחת, במקום האמור בפרט א(1) (א);
(2) במדף מתאים בכל חדר המיועד להחזקת 2 בקבוקים ו-4 כוסות.
ג. ציוד נוסף לחדרי שינה לצוערים
(1) לכל אדם המתגורר בחדר תהיינה שתי מגירות בעלות קיבולת של לפחות 0.04 מ"ק כל אחת, במקום האמור בפרט א(1) (א);
(2) לכל איש המתגורר בחדר יותקן מדף ספרים במקום האצטבה כאמור בפרט א(5).
(3) יותקן שולתן כתיבה עם מגירות, במקום האמור בפרט א(2).
ד. בחדר שינה שבו מתגורר יותר מאיש אחד יצויידו כל מגירה, תא או ארון בגדים במנעול ביטחון (או hasp - וו מהדק עבור מנעול תליה). בכל חדר ליחיד, התא או ארון הבגדים יצויידו במנעול או וו מהדק כאלה.
ה. ציוד חדרי שינה לקצינים
(1) מגירות בקיבולת כוללת של 0.30 מ"ק או קרוב ככל האפשר לפי הנסיבות; שתי מגירות לפחות תותקנה מחוץ לארון בגדים;
(2) ארון בגדים או ארונות בגובה 1.80 מטר לפחות ובעלי חתך אנכי של 4600 ס"מ מרובעים לפחות, כל המידות מדודות בפנים;
(3) לפחות שני ווים למעילים בנוסף לכל וו מעיל המותקן בתוך ארון בגדים;
(4) שולחן כתיבה מצוייד במגירות, בנוסף למגירות שלפי פרט א;
(5) כסא עם משענת לזרועות;
(6) ספה מרופדת במידות 1.80 מטר על 0.65 מטר, לפחות;
(7) מראה בתוך ארון הבגדים;
(8) תיבה מתאימה להכיל צרכי טואלט;
(9) מראה מתאימה לצרכי טואלט;
(10) אצטבה או תיבה מתאימה להחזקת בקבוקים וכוסות;
(11) לוחות התזה המותקנים על הקיר מאחורי כיור הרחצה ובצדדים אם כיור הרחצה מותקן בגומחה, אלא אם כן הקיר מוגן על-ידי אמצעים מתאימים אחרים;
(12) שטיח צר מצמר או חומר דומה אחר;
(13) וילונות לכל חלון;
(14) ארון ספרים בכל חדר שבו מתגורר קצין בכיר;
(15) ארון ספרים או אצטבה לספרים בכל חדר שבו מתגוררים קצינים אחרים.
ו. הציוד הנזכר בפרט ה (4), (5), (6), (14) ו-(15) ניתן להתקינו בטרקלינים המיועדים לשימושם הבלעדי של הקצינים הנוגעים בדבר, במקום בחדרי השינה שלהם, והציוד הנזכר בפרט ה (8), (9), (10) ו-(11) ניתן להתקנה בתא הרחצה המיועד לשימושו הבלעדי של קצין, במקום בחדר השינה של אותו קצין.
ז. בכפוף לאמור לעיל, כל הארונות, ארונות הבגדים, שולחנות, שולחנות כתיבה, החלקים הבלתי מרופדים של כסאות וספות ורהיטים דומים, יהיו עשויים מחומר חלק ואטים שאינו נסדק, מתעקם או מחליד. כל הרהיטים המותקנים בחדרי שינה יהיו עשויים כך שלא יאפשרו מחסה לחרקים.
תוספת שלישית
(תקנה 36)
רהיטים וציוד לחדרי אוכל, מטבח וחדרי הכנה
א. ציוד חדר אוכל
שולחנות אוכל עם מירווח ביניהם של 60 ס"מ לפחות מדודים לאורך שפת השולחן, כל שולחן ברוחב של 60 ס"מ לפחות אם הותקנו מושבים משני צדיו, או 40 ס"מ אם הותקנו מושבים בצדו האחד בלבד; המשטח העליון של השולחנות והמושבים יהיו מחומר עמיד בפני לחות, ללא סדקים וניתן לניקוי בנקל.
ב. ציוד חדר הכנה
כירה, דוד חימום מים עם אספקת מי שתיה, שולחן בישול, תא לכלים ומזון, כיור כפול לרחיצת כלים עם אספקת מים חמים וקרים, מיתקן למגבות סניטריות, חורי ניקוז ברצפה, מכלים ניידים בלתי דליקים לקיבול אשפה.
ג. ציוד נוסף בחדר אוכל או בחדר הכנה
(1) שני מקררים, שימוקמו במקומות נוחים בחדרי ההכנה או חדרי האוכל, בעלי קיבולת מספקת לכל האנשים המשתמשים בכל חדר אוכל;
(2) בחדר ההכנה המשמש שני חדרי אוכל יותקנו שני מקררים האחד לימאים הדירוגיים והשני לקצינים;
(3) מקום איחסון לכלי אוכל יותקן בחדרי האוכל או בחדר ההכנה.
ד. ציוד מטבח
כלי בישול, כיור כפול, כיור רחצה לידיים ומיתקן למגבות סניטריות, ברזי מי שתיה חמים וקרים, ארון לסירים ומחבתות, מכל לקיבול אשפה עם מכסה על ציר העשוי מחומר בלתי דליק וחורי ניקוז ברצפה; סילוק אשפה יעשה, במידת האפשר, באמצעות משרפה ומגלשה קבועה לאשפה, או בשימוש במכלים אטימים.
ה. ארון מיוחד לחמרי ניקוי בצמוד למטבח או לחדר ההכנה.
_________________________________
1 ק"ת תשמ"ג, 1310; תשנ"ט, 442.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ