אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות הסמים המסוכנים (סדרי דין לענין חילוט רכוש), התש"ן-1990

תקנות הסמים המסוכנים (סדרי דין לענין חילוט רכוש), התש"ן-1990

תקנות הסמים המסוכנים (סדרי דין לענין חילוט רכוש), התש"ן-1990 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 36ט לפקודת הסמים המסוכנים (נוסח חדש), התשל"ג-1973 (להלן - הפקודה), ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות
בתקנות אלה -
"טוען לזכות ברכוש" - כמשמעותו בסעיף 36א(ג) לפקודה, אם הוא ידוע;
"משיב" - כמשמעותו בסעיף 36ב(ג) לפקודה;
"פרטי זיהוי של אדם" -
(1) שם פרטי, שם האב ושם משפחה;
(2) מספר זהותו וסוג התעודה שממנה נרשם המספר;
(3) המען, ואם האדם נמצא במשמורת - מקום כליאתו, ולצדם - המיקוד;
"צו חילוט פלילי" - צו חילוט רכוש כמשמעותו בסעיף 36א לפקודה;
"צו חילוט אזרחי" - צו חילוט רכוש כמשמעותו בסעיף 36ב לפקודה;
"תובע" - כמשמעותו בסעיף 12 לחוק סדר הדין הפלילי (נוסח משולב), התשמ"ב-1982 (להלן בתקנות אלה - חוק סדר הדין הפלילי).
2. בקשה לצו חילוט פלילי
(א) בקשה לצו חילוט פלילי תציין את אלה:
(1) פרטי הזיהוי של הרכוש המיועד לחילוט בציון סוגו, כמותו, מיקומו וכל פרט אחר שנדרש לזיהויו, לפי הענין, לרבות פרטי רישום של כל רכוש הטעון רישום בפנקס המתנהל על פי דין;
(2) פרטי הזיהוי של מי שטוען לזכות ברכוש;
(3) לענין חילוט פלילי לפי סעיף 36א(א) לפקודה - העילה שבשלה מבקשים את החילוט;
(4) לענין חילוט פלילי לפי סעיף 36א(ב) לפקודה - העילה שבשלה מתקיימת חזקה כאמור בסעיף 31(6) לפקודה.
(ב) בקשה לתיקון כתב האישום כאמור בסעיף 36א(ה) לפקודה תציין את הפרטים האמורים בתקנת משנה (א).
(ג) הודעה על בקשה למתן צו חילוט פלילי או על תיקון כתב אישום כאמור בתקנת משנה (ב) תומצא בידי התובע לכל מי שטוען לזכות ברכוש; להודעה יצורף כתב האישום או נוסחו המתוקן, לפי הענין; ההודעה תהיה לפי טופס 1 בתוספת.
3. הודעה על החלטת חילוט ומועד להגשת טענות
(א) הורשע הנידון כאמור בסעיף 36א(א) לפקודה או קבע בית המשפט בהכרעת הדין שהנידון הוא סוחר סמים, תומצא הודעה על כך מטעם בית המשפט למי שטוען לזכות ברכוש והוא יוזמן להשמיע את טענותיו במועד ובמקום שנקבעו לבירור הבקשה לחילוט הרכוש; הודעה לפי תקנה זו תהיה לפי טופס 2 או 3 בתוספת, לפי הענין.
(ב) נידון וטוען לזכות ברכוש יגישו לבית המשפט ולתובע, לא יאוחר מעשרה ימים לפני המועד שנקבע לדיון בבקשת החילוט תצהיר ובו יפרטו את טענותיהם לגבי הרכוש; לתצהיר יצורפו כל המסמכים התומכים בטענותיהם, לרבות נסחי רישום, מסמכים המעידים על דרך רכישתו של הרכוש ועל התשלום בעדו, וכן לענין הפרכת החזקה לפי סעיף 31(6)(ב) לפקודה - פרטי הזיהוי של בעל הרכוש.
(ג) ביקשו הנידון או הטוען לזכות ברכוש מבית המשפט לקבוע מועד אחר להשמיע את טענותיהם, ינמקו את בקשתם ויצרפו תצהיר לאימות נימוקיהם; הבקשה תוגש לבית המשפט לא יאוחר מעשרה ימים מהמועד שנקבע לדיון בבקשת החילוט; בית המשפט יחליט בבקשה לפי תקנת משנה זו בטרם הגיע המועד שנקבע לדיון בבקשת החילוט.
(ד) על אף האמור בתקנת משנה (ג), רשאי בית המשפט, מטעמים מיוחדים שירשמו, לקבוע מועד אחר לדיון בבקשת החילוט אף אם הבקשה לשינוי המועד לא הוגשה בהתאם לתקנת משנה (ג).
4. הדיון בבקשה לצו חילוט פלילי
(א) הדיון בבקשה לצו חילוט פלילי יתקיים בטרם יביא התובע ראיות לקביעת העונש כאמור בסעיף 187 לחוק סדר הדין הפלילי.
(ב) בדיון בבקשה, תנמק תחילה התביעה את בקשתה לחילוט הרכוש; אחריה ישמיע הנידון את טענותיו ויביא את ראיותיו ואחריו יעשה כן כל מי שטוען לזכות ברכוש; אחריהם יטען התובע ויביא את ראיותיו לסתור את טענותיהם של הנידון ושל הטוען לזכות ברכוש; ברשות בית המשפט רשאים הנידון והטוען לזכות ברכוש להגיב לטענות התביעה ולעדיה.
(ג) החלטת בית המשפט בבקשה לצו חילוט פלילי תיכלל בגזר הדין, אלא אם כן החליט בית המשפט להעביר את הדיון להליך אזרחי כאמור בסעיף 36א(ד) לפקודה.
5. העברת הדיון להליך אזרחי
(א) קבע בית המשפט שהמשך הדיון בבקשה לצו חילוט לפי תקנה 2 יהיה בהליך אזרחי, תומצא הודעה על כך מטעם בית המשפט לנידון ולטוען לזכות ברכוש אלא אם כן הדבר הודע להם בשעת הדיון; המשך הדיון יהיה בפני אותו שופט או מותב שהרשיע את הנידון, ויראו את כתב האישום כבקשה לצו חילוט אזרחי ואת הנידון וכל אחד מהטוענים לזכות ברכוש - כמשיבים; בית המשפט יהיה רשאי להמשיך לדון בבקשה מן השלב אליו הגיע בהליך הפלילי; הודעה לפי תקנה זו תהיה לפי טופס 4 בתוספת.
(ב) הועבר הדיון בבקשה לצו חילוט פלילי להליך אזרחי, יחולו על המשך הדיון הוראות תקנות אלה המתייחסות לצו חילוט אזרחי, והצו ייחשב כצו חילוט אזרחי לכל ענין, לרבות הערעור עליו וביטולו.
6. הודעה על צו חילוט פלילי
ניתן צו חילוט פלילי, תומצא הודעה על כך מטעם בית המשפט למי שטוען לזכות ברכוש; העתק של פסק הדין שבו ניתן צו החילוט יצורף להודעה; הודעה לפי תקנה זו תהיה לפי טופס 5 בתוספת.
7. דרך המצאת הודעה
הודעה לפי תקנות 2, 3, 5, 6 ו-12 תומצא בדרך שממציאים מסמך לפי סעיף 237 לחוק סדר הדין הפלילי ולמעט הודעה לפי תקנות 5 ו-12 תפורסם בשני עתונים יומיים.
8. בקשה לצו חילוט אזרחי
(א) בקשה לצו חילוט אזרחי תהיה בדרך המרצה ותכלול את הפרטים המפורטים בתקנה 2 בציון הקשר שבין הרכוש לעבירה כאמור בסעיף 36ב(א)(1) עד (3) לפקודה.
(ב) הבקשה תוגש לבית המשפט המחוזי, שבאיזור שיפוטו מצוי אחד מאלה:
(1) מקום מגוריו של המשיב;
(2) המקום שבו מצויים המקרקעין, אם הבקשה מתייחסת גם למקרקעין;
(3) מקום תפיסת הרכוש נושא הבקשה, אם לא נכללים בה מקרקעין.
(ג) באין מקום שיפוט מתאים לפי תקנת משנה (ב) יחול האמור בתקנה 6 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 (להלן בתקנות אלה - תקנות סדר הדין האזרחי).
(ד) היו משיבים אחדים, יכול שתוגש הבקשה לכל בית משפט מחוזי שבו ניתן להגישה נגד אחד המשיבים, אלא אם כן קבע בית המשפט אחרת.
(ה) הבקשה תוגש לבית המשפט בצירוף מספר עותקים מספיק לשם המצאתה למשיבים ותפורסם בשני עתונים יומיים.
9. הודעה על בקשה לצו חילוט בהליך אזרחי
(א) הודעה על בקשה כאמור בתקנה 8 תומצא למשיבים מטעם בית המשפט ותהיה ערוכה לפי טופס 6 בתוספת.
(ב) בית המשפט או רשם שהוא שופט רשאי להתיר המצאת כתב בי-דין או מסמך אל מחוץ לתחום המדינה, ויחולו על המצאתו הוראות סימן ה' לפרק ל"ב בחלק ה' לתקנות סדר הדין האזרחי.
(ג) המשיב בבקשה יגיש תוך חמישה עשר ימים מיום קבלת הודעה לפי תקנה זו תצהיר ובו יפרט את טענותיו; לתצהיר יצורפו כל המסמכים התומכים בטענות המשיב, לרבות נסחי רישום ומסמכים המעידים על דרך רכישתו של הרכוש ועל התשלום בעדו.
10. ביצוע צו חילוט
אין לבצע צו חילוט פלילי או צו חילוט אזרחי אלא לאחר שפסק הדין שבו הוא ניתן היה לחלוט, ואם ניתן על פי בקשה לצו חילוט פלילי - אין לבצעו אלא לאחר שגם פסק הדין בהליך הפלילי הפך לחלוט.
11. ביטול חילוט
(א) בקשה לביטול צו חילוט לפי סעיף 36ד לפקודה תוגש לבית המשפט שציווה על החילוט בשני עותקים; הודעה על הבקשה והעתק ממנה יומצאו מטעם בית המשפט למשיב; הודעה לפי תקנת משנה זו תהיה לפי טופס 7 בתוספת.
(ב) הבקשה תהיה בדרך המרצה, נתמכת בתצהיר המפרט את העובדות בדבר הזכות הנטענת ויצורפו אליו כל המסמכים התומכים בבקשה.
(ג) מדינת ישראל תהיה המשיבה בבקשה לפי תקנה זו.
(ד) ביטל בית המשפט את צו החילוט והרכוש שלגביו הוא בוטל טרם מומש, תימסר הודעה על כך מטעם בית המשפט לאפוטרופוס הכללי והאפוטרופוס הכללי יפעל להחזרת הרכוש למבקש; העתק של החלטת בית המשפט יצורף להודעה; הודעה לפי תקנת משנה זו תהיה לפי טופס 8 בתוספת.
(ה) ציווה בית המשפט על תשלום תמורתו של הרכוש, דמי שימוש ברכוש או פיצויים בגינו, ינהגו בהתאם לתקנות ההוצאה לפועל של פסקי דין נגד המדינה, התשל"ז-1976.
12. ערעור בהליך פלילי
(א) ערעור של המדינה או של הנידון על צו חילוט פלילי או ערעור של המדינה על החלטת בית המשפט שלא לתת צו חילוט פלילי יצויין
במפורש בהודעת הערעור לפי סעיף 198 לחוק סדר הדין הפלילי.
(ב) הודעה על ערעור על צו חילוט פלילי תומצא מטעם בית המשפט למי שטען לזכות ברכוש ויצורף לה העתק של הודעת הערעור.
(ג) טוען לזכות ברכוש שקיבל הודעה כאמור בתקנת משנה (ב) יודיע לבית המשפט, תוך שבעה ימים מיום קבלת ההודעה, אם הגיש ערעור בהליך אזרחי על צו החילוט, כאמור בתקנה 13(1).
(ד) הודעות לפי תקנות משנה (ב) ו-(ג) יהיו לפי טופס 9 בתוספת.
(ה) קיבל בית המשפט הודעה מטעם הטוען לזכות ברכוש כי הגיש ערעור אזרחי, יועבר תיק הערעור האזרחי לידי מותב בית המשפט הדן בערעור הפלילי; הטוען לזכות ברכוש יוזמן מטעם בית המשפט לדיון שבו יתברר הערעור הפלילי לשם שמיעת טענותיו בקשר לרכוש; מותב בית המשפט הדן בערעור הפלילי יחליט גם בערעורו של הטוען לזכות ברכוש; ההזמנה לדיון תהיה לפי טופס 10 בתוספת.
(ו) הודעה על ערעור המדינה על החלטת בית המשפט שלא לתת צו חילוט פלילי תומצא מטעם בית המשפט למי שטען לזכות ברכוש והוא יוזמן מטעם בית המשפט להשמיע את טענותיו בקשר לרכוש; הודעה לפי תקנת משנה זו תהיה לפי טופס 11 בתוספת, ויצורף לה העתק של הודעת הערעור; הזמנה לדיון בערעור תהיה לפי טופס 10 בתוספת.
(ז) בענין שאינו מוסדר בתקנות אלה יחולו על ערעור לפי תקנה זו הוראות פרק ו' לחוק סדר הדין הפלילי; לענין סדר הטענות בערעור יטען מי שטוען לזכות ברכוש אחרי הנידון ובדיון לפי תקנת משנה (ו) אחרי שהתובע והנידון טענו את טענותיהם; העתק מפסק הדין בערעור יימסר גם לטוען לזכות ברכוש.
13. ערעור בהליך אזרחי
הוראות חלק ד' לתקנות סדר הדין האזרחי, בשינויים המחוייבים, יחולו על אלה:
(1) ערעור על צו חילוט פלילי של הטוען לזכות ברכוש;
(2) ערעור על צו חילוט אזרחי או על החלטת בית המשפט לפי סעיף 36ד לפקודה.

14. נוכחות הטוען לזכות ברכוש בערעור
הוזמן הטוען לזכות ברכוש לדיון בערעור כאמור בתקנה 12(ה) או (ו) ולא התייצב, רשאי בית המשפט לדון בערעור ולהחליט בו גם בהעדרו.
15. חילוט רכוש אחר
(א) בקשת הנידון לפי סעיף 36ז לפקודה תוגש בכתב לבית המשפט ולתובע ותכלול פרטי הזיהוי של הרכוש שלגביו ניתן צו החילוט ושל הרכוש המחליף, בציון ערכם לפי הערכת שמאי ממשלתי; הבקשה תוגש לבית המשפט ולתובע לא יאוחר משבעה ימים לפני מועד הדיון בה, תהיה נתמכת בתצהיר ויצורפו אליה כל המסמכים התומכים בבקשה; בקשה לפי תקנה זו תידון בעת הדיון בבקשת החילוט או במעמד השמעת החלטת בית המשפט על החילוט, אלא אם כן קבע בית המשפט מועד אחר.
(ב) נתגלתה קיום אחת העילות המנויות בסעיף 36ז לפקודה, רשאי פרקליט מחוז לבקש, בכתב, מבית משפט שהחליט על החילוט, לחלט רכוש אחר של מי שלגבי רכושו ניתן הצו; בקשה לפי תקנת משנה זו תהיה בדרך המרצה ותציין את העילה שבשלה מבקשים לשנות את הצו, בציון פרטי הזיהוי של הרכוש שלגביו ניתן צו החילוט והרכוש המחליף אם הוא ידוע, לרבות ערכו לפי הערכתו של שמאי ממשלתי; הבקשה תהיה נתמכת בתצהיר ויצורפו אליה כל המסמכים התומכים בבקשה.
(ג) החליט בית המשפט לחלט רכוש אחר במקום או בנוסף לרכוש שלגביו ניתן צו החילוט המקורי, תימסר הודעה על כך מטעם בית המשפט לאפוטרופוס הכללי במשרדו שבמחוז שבו ניתן הצו; הודעה לפי תקנה זו תהיה לפי טופס 12 בתוספת.
16. החלת תקנות סדר הדין האזרחי
תקנות סדר הדין האזרחי יחולו, בשינויים המחוייבים, בכל ענין הנוגע לצו חילוט אזרחי או לביטול צו חילוט פלילי או אזרחי, שאינו מוסדר בתקנות אלה.
17. הודעה לאפוטרופוס הכללי
ניתן צו חילוט פלילי או אזרחי תימסר הודעה על כך מטעם בית המשפט למשרד האפוטרופוס הכללי במחוז שבו ניתן הצו אחרי שהצו הפך לחלוט; הודעה לפי תקנה זו תהיה לפי טופס 13 בתוספת.
18. הפקדת קנסות בקרן
מנהל בית המשפט או מי שהוא הסמיך לכך, יפקיד כל קנס שהוטל לפי הפקודה ושולם, בחשבון הקרן שהוקמה לפי סעיף 36ח(א) לפקודה וימסור הודעה על ההפקדה האמורה לאפוטרופוס הכללי בירושלים; הודעה לפי תקנה זו תהיה לפי טופס 14 בתוספת.
תוספת
טופס 1
(תקנה 2(ג))
הודעה על בקשה לחילוט רכוש בהליך פלילי
(סעיף 36א(ו) לפקודת הסמים (נוסח חדש), התשל"ג-1973)
בבית המשפט המחוזי
ב
תיק פלילי מס'
מדינת ישראל נגד
אל:
פרטי הזיהוי של הטוען לזכות ברכוש
1. דע כי ביום הוגש/תוקן* כתב אישום, שהעתק ממנו מצ"ב, הכולל בקשה לחילוט הרכוש במקרה שבית המשפט ירשיע את הנאשם ויכריז עליו כעל סוחר סמים.
2. אם ברצונך להשמיע טענות בקשר לרכוש האמור עליך למסור הודעה על גבי טופס "הודעה של הטוען לזכות ברכוש" המצורף ולפי פרטיו.

תאריך חתימת התובע
* מחק את המיותר.
תיק פלילי מס'
הודעה של טוען לזכות ברכוש
אל: בית המשפט ב
אני
פרטי הזיהוי של הטוען לזכות ברכוש
ביום קיבלתי הודעה שכתב האישום בתיק פלילי מס' מדינת ישראל נ' כולל בקשה לחילוט רכוש.
מאחר שברצוני לטעון טענות לגבי
(לציין את הרכוש שלגביו מתייחסות הטענות)
אני מבקש מבית משפט זה להזמינני בבוא העת לדיון לברור הזכויות ברכוש.

תאריך חתימה
טופס 2
(תקנה 3(א))
הודעה על הרשעה בעבירה של עסקת סמים
(תקנה 3 לתקנות הסמים המסוכנים (סדרי דין לענין חילוט רכוש), התש"ן-1990)
בבית המשפט
ב
תיק פלילי מס'

אל:
פרטי הזיהוי של הטוען לזכות ברכוש
1. דע לך שביום הרשיע בית משפט זה את הנאשם בתיק פלילי מס'
מדינת ישראל נ' בעבירה של עסקת סמים.
בהתאם לאמור בסעיף 36א(א) לפקודת הסמים המסוכנים (נוסח חדש), התשל"ג-1973, יצווה בית המשפט בגזר הדין על חילוט הרכוש המפורט להלן.
2. פרטי הרכוש שלגביו יינתן צו החילוט הפלילי:
(א)
(ב)
(ג)
3. אם ברצונך להשמיע טענות בקשר לרכוש העומד לחילוט, עליך להגיש לבית המשפט ולתובע תצהיר בו תפרט את טענותיך ולצרף לתצהיר כל המסמכים התומכים בטענותיך (נוסח רישום, מסמכים המעידים על דרך רכישתו של הרכוש ועל התשלום בעדו, ועוד).
4. עליך להגיש את התצהיר על כל צירופיו עשרה ימים לפחות לפני המועד שנקבע לדיון בבקשה לחילוט.
5. הדיון יתקיים בבית משפט זה בפני השופט ביום בשעה
6. אם נבצר ממך להופיע בבית המשפט בתאריך האמור לעיל, עליך לפנות לבית המשפט בטופס "בקשה לשינוי מועד לדיון בחילוט רכוש בהליך פלילי" המצורף ולפי פרטיו. עליך להגיש את הבקשה האמורה לא יאוחר מעשרה ימים לפני המועד שנקבע בהזמנה זו. עליך לנמק את הטעמים לבקשתך ולאמת בתצהיר את נכונות נימוקיך.
7. דע לך שאם לא תופיע לדיון בתאריך האמור, או בכל תאריך אחר שיקבע בית המשפט, רשאי בית המשפט להחליט על חילוט הרכוש בהעדרך.

תאריך (חתימת מזכיר ראשי או סגן מזכיר ראשי
של בית המשפט)
בקשה לשינוי מועד לדיון בחילוט רכוש של סוחר סמים
אל: בית המשפט ב
אני
פרטי הזיהוי של המבקש
הוזמנתי להופיע בבית משפט זה ביום בשעה בדיון בקשר לחילוט רכוש בתיק פלילי מס' מדינת ישראל נ' כדי להשמיע את טענותי בקשר לרכוש.
אני מבקש מבית משפט נכבד זה לקבוע מועד אחר לדיון האמור מפני שנבצר ממני להופיע בתאריך האמור בגלל
(פרט את נימוקיך לבקשה)
מצורף בזה תצהיר בחתימתי. לאימות העובדות
(פרט את העובדות)
שבידיעתו של מצורף תצהיר בחתימתו.
(פרטי הזיהוי של מצהיר אחר)

תאריך חתימה
טופס 3
(תקנה 3(א))
הודעה על קביעת בית משפט שהנידון סוחר סמים
והזמנה לדיון בקשר לחילוט רכושו
(תקנה 3 לתקנות הסמים המסוכנים (סדרי דין לענין חילוט רכוש), התש"ן-1990)
בבית המשפט המחוזי
ב
תיק פלילי:
אל:
(פרטי הזיהוי של הטוען לזכות ברכוש)
1. דע לך שביום הרשיע בית משפט זה את הנאשם בתיק פלילי מס' מדינת ישראל נ' וקבע שהוא סוחר סמים. בהתאם לאמור בסעיף 36א(ב) לפקודת הסמים המסוכנים (נוסח חדש), התשל"ג-1973, יצווה בית המשפט בגזר הדין על חילוט רכושו של הנידון.
2. אם ברצונך להשמיע טענות בקשר לרכוש העומד לחילוט עליך להגיש לבית המשפט ולתובע תצהיר בו תפרט את טענותיך ולצרף לתצהיר כל המסמכים התומכים בטענותיך (נסח רישום, מסמכים המעידים על דרך רכישתו של הרכוש ועל התשלום בעדו, ועוד).
3. עליך להגיש את התצהיר על כל צירופיו עשרה ימים לפחות לפני המועד שנקבע לדיון בבקשה לחילוט הרכוש.
4. הדיון יתקיים בבית משפט זה בפני השופט ביום בשעה
5. אם נבצר ממך להופיע בבית המשפט בתאריך האמור לעיל, עליך לפנות לבית המשפט בטופס "בקשה לשינוי מועד לדיון בחילוט רכוש של סוחר סמים" המצורף ולפי פרטיו. עליך להגיש את הבקשה האמורה לא יאוחר מעשרה ימים לפני המועד שנקבע בהזמנה זו. עליך לנמק את הטעמים לבקשתך ולאמת בתצהיר את נכונות נימוקיך.
6. דע לך שאם לא תופיע לדיון בתאריך האמור, או בכל תאריך אחר שיקבע בית המשפט, רשאי בית המשפט להחליט על חילוט הרכוש בהעדרך.

תאריך (חתימת מזכיר ראשי או סגן מזכיר ראשי
של בית המשפט)
בקשה לשינוי מועד לדיון בחילוט רכוש של סוחר סמים
אל: בית המשפט ב
אני
פרטי הזיהוי של המבקש
הוזמנתי להופיע בבית משפט זה ביום בשעה בדיון בקשר לחילוט רכוש בתיק פלילי מס' מדינת ישראל נ' כדי להשמיע את טענותי בקשר לרכוש.
אני מבקש מבית משפט נכבד זה לקבוע מועד אחר לדיון האמור מפני שנבצר ממני להופיע בתאריך האמור בגלל
(פרט את נימוקיך לבקשה)
מצורף בזה תצהיר בחתימתי. לאימות העובדות
(פרט את העובדות)
שבידיעתו של מצורף תצהיר בחתימתו.
(פרטי הזיהוי של מצהיר אחר)

תאריך חתימה
טופס 4
(תקנה 5(א))
הודעה על העברת דיון בבקשת חילוט מהליך פלילי להליך אזרחי
(סעיף 36א(ד) לפקודת הסמים (נוסח חדש), התשל"ג-1973)
בבית המשפט המחוזי
ב
תיק פלילי:
מדינת ישראל נגד
אל:
(פרטי הזיהוי של הנידון הטוען לזכות ברכוש *)
דע שביום החליט בית משפט זה להמשיך לדון בבקשה לחילוט רכוש שהוגשה בכתב האישום בתיק פלילי הנ"ל, בהליך אזרחי; בהתאם לתקנה 5 לתקנות הסמים המסוכנים (סדרי דין לענין חילוט רכוש), התש"ן-1990, יהיה לך בהליך האמור מעמד של משיב.


תאריך (חתימת מזכיר ראשי או סגן מזכיר ראשי
של בית המשפט)
* מחק את המיותר.
טופס 5
(תקנה 6)
הודעה על צו חילוט רכוש בהליך פלילי
(תקנה 6 לתקנות הסמים המסוכנים (סדרי דין לענין חילוט רכוש), התש"ן-1990
בבית המשפט המחוזי
ב
תיק פלילי מס':

מדינת ישראל נגד
אל:
(פרטי הזיהוי של הטוען לזכות ברכוש)

1. דע לך שביום ניתן צו חילוט רכוש בתיק פלילי מס' מדינת ישראל נ' העתק של גזר הדין בו ניתן הצו מצורף בזה.
2. אם ברצונך להגיש ערעור על צו החילוט האמור, עליך להגישו תוך ארבעים וחמישה ימים מיום מתן החלטת בית המשפט ולפעול בהתאם לאמור בתקנה 13 לתקנות הסמים המסוכנים (סדרי דין לענין חילוט רכוש), התש"ן-1990.

תאריך (חתימת רשם בית המשפט)
טופס 6
(תקנה 9(א))
הודעה על בקשה לחילוט רכוש בהליך אזרחי
(סעיף 36ב לפקודת הסמים (נוסח חדש), התשל"ג-1973)
בבית המשפט המחוזי
ב
בקשות שונות מס':

מדינת ישראל נגד
אל:
(פרטי הזיהוי של הטוען לזכות ברכוש)

דע כי ביום בשעה או בסמוך לכך, יתבקש בית המשפט מטעם המבקשת לתת צו לחילוט לאוצר המדינה, של הרכוש המפורט בבקשת המדינה, שהעתק ממנה מצורף בזה.
אם הינך רוצה להגיש תצהיר בו תפרט את תשובתך לבקשה, עליך להגישו לבית המשפט, ולמסור עותק ממנו למבקשת, תוך חמישה עשר ימים מיום קבלת הודעה זו. לתצהיר יש לצרף כל המסמכים התומכים בטענותיך לרבות נסחי רישום ומסמכים המעידים על דרך רכישתו של הרכוש ועל התשלום בעדו.
אם ברצונך להופיע לבירור הבקשה, ואינך יכול להופיע במועד שנקבע לעיל, עליך להודיע על כך מיד לבית המשפט ולא יאוחר מעשרה ימים לפני המועד האמור ולבקש מבית המשפט לקבוע מועד אחר.
עליך לצרף לבקשה לדחיית המועד תצהיר לאימות הסיבות לכך.

תאריך (חתימת מזכיר של בית המשפט)
טופס 7
(תקנה 11(א))
הודעה על בקשה לביטול צו חילוט
(סעיף 36ד לפקודת הסמים (נוסח חדש), התשל"ג-1973)
בבית המשפט העליון/המחוזי *
ב

בקשות שונות מס':

נגד מדינת ישראל
אל: פרקליט מחוז
דע כי ביום בשעה או בסמוך לכך, יתבקש בית המשפט זה מטעם המבקש לבטל צו חילוט רכוש כמפורט בבקשה שהעתק ממנה מצורף בזה.
אם הינך רוצה להגיש תצהיר בתשובה לבקשה, עליך להגישו לבית המשפט, ולמסור עותק ממנו למבקש, לפחות עשרה ימים לפני הדיון בבקשה.
אם ברצונך להופיע לבירור הבקשה, ואינך יכול להופיע במועד שנקבע לעיל, עליך להודיע על כך מיד לבית המשפט ולא יאוחר מעשרה ימים לפני המועד האמור ולבקש מבית המשפט לקבוע מועד אחר.
עליך לצרף לבקשה לדחיית המועד תצהיר לאימות הסיבות לכך.


תאריך (חתימת מזכיר של בית המשפט)
* מחק את המיותר.
טופס 8
(תקנה 11(ד))
הודעה לאפוטרופוס הכללי על ביטול צו לחילוט רכוש
(תקנה 11(ד) לתקנות הסמים המסוכנים (סדרי דין לענין חילוט רכוש), התש"ן-1990)
בבית המשפט העליון/המחוזי *
ב

בקשות שונות מס':

נגד מדינת ישראל
אל: האפוטרופוס הכללי, במשרדו שבמחוז **
1. דע לך שביום החליט בית משפט זה לבטל צו חילוט רכוש שניתן בתיק פלילי/בערעור פלילי/ בבקשות שונות* מס' מדינת ישראל נ'
מצורף בזה העתק מהחלטת בית המשפט לבטל את צו החילוט האמור.
2. בהסתמך על החלטת בית המשפט, הנך מתבקש להחזיר ל-
(פרטי הזיהוי של הטוען לזכות הרכוש שלטובתו ניתנה ההחלטה)
את הרכוש המפורט בהחלטה ולבצע כל הפעולות המשפטיות והאחרות הנדרשות לכך.
3. העתק של החלטת בית המשפט מצ"ב.

תאריך (חתימת רשם בית המשפט)

* מחק את המיותר.
** ציין את שם המחוז בו ניתן הצו לחילוט הרכוש.
טופס 9(ד)
(תקנה 12)
הודעה לטוען לזכות ברכוש על הגשת ערעור פלילי על צו חילוט פלילי
(תקנה 12(ב) לתקנות הסמים המסוכנים (סדרי דין לענין חילוט רכוש),
התש"ן-1990)
בבית משפט העליון
בירושלים
ערעור פלילי מס':

נ'
המערער המשיב
הודעה
אל:
פרטי זיהוי של הטוען לזכות ברכוש
1. דע לך שביום הוגש ערעור פלילי מס' שהעתק ממנו מצ"ב.
הערעור הפלילי הנ"ל כולל ערעור על צו חילוט פלילי שניתן בתיק פלילי מס' מדינת ישראל נ' ; עליך להודיע לבית המשפט, לפי הטופס המצ"ב, ותוך שבעה ימים מיום קבלת הודעה זו, אם הגשת ערעור אזרחי בקשר לצו החילוט האמור.
2. אם ברצונך להשמיע טענות בקשר לרכוש האמור עליך למסור הודעה על גבי טופס "הודעה לבית המשפט של הטוען לזכות ברכוש על הגשת ערעור אזרחי בקשר לצו חילוט רכוש פלילי" ולפי פרטיו, תוך שבעה ימים מיום קבלת הודעה זו.

תאריך (חתימת מזכיר של בית המשפט)
הודעה לבית המשפט של הטוען לזכות ברכוש על הגשת ערעור
בהליך אזרחי בקשר לצו חילוט רכוש פלילי
(תקנה 12(ג) לתקנות הסמים המסוכנים (סדרי דין לענין חילוט רכוש), התש"ן -1990)
ערעור פלילי מס':
אל: בית המשפט העליון בירושלים
אני
פרטי זיהוי של מוסר ההודעה
מודיע בזה לבית המשפט הנכבד שביום הגשתי ערעור אזרחי מס' נ' מדינת ישראל בפני בית משפט זה בקשר לצו חילוט רכוש פלילי שניתן בבית המשפט המחוזי ב- בתיק פלילי מס' מדינת ישראל נ'

תאריך חתימת הטוען לזכות ברכוש - המערער
בתיק האזרחי
טופס 10
(תקנה 12(ה) ו-(ו))
הזמנה לדיון בערעור פלילי על צו חילוט רכוש
(תקנה 12(ה) ו-(ו) לתקנות הסמים המסוכנים (סדרי דין לענין חילוט רכוש), התש"ן-1990)

ערעור פלילי מס':
בבית המשפט העליון
בירושלים
נ'
המערער המשיב
אל:
פרטי זיהוי של הטוען לזכות ברכוש
1. עליך להתייצב בבית משפט הנ"ל לפני המותב ביום בשעה לבירור הערעור על צו חילוט הרכוש שניתן בתיק פלילי מס'
מדינת ישראל נ' /ערעור המדינה על החלטת בית המשפט שלא לתת צו חילוט בתיק פלילי מס' מדינת ישראל נ' *
2. באותו דיון תוכל להשמיע את טענותיך בקשר לרכוש האמור.
3. דע כי אם לא תופיע בתאריך האמור, רשאי בית המשפט להחליט בערעורך/בערעור המדינה* אף בהעדרך.

תאריך חתימת מזכיר ראשי או סגן מזכיר ראשי
של בית המשפט

* למלא לפי הענין.
טופס 11
(תקנה 12(ו))
הודעה על ערעור המדינה על החלטת בית המשפט שלא לתת צו חילוט
(תקנה 12(ו) לתקנות הסמים המסוכנים (סדרי דין לענין חילוט רכוש),
התש"ן-1990)

ערעור פלילי מס':
בבית המשפט העליון בירושלים
מדינת ישראל נגד
אל:
(פרטי הזיהוי של הטוען לזכות ברכוש)

דע לך שביום הוגש ערעור פלילי מס' שהעתק ממנו מצ"ב.
הערעור הפלילי הנ"ל כולל ערעור תובע על החלטת בית המשפט שלא לתת צו חילוט רכוש פלילי.
הזמנה לדיון בערעור תישלח אליך בבוא המועד.

תאריך חתימת מזכיר בית המשפט

טופס 12
(תקנה 15(ג))
הודעה לאפוטרופוס הכללי על חילוט רכוש אחר
(תקנה 15(ג) לתקנות הסמים המסוכנים (סדרי דין לענין חילוט רכוש),
התש"ן-1990)
בבית המשפט המחוזי/העליון*
ב-
בקשות שונות מס'
מדינת ישראל נ'
אל: האפוטרופוס הכללי במשרדו שבמחוז
1. דע לך שביום החליט בית משפט זה על חילוט רכוש אחר במקום הרכוש שחולט בצו חילוט פלילי/אזרחי* שניתן בתיק פלילי/בערעור פלילי/בבקשות שונות/בערעור אזרחי* מס' נ'
2. העתק של החלטת בית המשפט מצורפת בזה.
3. בהסתמך על החלטת בית המשפט, הנך מתבקש להחזיר
ל-
פרטי הזיהוי של הנידון/הטוען לזכות ברכוש*
את הרכוש המפורט להלן והמתואר "רכוש שחולט" ובמקומו הנך מתבקש לתפוס את הרכוש המתואר "רכוש מחליף" ולהפקידו בקרן שבניהולך לפי סעיף 36ח(א) לפקודת הסמים המסוכנים (נוסח חדש), התשל"ג-1973.
4. אלה פרטי הרכוש שחולט:
(א) פרטי הזיהוי של הרכוש:
(ב) מיקום הרכוש:
5. אלה פרטי הזיהוי של הרכוש המחליף:
(א) פרטי הזיהוי של הרכוש:
(ב) פרטי הזיהוי של בעל הרכוש:
(ג) פרטי הזיהוי של מחזיק הרכוש:
(ד) מיקום הרכוש:
(ה) השימוש הנוכחי ברכוש:
(ו) שונות:

תאריך חתימת רשם בית המשפט
* מחק את המיותר.
טופס 13
(תקנה 17)
הודעה לאפוטרופוס הכללי על צו לחילוט רכוש בהליך פלילי/אזרחי *
(סעיף 36ח(א) לפקודת הסמים המסוכנים (נוסח חדש), התשל"ג-1973)
בבית המשפט המחוזי/העליון*
ב-
תיק פלילי/ערעור פלילי/בקשות
שונות* מס'
אל: האפוטרופוס הכללי, במשרדו שבמחוז **
1. דע לך שביום ניתן צו חילוט רכוש בתיק פלילי/בערעור פלילי/ בקשות שונות/בערעור אזרחי* מס' מדינת ישראל נ' שהעתק ממנו מצורף, וביום הפך הצו לחלוט.
2. אלה פרטי הרכוש שלגביו ניתן הצו:
פרטי הזיהוי של הרכוש
פרטי הזיהוי של בעל הרכוש
פרטי הזיהוי של המחזיק ברכוש
מיקום הרכוש
השימוש הנוכחי ברכוש

שונות


(1) (2) (3)
3. בהתאם לאמור בסעיף 36ח(א) לפקודת הסמים המסוכנים (נוסח חדש), התשל"ג-1973, ובהסתמך על החלטת בית המשפט האמורה, הנך מתבקש לתפוס את הרכוש המתואר לעיל ולהפקידו בקרן שבניהולך לפי הסעיף האמור.

תאריך חתימת רשם בית המשפט
* מחק את המיותר.
** ציין שם המחוז בו ניתן הצו לחילוט הרכוש.
טופס 14
(תקנה 18)
הודעה לאפוטרופוס הכללי על הפקדת קנס לזכות הקרן לפי סעיף 36ח(א) לפקודת הסמים המסוכנים (נוסח חדש), התשל"ג-1973
(תקנה 18 לתקנות הסמים המסוכנים (סדרי דין לענין חילוט רכוש),
התש"ן-1990)
אל: האפוטרופוס הכללי בירושלים
1. דע לך שביום ובהתאם לסעיף 36י לפקודת הסמים המסוכנים (נוסח חדש), התשל"ג-1973, הופקד לזכות הקרן הנ"ל סך שקלים חדשים בשל קנס שהטיל בית המשפט המחוזי/העליון* ב בתיק פלילי/בערעור פלילי* מס מדינת ישראל נ'
וששולם בידי
פרטי הזיהוי של משלם הקנס
2. העתק מטופס ההפקדה מצורף בזה.

תאריך חתימת מנהל בתי המשפט או מי
שהוא הסמיך לעניין זה
* מחק את המיותר.
_________________________________
1 ק"ת תש"ן, 798.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ