אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות הסכמים לנשיאת עוברים (אישור הסכם ומעמד היילוד) (הודעות, בקשות וצווים), התשנ"ח-1998

תקנות הסכמים לנשיאת עוברים (אישור הסכם ומעמד היילוד) (הודעות, בקשות וצווים), התשנ"ח-1998

תקנות הסכמים לנשיאת עוברים (אישור הסכם ומעמד היילוד) (הודעות, בקשות וצווים), התשנ"ח-1998 1
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 9(א) ו-20 (ב) לחוק הסכמים לנשיאת עוברים (אישור הסכם ומעמד היילוד), התשנ"ו-1996 (להלן - החוק), ולאחר התייעצות עם שר המשפטים, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות
בתקנות אלה -
"אם נושאת", "בית משפט", "הורים מיועדים", "הסכם לנשיאת עוברים", "פקיד סעד" ו"פקיד סעד ראשי" - כהגדרתם בחוק;
"ועדת אישורים" - כמשמעותה בסעיף 3 לחוק.
2. הודעת הורים מיועדים
(א) הודעת הורים מיועדים לפקיד סעד ראשי תוגש לפי טופס 1 שבתוספת.
(ב) להודעה כאמור יצורף כתב ויתור על סודיות כל המסמכים והמידע שבידי ועדת האישורים לרבות החלטות הועדה.
3. הודעת אם נושאת
(א) הודעת אם נושאת לפקיד סעד ראשי תוגש לפי טופס 2 שבתוספת.
(ב) להודעה כאמור יצורפו אישור רפואי על מהלך ההריון הכולל תאריך לידה משוער וכתב ויתור על סודיות המסמכים והמידע שבידי ועדת האישורים והמידע הרפואי מבית החולים.
4. פגישות עם פקיד הסעד
פקיד סעד שקבע פקיד סעד ראשי יערוך פגישת היכרות עם כל הצדדים להסכם לפני תאריך הלידה המשוער.
5. הודעה על לידת הילד
ההורים המיועדים והאם הנושאת יודיעו לפקיד סעד ראשי על לידת הילד בטלפון ובכתב, באמצעות פקסמילה, מיד עם הלידה ולא יאוחר מעשרים וארבע שעות לאחר מכן.
6. מינוי אפוטרופוס לילד
(א) פקיד סעד ראשי ימנה, עם קבלת ההודעות לפי תקנות 2(א) ו-3 (א) פקיד סעד שיהיה אפוטרופוס לילד (להלן - האפוטרופוס). המינוי ייעשה לפי טופס 3 שבתוספת.
(ב) המינוי ייכנס לתוקף מיד עם לידתו של הילד.
(ג) פקיד הסעד הראשי רשאי לחזור ולמנות אפוטרופוס במקום האפוטרופוס שמונה לכתחילה.
7. קבלת מידע מבית החולים
(א) האפוטרופוס יפנה לבית החולים, סמוך להודעה על הלידה, לקבלת מידע על מהלך הלידה, לרבות מצב בריאותו של הילד, מצב בריאותה של האם הנושאת לאחר הלידה, וכן על התאריך המשוער של שחרור הילד והאם הנושאת מבית החולים.
(ב) בית החולים ימסור את המידע כאמור בתקנת משנה (א), ככל האפשר סמוך ללידה ולא יאוחר מ-24 שעות לפני מועד שחרור הילד או האם הנושאת, לפי המוקדם.
8. מסירת הילד
(א) מסירת הילד לפי סעיף 10(ג) לחוק תיעשה בבית החולים בסמוך לאחר הלידה ולפני שחרור האם הנושאת מבית החולים, בנוכחות האפוטרופוס.
(ב) ההורים המיועדים יאשרו לפקיד סעד ראשי בכתב, בפני האפוטרופוס, לפי טופס 4 שבתוספת, כי הילד נמסר להם, כי האפוטרופוס יידע אותם בדבר החובה שבחוק להגיש בקשה לבית המשפט למתן צו הורות בתוך שבעה ימים מיום לידת הילד, וכי הודיע להם שהוא האפוטרופוס שהתמנה לילד עד למתן צו הורות.
9. בקשה למתן הוראות
(א) נוצרו נסיבות שלדעת האפוטרופוס אינן מאפשרות את מסירת הילד להורים המיועדים, יפנה, באישור פקיד סעד ראשי, לבית המשפט בבקשה למתן הוראות, בהקדם האפשרי ולא יאוחר משבעה ימים מיום הלידה.
(ב) עד למתן החלטה אחרת של בית המשפט יהיה האפוטרופוס רשאי לקבוע את מקום הימצאו של הילד.
(ג) ההורים המיועדים יהיו משיבים לבקשה; לבקשת האפוטרופוס רשאי בית המשפט להזמין גם את האם הנושאת לדיון.
10. בית המשפט המוסמך
כל בקשה לפי חוק זה תוגש בבית המשפט שבאזור שיפוטו מתגוררים ההורים המיועדים.
11. בקשה למתן צו הורות
(א) בקשת הורים מיועדים למתן צו הורות תוגש לבית משפט בשני עותקים לפי טופס 5 שבתוספת כשהיא חתומה בידי המבקשים ומאומתת בתצהיר; עותק ממנה יומצא בידי ההורים המיועדים, ביום הגשתה, לפקיד הסעד הראשי.
(ב) פקיד סעד ראשי יהיה המשיב בבקשה.
(ג) בית המשפט ימציא עותק של הבקשה לבא-כוח היועץ המשפטי לממשלה.
12. בקשה בידי האפוטרופוס
(א) לא הגישו ההורים המיועדים לבית המשפט בקשה למתן צו הורות בתוך המועד שנקבע, תוגש בקשה כאמור בצירוף תסקיר, בידי האפוטרופוס, באמצעות בא-כוח היועץ המשפטי לממשלה, בהקדם האפשרי ולא יאוחר מ-21 ימים מיום לידת הילד.
(ב) ההורים המיועדים יהיו משיבים בבקשה.
13. בקשת אם נושאת
(א) בקשת אם נושאת לחזור בה מהסכם לנשיאת עוברים ולהחזיק בילד תוגש לבית משפט בשני עותקים.
(ב) המשיבים בבקשה יהיו ההורים המיועדים ופקיד סעד ראשי; עותקי הבקשה יומצאו בידי האם הנושאת, ביום הגשתה, להורים המיועדים ולפקיד סעד ראשי.
(ג) בית המשפט ימציא עותק של הבקשה לבא-כוח היועץ המשפטי לממשלה.
14. תסקיר פקיד סעד
הומצאה לפקיד סעד ראשי בקשה לפי סעיפים 11(א) ו-13 (א) לחוק, יורה לאפוטרופוס לערוך תסקיר, אשר יימסר לבית המשפט בתוך שבעה ימים מיום שעותק הבקשה נמסר לפקיד סעד ראשי לפי תקנה 11(א) או 13(ב).
15. סדרי דין
בכל ענין שבסדרי דין שאין לגביו הוראה בתקנות אלה, רשאי בית המשפט לנהוג לפי שיקול דעתו על פי הוראות תקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984.
תוספת
טופס 1 תאריך:
(תקנה 2(א))
לכבוד: פקיד סעד ראשי
לחוק הסכמים לנשיאת עוברים
השירות למען הילד
משרד העבודה והרווחה
הודעה לפקיד סעד מטעם הורים מיועדים
לפי חוק הסכמים לנשיאת עוברים (אישור הסכם ומעמד היילוד), התשנ"ו-1996
אנו הח"מ
שם משפחה שם פרטי של האישה שם פרטי של הבעל
נושא ת"ז:
האישה הבעל

כתובת מגורים:
האישה הבעל
טלפון:
האישה הבעל
מקום עבודה:
האישה הבעל
טלפון בעבודה:
האישה הבעל
תאריך לידה:
האישה הבעל
אזרחות:
האישה הבעל
דת:
האישה הבעל
תאריך נישואין:
ילדים מנישואים נוכחיים:
ילדים מנישואים קודמים:
האישה הבעל
מודיעים בזה כי בתאריך משוער
הגב' נושאת ת"ז
השם
מצב משפחתי: המתגוררת ב
טלפון:
עתידה ללדת
שם בית החולים בעיר
ההריון הוא תוצאה של הסכם על פי חוק הסכמים לנשיאת עוברים (אישור הסכם ומעמד היילוד), התשנ"ו-1996, בינינו לבין הגב'
מצורף בזאת כתב ויתור על סודיות כל המסמכים והמידע שיש בפני ועדת האישורים לרבות החלטות הועדה.
שם הבעל שם האישה
חתימה חתימה
נספח לטופס 1
כתב ויתור על סודיות לצורך מסירת מידע ומסמכים לפקיד סעד
אנו הח"מ ו מסכימים שוועדת האישורים אשר מונתה לפי סעיף 3 לחוק הסכמים לנשיאת עוברים (אישור הסכם ומעמד היילוד), התשנ"ו-1996, תמסור לפקיד הסעד את כל המידע והמסמכים שיש לוועדה במסגרת הבקשה לאישור הסכם לנשיאת עוברים, לרבות החלטות ועדת האישורים ולא תהיה לנו כל טענה או תביעה מסוג כלשהו בקשר לכך.

תאריך שם הבעל חתימה

תאריך שם האישה חתימה

טופס 2 תאריך:
(תקנה 3(א))
לכבוד: פקיד סעד ראשי
לחוק הסכמים לנשיאת עוברים
השירות למען הילד
משרד העבודה והרווחה
הודעה לפקיד סעד מטעם אם נושאת
לפי חוק הסכמים לנשיאת עוברים (אישור הסכם ומעמד היילוד), התשנ"ו-1996
אנו הח"מ
שם משפחה שם פרטי ת"ז
כתובת מגורים טלפון
תאריך לידה אזרחות דת
מצב משפחתי (אם נשואה - שם הבעל)
ילדים גילאים
השכלה מקצוע
מקום עבודה
מצב בריאות
מודיעה בזאת כי אני בהריון.
ההורים המיועדים של היילוד על פי חוק הסכמים לנשיאת עוברים (אישור הסכם ומעמד היילוד) התשנ"ו-1996, הם:
..........
שם משפחה שם פרטי של הבעל ת"ז שם פרטי של האישה ת"ז
כתובת
תאריך הלידה המשוער הוא
מקום הלידה
שם בית החולים עיר
מצורף אישור רפואי על מהלך ההריון ותאריך הלידה המשוער.
מצורף כתב ויתור על סודיות הן לגבי כל המסמכים והמידע שיש בפני ועדת האישורים והן לגבי המידע הרפואי מבית החולים.

חתימה
נספח לטופס 2
כתב ויתור על סודיות לצורך מסירת מידע ומסמכים לפקיד סעד
אנו הח"מ מסכימה שוועדת האישורים אשר מונתה לפי סעיף 3 לחוק הסכמים לנשיאת עוברים (אישור הסכם ומעמד היילוד), התשנ"ו-1996, תמסור לפקיד הסעד את כל המידע והמסמכים שיש לועדה במסגרת הבקשה לאישור הסכם לנשיאת עוברים, לרבות החלטות ועדת האישורים ולא תהיה לנו כל טענה או תביעה מסוג כלשהו בקשר לכך.

תאריך שם חתימה
כתב ויתור על סודיות לצורך מסירת מידע רפואי לפקיד סעד
אנו הח"מ מסכימה שבית החולים ימסור לפקיד הסעד את כל המידע הרפואי על מהלך ההריון והלידה, ועל מצב בריאותי ואני מוותרת על הסודיות הרפואית כלפי פקיד הסעד ולא תהיה לי כל טענה או תביעה מסוג כלשהו בקשר לאמור לעיל.

תאריך שם חתימה

טופס 3 תאריך:
(תקנה 6(א))
מינוי פקיד סעד כאפוטרופוס לילד
לפי חוק הסכמים לנשיאת עוברים (אישור הסכם ומעמד היילוד), התשנ"ו-1996
אני מאשר קבלת הודעה לפי סעיף 9(א) לחוק הסכמים לנשיאת עוברים (אישור הסכם ומעמד היילוד), התשנ"ו-1996 (להלן - החוק).
של הורים מיועדים:
שם משפחה שם פרטי של האישה ת"ז

שם משפחה שם פרטי של האישה ת"ז
ושל אם נושאת:
שם משפחה שם פרטי ת"ז
שלפיה תאריך הלידה המשוער הוא
בהתאם לסעיף 10(ב) לחוק, אני קובע כי פקיד הסעד ....
שם משפחה שם פרטי
יהיה אפוטרופוס לילד משעת לידתו* עד למתן צו הורות או עד למתן צו אחר הקובע את מעמדו של הילד.
מינוי זה ייכנס לתוקף מיד עם לידתו של הילד.

פקיד סעד ראשי לחוק
_________
* תאריך הלידה ימולא בידי פקיד סעד ראשי עם קבלת ההודעה על לידת הילד לפי סעיף 9(ב) לחוק.
טופס 4 תאריך:
(תקנה 8(ב))
לכבוד: פקיד סעד ראשי
לחוק הסכמים לנשיאת עוברים
השירות למען הילד
משרד העבודה והרווחה
אישור על מסירת הילד/ה
אנו הח"מ
שם משפחה פרטי האישה ת"ז

שם משפחה פרטי הבעל ת"ז
הורים מיועדים על פי חוק הסכמים לנשיאת עוברים (אישור הסכם ומעמד היילוד), התשנ"ו-1996 (להלן - החוק), מאשרים בזאת כי הילד/ה שנולד/ה ביום לאם נושאת
נמסר/ה לנו בתאריך
וכי אנו מודעים לכך כי פקיד הסעד מונה לאפוטרופוס
השם
לילד/ה משעת לידתו ועד למתן צו הורות או עד למתן צו אחר הקובע את מעמדו/ה של הילד/ה.
אנו מתחייבים להגיש בקשה לבית המשפט למתן צו הורות בהתאם לסעיף 11(א) לחוק, בתוך שבעה ימים מיום לידת הילד/ה.

שם האב המיועד חתימה שם האם המיועדת חתימה
אני הח"מ פקיד/ת סעד-אפוטרופוס לילד/ה, מאשר/ת כי האישור הנ"ל נחתם בנוכחותי.

חתימה תאריך
טופס 5 תיק
(תקנה 11(א))
בבית המשפט לעניני משפחה
ב
בקשה למתן צו הורות
אנו הח"מ מגישים בזה בקשה למתן צו הורות ומצהירים כדלקמן:
האיש האישה
1. שם המבקשים ומספרי זהותם
2. שמות קודמים
3. תאריך לידת המבקשים
4. האזרחות
5. הדת
6. הכתובת
7. ההתעסקות ומקום עבודה
8. תאריך נישואין
9. שמם וגילם של ילדי המבקשים

10. שם האם הנושא ומספר זהותה
11. כתובת האם הנושאת
12. תאריך לידת הילד/ה
13. מקום לידת הילד/ה
14. מין הילד/ה
15. תאריך מסירת הילד/ה למשמורת המבקשים
16. שם הילד/ה
17. מס' תעודת זהות של הילד/ה
18. תאריך אישור ועדת האישורים

תאריך חתימת המבקש חתימת המבקשת
אני הח"מ מאשר בזה כי ביום הופיעו בפני ו
המוכרים לי אישית/שזיהיתים לפי תעודת זהות מס' ו , ולאחר שהזהרתים כי עליהם לומר את האמת בלבד ואת האמת כולה וכי יהיו צפויים לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשו כן, אישרו נכונות הצהרתם דלעיל וחתמו עליה בפני.

חתימת מקבל התצהיר
____________________________
1 ק"ת תשנ"ח, 1036.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ