אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות הסטטיסטיקה, תשל"ב-1972

תקנות הסטטיסטיקה, תשל"ב-1972

תקנות הסטטיסטיקה, תשל"ב-1972 1
בתוקף הסמכות לפי סעיפים 7(29) ו-23 לפקודת הסטטיסטיקה (נוסח חדש), תשל"ב-1972, שהועברה אלי, אני מתקינה תקנות אלה:
1. הגדרות
בתקנות אלה -
"בעל", לענין מפעל - מי שמקבל אותה שעה את רווחי המפעל, בין בזכות עצמו ובין כשליח או כנאמן של אחר;
"ייצור" - לרבות עבודות בניה;
"מעביד" - אדם המתקשר בחוזה לעבודתו של עובד בשכר, בין בכסף ובין בשווה-כסף, ולענין עובד שהוא חבר אגודה שיתופית, אף אם אינו מקבל שכר - האגודה השיתופית;
"מפעל" - בית-חרושת, בית-מלאכה, בית-עסק, משרד, חווה חקלאית, מכרה וכל מקום אחר שעובדים בו למטרת עסק.
2. דו"חות שיש למסור
(א) נוסף על הענינים המפורטים בסעיף 7(5) עד (27) לפקודה, רשאי הסטטיסטיקן או עובד מוסמך לדרוש מבעל מפעל או ממעביד דו"ח מלא ונכון הכולל פרטים אלה:
(1) שם המפעל, מענו, טיבו, פרטים על בעלותו או צורת התאגדותו וקשריו עם מפעלים אחרים;
(2) נכסי המפעל, הקבועים והאחרים, ושוויים;
(3) ציוד-כוח, לרבות דלק וחשמל ששימשו לייצור או למתן שירות;
(4) מספר העובדים עם פירוט המין, הגיל, הלאום, סוג ההעסקה ומידת המיומנות;
(5) שכר העובדים עם פירוט שכר היסוד, התוספות וההפרשות למיניהן;
(6) שעות עבודה וימי עבודה;
(7) הערכות של תנודות צפויות בתעסוקה, לרבות מספר העובדים שיפוטרו ומספר העובדים שיועסקו;
(8) כשרו העסקי של המפעל;
(9) שווי המלאי של טובין ונכסים אחרים, בין מוגמרים ובין בלתי מוגמרים, תוך פירוט כמותם, ושוויים של החמרים ששימשו לייצור ולשיוק;
(10) מחירי הטובין והנכסים האחרים שהמפעל ייצר או שיווק, בין בסיטונות ובין בקמעונות;
(11) מחירי השירותים שהמפעל נתן, לרבות המחירים בעד תיקונים, עבודות עיבוד ושירותים אחרים בחמרים שסיפקו אחרים;
(12) התקבולים האחרים של המפעל;
(13) ההוצאות והחובות האחרים של המפעל.
(ב) הסטטיסטיקן או עובד מוסמך רשאי לדרוש מבעל שירות הובלה דו"ח מלא ונכון הכולל פרטים אלה:
(1) מספר כלי הרכב שהוא מפעיל;
(2) מספר הנוסעים שהסיע;
(3) משקל המטען שהוביל;
(4) ההכנסה הכוללת של המפעל.
3. המועדים למסירת הדו"חות
(א) הסטטיסטיקן או עובד מוסמך רשאי לדרוש -
(1) מבעל מפעל - דו"חות תקופתיים של סטטיסטיקה בנוגע למפעל, שיומצאו לו תוך 30 יום מיום הדרישה; לענין פיסקה זו;
"סטטיסטיקה" - ידיעות סטטיסטיות שאיסופן אושר לפי סעיף 7 לפקודה או לפי תקנות אלה;
(2) מבעל מפעל סיטוני או קמעוני - דו"חות שבועיים וחדשיים על מחירי מצרכים שמכר, שיומצאו לו תוך תקופה שהורה;
(3) מבעל שירות הובלה - דו"חות חדשיים על הפרטים האמורים בתקנה 2(ב) שיומצאו לו עד היום ה15- לחודש לתקופת החודש הקודם;
(4) מכל מעביד -
(א) דו"חות חדשיים על הפרטים האמורים בתקנה 2(א)(4), עד (6), שיומצאו לו עד היום ה15- לחודש לתקופת החודש הקודם;
(ב) דו"חות חדשיים על הפרטים האמורים בתקנה 2(א)(7), שיומצאו לו עד היום ה5- לחודש לתקופת החודש הבא.
(ב) הסטטיסטיקן רשאי להאריך את המועדים והתקופות למסירת דו"חות לפי תקנה זו.
4. צורת מסירת הדו"חות
הסטטיסטיקן או עובד מוסמך רשאי לדרוש שכל דו"ח לפי תקנות אלה יימסר בשאלון בנוסח שבטופס החתום בידי הסטטיסטיקן והמוצג לעיון הציבור בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
5. החתימה על הדו"חות
(א) החייב במסירת דו"ח לפי הפקודה או לפי תקנות אלה יחתום על הדו"ח ויציין, בנוסף על יתר הפרטים שנדרשו ממנו, את שמו, מענו, המען של המפעל ושל כל סניף שלו ותאריך עריכת הדו"ח.
(ב) היה החייב במסירת הדו"ח שותפות או תאגיד, רשאי הסטטיסטיקן לדרוש שהדו"ח ייחתם -
בשותפות - בידי כל השותפים, פרט לשותף מוגבל, הנמצאים בארץ בעת עריכתו;
בתאגיד - בידי כל מנהלי העסקים הנמצאים בארץ בעת עריכתו.
6. החובה להציג רשומות והעתקים
החייב במסירת דו"ח לפי הפקודה או לפי תקנות אלה ימסור לסטטיסטיקן או לעובד מוסמך, לפי דרישתם -
(1) רשומות, ספרי חשבון ומסמכים אחרים, שלדעת הסטטיסטיקן נחוצים לו כדי לוודא את נכונות הדו"ח;
(2) העתק הדו"ח שמסר, בכל עת תוך שנה מיום מסירתו.
7. ביטול
כללי הסטטיסטיקה - 1947 - בטלים.
_________________________________
1 ק"ת תשל"ב, 988.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ