אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, התשנ"ו-1996

תקנות המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, התשנ"ו-1996

תקנות המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, התשנ"ו-1996 1
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 8(ב) ו-13 לחוק המרכז לגביית קנסות אגרות והוצאות התשנ"ה-1995 (להלן - החוק), ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות
בתקנות אלה -
"המנהל" - מנהל המרכז;
"המרכז" - המרכז לגביית קנסות אגרות והוצאות שהוקם לפי החוק;
"חוק ההוצאה לפועל" - חוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967;
"פעולת גביה" - כל פעולה הנעשית על פי החוק לשם גביית החוב;
"פקודת המסים" - פקודת המסים (גביה);
"תקנות הוצאה לפועל" - תקנות ההוצאה לפועל, התש"ם-1979;
"תקנות החברות בדבר כונסי נכסים" - תקנות החברות (כללים בדבר מינוי כונסי נכסים ומפרקים ושכרם), התשמ"א-1981;
"תקנות המסים" - תקנות המסים (גביה), התשל"ד-1974.
2. מינויים וסמכויות
(א) מינוי של המנהל וסגניו יפורסם ברשומות.
(ב) מינוי של סגן המנהל לממלא מקום המנהל, יהיה בכתב ויפורסם ברשומות.
(ג) אצילת סמכויות המנהל לסגנו, תהיה בכתב.
3. מינוי גובה
(א) גובה ימונה בידי המנהל בכתב מינוי שייערך לפי טופס 1 בתוספת.
(ב) גובה יתמנה לתקופה מוגבלת, כפי שיקבע המנהל; לא קבע המנהל תקופה כאמור, יסתיים המינוי ביום 31 בדצמבר של אותה השנה.
(ג) בוטל מינוי גובה או פקע תוקפו, לא יבצע הגובה כל פעולה שגובה מוסמך לבצעה ויפקיד בידי מנהל המרכז את כתב המינוי וכל מסמך אחר אשר נמסר לו לצורך ביצוע תפקידו.
(ד) לא יציג אדם את עצמו כגובה אלא לצורך ביצוע תפקידו.
4. חובות הגובה
על הגובה יחולו חובות אלה:
(1) גובה ישא עמו, בעת עבודתו, תעודת זהות וכתב מינוי, ויציג את המסמכים האמורים, לצורך הזדהות, בפני כל אדם שאליו הוא פונה במסגרת פעולת גביה אשר הוטלה עליו;
(2) גובה יבצע את תפקידו בנאמנות, במסירות ובהגינות וימלא בקפדנות אחר הוראותיהם של המנהל וסגנו;
(3) פרט לשכרו לא יקבל גובה מאדם כל שהוא, תמורה כספית או טובת הנאה אחרת בעד עבודתו.
5. תחולת תקנות המסים
על הליכי הגביה יחולו הוראות תקנות המסים, בשינויים המחוייבים, כל עוד אינן עומדות בסתירה להוראות החוק או תקנות אלה.
6. דרך קבלת מידע
קבלת מידע מגוף ציבורי תיעשה באמצעות תקשורת בין מחשבים, על גבי אמצעי מגנטי או באמצעות טפסים, כפי שיקבע המנהל בהסכמת הגוף הציבורי.
7. עיקול נכס (תיקון: תשס"ג3)
(א) הודעות בדבר הטלת עיקולים על נכס הנמצא בידי צד שלישי או על נכס הרשום על פי חוק, ניתן להמציאן לצד השלישי או לממונה על הרישום באמצעות תקשורת בין מחשבים, על גבי סרט מגנטי או בכל אמצעי אחר, אם הם הסכימו לכך.
(ב) המצאת הודעות בדבר הטלת עיקולים לצד השלישי באמצעות תקשורת בין מחשבים או על גבי סרט מגנטי כאמור בתקנת משנה (א), תהיה באחת הדרכים האמורות, אלא אם כן הורה מנהל המרכז, מטעמים מיוחדים שיירשמו, על המצאה במסירה אישית, אם שוכנע בקיומה של דחיפות מיוחדת בביצוע המסירה.
(ג) פלט ממחשבו של הצד השלישי, שהוא הפקת הודעת עיקול כאמור בתקנת משנה (א) שקיבל, יהווה ראיה לכאורה לתוכנו, ובלבד שלצורך הגשתו כראיה בהליך משפטי, יאשר הצד השלישי בחתימתו כי אותו פלט משקף נכונה את הודעת העיקול שקיבל.
(ד) המנהל ימציא לחייב או לצד השלישי, על פי דרישתו, העתק מצו העיקול, בתוך שבעה ימים מיום הדרישה.
7א. הודעת עיקול לצד שלישי שהוא תאגיד בנקאי (תיקון: תשס"ג3)
(א) הודעת עיקול שיש להמציא לתאגיד בנקאי כהגדרתו בסעיף 1 לחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981 (להלן - תאגיד בנקאי), תומצא למשרד הראשי של התאגיד הבנקאי או למענו הרשום (להלן - מרכז התאגיד הבנקאי), אלא אם כן הורה המנהל אחרת.
(ב) צו עיקול שהומצא למרכז התאגיד הבנקאי יחול על נכסי החייב בכל אחד מסניפי התאגיד הבנקאי שבו הם מצויים, במועד שהגיעה בו ההודעה על צו העיקול ממרכז התאגיד הבנקאי לסניף, ולא יאוחר מתום שלושה ימי עסקים מיום המצאת ההודעה על צו העיקול למרכז התאגיד הבנקאי, ובלבד שצוין בו מספר הזהות של החייב.
8. עיקול צד ג' (תיקון: תשס"ג3)
(א) הוטל עיקול על נכסי החייב אצל צד שלישי, ימסור הצד השלישי את תשובתו, לפקיד הגביה, תוך עשרה ימים.
(ב) הוטל עיקול על נכסי חייב אצל צד שלישי שהוא תאגיד בנקאי, רשאי התאגיד הבנקאי למסור את תשובתו כאמור בתקנת משנה (א), באמצעות תקשורת בין מחשבים, על גבי סרט מגנטי או בכל אמצעי אחר; תשובה כאמור תתייחס לביצוע העיקול במרכז התאגיד הבנקאי ובכל סניפיו, ותימסר בתוך עשרה ימים מיום תחילת תוקפו של צו העיקול לפי תקנה 7א(ב).
9. הודעה לחייב על מכירת מעוקלים
ניתן צו למכירת מעוקלים, תישלח על כך הודעה לחייב בציון מקום המכירה ומועדה.
10. טפסים (תיקון: תשס"ג3)
פעולות הגביה לפי סעיף 3 לחוק ייעשו לפי הטפסים המפורטים להלן:
(1) דרישה לתשלום חוב, לפי סעיף 5 לחוק, תהיה ערוכה לפי טפסים 2, 2א או 2ב שבתוספת, לפי הענין;
(2) דרישה נוספת, לפי סעיף 5 לחוק, תהיה ערוכה לפי טפסים 3, 3א ו-3ב שבתוספת, לפי הענין;
(3) הרשאה של הגובה בידי המנהל לתפוס, לעקל ולמכור מיטלטלין של החייב, לפי סעיף 4 לפקודת המסים, תהיה ערוכה לפי טופס 4 שבתוספת;
(4) הודעה על ביצוע פעולה בכוח, כדי לעקל מיטלטלין, לתפסם, או להוציאם, תהיה ערוכה לפי טופס 5 שבתוספת;
(5) הודעה על כוונה להיכנס לחצרים שאינם מוחזקים בידי החייב, כדי לעקל מיטלטלין השייכים לחייב, לפי סעיף 5(1)(ב) לפקודת המסים, תהיה ערוכה לפי טופס 6 שבתוספת;
(6) דין וחשבון על עיקול מיטלטלין, כאמור בתקנה 6 לתקנות המסים, ייערך בידי הגובה, לפי טופס 7 שבתוספת;
(7) צו למכירת מעוקלים, לפי תקנה 11 לתקנות המסים, יהיה ערוך לפי טופס 8 שבתוספת;
(8) הודעה לחייב על צו למכירת עיקולים, תהיה ערוכה לפי טופס 9 שבתוספת;
(9) כתב הרשאה לשימוש בכוח ופריצה, לפי סעיף 5(4) לפקודת המסים, יהיה ערוך לפי טופס 10 שבתוספת;
(10) צו עיקול נכסים של החייב הנמצאים בידי צד שלישי ותשובת הצד השלישי, לפי סעיפים 7 עד 7ב לפקודת המסים, יהיה ערוך לפי טופס 11 שבתוספת;
(10א) פלט מחשב של צד שלישי שהוא הפקת הודעת עיקול לפי תקנה 7(ג) יהיה ערוך לפי טופס 11א שבתוספת.
(11) הזמנה לחקירה, לפי סעיף 7א(3) לפקודת המסים, תהיה ערוכה לפי טופס 12 שבתוספת;
(12) הודעה לחייב על הכוונה למכור את נכסי המקרקעין שלו וכן בדבר זכותו לבור נכס מקרקעין מבין שאר נכסיו, שיוצא למכירה, לפי סעיף 8(3) לפקודת המסים, תהיה ערוכה לפי טופס 13 שבתוספת;
(13) כתב הרשאה למכור מקרקעין של החייב, לפי סעיף 8 לפקודת המסים, יהיה ערוך לפי טופס 14 שבתוספת;
(14) הוראה אל רשם המקרקעין לרישום שיעבוד על מקרקעי החייב, לפי סעיף 11א(2) לפקודת המסים, תהיה ערוכה לפי טופס 15 שבתוספת;
(15) הודעה למשרד הרישוי על הטלת עיקול על כלי רכב של החייב, לפי סעיפים 4 ו-12א לפקודת המסים, תהיה ערוכה לפי טופס 16 שבתוספת.
11. הוצאות
ההוצאות כאמור בסעיף 4(א) לחוק, המשולמות לצד שלישי, כוללות:
(1) הוצאות הכרוכות בדרישת התשלום ובגבייתו;
(2) הוצאות בגין איתור החייב או נכסיו;
(3) הוצאות הכרוכות בביצוע עיקול, לרבות דמי עיקול, הוצאות פריצה לחצרים לצורך הוצאת המיטלטלין, תפיסת המיטלטלין והוצאתם, גרירת המיטלטלין והובלתם, הוצאות אבטחת המיטלטלין בפעולות אלה וכיוצא באלה;
(4) הוצאות הכרוכות באחסון המיטלטלין, אבטחתם וביטוחם;
(5) הוצאות הכרוכות במכירת המיטלטלין או בנסיון למכירתם, לרבות הוצאות פרסום קיומה של מכירה פומבית והוצאות שמאות המיטלטלין;
(6) הוצאות בגין הליכים משפטיים אשר ננקטו לשם ביצוע הגביה.
12. מינוי כונס נכסים
(א) בקשה למינוי כונס נכסים תוגש בהמרצת פתיחה, מגיש הבקשה יהיה פטור מהגשת תצהיר התומך בבקשתו אם צורפו לבקשה פסק דין או החלטה של בית המשפט. הבקשה תוגש בידי המנהל או מי שהוא הסמיכו; המשיב בבקשה יהיה החייב.
(ב) הוגשה בקשה למינוי כונס נכסים, רשאי בית המשפט להורות על מינוי כונס נכסים זמני, על פי בקשת צד אחד.
(ג) על מינוי כונס נכסים ושכרו יחולו, בשינויים המחוייבים, הוראות תקנות החברות בדבר כונסי נכסים, למעט תקנות 4(ב) ו-5 בהן.
(ד) לבקשת המנהל, או מי שהוא הסמיכו, רשאי בית המשפט להורות בצו, לכונס הנכסים, כי בעניינים שנקבעו בצו יהיה עליו לפנות לבית המשפט לשם קבלת הוראות.
13. עיכוב יציאה מן הארץ
(א) בקשה למתן צו עיכוב יציאה מן הארץ תוגש בדרך של המרצת פתיחה. הבקשה תוגש בידי המנהל או מי שהוא הסמיכו.
(ב) בבקשה יפורטו העובדות המצביעות על כך שנתקיימו התנאים כאמור בסעיף 8(א) לחוק ויפורטו פעולות הגביה אשר ננקטו עד להגשת הבקשה.
(ג) הוראות תקנה 22 לתקנות ההוצאה לפועל יחולו, בשינויים המחוייבים, וכל הסמכויות הנתונות לפיהן לראש ההוצאה לפועל, יהיו נתונות לבית המשפט.
(ד) בית המשפט לא יתן צו עיכוב יציאה מן הארץ, לפי החוק, אם סכום החוב פחות מ-10,000 שקלים חדשים.
תוספת (תיקון: תשס"ג3)
טופס 1
(תקנה 3(א))
תאריך:
לכבוד:
שם:
כתובת:
מספר זהות:
מינוי גובה
לפי חוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, התשנ"ה-1995
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ו-3 לחוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, התשנ"ה-1995 אני ממנה אותך לגובה כמשמעותו בחוק.
תוקף המינוי עד יום ___________
_________________
מנהל המרכז
לגביית קנסות, אגרות והוצאות
טופס 2
(תקנה 10(1))
לכבוד:
שם: ______________ מספר מרכז: _______
כתובת: ____________ מספר תיק: ________
מספר זהות: ________ בית משפט: ________
דרישה לתשלום קנס
לפי סעיפים 3 ו-5 לחוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, התשנ"ה-1995 (להלן - חוק המרכז)
ביום _______ הטיל עליך בית משפט קנס בתיק הנ"ל, אותו לא שילמת עד היום. פירוט חובך נכון להיום, הנו כלהלן:
סכום הקנס
תוספת פיגורים
סך הכל


הנך נדרש לשלם את החוב בתוך 14 ימים ממועד הוצאת דרישה זו.
התשלום יבוצע לזכות המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות בלבד.
מצורף שובר תשלום.
לידיעתך: תוספת הפיגורים הינה לפי חוק העונשין, התשל"ז-1977,
היות והקנס לא שולם במועד, אם לא תפרע את החוב, יווספו תוספות
פיגורים לסכומים המפורטים לעיל, עד לסילוק מלא החוב.
לתשומת לבך: אם לא תפרע את החוב במועד, יינקטו
נגדך הליכי אכיפה וגביה על-פי חוק המרכז.
אם שילמת את החוב, דאג להציג קבלה, והדרישה תבוטל
__________ ___________
תאריך הגובה
טופס 2א
(תקנה 10(1))
לכבוד:
שם: ______________ מספר מרכז: _______
כתובת: ____________ מספר תיק: ________
מספר זהות: ________ בית משפט: ________
דרישה לתשלום אגרה
לפי סעיפים 3 ו-5 לחוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, התשנ"ה-1995 (להלן - חוק המרכז)
בתיק הנ"ל היה עליך לשלם אגרת בית משפט, אותה לא שילמת עד היום. פירוט חובך נכון להיום, הוא כלהלן:
סכום האגרה
ריבית או הפרשי הצמדה או שניהם
סך הכל


הנך נדרש לשלם את החוב בתוך 14 ימים ממועד הוצאת דרישה זו.
התשלום יבוצע לזכות המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות בלבד.
מצורף שובר התשלום.
לידיעתך: האגרה מוטלת עליך על-פי תקנות בית המשפט (אגרות),
התשמ"ח-1987. על-פי תקנות אלה מתווספים רבית או הפרשי
הצמדה או שניהם לסכום האגרה.
באם לא תפרע את החוב, יווספו רבית או הפרשי הצמדה או שניהם
לסכומים המפורטים לעיל, עד לסילוק מלא החוב.
לתשומת לבך: אם לא תפרע את החוב במועד, ינקטו
נגדך הליכי אכיפה וגביה על-פי חוק המרכז.
אם שילמת את החוב, דאג להציג קבלה, והדרישה תבוטל
__________ ___________
תאריך הגובה
טופס 2ב
(תקנה 10(1))
לכבוד:
שם: ______________ מספר מרכז: _______
כתובת: ____________ מספר תיק: ________
מספר זהות: ________ בית משפט: ________
דרישה לתשלום הוצאות
לפי סעיפים 3 ו-5 לחוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, התשנ"ה-1995 (להלן - חוק המרכז)
בתיק הנ"ל הטיל עליך בית משפט לשלם הוצאות משפט, אותם לא שילמת עד היום פירוט חובך נכון להיום, הנו כלהלן:

סכום ההוצאות
ריבית או הפרשי הצמדה או שניהם
סך הכל


הנך נדרש לשלם את החוב בתוך 14 ימים ממועד הוצאת דרישה זו.
התשלום יבוצע לזכות המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות בלבד.
מצורף שובר תשלום.
לידיעתך: ההוצאות הוטלו עליך על-פי החלטות כבוד בית המשפט
עול-פי החלטתו הן נושאות רבית או הפרשי הצמדה או שניהם.
באם לא תפרע את החוב, יווספו רבית או הפרשי הצמדה או שניהם
לסכומים המפורטים לעיל, עד לסילוק מלא החוב.
לתשומת לבך: אם לא תפרע את החוב במועד ינקטו
נגדך הליכי אכיפה וגביה על-פי חוק המרכז.
אם שילמת את החוב, דאג להציג קבלה, והדרישה תבוטל
__________ ___________
תאריך חתימה
טופס 3
(תקנה 10(2))
לכבוד:
שם: ______________ מספר מרכז: _______
כתובת: ____________ מספר תיק: ________
מספר זהות: ________ בית משפט: ________
דרישה נוספת לתשלום קנס
לפי סעיף 5 לחוק המרכז לגביית קנסות. אגרות והוצאות, התשנ"ה-1995
בתאריך ________ נשלחה אליך דרישה לתשלום קנס. טרם פרעת את החוב. פירוט חובך נכון להיום, הנו כלהלן:
סכום הקנס
תוספת פיגורים
הוצאות גביה
סך הכלהנך מוזהר בזה כי אם לא תמלא דרישה זו יעוקלו מיטלטליך, וינקטו כנגדך אמצעי גביה נוספים ותחוייב בכל הוצאות הליכי הגבייה.
לא תשלח אזהרה נוספת.
מצורף שובר תשלום מעודכן.
לידיעתך: על-פי החוק האמור
אנו מוסמכים לנקוט בהליכי גביה, ובכלל זה לעקל כספים המגיעים לך, לעקל
ולמכור מיטלטלין ונכסים השייכים לך ולנקוט כל צעד אחר אשר החוק מאפשר.
ההוצאות בגין פעולות הגביה, ובכלל זה העיקול, הוצאת המיטלטלין ההובלה,
האחסנה והביטוח יחולו עליך.
__________ ___________
תאריך הגובה
טופס 3א
(תקנה 10 (2))
לכבוד:
שם: ______________ מספר מרכז: _______
כתובת: ____________ מספר תיק: ________
מספר זהות: ________ בית משפט: ________
דרישה נוספת לתשלום אגרה
לפי סעיף 5 לחוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, התשנ"ה-1995
בתאריך _________ נשלחה אליך דרישה לתשלום אגרת בית משפט. טרם פרעת את החוב. פירוט חובך נכון להיום, הוא כלהלן:

סכום הקנס
ריבית או הפרשי הצמדה או שניהם

הוצאות גביה

סך הכלהנך מוזהר בזה כי אם לא תמלא דרישה זו יעוקלו מיטלטליך, ינקטו כנגדך אמצעי גביה נוספים וכי תחוייב בכל הוצאות הליכי הגבייה.
לא תשלח אזהרה נוספת.
מצורף שובר תשלום מעודכן.
לידיעתך: על-פי החוק האמור אנו מוסמכים לנקוט בהליכי גביה, ובכלל זה לעקל
כספיים המגיעים לך, לעקל ולמכור מיטלטלין ונכסים השייכים לך ולנקוט בכל צעד
אחר אש החוק מאפשר, ההוצאות בגין פעולות הגביה, ובכלל זה העיקול, הוצאת
המיטלטלין וההובלה, האחסנה והביטוח יחולו עליך.
__________ ___________
תאריך הגובה
טופס 3ב
(תקנה 10(2))
לכבוד:
שם: ______________ מספר מרכז: _______
כתובת: ____________ מספר תיק: ________
מספר זהות: ________ בית משפט: ________
דרישה נוספת לתשלום הוצאות
לפי סעיף 5 לחוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, התשנ"ה-1995
בתאריך _________ נשלחה אליך דרישה לתשלום הוצאות. טרם פרעת את החוב. פירוט חובך נכון להלום, הוא כלהלן:
סכום ההוצאות
ריבית או הפרשי הצמדה או שניהם

הוצאות גביה

סך הכלהנך מוזהר בזה כי אם לא תמלא דרישה זו יעוקלו מיטלטליך, ינקטו כנגדך אמצעי גביה נוספים וכי תחוייב בכל הוצאות הליכי הגבייה.
לא תשלח אזהרה נוספת.
מצורף שובר תשלום מעודכן.
לידיעתך: על-פי החוק האמור אנו מוסמכים לנקוט בהליכי גביה, ובכלל זה לעקל
כספים המגיעים לך, לעקל ולמכור מיטלטלין ונכסים השייכים לך ולנקוט בכל צעד
אחר אשר החוק מאפשר. ההוצאות בגין פעולות הגביה, ובכלל זה העיקול, הוצאת
המיטלטלין וההובלה, האחסנה והביטוח יחולו עליך.
__________ ___________
תאריך הגובה
טופס 4
(תקנה 10(3))
בעניין החייב:
שם: ______________ מספר מרכז: _______
כתובת: ____________ מספר תיק: ________
מספר זהות: ________ בית משפט: ________
כתב הרשאה לתפוס, לעקל ולמכור מיטלטלין
לפי סעיף 3 לחוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, התשנ"ה-1995 ולפי סעיף 4 לפקודת המסים (גבייה)
אל ______________________________ הגובה
בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לחוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות התשנ"ה-1995 וסעיף 4 לפקודת המסים (גביה), אני מצווה עליך לדרוש מאת החייב, אשר שמו נקוב לעיל, את הפרעון המיידי של חובו, כמפורט להלן:
סכום הקרן
תוספות
הוצאות גביה
סך הכלאם לא שולם החוב, הנך מורשה לגבותו בדרך של תפיסת המיטלטלין של החייב, עיקולם ומכירתם.
__________ ____________________
תאריך סגן/מנהל המרכז לגביית
קנסות, אגרות והוצאות

טופס 5
(תקנה 10(4))
לכבוד:
שם: ______________ מספר מרכז: _______
כתובת: ____________ מספר תיק: ________
מספר זהות: ________ בית משפט: ________

הודעה על ביצוע פעולה בכוח
לפי סעיף 3 לחוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, התשנ"ה-1995

ביום __________ ביקרתי בחצריך לשם ביצוע הוצאה לפועל של כתב הרשאה מיום _________ מאחר ש:
( מצאתי שחצריך סגורים
( נתקלתי בהתנגדות לפעולה חוקית
( הזהרתיך
הנני להודיעך, כי אם לא תשלם מיד את חובך בסך ________ , אאלץ לבקש הרשאה לשימוש בכוח ולפריצה בהתאם לסעיף 5(4) לפקודת המסים (גביה).
צו הפריצה יופעל נגדך ללא כל הודעות נוספות.
אם שילמת את חובך, הנך מתבקש לגשת למשרדנו לשם ביטול הפעולות כנגדך.

__________ ___________
תאריך הגובה
טופס 6
(תקנה 10(5))
לכבוד:
שם: ______________ מספר מרכז: _______
כתובת: ____________ מספר תיק: ________
מספר זהות: ________ בית משפט: ________
הודעה על כתב הרשאה ועל כוונה להכנס לחצרים שאינם מוחזקים בידי החייב
לפי סעיף 3 לחוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, התשנ"ה-1995
ולפי סעיף 5(1)(ב) לפקודת המסים (גבייה)
לפי מיטב ידיעתי מצויים בחצרים שאתה מחזיק מיטלטלין השייכים לחייב אשר פרטיו להלן:
שם _________ מספר זהות/חברה ___________
כתובת __________________________________________________
הנני להודיעך, על כוונתי להיכנס לחצריך ולעקל מיטלטלין אלה.
__________ ___________
תאריך הגובה
טופס 7
(תקנה 10(6))
.............../............. ___________________
מס' תיק בית המשפט
____________________
............................ מס' תיק המרכז לגביית קנסות
מס' זהות/חברה
דו"ח על עיקול מיטלטלין
אני הח"מ גובה המס ........................... בתוקף כתב הרשאה מיום .......... מאת ס/מנהל המרכז, לפי סעיף 3 לחוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, התשנ"ה-1995 וסעיף 4 לפקודת המסים (גביה), לתפוס ולמכור מיטלטלין, באתי היום ............... אל:
שם משפחה
השם הפרטי
מספר זהות
מקום הימצא המיטלטליןאשר לא נענה לדרישה שהומצאה לו ולא שילם את הסכום הנקוב בטופס הדרישה. בשעת ביצוע העיקול היו נוכחים.
.................. ................ .................. .................. ............... ................
שם המשפחה השם הפרטי מספר הזהות שם משפחה השם הפרטי מספר הזהות
( עיקלתי את המיטלטלין דלקמן:
מס'
תיאור המיטלטלין
הכמות
הערות

1
2
3
4
5
6
7
8
9

( ביצעתי את עיקול המיטלטלין דלעיל תוך שימוש בכתב הרשאה לפריצה לביתו או לרשותו של חייב שניתן מאת ס/מנהל המרכז ........................
בתוקף סמכותו על פי סעיף 5(4) לפקודת המסים (גביה)
.................. ................ .................. ..................
תאריך שוטר גובה המס גובה המס

( המעוקלים הנ"ל הושארו הובא לתשומת לב החייב כי מאשר בזה קבלת
במקום הימצאם על חשבונו אם תוך .............. ימים המעוקלים
ועל אחריותו של החייב, לאחר (כפי שקבע פקיד הגביה) המפורטים לעיל
שהוזהר החייב או כל מי שהיה מהיום לא ישולם החוב המגיע בכפוף לאמור
נוכח בעת העיקול כי מחובת החייב ממנו שבשלו הוטל העיקול, בפקודת המסים
לשמור עליהם ולמסרם לידי גובה יימכרו המעוקלים הנ"ל. (גביה).
המס לכשיידרש לכך.
...................... ...................
חתימת החייב חתימה

טופס 8
(תקנה 10(7))

בעניין החייב:
שם: ______________ מספר מרכז: _______
כתובת: ____________ מספר תיק: ________
מספר זהות/חברה: ________ בית משפט: ________

צו למכירת מיטלטלין מעוקלים
לפי סעיף 3 לחוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות התשנ"ה-1995
ותקנה 11 לתקנות המסים (גביה).
אל: _______________
כתובת _____________
בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לחוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, התשנ"ה-1995 ולפי תקנה 11 לתקנות המסים (גביה), אני מצווה עליך בזה למכור את המיטלטלין אשר עוקלו ביום _________ מאחר שהתחייב ששמו נקוב לעיל, לא שילם את הסכום המגיע ממנו.
המכירה תתקיים ב _____________________________________
ביום ____________ בשעה ______________________________
__________ _________________
תאריך סגן/מנהל המרכז לגביית
קנסות, אגרות והוצאות

טופס 9
(תקנה 10(8))
לכבוד:
שם: ______________ מספר מרכז: _______
כתובת: ____________ מספר תיק: ________
מספר זהות/חברה: ________ בית משפט: ________

הודעה על מתן צו למכירת מיטלטלין מעוקלים
הנני להודיעך כי מאחר שלא שילמת את סכום החוב כפי שנדרשת, נצטוויתי למכור את המיטלטלין אשר עוקלו ביום _____________
המכירה תתקיים ב _______ ___________
ביום _____________ בשעה ___________
בדמי המכירה שיתקבלו יכוסו, מלבד חובך, הוצאות העיקול, ההובלה, דמי ההחסנה וכיוצא באלה.
__________ ___________
תאריך הגובה
טופס 10
(תקנה 10(9))
בעניין החייב:
שם: ______________ מספר מרכז: _______
כתובת: ____________ מספר תיק: ________
מספר זהות/חברה: ________ בית משפט: ________
כתב הרשאה לפרוץ לביתו או לרשותו של חייב
לפי סעיף 3 לחוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, התשנ"ו-1995
וסעיף 5(4) לפקודת המסים (גבייה)
אל: ________________________________
בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לחוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות התשנ"ה-1995 ולפי סעיף 5(4) לפקודת המסים (גביה), אני מרשה ומצווה אותך בזה להשתמש בכוח ולפרוץ למקום ולהוציא לפועל את כתב ההרשאה לתפוס ולמכור מיטלטלין, שהמציא לך סגן/מנהל המרכז ביום _______, אם הנך נטול יכולת להיכנס לביתו או לרשותו של החייב אשר שמו נקוב לעיל.
__________ ____________________
תאריך מנהל המרכז לגביית
קנסות, אגרות והוצאות
פעולות הגובה:
( א. ביקרתי ביום ______ ולהלן הערותי: ___________________
( ב. __________________________________________
( ג. __________________________________________
____________ _____________ ______________
תאריך שם מלא חתימת הגובה
טופס 11
(תקנה 10(10))
לכבוד:
שם: ______________ מספר מרכז: _______
כתובת: ____________ מספר תיק: ________
מספר זהות/חברה: ________ בית משפט: ________
צו עיקול נכסי חייב הנמצאים בידי צד שלישי
לפי סעיף 3 לחוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, התשנ"ה-1995
וסעיפים 7-7ב לפקודת המסים (גביה)
1. חוק המרכז לגביית קנסות, אגרות וההוצאות ופקודת המסים (גביה) מאפשרים לעקל נכסי חייב נמצאים בידי צד ג'.
2. פרטי החייב:
שם ______________________
כתובת _______________________________________
סך החוב: ____________________ש"ח.
3. הנכסים המעוקלים הם הנכסים המפורטים להלן לרבות נכסים אשר יגיעו לידיך תוך 3 חודשים מיום המצאת צו זה, או עד לביטולו, לפי המוקדם:
א. כספים בחשבונות החייב המתנהלים אצלך;
ב. כספים ונכסים אחרים של החייב המופקדים אצלך (בכספת, ניירות ערך, תוכניות חסכון וכיוצא באלה);
ג. חובות כספיים המגיעים ממך לחייב;
ד. נכסים אחרים של החייב המצויים ברשותך או המגיעים ממך לחייב.
הגדרת "נכס" לפי סעיף 2 לפקודת המסים (גבייה); לרבות זכות קיימת או עתידית.
4. הנך מתבקש בזה:
א. אם הנכסים הם כסף (לרבות תוכניות חסכון), ניירות ערך וכיוצא באלה - להעבירם למשרדנו תוך 48 שעות מיום קבלתם לפי המאוחר;
ב. אם הנכסים הם כאמור בפסקה א', שעל פי דין לא ניתן להעבירו - להודיע לנו על גבי טופס תשובה לצו העיקול שבנספח את פירוט הכספים ואת הדין המונע העברתם;
ג. אם המעוקל הוא נכס המשותף לחייב ולאחר בחלקים מסויימים - יחול העיקול על חלקו של החייב בלבד, ואם המעוקל הוא נכס השייך לחייב ולאחר בחלקים בלתי מסויימים, יראו את הנכס כשייך להם בחלקים שווים, ועליך להעביר למשרדנו את חלקו של החייב;
ד. אם המעוקל הוא נכס השייך לחייב ולקרובו, כהגדרתו בסעיף 7 (3) לפקודה המצוטטת להלן, בחלקים בלתי מסויימים, לא תיעשה כל פעולה במחצית הנכס המעוקל שרואים אותו כחלקו של הקרוב במשך 21 ימים מיום קבלת צו זה, אלא אם כן בוטל הצו לפני כן.
הגדרת "קרוב" לפי סעיף 7 (3) לפקודה;
"קרוב" לענין סעיף זה - בן זוג, אח, אחות, הורה, הורי הורה, צאצא וצאצאי בני הזוג, בן זוגו של כל אחד מאלה וכן תאגיד שיש בו לחייב אחת מאלה:
(א) 51% לפחות מהון המניות שהוצא או מכוח ההצבעה;
(ב) זכות להחזיק ב-51% לפחות מהון המניות שהוצא או מכוח ההצבעה או בזכות לרכשה;
(ג) זכות לקבל 51% לפחות מהרווחים;
(ד) זכות למנות מנהל.
ה. אם הנכסים הם אחרים - להודיע לנו על גבי טופס תשובה לצו העיקול המצורף בזה את פירוט הנכסים.
5. את הנכסים המעוקלים אין להעביר או למכור, או למסור לכל גורם אחר, פרט למעקל.
______________ __________________
תאריך ס/מנהל המרכז לגביית
קנסות, אגרות וההוצאות
לתשומת ליבך
1) סעיפים 7א ו-7ב לפקודת המסים (גבייה) מטילים אחריות אישית בגין אי הגשת הודעה לפי טופס זה, הגשת הודעה בלתי שלמה או בלתי נכונה, או מסירת נכס מהנכסים המעוקלים שלא כדין. מסירת נכס מהנכסים המעוקלים שלא למעקל מאפשרת לחייב את המוסר בתשלום החוב הנקוב לעיל.
2) על-פי תקנות 24 לתקנות המסים (גבייה) יש להשיב לצו זה רק באמצעות הנספח המצורף בזה.
3) אם כספי החייב הם בבחינת שכר עבודה המגיע לו - עליך להעביר את הכספים, למעט הסכומים שאינם ניתנים לעיקול כאמור בסעיף 8(א) לחוק הגנת השכר, התשי"ח-1958.
תשובה זו יש להחזיר להנהלת בתי המשפט לפי המען הרשום להלן.

על-פי תקנה 24 תקנות המסים (גביה), יש להשיב ל"צו העיקול על נכס מסויים שבידי צד ג"" רק באמצעות נספח זה.


אל: הנהלת בתי המשפט, ת"ד 114, ירושלים 91000
בעניין החייב:
שם: ______________ מספר מרכז: _______
כתובת: ____________ מספר תיק: ________
מספר זהות/חברה: ________ בית משפט: ________
נספח (תשובה לצו עיקול)
לפי סעיף 3 לחוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, התשנ"ה-1995
כנדרש בצו העיקול על נכסי החייב שפרטיו לעיל אציין:

( * שלחתי לכם שיק מס _______ על סך של ________ ש"ח;
( * הנני מצרף בזה/שלחתי לכם* נכסים אחרים בחשבון החייב/ניירות ערך כמפורט להלן על סך ________ ש"ח.
1. סכום של ___ בתאריך ___ 3. סכום של _____ בתאריך ______
2. סכום של ___ בתאריך ___ 4. סכום של _____ בתאריך ______
( הנני להודיעך כי לחייב הנ"ל יגיע:
1. סכום של ___ בתאריך ___ 3. סכום של _____ בתאריך ______
2. סכום של ___ בתאריך ___ 4. נכסים אחרים בסך** בתאריך
________ _______
**אותם אעביר למשרדכם תוך 48 שעות מיום קבלתם.
( הנני להודיעך כי בעת קבלת הצו לא נמצא בידי כספים או נכסים אחרים השייכים לחייב הנ"ל.
( רשמתי לפני כי אם תוך 3 חודשים מעת קבלת הצו יגיעו לידי נכסים של החייב אפעל לגביהם כנדרש.
( אין בידי ולפי מיטב ידיעתי לא יגיעו לידי, תוך שלושת החודשים הקרובים, כספים או נכסים השייכים לחייב הנ"ל.
( הנני להודיעך כי בעת קבלת הצו נמצאים בידי הנכסים המפורטים להלן של החייב שלא הועברו אליך ולא ניתן להעבירם על פי כל דין.
הנכס

הדין שלפיו לא ניתן להעביר את הנכס
המועד שבו ניתן יהיה להעביר את הנכס


* מחק את המיותר
תאריך __________ חתימת מקבל הצו _________
טופס 11א (תיקון: תשס"ג3)
(תקנה 10(10א))
הודעת עיקול בפלט מחשב של צד שלישי לפי תקנות 7(ג) ו-10 (10א) לתקנות המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, התשנ"ו-1996
הודעה על עיקול נכס בידי צד שלישי
תאריך:
הודעה על עיקול נכס בידי צד שלישי על פי עיקול מיום מאת המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות בהנהלת בתי המשפט.
בהתאם לסעיף 3 לחוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, התשנ"ה-1996, וסעיף 7 לפקודת המסים (גביה), ציווה מנהל המרכז על ביטול עיקול נכסי החייב כלהלן:

מס' התיק מס' ההליך
מס' מזהה: שם החייב:
כתובת החייב:
לטובת המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות בהנהלת בתי המשפט.
סוגי הנכסים המעוקלים: כספים/זכויות/נכסים
סכום העיקול:
הודעה על ביטול עיקול נכס בידי צד שלישי
תאריך:
הודעה על ביטול עיקול נכס בידי צד שלישי על פי עיקול מיום מאת המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות בהנהלת בתי המשפט.
בהתאם לסעיף 3 לחוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, התשנ"ה-1996, וסעיף 7 לפקודת המסים (גביה), ציווה מנהל המרכז על ביטול עיקול נכסי החייב כלהלן:

מס' התיק מס' ההליך
מס' מזהה: שם החייב:
כתובת החייב:
לטובת המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות בהנהלת בתי המשפט.
סוגי הנכסים המעוקלים: כספים/זכויות/נכסים
סכום העיקול:
טופס 12
(תקנה 10(11))
לכבוד:
שם: ______________ מספר מרכז: _______
כתובת: ____________ מספר תיק: ________
מספר זהות/חברה: ________ בית משפט: ________
הזמנה לחקירה
לפי סעיף 3 לחוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות התשנ"ה-1995
וסעיף 7א(3) לפקודת המסים (גביה)
בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לחוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, התשנ"ה-1995 וסעיף 7א(3) לפקודת המסים (גביה), הנך נדרש בזה להתייצב במשרדי ב _________ ביום _________ בשעה _______, כדי להחקר בקשר לצו העיקול אשר הומצא לך בשל חובו של החייב אשר פרטיו להלן:
שם _____________________
כתובת __________________
מספר זהות/חברה _________
ברצוני להפנות את תשומת לבך כי על הזמנה זו חלים סעיפים 9 עד 11 לחוק ועדות חקירה התשכ"ט-1968, ואי הענות לה תגרור בעקבותיה את העונשים הקבועים בחוק, לרבות כפיית התייצבותך על-פי ההזמנה.
__________ ____________________
תאריך מנהל המרכז לגביית
קנסות, אגרות והוצאות
טופס 13
(תקנה 10(12))
לכבוד:
שם: ______________ מספר מרכז: _______
כתובת: ____________ מספר תיק: ________
מספר זהות/חברה: ________ בית משפט: ________

הודעה על מכירת נכסי מקרקעין
וזכותו של החייב לברור הנכס שימכר
לפי סעיף 3 לחוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, התשנ"ו-1995
וסעיף 8 (3) לפקודת המסים (גבייה)
בתוקף סמכותי על-פי המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות התשנ"ה-1995 ופקודת המסים (גביה), הנני להודיעך כי יש בדעתי לפנות אל ראש ההוצאה לפועל ולבקשו לפתוח בהליכי הוצאה לפועל לשם מכירת נכסי המקרקעין הרשומים מטה, לכיסוי חובך להנהלת בתי המשפט, בסך ______ שקלים חדשים.
פרטי המקרקעין:
מספר
גוש
חלקה
תת-חלקה
החלק למכירה
הנני להפנות את תשומת לבך כי על-פי סעיף 8 (3) לפקודת המסים (גביה), הרשות בידך להודיעני כי בחרת בנכס מקרקעין אחר, שיוצא למכירה במקום הנכס/ים דלעיל.
לידיעתך, זכות הבחירה שלך מותנית בכך ששוויו של הנכס שיימכר יהיה בו כדי לכסות את חובך.
אם תוך 14 ימים ועד הודעה זו לא תודיע כאמור לעיל, אעמיד למכירה נכס מהנכסים דלעיל, לפי בחירתי.
__________ ____________________
תאריך מנהל המרכז לגביית
קנסות, אגרות והוצאות
טופס 14
(תקנה 10(13))
בעניין החייב:
שם: ______________ מספר מרכז: _______
כתובת: ____________ מספר תיק: ________
מספר זהות/חברה: ________ בית משפט: ________
כתב הרשאה למכור נכסי מקרקעין
לפי סעיף 3 לחוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, התשנ"ו-1995
וסעיף 8 לפקודת המסים (גבייה)
אל: כב' ראש ההוצאה לפועל ב ________________________
בקשה לביצוע מכירת מקרקעין
בתוקף סמכותי על-פי סעיף 3 לחוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, התשנ"ה-1995 וסעיף 8 לפקודת המסים (גביה), לאחר שנוכחתי כי החייב אשר פרטיו נקובים לעיל, חייב סך של ______ שקלים חדשים ושבבעלותו נכסי מקרקעין הניתנים למכירה, אבקש מכבודו ליתן צו למכירת הנכסים המפורטים להלן, בהליכים הקבועים בחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967.
פרטי המקרקעין:
מספר
גוש
חלקה
תל-חלקה
חלקו בנכס
תאור הנכס

( למימוש שעבוד שהוטל על-פי סעיף 11א(2) לפקודת המסים (גבייה) ונרשם בפנקס המקרקעין ביום _______ בהערה של שעבוד, כמוכח בנסח רישום מקרקעין המצורף בזה.
( למימוש חוב של החייב.
__________ ____________________
תאריך מנהל המרכז לגביית
קנסות, אגרות והוצאות
טופס 15
(תקנה 10(14)
בעניין החייב:
שם: ______________ מספר מרכז: _______
כתובת: ____________ מספר תיק: ________
מספר זהות: ________ בית משפט: ________
אל: רשם המקרקעין, לשכת רישום המקרקעין ב______________
רישום הערה על שיעבוד בפנקס המקרקעין
לפי סעיף 3(ב) לחוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, התשנ"ה-1995
בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לחוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות התשנ"ה-1995 וסעיף 11א(2) לפקודת המסים (גביה), הנני מבקש לרשום הערה על שיעבוד המקרקעין:
גוש
חלקה
תת-חלקה


הרשומים על שם החייב אשר פרטיו נקובים לעיל, לשם אכיפת גבייה של חוב על סך ________ ש"ח.
אבקש לאשר ביצוע הרישום.
תאריך

מנהל המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות


טופס 16
(תקנה 10(15)
לכבוד:
שם: ______________ מספר מרכז: _______
כתובת: ____________ מספר תיק: ________
מספר זהות: ________ בית משפט: ________
עיקול על כלי רכב
לפי סעיף 3 לחוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, התשנ"ה-1995
ולפי סעיפים 4 12-א לפקודת המסים (גביה)
מובא לידיעתך כי על-פי סעיף 3 לחוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות התשנ"ה-1995 וסעיף 4 לפקודת המסים (גביה), הוטל עיקול על הרכב אשר פרטיו רשומים להלן, השייך לחייב אשר פרטיו נקובים לעיל.
מספר הרכב
תאריך העיקול
תאריך החידוש

על-פי סעיף 12א לפקודת המיסים (גביה), נרשמה הערה על עיקול זה במסמכים המתאימים.
דין העיקול כדין עיקול שנרשם לפי חוק המשכון, התשכ"ז-1967, עד לביטולו כחוק.
תאריך

חתימת הגובה


_____________________________
1 ק"ת תשנ"ו, 1364; תשס"ג, 478.
2 במקור (ק"ת תשנ"ו, 1368) מובאת פעמיים הספירה של טופס 2, כפי הנראה מתוך טעות.
3 תקנה 6 לתקנות המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות (תיקון), התשס"ג-2003 (ק"ת תשס"ג, 479) קובעת תחילת תיקון תקנה 7, הוספת תקנה 7א, תיקון תקנות 8 ו-10 וטופס 11א שבתוספת שישה חודשים מיום פרסומן. (התקנות פורסמו ביום 3.2.2003).
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ