אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות המים (רשיון להקמת מכון-מים ורישומו), תשכ"ו-1965

תקנות המים (רשיון להקמת מכון-מים ורישומו), תשכ"ו-1965

תקנות המים (רשיון להקמת מכון-מים ורישומו), תשכ"ו-1965 1
בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 159 ו-22א לחוק המים, תשי"ט-1959, ולאחר התייעצות עם מועצת המים, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות
בתקנות אלה -
"מכון מים" - מיתקן המשמש לשאיבת מים עיליים או להטייתם מאפיקם הטבעי, לרבות כל מבנה, תעלה או סכר ולמעט מיתקן הפקה או הטיה ממערכות חלוקת-מים הנמצאות ברשותו של אדם המשתמש במים כדין.
2. הגשת בקשה
בקשה לרשיון הקמת מכון-מים אשר לא היה קיים ערב יום-פרסומן של תקנות אלה ברשומות ולהגדלת ספיקתו של מכון-מים קיים תוגש לנציב המים בטופס שהוא קבע ואשר ניתן להשיגו במשרדי נציב המים.
3. פרטים נוספים
נציב המים רשאי לדרוש פרטים נוספים על אלה שבטופס הבקשה.
4. חובה לתת תשובה נכונה
המבקש חייב להשיב תשובה מלאה ונכונה על כל השאלות שבטופס וכן להמציא כל פרט שנדרש על ידי נציב המים למסרו.
5. תנאי למתן רשיון
מי שניתן לו רשיון-הקמה יתחיל בהקמת מכון-המים או בעבודות להגדלת-ספיקתו תוך ששה חדשים מיום מתן הרשיון וינהל אותן ברציפות.
6. הארכת מועדים
נציב המים רשאי להאריך את המועד שנקבע בתקנה 5, אם ראה שאין לקיימו מסיבות שאין לבעל הרשיון שליטה עליהן.
7. הגשת בקשה לרישום
תוך שבעה ימים מגמר הקמת מכון-המים, יגיש מי שניתן לו הרשיון להקמתו בקשה לרישום המכון ויצרף לבקשתו את תרשים המכון על כל מיתקניו. הבקשה תוגש לנציב המים בטופס שהוא קבע ואשר ניתן להשיגו במשרד נציב המים.
8. תעודת רישום
(א) מצא נציב המים שהפרטים הכלולים בבקשה הם נכונים וכי המכון הוקם בהתאם לתנאי רשיון-ההקמה שהוצא לו, יתן למבקש תעודה (להלן - תעודת-הרישום).
(ב) תעודת-הרישום תכלול פרטים אלה: מיקומו, ציודו, ספיקתו ותפוקתו של מכון-המים, הבעלות עליו או צורת החזקה בו, וכן מספרו, שיהווה את מספרו הארצי של אותו מכון-מים.
9. תיקון הבקשה
(א) מצא נציב המים שהפרטים בבקשה אינם נכונים, ידרוש מהמבקש בכתב לתקן את הבקשה בהתאם לדרישתו או למסור לו פרטים נוספים ונכונים על אלה שבבקשה, תוך תקופה שנקבעה בדרישה, ובלבד שלא תפחת מעשרה ימים.
(ב) תיקן המבקש את הבקשה או מסר פרטים נוספים בהתאם לדרישת נציב המים, יתן לו נציב המים תעודת-רישום.
(ג) מצא נציב המים כי המכון לא הותקן בהתאם לתנאי רשיון-ההקמה שהוצא לו, רשאי הוא לסרב לתת תעודת-רישום.
10. הוכחה לכאורה
כל הפרטים הכלולים בתעודת-רישום, למעט הפרטים על הבעלות או זכות-קנין אחרת במכון-מים, ישמשו לצורך תקנות אלה והחוק הוכחה לכאורה על אמיתותם.
11. הודעה על שינויים
(א) מי שניתנה לו תעודת-רישום יודיע לנציב המים על כל שינוי במצבו של מכון המים במידה שיש בו שינוי לגבי הפרטים הכלולים בתעודה, תוך שבעה ימים מיום בו חל השינוי כאמור.
(ב) הודעה לפי תקנת-משנה (א) דינה כדין בקשה לפי תקנה 7.
12. תיקון תעודת רישום
(א) נציב המים רשאי לתקן תעודת-רישום.
(ב) תעודת-רישום שתוקנה לפי תקנת-משנה (א), דינה כדין תעודת-רישום מקורית.
13. סייג
אין ברשיון-הקמה הניתן לפי תקנות אלה כדי להרשות לבעליו להפיק ולספק מים ממכון המים כל עוד לא קיבל תעודת-רישום בהתאם לתקנות אלה ורשיון-הפקה לפי סעיף 23 לחוק.
14. אגרות (תיקון: תשל"ז, תש"ם, תשמ"א, תשמ"ב, תשמ"ג, תשמ"ד, תשמ"ה, תשמ"ו)
בעד רשיון-הקמה הניתן על פי תקנות אלה ישלם המבקש אגרה בשיעור שלהלן:
שקלים חדשים
אם ספיקתו של המכון היא
עד 50 מ"ק/שעה - 49.10
מעל 50 מ"ק/שעה - 65.-
14א.2 הצמדה (תיקון: תש"ם)
אם מתברר מתוך מדד המחירים לצרכן שיתפרסם לחודש ינואר 1980 כי מדד זה עולה לעומת המדד שפורסם בחודש ינואר 1979, יבוא, החל ביום ט"ו בניסן תש"ם (1 באפריל 1980), במקום הסכום שנקבע בתקנה 14, סכום מוגדל באופן יחסי לשיעור העליה של המדד שנתפרסם לחודש ינואר 1980, כאמור, לעומת המדד שפורסם לחודש ינואר 1979; הסכום המוגדל כאמור יעוגל לסכום הקרוב ביותר לסכום המוגדל.
15. ביטול
בטלות -
(1) תקנות המים (רשיון להפקת מים ממכון-מים), תשכ"א-1960;
(2) תקנות המים (רישום מכוני-מים), תשכ"א-1961.
_________________________________
1 ק"ת תשכ"ו, 512; תשל"ד, 1938; תשל"ז, 910; תש"ם, 39, 1617; תשמ"א, 1567; תשמ"ב, 227, 1103; תשמ"ג, 188, 1117; תשמ"ד, 144, 1096, 2654; תשמ"ה, 680, 1188, 1748; תשמ"ו, 68;
י"פ תש"ם, 1758; תשמ"א, 1287.
2 תקנה 1 לתקנות אגרות חקלאיות (הצמדה למדד), קובעת הצמדת האגרה למדד יוקר המחיה, כאמור בפרק ז. עסקים 12.4 אגרות חקלאיות.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ