אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות המים (רישום בפנקס-המים), תשכ"ב-1962

תקנות המים (רישום בפנקס-המים), תשכ"ב-1962

תקנות המים (רישום בפנקס-המים), תשכ"ב-1962 1
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 148 ו-159 לחוק המים, תשי"ט-1959, אני מתקין תקנות אלה:
1. רישום רשיונות הפקה
נציב המים ירשום בפנקס המים את רשיונות-הפקה שניתנו על ידיו באופן ובצורה שיקבע.
2. פרטי הרישום
(א) בפנקס המים יירשמו פרטים אלה:
(1) מספר הרשיון;
(2) תאריך הרשיון;
(3) שמו ומענו של בעל הרשיון;
(4) תנאי הרשיון;
(5) תקופת הרשיון;
(6) תיאור של צרכני בעל הרשיון;
(7) התנאים שלפיהם מסופקים מים לצרכנים האמורים;
(8) תנאי ההפקה וההספקה של מים.
(ב) לענין תקנה זו "תנאי-הספקה" - התנאים הנוגעים לצורת ההתקשרות בין הספק לצרכן, לכמות המים, לקרקע לה מסופקים המים, לזמני האספקה ושיעורה, לאיכות המים בשים לב לשימוש שלו הם מיועדים וכן התנאים הנוגעים למחיר המים ואופן תשלומו.
3. קביעת אזורי רישום
הרישום בפנקס המים ייעשה לפי אזורים שגבולותיהם ייקבעו על ידי נציב המים (להלן - אזור-רישום).
4. הודעה על אזור רישום
הודעה על קביעת אזור-רישום וכן המועדים להתחלת פעולות הרישום בו תתפרסם בשלושה עתונים יומיים והעתק ממנה יונח במשרדי הרשויות המקומיות שתחומן נמצא, כולו או מקצתו, באזור הרישום.
5. הודעת רישום
נציב המים ישלח הודעה לכל בעל רשיון-הפקה באזור הרישום על כוונתו לרשום אותו ואת צרכניו בפנקס המים (להלן - הודעת-רישום).
6. פרטי הודעת רישום
בהודעות הרישום יצויינו -
(1) הפרטים שיכללו בפנקס המים ושנמצאים כבר, על פי חיקוק, בנציבות המים והנוגעים לבעל הרשיון וצרכניו;
(2) הפרטים שעל בעל הרשיון או על צרכניו למסור בדבר הפקת מים, אספקתם וצריכתם ממקור-מים או מפעל-מים.
7. בקשת בעל רשיון
בעל רשיון שלא קיבל הודעת-רישום כאמור בתקנה 5 יגיש לנציב המים, תוך 15 יום מיום פרסום הודעה על קביעת אזור-רישום בהתאם לתקנה 4, בקשה בטופס שאפשר להשיגו בנציבות המים.
8. מסירת פרטים לצרכנים
בעל רשיון שקיבל הודעת-רישום יודיע בכתב, תוך 14 יום מיום קבלתה, לכל אחד מהצרכנים שלהם הוא מספק מים כדין על הפרטים הכלולים בהודעת-הרישום והנוגעים לצרכן האמור; לא צויינו בהודעת-הרישום פרטים הנוגעים לצרכן מסויים, כולם או מקצתם, יודיע לו בעל הרשיון על כך תוך התקופה האמורה.
9. מועד לעיון בהודעת רישום
היו לבעל-רשיון יותר מ-10 צרכנים, יודיע להם, תוך 7 ימים מיום קבלת הודעת-הרישום, במקום ההודעה לפי תקנה 8, על המועדים בהם אפשר לעיין בהודעת-הרישום במשרדו שבאזור-הרישום.
10. מסירת פרטים לבעל הרשיון
צרכן, שנמסרה לו הודעה כאמור בתקנות 8 ו-9 והפרטים הנוגעים לו אינם נכונים או אינם מלאים, יודיע לבעל הרשיון בכתב, תוך 7 ימים מיום מסירת ההודעה כאמור, את כל הפרטים הנוגעים לו; להודעה יצורפו תשריטים ותרשימים שיקבע נציב המים וכן הצהרה חתומה על ידי הצרכן על אמיתותם.
11. החזרת הודעת רישום
בעל-רשיון שקיבל הודעת-רישום יחזיר, תוך 45 ימים מיום קבלתה, את ההודעה לאחרי שמילא את כל הפרטים הכלולים בה ויצרף לה את הפרטים שנמסרו לו על ידי צרכניו ואת הערותיו.
12. רישום הפרטים בפנקס המים
נציב המים ירשום בפנקס המים את הפרטים שהיו כלולים בהודעת-הרישום בשים לב לפרטים שנמסרו לו בהתאם לתקנה 11 והנראים לו נכונים ומדוייקים וישלח הודעה לבעל רשיון-הפקה ולצרכניו - אם אינם עולים על 10 - בדבר רישום הרשיון ויציין בה את כל הפרטים שנרשמו בפנקס המים. עולה מספר הצרכנים על 10 - תישלח ההודעה לבעל הרשיון בלבד, והעתק ממנה יונח במשרדי הרשויות המקומיות שבתחומן נמצא מקום-מגוריו של הצרכן.
12א. רישום פרטים שלא נמסרו (תיקון: תשכ"ג)
לא החזיר בעל הרשיון את הודעת הרישום לנציב המים תוך המועד האמור בתקנה 11, לא מילא בה את כל הפרטים הדרושים או לא צירף אליה את התרשימים והתשריטים הדרושים, רשאי נציב המים לרשום את הפרטים המצויים בידיו בקשר לבעל הרשיון וצרכניו והנראים לו נכונים, מדוייקים ומאומתים ודין רישום כאמור, לרבות רישום לענין משלוח הודעה לפי תקנה 12, כדין רישום לפיה.
13. התנגדות לרישום
מי שרואה עצמו נפגע על ידי הרישום בפנקס המים כאמור בתקנה 12, רשאי תוך שלושים יום מיום קבלת ההודעה והנחתה כאמור, להגיש לנציב המים התנגדות מנומקת בכתב.
14. תיקון הרישום
החליט נציב המים שפרטי ההתנגדות הם נכונים, יתקן את הרישום בפנקס המים בהתאם לכך ויודיע על כך למתנגד.
15. דחיית ההתנגדות
החליט נציב המים שפרטי ההתנגדות אינם נכונים, אינם ניתנים לאימות או פוגעים בספק או בצרכן אחר שנרשמו בפנקס המים, יודיע על כך למתנגד וינמק את החלטתו.
16. שינויים בפנקס המים
(א) נציב המים ישנה את הרישום בפנקס המים, אם -
(1) ניתנה הודעה על ידי בעל רשיון-הפקה בהתאם לסעיף 28 לחוק והמועבר אישר את ההודעה האמורה;
(2) ניתן פסק-דין של בית-משפט מוסמך המשנה את הפרטים שנרשמו;
(3) פורסם חיקוק המשנה את הרישום שנעשה;
(4) שונו הפרטים שנרשמו ברשיון-הפקה אחר;
(5) נערך הסכם כדין המשנה את הפרטים שנרשמו בין ספק לבין צרכן או בין צרכניו של ספק פלוני בינם לבין עצמם;
(6) נתגלו פרטים שלא היו ידועים בתאריך הרישום המצדיקים, לדעת נציב המים, הכנסת שינוי ברישום.
(ב) הוראות תקנות 12 עד 15 יחולו על רישום שינוי בפנקס המים, בשינויים המחוייבים לפי הענין.
17. עיון בפנקס המים
פנקס המים יהיה מופקד במשרד נציבות המים וכל אדם זכאי לעיין בו בשעות קבלת-הקהל הרגילות.
_________________________________
1 ק"ת תשכ"ב, 1896; תשכ"ג, 1307.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ