אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות הכניסה לישראל (בקשה לאישור כניסתו לישראל של ילד באימוץ בין-ארצי), התשנ"ח-1998

תקנות הכניסה לישראל (בקשה לאישור כניסתו לישראל של ילד באימוץ בין-ארצי), התשנ"ח-1998

תקנות הכניסה לישראל (בקשה לאישור כניסתו לישראל של ילד באימוץ בין-ארצי), התשנ"ח-1998 1
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 14 ו-15 (א) לחוק הכניסה לישראל, התשי"ב-1952 (להלן - החוק), אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות
בתקנות אלה -
"אימוץ בין-ארצי" - כמשמעותו בסעיף 28א לחוק האימוץ;
"אשרה ורשיון" - אשרה ורשיון לישיבת קבע, כמשמעותם בסעיף 2(א)(4) לחוק;
"בקשה" - בקשה לאשרה ורשיון לילד ממדינת חוץ למטרת אימוץ בין-ארצי;
"הרשות המרכזית" - כמשמעותה בסעיף 28ב לחוק האימוץ;
"השר" - שר הפנים או מי שהוא הסמיכו לענין תקנות אלה;
"חוץ האימוץ" - חוק אימוץ ילדים, התשמ"א-1981;
"מבקש" - כמשמעותו בסעיף 28ז לחוק האימוץ;
"עמותה מוכרת" - כמשמעותה בסעיף 28ג לחוק האימוץ;
"רשות מוסמכת של מדינת חוץ" - כמשמעותה בסעיף 28יא לחוק האימוץ.
2. הגשת בקשה
(א) בקשה תוגש בידי עמותה מוכרת למינהל האוכלוסין שבמשרד הפנים בירושלים לפי הטופס שבתוספת.
(ב) לבקשה יצורפו אישור של רשות מוסמכת של מדינת החוץ למסירת הילד לאימוץ למבקש וכן אישור של רופא מטעם העמותה המוכרת שבדק את הילד שמבקשים לאמצו (להלן - הילד), ושלפיו אין הילד חולה במחלה העלולה לסכן את הציבור.
3. אשרת כניסה למטרת אימוץ בין-ארצי
(א) אישר השר את כניסת הילד לישראל לישיבת קבע, יתן לעמותה הודעה בכתב על כך.
(ב) האשרה תינתן למבקש בנציגות ישראל במדינת החוץ שבה התנהלו הליכי האימוץ, לאחר שמסר אישור של רשות מוסמכת של מדינת החוץ כי הוא רשאי להוציא את הילד ממדינת החוץ.
(ג) על אף האמור בתקנת משנה (ב), רשאי השר להורות כי האשרה תינתן בישראל.
4. פקיעת תוקף אשרה ורשיון
מבלי לפגוע בהוראות כל דין, יפקעו אשרה ורשיון בכל אחד מאלה:
(1) הילד לא נכנס לישראל בתוך 6 חודשים מיום קבלת האשרה;
(2) לא הוגשה, בתוך 6 חודשים מיום כניסת הילד לישראל, בקשה לרישום האימוץ בפנקס האימוצים, כאמור בסעיף 29 לחוק האימוץ, או בקשה למתן צו אימוץ לפי סעיף 28כ לחוק האמור.
5. תחולה על הרשות המרכזית
הוראות תקנות אלה יחולו בשינויים המחויבים על הרשות המרכזית כאשר היא פועלת לפי סעיף 28ה(א) לחוק.
6. תחולת דינים
על בקשה ועל אשרה ורשיון לפי תקנות אלה יחולו הוראות תקנות הכניסה לישראל, התשל"ד-1974, והוא כשאין הוראה אחרת בתקנות אלה.
תוספת
(תקנה 2(א))
בקשה למתן אשרת כניסה לישראל לישיבת קבע
למטרת אימוץ בין ארצי
תמונת הילד
א. פרטי הילד המאומץ (להלן - הילד)
בעברית
In Hebrew
שם משפחה
שם פרטי
שם האב
שם האם

באנגלית
In English
Family Name
First Name
Father'
Name
Mother's
Name

* הפרטים ימולאו על פי הרישום בדרכון.
דת ______ לאום _____ מין ______
תאריך לידה ______ ארץ לידה ______ אזרחות ______
דרכון מס' _____ של מדינת ______ ניתן ביום ____ בתוקף עד ____
ב. פרטי המבקש(ים) לאמץ
פרטי האב המאמץ פרטי האם המאמצת
שם פרטי ______________ ________________
שם משפחה ______________ ________________
מספר ת.ז ______________ ________________
מספר דרכון ______________ ________________
תאריך לידה ______________ ________________
שם פרטי ______________ ________________
אזרח/תושב קבע ______________ ________________
אזרחויות קודמות ______________ ________________
מצב אישי ______________ ________________
המען בישראל של המבקש(ים) לאמץ ____________________________
ג. מדינת האימוץ
המדינה שבה מתנהלים הליכי האימוץ ואשר בה יימסר הילד למטרת אימוץ בין ארצי _______________
ד. הצהרת המבקש(ים) לאמץ
1. אני(ו) החתום(ים) מטה, מאשר בזה כי הסכמתי לאמץ את הילד ______ (שם הילד), באמצעות העמותה המוכרת __________
(שם העמותה), ואני מבקש לקבלו לשם אימוץ.
2. אני(ו) מתחיב(ים) לקבל את הילד במדינת החוץ ולהכנס עמו לישראל, בתוך ששה חודשים מיום קבלת האשרה.
3. ידוע לי(לנו) כי האשרה והרשיון לישיבת קבע שינתנו לילד יפקעו בכל אחת מאלה:
(1) הילד לא נכנס לישראל בתוך ששה חודשים מיום קבלת האשרה;
(2) לא הוגשה בתוך ששה חודשים מיום כניסת הילד לישראל, בקשה לרישום האימוץ בפנקס האימוצים, כאמור בסעיף 29 לחוק אימוץ ילדים, התשמ"א-1981 (להלן - חוק האימוץ), או בקשה למתן צו אימוץ, לפי סעיף 28כ לחוק האימוץ.
4. אני(ו) מצהיר(ים) כי הפרטים שמסרתי(נו) לעיל נכונים וכי הם נמסרו בהכרה שהם מהווים יסוד לדיון בבקשה.
________________ _________________
חתימת האב המאמץ חתימת האם המאמצת
אני מאשר בזה כי ביום _________ הופיע(ו) בפני עו"ד __________
במשרדי ברחוב _________________מר/גב' ________________
בעל תעודת זהות מספר _________ וכן _____________________
בעלת תעודת זהות מספר ________ ואחרי שהוזהר(ו) כי עליו(הם) לומר את האמת, וכי אם לא יעשה/ו וכן יהיה(ו) צפוי(ים) לעונשים הקבועים בחוק, אישר(ו) את נכונות הצהרתו(ום) וחתם(ו) עליה בפני.
_____________
, עו"ד
ה. אישור העמותה המוכרת
שם העמותה _______________
אושרה כעמותה מוכרת ביום ________ (יש לצרף את העתק האישור מאומת על ידי עורך דין)
מורשה החתימה בשם העמותה __________ ____________
שם פרטי שם משפחה
1. אני מאשר כי התקיימו לצורך אימוצו של הילד ________ הוראות סעיפים 28ז' עד 28י"ד לחוק אימוץ ילדים, התשמ"א-1981, ובכלל זה, כי ניתנו כל האישורים הנדרשים מהרשות המוסמכת של מדינת החוץ וכי העמותה קבעה שאימוץ הילד על ידי המאמצים הוא לטובת הילד.
.... רצ"ב האישורים מהרשות המוסמכת של מדינת החוץ.
2. אני מאשר כי רופא מטעם העמותה המוכרת ערך בדיקות לילד ומצא כי אין הוא חולה במחלה העלולה לסכן את בריאות הציבור.
.... רצ"ב אישור רופא מטעם העמותה.
3. אני(ו) מבקש(ים) לקבל אשרה ורשיון כניסה לישראל לישיבת קבע של הילד למטרת אימוץ בין ארצי.
4. ( הילד יימסר למבקש(ים) לאמץ ב _____________
וילווה על ידי ________ (שם ההורה המלווה) בכניסתו לישראל.
( ניתן אישור הרשות המרכזית למסירת הילד למבקש(ים) לאמץ, בישראל.
הילד ילווה בכניסתו לישראל על ידי __________
5. ידוע לעמותה כי האשרה והרשיון לישיבת קבע שינתנו לילד יפקעו בכל אחת מאלה:
(1) הילד לא נכנס לישראל בתוך ששה חודשים מיום קבלת האשרה;
(2) לא הוגשה בתוך ששה חודשים מיום כניסת הילד לישראל, בקשה לרישום האימוץ בפנקס האימוצים, כאמור בסעיף 29 לחוק אימוץ ילדים, התשמ"א-1981 (להלן - חוק האימוץ), או בקשה למתן צו אימוץ, לפי סעיף 28כ לחוק האימוץ.
_____________________
חתימה וחותמת העמותה
אני מאשר בזה כי ביום _______ הופיע(ה) בפני עו"ד __________ במשרדי ברח' __________ מר/גב' __________ בעל/ת תעודת זהות מספר ___ ואחרי שהוזהר/ה כי עליו/ה לומר את האמת, וכי אם לא י/תעשה כן י/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה וחתם/ה עליה בפני.

_____________
, עו"ד
_____________________
1 ק"ת תשנ"ח, 482.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ