אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות הטיס (נהלי תיעוד כלי-טיס וחלקיהם), תשל"ז-1977

תקנות הטיס (נהלי תיעוד כלי-טיס וחלקיהם), תשל"ז-1977

תקנות הטיס (נהלי תיעוד כלי-טיס וחלקיהם), תשל"ז-1977 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 30 לחוק הטיס, 1927, ולאחר שהובאו לידיעת ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:
פרק ראשון: הגדרות
1. הגדרות (תיקון: תשמ"ג, תשמ"ה, תשמ"ח, תשמ"ט, תשנ"ו)
בתקנות אלה:
"אוירון" - כלי-טיס הכבד מן האוויר, המונע על-ידי מנוע והנתמך בטיסה בעיקר על-ידי מנוע והנתמך בטיסה בעיקר על-ידי כנף קבועה;
"אוירון זעיר" - אוירון חד-מושבי או אוירון שמשקלו המרבי המותר להמראה אינו עולה על 390 ק"ג או אוירון דו-מושבי שמשקלו המרבי המותר להמראה אינו עולה על 454 ק"ג והמסוגל להסיע עד שני בני אדם לרבות הטייס;
"א.פ.א." - אישור פריט אווירונוטי - אישור המוצא מאת המנהל והמאשר כי פריט מתאים לשימוש תעופתי (A.P.A.או (T.S.O;
"אישור כשירות לטיסה" - אישור שנותן בעל רשיון הפעלה של גלישון או של מצנח ממונע על כשירותם לטיסה;
"בדיקה כוללת של מצב ותפעול" - בדיקה שמטרתה לוודא את תקינותו הטכנית של כלי הטיס וכושר כל מערכותיו לפעול כהלכה; בדיקה זו כוללת; ניקוי של כלי הטיס ומנועיו; פתיחת פתחי הביקורת; בדיקות שמטרתן לוודא את תקינות מצבו ושלמותו של כלי הטיס ושל מנועיו ומערכותיו; בדיקות שמטרתן לוודא שרכיבי כלי הטיס ואביזריו מותקנים, מוחזקים ומווסתים כהלכה; בדיקות שמטרתן לוודא שכל מערכות כלי הטיס פועלות כראוי;
"גלישון" - כלי טיס הכבד מן האויר, שמשקלו כשהוא ריק אינו עולה על 40 ק"ג כשהוא נושא אדם אחד, או 100 ק"ג כשהוא נושא שני בני אדם ושאינו קשור לחבל או לכבל ואין לו מנוע, המסוגל לשאת אדם ואמצעי השליטה בו הוא הטיית הגוף של מפעילו;
"דאון" - כלי טיס הכבד מן האויר, הנתמך בטיסה בעיקר על-ידי כנף קבועה אשר טיסתו אינה תלויה באופן בלעדי במנוע;
"הוראות כושר אווירי" - הוראות כושר אווירי שהוציא המנהל לפי תקנה 120;
"הוראות כלליות לתפעול ולטיסה" - הוראות תקנות ההפעלה.
"המנהל" - ראש מינהל התעופה האזרחית במשרד התחבורה או מי שהוא הסמיך בהודעה ברשומות לענין תקנות אלה, כולן או מקצתן;
"כלי-טיס" - כלי או מיתקן המיועד או המשמש לטיסה באוויר, למעט כלי-טיס זעירים (כגון טיסנים וצעצועים) זולת אם קבע השר כי תקנות אלה יחולו על כלי-טיס זעירים או סוג כלי-טיס זעירים המסכנים את בטיחות הטיסה;
"כללי כושר אווירי" - תקנות אלה וההוראות הכלולות בחלקים 23 עד 25 ל-פ.א.ר. ותקני כושר אוירי לאוירון זעיר;
"כללי רמת רעש" - כללים לגבי תקני רמת רעש, מדידתו והערכתו כפי שייקבעו על-ידי שר התחבורה בתקנות;
"מדינת חוץ" - מדינה שאיננה מדינת ישראל;
"מוצר" - כלי-טיס, מנוע כלי-טיס או פרופלר אלא אם הוגדר אחרת בתקנות אלה;
"מצנח ממונע" - כלי טיס הכבד מן האויר המונע על ידי מנוע והנתמך בעת טיסה בעיקר על ידי מצנח;
"מכון בדק" - מכון העוסק בתיקון, בשינוי, באחזקה ובשיפוץ כלי-טיס, מנועי כלי-טיס וציוד תעופתי, בשלמותם או בחלקם;
"מנוע כלי-טיס" - מנוע המספק כוח מניע לכלי-טיס, לרבות אבזרים החיוניים לפעולת המנוע, למעט פרופלר;
"פ.א.ר." - תקנות התעופה הפדראליות של ארצות-הברית של אמריקה שעותק מהן מופקד לעיון במינהל התעופה האזרחית במשרד התחבורה;
"פנקס" - פנקס רישום של כלי הטיס בישראל המתנהל לפי תקנות הטיס (רישום כלי-טיס וסימונם), תשל"ד-1973;
"פרופלר" - פרופלר של כלי-טיס;
"פרק S" - פרק S לתקנות הבריטיות לאוירונים זעירים שעותק מהן מופקד לעיון הציבור במינהל התעופה האזרחית במשרד התחבורה;
"ציוד תעופתי" - מכשיר, אבזר, מנגנון או ציוד, לרבות ציוד קשר וניווט, המיועדים לבקרת טיסת כלי-טיס והמותקנים בו או המחוברים אליו, שאינם מהווים חלק מגוף כלי הטיס, ממנועו או מהפרופלר שלו;
"קטגוריה" - קבוצת כלי-טיס שנקבעה לפי אופי שימושם המיועד של כלי הטיס, כגון: קטגוריה "רגיל", "שימושי", "תובלה", "אקרובטי" או "מוגבל";
"רוטורקרפט" - כלי-טיס הכבד מן האוויר והנתמך בטיסה בעיקר על ידי כנף מסתובבת;
"רשיון הפעלה" - רשיון להפעלת כלי-טיס שניתן לפי חוק רישוי שירותי התעופה, תשכ"ג-1963;
"תובלה" - תובלה מסחרית לשם הסעת נוסעים או הובלת טובין בתמורה או טיסה לצרכי עסק או מתן שירות;
"תקנות ההפעלה" - תקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב-1981;
"תקנות רישום כלי-טיס" - תקנות הטיס (רישום כלי-טיס וסימונם), תשל"ד-1973.
פרק שני: תעודת סוג
2. בקשה
(א) המנהל רשאי ליתן למבקש תעודת סוג לכלי-טיס, למנוע כלי-טיס או לפרופלר.
(ב) בקשה לתעודת סוג יש להגיש למנהל בטופס ובאופן שיורה המנהל.
3. צרופות לבקשה
לבקשה לתעודת סוג של כלי-טיס יצרף המבקש -
(1) שרטוט בשלושה מבטים של כלי הטיס;
(2) רשימת הנתונים הבסיסיים הראשוניים של כלי הטיס.
4. דרישות מיוחדות
(א) מצא המנהל כי כלי-טיס או פרופלר שעליהם מוגשת בקשה לתעודת סוג, הם בעלי קוי תכן חדישים או בלתי שגרתיים אשר כללי כושר אווירי אינם מתאימים או אינם מספיקים לגביהם, רשאי הוא להורות למבקש למלא אחר דרישות מיוחדות להבטחת רמת הבטיחות של אותו כלי-טיס, מנוע או פרופלר, השווה לזו שנקבעה בכללי כושר אווירי.
(ב) הדרישות המיוחדות לפי תקנת משנה (א) ייקבעו לאחר שהמנהל שמע את טיעוני כל אדם מעוניין אחר.
5. כללי כושר אווירי הישימים לבקשה (תיקון: תשמ"ט)
המבקש תעודת סוג יראה למנהל כי כלי הטיס, מנוע כלי הטיס או הפרופלר שעליהם מוגשת הבקשה עונים על אלה -
(1) דרישות כללי כושר אווירי וכללי רמת רעש התקפים ביום הגשת הבקשה בישראל - בגין מוצר המיוצר בישראל, או במדינת חוץ - בגין מוצר היוצר בה, זולת אם קבע המנהל אחרת או אלא אם המבקש בחר או נדרש לפי תקנות אלה למלא אחר כללי כושר אווירי וכללי רמת רעש, שייכנסו לתקוף בתאריך מאוחר יותר, או אלא אם נקבע אחרת בכללי רמת רעש שקבע שר התחבורה בתקנות;
(2) דרישות ותנאים מיוחדים שקבעם המנהל.
6. תוקף הבקשה
(א) תקפה של בקשה לתעודת סוג של כלי-טיס בקטגורית "תובלה" יהא חמש שנים מיום הגשת הבקשה ותקפה של בקשה לתעודת סוג אחרת יהא שלוש שנים מיום הגשתה.
(ב) הראה המבקש, בעת הגשת הבקשה, כי נדרשת תקופה ארוכה יותר מהאמורה בתקנת משנה (א) לשם תכנון המוצר, פיתוחו וניסויו, יהיה המנהל רשאי לקבוע לבקשתו תקופת תוקף ארוכה יותר.
(ג) לא ניתנה למבקש תעודת סוג תוך המועדים האמורים בתקנות משנה (א) או (ב), או התברר כי אי אפשר יהיה לקבל תעודת סוג תוך אותם מועדים, יהא המבקש רשאי לעשות אחת מאלה -
(1) להגיש בקשה חדשה לתעודת סוג ויחולו עליה כל הדרישות הנזכרות בתקנה 5;
(2) לבקש הארכת תקפה של הבקשה במקורית ולמלא אחרי כללי כושר אווירי הישימים והתקפים במועד שיקבע המבקש, ובלבד שלא יקדם למועד מתן תעודת הסוג המבוקשת במספר שנים העולה על מספר שנות תקפה של הבקשה המקורית.
(ד) בחר המבקש למלא אחרי תיקון לכללי כושר אווירי או לכללי רמת רעש שתחולתם אחרי מועד הגשת הבקשה לתעודת סוג, ימלא אחרי כל דרישה אחרת בכללי כושר אווירי או בכללי רמת רעש הקשורה במישרין לאותו תיקון, כפי שהורה המנהל.
7. שינויים המצריכים בקשה חדשה
הרוצה להכניס שינוי במוצר שעליו הגיש בקשה לתעודת סוג, יגיש בקשה חדשה לתעודת סוג בשל הכנסת השינויים המפורטים להלן או מקצתם:
(1) שינוי בתכן, תצורה, הספק, משקל או בהגבלות הספק מנועים או מהירותם, כאשר השינוי המבוקש הוא כה ניכר עד כי דרושה, לדעת המנהל, בדיקה יסודית של עמידה בדרישות המתאימות של כושר אווירי;
(2) שינוי במספר המנועים או הרוטורים של כלי הטיס;
(3) שינוי בעקרון הפעולה או ההנעה של מנוע כלי-טיס, הפרופלר או הרוטור שלו;
(4) שינוי בעקרון החלפת הפסיעה של הפרופלר או במספר הלהבים שלו.
8. תעודת סוג למוצר
המנהל רשאי ליתן למבקש תעודת סוג לכלי-טיס בקטגורית "רגיל", "שימושי", "אקרובטי" או "תובלה", לבלון חפשי מאוייש, למנוע כלי-טיס או לפרופלר במקרים כלהלן:
(1) נתקיימו לגבי המוצר כל אלה:
(א) המבקש הגיש למנהל את תכן הסוג, דו"חות הניסוי וכל החישובים הדרושים כדי להראות כי המוצר עונה על הדרישות המתאימות של כללי כושר אווירי ושל כללי רמת רעש לכלי-טיס;
(ב) המנהל מצא, לאחר ביצוע הבדיקות הדרושות, כי תכן הסוג והמוצר עונים על הדרישות המתאימות של כושר אווירי ושל כללי רמת רעש לכלי-טיס, או במקרה של אי-עמידה בדרישה מסויימת מדרישות כושר אווירי, קיימים אמצעים המבטיחים רמת שוות ערך של בטיחות;
(ג) לגבי כלי-טיס -
אין בו כל תכונה או איפיון העלולים לפגוע בבטיחותו כשמשתמשים בו בקטגוריה בה הוגשה הבקשה לתעודת הסוג.
(2) המוצר הוא כלי-טיס מעודפי צבא-הגנה לישראל (להלן - צה"ל) או מעודפי צבא של מדינת חוץ ועונה על דרישות תקנה 12.
9. תעודת סוג לדאון
המנהל רשאי ליתן למבקש תעודת סוג לדאון אם נתקיימו כל אלה:
(1) המבקש הגיש למנהל את תכן הסוג, דוחו"ת הניסוי והחישובים הדרושים כדי להראות כי הדאון עונה על הדרישות המתאימות של כושר אווירי;
(2) המנהל מצא כי -
(א) הדאון עונה על כללי כושר אווירי המתאימים לדאונים והישימים לתכן הסוג של אותו הדאון;
(ב) אין בדאון כל תכונה או איפיון העלולים לפגוע בבטיחותו.
9א. תעודת סוג לאוירון זעיר (תיקון: תשמ"ג, תשמ"ה, תשמ"ח, תשמ"ט)
המנהל רשאי ליתן למבקש תעודת סוג לאוירון זעיר שיוצר בישראל או שיובא אליה אם נתקיים אחד מאלה:
(1) המבקש הגיש למנהל את תכן הסוג, דו"חות הניסוי וכל המסמכים הדרושים להוכחה כי האוירון הזעיר, לגביו מבוקשת התעודה, עונה על הדרישות הטכניות המפורטות בפרק S, בשינויים האלה:
(א) בסעיף S2 -
(1) במקום האמור בסעיף משנה ((A)(II יבוא:
"משקלו הריק של האוירון הזעיר לא יעלה על 150 ק"ג באוירון חד מושבי ועל 180 ק"ג באוירון דו מושבי";
(2) ההערה בסופו - תימחק.
(א) סעיף S7 - לא יחול.
(ב) בסעיף S65, במקום "ארבע דקות" יבוא "שלוש דקות".
(ג) בסעיף S1303, בסופו יבוא: "(3) מצפן מגנטי".
(2) המבקש הוכיח להנחת דעתו של המנהל, כי האוירון הזעיר צבר נסיון בהפעלה רגילה, בין בידי טייסים רבים, בין בידי טיס אחד או כי במטוסים רבים מאותו דגם נצבר נסיון שדי בו להראות שהושגה בו בטיחות גבוהה בתקופות ההפעלה כאמור;
9ב. מתן אישור כשירות לטיסה בגלישון (תיקון: תשמ"ח)
(א) בעל רשיון הפעלה מבצעית לגלישונים רשאי ליתן למבקש שבידו גלישון (להלן - מבקש), אישור כשירות לטיסת הגלישון (להלן בתקנה זו - אישור).
(ב) אישור יינתן לפי אחד מאלה:
(1) כמפורט בספר עזר למבצעים של בעל רשיון ההפעלה המבצעית שאישר המנהל;
(2) הגלישון עומד באחד התקנים שאימץ בעל רשיון ההפעלה המבצעית ושהמנהל אישרו;
(3) המבקש הוכיח לבעל רשיון ההפעלה המבצעית כי אין בגלישון תכונה או אפיון העלולים לפגוע בבטיחות כאשר הגלישון מופעל במסגרת ההגבלות האמורות בספר העזר לטיסה של אותו גלישון.
(ג) עותק מספרי העזר ומהתקנים האמורים בתקנת משנה (ב) מופקד לעיון הציבור במינהל התעופה האזרחית במשרד התחבורה.
(ד) לענין תקנה זו, "בעל רשיון הפעלה מבצעית" - כמשמעותו בתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב-1981.
9ג. מתן אישור כשירות לטיסה במצנח ממונע (תיקון: תשמ"ח)
(א) בעל רשיון הפעלה מבצעית למצנחים ממונעים רשאי ליתן למבקש שבידו מצנח ממונע (להלן - המבקש) אישור כשירות לטיסת מצנח ממונע (להלן - בתקנה זו - אישור).
(ב) אישור יינתן לפי המפורט בספר עזר למבצעים של בעל הרשיון שאישר המנהל או אם הוכח לבעל רשיון ההפעלה המבצעית כי אין במצנח הממונע תכונה או אפיון העלולים לפגוע בבטיחות של טיסת אותו מצנח ממונע ובלבד שהמבקש הוכיח לבעל רשיון ההפעלה כי נתקיימו במצנח הממונע כל אלה:
(1) אין בו תכונה או אפיון העלולים לפגוע בבטיחות כאשר הוא מופעל במסגרת ההגבלות האמורות בספר העזר לטיסה;
(2) חופתו בעלת שטח של 40 מטרים רבועים לפחות;
(3) הוא חד מושבי ומשקלו הריק לא עולה על 75 ק"ג;
(4) קיבולת מיכל הדלק שלו אינה עולה על 20 ליטרים;
(5) מהירותו המרבית המותרת בטיסה אופקית אינה עולה על 50 קמ"ש במהירות אויר מכוילת ((CAS;
(6) שיעור הנסיקה שלו במשקל מרבי לא יפחת מ-90 מטרים (300 רגל) לדקה;
(7) המכשור בו כולל לפחות -
(א) מד מהירות.
(ב) מד גובה.
(ג) מד טמפרטורת ראש צילינדר.
(ד) מס סיבובי מנוע;
(8) יחס הגלישה שלו, כאשר מנועיו דוממים, אינו פחות מ-3 ל-1;
(9) רמת הרעש שלו מגובה של 290 עד 310 מטרים ובהספק מנועים מרבי אינה עולה על (60 Db(A.
(ג) לענין תקנה זו, "בעל רשיון הפעלה מבצעית" - כמשמעותו בתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב-1981.
10. תעודת סוג לכלי טיס בקטגוריה "מוגבל"
המנהל רשאי ליתן למבקש תעודת סוג לכלי-טיס בקטגוריה "מוגבל" לשימושים מיוחדים אם נתקיימו שניים אלה:
(1) המבקש הראה למנהל כי אין בכלי הטיס כל תכונה או איפיון העלולים לפגוע בבטיחותו כאשר הוא מופעל במסגרת ההגבלות החלות עליו לשימושו המיוחד;
(2) כלי הטיס עונה על דרישות כושר אווירי לגבי אחת מקטגוריות כלי הטיס "רגיל", "שימושי", "אקרובטי" או "תובלה", מלבד אותן דרישות אשר המנהל מוצא כבלתי ישימות לשימושו המיוחד, או כלי הטיס הוא מסוג אשר יוצר בהתאם לדרישות צבאיות והתקבל לשימוש בידי צה"ל או בידי צבא של מדינת חוץ, ולאחר מכן עבר שינויים לשם התאמתו לשימוש מיוחד כמפורט בתקנה 11.
11. שימושים מיוחדים
השימושים המפורטים להלן ייחשבו כשימושים מיוחדים לענין תקנה 10:
(1) שימושים חקלאיים: ריסוס, איבוק, זריעה, בקרה על צאן ובקר ועל חיות טרף;
(2) הגנה על שמורות טבע, יערות וחיות בר;
(3) מיפוי אווירי, צילום וחיפוש מקורות נפט ומינרלים;
(4) שמירה על קווי צינורות, קווי העברת כוח ותעלות;
(5) בקרת מזג אוויר לרבות זריעת עננים לגשם מלאכותי;
(6) פרסום באוויר: כתיבה ברקיע, גרירת דגלונים וכרזות ומערכות רמקול;
(7) כל שימוש אחר שקיבל המנהל כשימוש מיוחד.
12. תעודת סוג לכלי טיס מעודפי צבא
הוגשה בקשה לתעודת סוג לכלי-טיס מעודפי צה"ל או מעודפי צבא של מדינת חוץ רשאי המנהל -
(1) ליתן למבקש תעודת סוג בקטגוריה "רגיל", "שימושי", "אקרובטי" או "תובלה" לכלי-טיס שתוכנן ונבנה בישראל, התקבל לשימוש מבצעי ונקבע בידי הצבא כציוד עודף, אם כלי הטיס עונה על דרישות כושר אווירי הישימות לו שהיו בתוקף לא יותר מחמש שנים לפני תאריך כניסתו של כלי הטיס לשימוש בצבא;
(2) ליתן למבקש תעודת סוג לכלי-טיס שנקבע בידי הצבא כציוד עודף, אם אותו כלי-טיס הוא מדגם של כלי-טיס אזרחי אשר הוצאה לו בעבר תעודת סוג לפי תקנות אלה או תקנות מדינת חוץ, ואם כלי הטיס עונה על הדרישות הישימות לתעודת סוג עבור כלי הטיס האזרחי המקורי;
(3) לאשר לשימוש בכלי-טיס מעודפי צבא שעליו הוגשה בקשה לתעודת סוג, מנוע כלי-טיס, פרופלר ואבזריהם המותקנים באותו כלי-טיס, אם המבקש הראה, על יסוד כושרם ונסיון השימוש הצבאי בהם כי הם עומדים על אותה רמה של כושר אווירי שיש למנועים ולפרופלרים שעליהם ניתנת תעודת סוג לפי כללי כושר אווירי המתאימים;
(4) לשחרר את המבקש מלקיים במלואה דרישה מדרישות כושר אווירי הישימות, אם המנהל מצא כי התחליף שהציע המבקש לאותה דרישה מבטיח רמת כושר אווירי שוות-ערך לרמה הדרושה, וכי קיום הדרישה במלואה היה מטיל מעמסת יתר על המבקש; לענין פיסקה זו רשאי המנהל להסתמך על הנסיון התפעולי הצבאי עם אותו כלי-טיס;
(5) לדרוש מהמבקש למלא אחר תנאים מיוחדים או אחרי דרישות כושר אווירי שיהיו בתוקף בתאריך מאוחר יותר מזה הנדרש בתקנה זו, אם לדעת המנהל מילוי אחר הוראת פיסקה (1) אינה מבטיחה רמת כושר אווירי מספקת לאותו כלי-טיס.
13. תעודת סוג למוצרי יבוא
המנהל רשאי ליתן תעודת סוג על מוצר המיוצר במדינת חוץ ושיובא לישראל או המיועד להיות מיובא לישראל, אם נתקיימו כל אלה:
(1) הרשות המוסמכת במדינת החוץ שבה יוצר המוצר אישרה כי המוצר נבדק, נוסה ונמצא עומד בדרישות כלהלן:
(א) הדרישות המתאימות לגבי כללי רמת רעש, או הדרישות לגבי רעש כלי-טיס הישימות במדינת החוץ שבה יוצר המוצר וכל דרישות אחרות שיקבע המנהל לצורך קביעת עוצמות רעש שאינן עולות על אלו שנקבעו בכללי רמת הרעש;
(ב) הדרישות המתאימות של כללי כושר אווירי כפי שנקבעו בתקנות 5 ו-6 או הדרישות המתאימות של מדינת החוץ בה יוצר המוצר, וכל דרישות אחרות שיקבע המנהל לצורך קביעת רמת בטיחות השווה לזו שנקבעה בכללי כושר אווירי כפי שנקבעו בתקנות 5 ו-6;
(ג) סוג המוצר לא נפסל לקבלת או להחזקת תעודת כושר טיסה או תעודת כושר אווירי במדינת החוץ.
(2) המנהל קיבל את כל הנתונים הטכניים המתייחסים לרעש כלי-טיס ולכושרו האווירי של המוצר שאותם דרש מהמבקש, ומצא כי נתונים אלה ממלאים אחרי הדרישות כמפורט בפיסקה (1);
(3) (א) ספרי העזר והרשימות הטכניים הוגשו בשפה העברית או האנגלית;
(ב) הסימונים של המכשירים, הפיקודים, השלטים והוראות התיפעול הנדרשים לפי כללי כושר אווירי הם בעברית או באנגלית;
(ג) הסימונים הפנימיים, השלטים וההוראות לנוסעים הנדרשים לפי כללי כושר אווירי הם בעברית ובאנגלית, אלא אם מצא המנהל לנכון לשחרר את המבקש מחובת הסימון באחת משתי השפות.
14. תכן סוג
תכן סוג יכלול:
(1) שרטוטים ומפרטים הדרושים כדי לתאר את תצורת המוצר ואיפיוני התכן לפי כללי כושר אווירי המתאימים לגבי אותו מוצר;
(2) מידע על המידות, החמרים והתהליכים הדרושים לקביעת חוזק המבנה של המוצר;
(3) כל נתון אחר הדרוש כדי לאפשר, על-ידי השוואה, את קביעת הכושר האווירי ואיפיוני הרעש של מוצרים מאוחרים יותר מאותו סוג.
15. בדיקות וניסויים
(א) המבקש תעודת סוג חייב לאפשר למנהל לבצע כל בדיקה, ובמקרה של כלי-טיס - לבצע כל ניסוי טיסה וניסוי קרקע, הדרושים כדי לקבוע את התאמתו של כלי הטיס או המוצר לדרישות כושר אווירי.
(ב) פרט למקרה שבו המנהל נתן הסכמתו לכך -
(1) לא יוגש כלי-טיס, מנוע כלי-טיס, פרופלר, או חלק מהם למנהל לניסוי, אלא אם הראה המבקש כי הם עומדים בדרישות פיסקאות (2) עד (4) לתקנת משנה (ג);
(2) לא יבוצע כל שינוי בכלי-טיס, במנוע כלי-טיס, בפרופלר או בחלק מהם בין המועד שבו הראה המבקש למנהל כי הם עומדים בדרישות פיסקאות (2) עד (4) לתקנת משנה (ג), לבין המועד שבו מוגש כלי הטיס או החלק למנהל לביצוע הניסוי.
(ג) המבקש יבצע את כל הבדיקות והניסויים הדרושים לשם קביעת כל אחת מאלה:
(1) עמידתו של המוצר או החלק בדרישות כושר אווירי ובדרישות כללי רמת רעש הישימות;
(2) התאמתם של החמרים והמוצרים למפרטים של תכן הסוג;
(3) התאמתם של חלקי המוצרים לשירטוטים של תכן הסוג:
(4) התאמתם של תהליכי הייצור, המבנה וההרכבה לאלו המפורטים בתכן הסוג.
16. ניסויי טיסה
(א) המבקש תעודת סוג לכלי-טיס, למעט תעודת סוג לכלי-טיס בקטגוריה "מוגבל", כלי-טיס מעודפי צבא או כלי-טיס מיובא, כאמור בתקנות 10 עד 30 - יבצע את הניסויים המפורטים בתקנת משנה (ב); לפני ביצוע הניסויים, על המבקש להראות כל אחת מאלה:
(1) עמידה בדרישות המבנה הישימות של כללי כושר אווירי;
(2) השלמת הבדיקות וניסויי הקרקע הדרושים;
(3) התאמתו של כלי הטיס לתכן הסוג;
(4) כי המנהל קיבל דו"ח של תוצאות ניסויי הטיסה של המבקש; היתה הבקשה לגבי כלי טיס בקטגורית "תובלה", יחתום טייס הניסוי של המבקש על הדו"ח האמור.
(ב) לאחר שהמבקש מילא אחר דרישות תקנת משנה (א) יבצע כל ניסוי טיסה שהמנהל מוצא לדרוש לקביעת כל אחת מאלה:
(1) עמידה בדרישות הישימות של כללי כושר אווירי;
(2) קיום מידה סבירה של ודאות שכלי הטיס, רכיביו וציודו אמינים ופועלים כהלכה.
(ג) אם הדבר מעשי, יבצע המבקש את הניסויים המפורטים בפיסקאות (1) ו-(2) לתקנת משנה (ב) באותו כלי-טיס.
(ד) המבקש חייב להראות לגבי כל טיסת ניסוי, למעט טיסת ניסוי בדאון או בבלון חפשי מאוייש, כי נעשו סידורים מתאימים לאפשר לצוות יציאה בשעת חירום ושימוש במצנחים.
(ה) למעט בדאונים ובבלונים חפשיים מאויישים, על המבקש להפסיק טיסות ניסוי לפי תקנה זו עד שיראה כי ננקטו אמצעים לתיקון באחת מאלה:
(1) טייס הניסוי של המבקש אינו מסוגל או אינו מסכים לבצע אחד מניסויי הטיסה הנדרשים;
(2) נתגלתה אי-עמידה באחת מדרישות כושר אווירי ההופכת את המידע המתקבל מהניסוי לחסר משמעות, או המסכנת את המשך הטיסות.
17. טייס ניסויי טיסה
המבקש תעודת סוג לכלי-טיס בקטגוריה "רגיל", "שימושי", "אקרובטי" או "תובלה", יראה כי עומד לרשותו אדם המחזיק ברשיון טיס מתאים לביצוע ניסויי טיסה הנדרשים בתקנות אלה.
18. כיול מכשירים והתאמת תוצאות
(א) המבקש תעודת סוג לכלי טיס בקטגוריה "רגיל", "שימושי", "אקרובטי" או "תובלה", יגיש למנהל דו"ח המראה את החישובים הנדרשים לכיול מכשירי ניסויי טיסה ולהתאמת תוצאות הניסויים לתנאי אטמוספירת תקן.
(ב) המבקש יאפשר למנהל לבצע כל טיסת ניסוי הנראית לו כדרושה לשם בדיקת דיוק הדו"חות המוגשים לו בהתאם לתקנת משנה (א).
19. תכולת תעודת סוג
רואים תעודת סוג כאילו היא מכילה תכן הסוג, הגבלות תפעוליות, גליון הנתונים של תעודת הסוג, כללי כושר אווירי וכללי רמת רעש הישימים שהמנהל קבעם כבסיס להוצאת תעודת הסוג, וכל התנאים וההגבלות הנוספים שנקבעו למוצר לפי תקנות אלה.
20. מקום מיתקני הייצור
למעט במקרה של תעודת סוג למוצר יבוא, כאמור בתקנה 13, לא יתן המנהל תעודת סוג אם מיתקני הייצור של המוצר נמצאים מחוץ למדינה אלא אם מצא שמקום המצאם של מיתקני הייצור אינו מטיל מעמסת יתר על המנהל.
21. זכויות המחזיק
(א) המחזיק בתעודת סוג של כלי-טיס רשאי לקבל תעודת כושר טיסה לאחר שמילא אחר הוראות תקנות 67 עד 83.
(ב) המחזיק בתעודת סוג של מנוע כלי-טיס או של פרופלר רשאי לקבל אישור להתקנתם בכלי טיס שהוצאה עליו תעודת סוג.
(ג) המחזיק בתעודת סוג של כל מוצר רשאי -
(1) לקבל תעודת ייצור לאותו מוצר לאחר שמילא אחר הוראות הפרק השביעי;
(2) לקבל אישור לחלקי חילוף עבור אותו מוצר.
22. העברת התעודה
(א) מחזיק בתעודת סוג רשאי להעבירה או להתיר את השימוש בה לאדם אחר לפי הסכם הרשאה.
(ב) המעביר תעודת סוג חייב להודיע על כך למנהל תוך 30 יום מיום ההעברה או מיום התחלת השימוש בתעודת הסוג לפי הסכם ההרשאה או מיום ביטולו של ההסכם; בהודעה יצויינו שמו ומענו של הנעבר או המורשה, תאריך ביצוע העיסקה, ובמקרה של הסכם הרשאה, היקף הסמכויות שהועברו למורשה.
23. הצגת התעודה
מחזיק בתעודת סוג יציגנה למנהל לביקורת לפי דרישתו.
24. העברת מידע למפעילים אחרים
המחזיק בתעודת סוג לכלי-טיס שספר האחזקה שלו מכיל הגבלות כושר טיסה ואשר קיבל מהמנהל היתר לשנות את מועדי ההחלפה, את תקופתיות הבדיקות או את הנהלים הקשורים בנושאים אלה, יאפשר לכל מפעיל של אותו סוג כלי-טיס לעיין באותם שינויים.
25. תוקף התעודה
תעודת סוג תהיה בת תוקף כל עוד לא הוחזרה, הותלתה או בוטלה, וכל עוד לא תם המועד לסיום תקפה שקבע המנהל.
26. הצהרת התאמה
(א) המבקש יגיש למנהל, בטופס ובאופן שיורה, הצהרת התאמה, לכל מנוע כלי-טיס או לפרופלר המוגש למנהל לשם קבלת תעודת סוג, לפיה מנוע כלי הטיס או הפרופלר ממלא אחר דרישות תכן הסוג שלהם.
(ב) המבקש יגיש למנהל, בטופס ובאופן שיורה, הצהרת התאמה לכל כלי-טיס או לכל חלק ממנו המוגשים למנהל לניסויים, לפיה המבקש מילא אחר הוראות תקנה 15, אלא אם הסכים המנהל אחרת לפי תקנת משנה (ב) לתקנה האמורה.
פרק שלישי: תעודת סוג זמנית
27. תעודת סוג זמנית
המנהל רשאי ליתן על כלי-טיס תעודת סוג זמנית מטיפוס א' או מטיפוס ב', לתקן תעודת סוג זמנית, או להכניס תיקון זמני בתעודת סוג.
28. בקשה לתעודת סוג זמנית
(א) יצרן של כלי-טיס המיוצר בישראל שהינו אזרח ישראלי או תושב קבוע בישראל, רשאי להגיש בקשה -
(1) לתעודת סוג זמנית מטיפוס א' או מטיפוס ב';
(2) לתיקון תעודת סוג זמנית בה הוא מחזיק;
(3) לתיקון זמני בתעודת סוג בה הוא מחזיק.
(ב) יצרן כלי-טיס המיוצר במדינת חוץ רשאי להגיש בקשה -
(1) לתעודת סוג זמנית מטיפוס ב';
(2) לתיקון תעודת סוג זמנית בה הוא מחזיק;
(3) לתיקון זמני בתעודת סוג בה הוא מחזיק.
(ג) יצרן מנוע כלי-טיס שהינו אזרח ישראלי או תושב קבוע בישראל אשר הכניס שינוי בכלי-טיס שהוצאה עליו תעודת סוג, בהרכיבו בו מנוע אחר שיוצר בישראל ושניתנה עליו תעודת סוג, רשאי להגיש בקשה לתעודת סוג זמנית מטיפוס א' בשל כלי הטיס וכן להכנסת תיקון בה, אם לפני הכנסת השינוי בכלי הטיס הוצאה לו תעודת סוג בקטגוריה "רגיל", "שימושי", "אקרובטי" או "תובלה".
(ד) בקשה לתעודת סוג זמנית, להכנסת תיקון בה, או להכנסת תיקון זמני בתעודת סוג, תוגש למנהל בצירוף המידע הנדרש כמפורט בפרק זה, בטופס ובאופן שיורה המנהל.
29. תוקף התעודה
(א) כל עוד לא הוחזרה, הוחלפה, הותלתה או בוטלה, יהא תוקף תעודת סוג זמנית ותוקף תיקון שהוכנס בה, כאמור בתקנות משנה (ב) עד (ה).
(ב) תקפה של תעודת סוג זמנית מטיפוס א' יהא עשרים וארבעה חודש מתאריך הוצאתה.
(ג) תקפה של תעודת סוג זמנית מטיפוס ב' יהא שנים-עשר חודש מתאריך הוצאתה.
(ד) תוקף תיקון לתעודת סוג זמנית מטיפוס א' או מטיפוס ב' יהא כתוקף התעודה שלגביה הוצא התיקון.
(ה) תקפו של תיקון זמני של תעודת סוג יהא ששה חדשים מיום אישורו, או עד לאישור תיקונה של תעודת הסוג, הכל לפי התאריך המוקדם יותר.
30. איסור העברה
לא יעביר אדם לאחר תעודת סוג זמנית; תעודת סוג זמנית שהועברה בטלה.
31. תעודת סוג זמנית מטיפוס א'
המנהל רשאי ליתן למבקש תעודת סוג זמנית מטיפוס א' לכלי-טיס או להכניס תיקון בה אם נתקיימו כל אלה:
(1) המנהל מצא כי אין בכלי הטיס כל תכונה, איפיון או מצב העושים אותו לבלתי בטוח לכשיופעל במסגרת ההגבלות המפורטות בפיסקה (5) וההגבלות התפעוליות לכלי-טיס שהוצאה עליו תעודת סוג זמנית לשימוש כללי והמפורטות בתקנה 91.41 לפ.א.ר.;
(2) המבקש הגיש בקשה לתעודת סוג או לתעודת סוג - תוספת לכלי הטיס;
(3) המבקש אישר כל אלה:
(א) כלי הטיס תוכנן ונבנה בהתאם לדרישות כושר אווירי הישימות לתעודת הסוג או לתעודת הסוג - תוספת;
(ב) כלי הטיס עונה על עיקרי הדרישות של איפיוני טיסה הישימות לתעודת הסוג או לתעודת הסוג - תוספת;
(ג) כלי הטיס מסוגל להיות מופעל בבטיחות במסגרת ההגבלות המפורטות בפיסקה (1).
(4) המבקש הגיש דו"ח המראה כי כלי הטיס עבר את כל התמרונים הדרושים כדי להראות עמידה בדרישות הטיסה לשם מתן תעודת הסוג או מתן תעודת הסוג - תוספת, וכדי לוודא שכלי הטיס מסוגל לפעול בבטיחות במסגרת ההגבלות המפורטות בכללי כושר אווירי;
(5) המבקש קבע את כל ההגבלות הדרושות למתן תעודת הסוג או למתן תעודת הסוג - תוספת, לרבות הגבלות של משקל, מהירויות, תמרוני טיסה, העמסה, ושל הפעלת פיקודים וציוד, אלא אם בשל כל הגבלה שלא קבע, נקבע סייג תפעולי מתאים;
(6) המבקש קבע תכנית ביקורת ואחזקה לשם שמירה מתמדת על כושרו האווירי של כלי הטיס;
(7) המבקש הראה כי אב-הטיפוס של כלי הטיס ביצע לפחות חמישים שעות טיסה עם תעודת כושר טיסה לשימוש נסיוני שהוצאה לפי תקנות 84 עד 86 או בחסות צה"ל; אולם, במקרה של בקשה להכנסת תיקון בתעודת סוג זמנית, רשאי המנהל להפחית את מספר שעות הטיסה הדרושות.
32. תעודת סוג זמנית מטיפוס ב'
(א) המנהל רשאי ליתן למבקש המייצר כלי-טיס בישראל תעודת סוג זמנית מטיפוס ב' או להכניס תיקון בה אם מילא המבקש אחר התנאים המפורטים בתקנת משנה (ג).
(ב) המנהל רשאי ליתן למבקש המייצר כלי-טיס במדינת חוץ תעודת סוג זמנית מטיפוס ב' או להכניס תיקון בה, אם הרשות המוסמכת של המדינה שבה יוצר כלי הטיס אישרה כי המבקש הראה עמידה בדרישות תקנת משנה (ג).
(ג) אלה התנאים למתן תעודת סוג מטיפוס ב' או להכנסת תיקון בה:
(1) המנהל מצא כי אין בכלי הטיס כל תכונה, איפיון או מצב העושים אותו לבלתי בטוח לכשיופעל במסגרת ההגבלות המפורטות בפיסקה (7) ובהגבלות התפעוליות לכלי-טיס שהוצאה עליו תעודת סוג זמנית לשימוש כללי או למטרת תובלה מסחרית והמפורטות בתקנות 91.41 ו-121.207 ל-פ.א.ר.;
(2) המבקש הגיש בקשה לתעודת סוג בקטגוריה "תובלה" על כלי הטיס;
(3) המבקש מחזיק לפחות בתעודת סוג אחת עבור כלי-טיס בקטגוריה "תובלה" הדומה לכלי הטיס הנדון;
(4) תכנית טיסות הניסוי שקבע המנהל או תכנית טיסות הניסוי, הדרושה לצורך קבלת תעודת הסוג, המתבצעת בידי הרשות המוסמכת במדינה שבה יוצר כלי הטיס נמצאת בשלבי ביצוע;
(5) המבקש, או הרשות -המוסמכת במדינה שבה יוצר כלי הטיס אם הוא יוצר במדינת חוץ, אישרו כל אלה:
(א) כלי הטיס תוכנן ונבנה בהתאם לדרישות כושר אווירי הישימות לצורך הוצאת תעודת הסוג המבוקשת;
(ב) כלי הטיס עונה על עיקרי הדרישות של איפיוני הטיסה הישימות לתעודת הסוג המבוקשת;
(ג) כלי הטיס מסוגל לפעול בבטיחות במסגרת ההגבלות הישימות של כללי כושר אווירי.
(6) המבקש הגיש דו"ח המראה שכלי הטיס הוטס בכל התמרונים הדרושים כדי להראות עמידה בדרישות הטיסה לצורך הוצאת תעודת סוג וכדי להבטיח כי כלי הטיס מסוגל לפעול בבטיחות במסגרת ההגבלות של כללי כושר אווירי;
(7) המבקש הכין ספר עזר לטיסה זמני לכלי הטיס המכיל את כל ההגבלות הדרושות לצורך הוצאת תעודת הסוג המבוקשת, לרבות הגבלות של משקל, מהירויות, תמרוני טיסה, העמסה ושל הפעלת הפיקודים והציוד, אלא אם בשל כל הגבלה שלא קבע, נקבע סייג תפעולי מתאים;
(8) המבקש קבע תכנית ביקורת ואחזקה לשמירה מתמדת על כשרו האווירי של כלי הטיס;
(9) המבקש הראה כי אב-הטיפוס של כלי הטיס ביצע לפחות מאה שעות טיסה; במקרה של בקשה להכנסת תיקון בתעודת סוג זמנית, רשאי המנהל להפחית את מספר שעות הטיסה הדרושות.
33. תיקון זמני בתעודת סוג
(א) המנהל רשאי להכניס תיקון זמני בתעודת הסוג אם מבקש המייצר כלי-טיס בישראל מילא אחר התנאים המפורטים בתקנת משנה (ג).
(ב) המנהל רשאי להכניס תיקון זמני בתעודת הסוג של מבקש המייצר כלי-טיס במדינת חוץ, אם המדינה שבה יוצר כלי הטיס אישרה כי המבקש מילא אחר התנאים המפורטים בתקנת משנה (ג).
(ג) אלה התנאים להכנסת תיקון זמני בתעודת סוג:
(1) המנהל מצא כי אין בכלי הטיס כל תכונה, איפיון או מצב העושים אותו לבלתי בטוח לכשיופעל בהתאם להגבלות הישימות בכללי כושר אווירי;
(2) המבקש הגיש בקשה בכתב להכנסת תיקון בתעודת הסוג;
(3) תכנית טיסות הניסוי שקבע המנהל או תכנית טיסות הניסוי הדרושה לצורך הכנסת תיקון בתעודת הסוג המתבצעת על-ידי הרשות המוסמכת במדינה אשד בה יוצר המטוס, נמצאת בשלבי ביצוע;
(4) המבקש או המדינה שבה יוצר כלי הטיס, אם הוא יוצר במדינת חוץ, אישרו כל אלה:
(א) השינוי בכלי הטיס שעליו הוגשה הבקשה להכנסת תיקון זמני בתעודת הסוג תוכנן ונבנה בהתאם לתנאי דרישות כושר אווירי הישימים להוצאת תעודת הסוג לכלי הטיס הנדון;
(ב) כלי הטיס עונה על עיקרי הדרישות של איפיוני טיסה הישימות לתעודת הסוג;
(ג) כלי הטיס מסוגל לפעול בבטיחות בתנאי ההגבלות הישימות של כללי כושר אווירי;
(5) המבקש הגיש דו"ח המראה כי כלי הטיס שבו בוצעו השינויים שעליהם הוגשה הבקשה הוטס בכל התמרונים הדרושים כדי להראות עמידה בדרישות הטיסה הישימות לשינויים אלה וכדי לוודא כי כלי הטיס מסוגל לפעול בבטיחות במסגרת ההגבלות התפעוליות;
(6) המבקש קבע ופרסם בספר עזר לטיסה זמני לכלי הטיס או במיסמך אחר וכן על גבי שלטים מתאימים את כל ההגבלות הדרושות להוצאת תעודת הסוג המבוקשת, לרבות משקל, מהירות תמרוני טיסה, העמסה ותפעול הפיקודים והציוד, אלא אם בשל כל הגבלה שלא נקבעה, נקבע סייג תפעולי מתאים;
(7) המבקש קבע תכנית ביקורת ואחזקה לשמירה מתמדת על כשרו האווירי של כלי הטיס;
(8) המבקש הטיס את אב-הטיפוס של כלי הטיס שבוצעו בו שינויים בהתאם לתיקון המבוקש לתעודת הסוג במשך מספר שעות טיסה שדרש המנהל.
פרק רביעי: שינויים בתעודת סוג
34. סיווג השינויים בתכן סוג
(א) שינויים בתכן סוג יסווגו לזעירים וגדולים כלהלן:
(1) שינוי זעיר הוא שינוי שאין לו השפעה משמעותית על משקל, איזון, חוזק המיבנה, אמינות, איפיוני תפעול או על איפיונים אחרים המשפיעים על כשרו האווירי של המוצר;
(2) כל שינוי אחר הוא שינוי גדול.
(ב) כל שינוי מרצון בתכן הסוג של אווירון אשר עלול להגדיל את רמת הרעש של האווירון, הוא שינוי אקוסטי, בנוסף להיותו שינוי זעיר או שינוי גדול כאמור בתקנת משנה (א).
35. שינוי זעיר בתכן הסוג
המנהל רשאי לאשר, לפי שיטה שתתקבל על דעתו, שינויים זעירים בתכן הסוג גם לפני שהוגשו לו כל הנתונים הנוגעים לתיאור השינויים ולביסוסם.
36. שינוי גדול בתכן הסוג
המבקש אישור לשינוי גדול בתכן הסוג, יגיש למנהל בקשה בטופס ובאופן שיורה המנהל, בצירוף נתונים הנוגעים לביסוס השינוי ולתיאורו לשם הכללת השינוי כתכן הסוג.
37. שינויי תכן נדרשים
(א) הוציא המנהל הוראת כושר אווירי בהתאם לפרק שלושה-עשר יבצע מחזיק תעודת הסוג של המוצר הנדון כל אלה:
(1) מצא המנהל שדרושים שינויי תכן על מנת לתקן את מצבו המסוכן של המוצר, יגיש מחזיק התעודה למנהל, לפי דרישתו, את שינויי התכן המתאימים לאישורו של המנהל;
(2) לאחר אישורם של שינויי התכן יעמיד מחזיק התעודה את הנתונים המתארים את השינויים לרשות כל מפעילי המוצר שלגביו ניתנה בעבר תעודת הסוג.
(ב) לא התגלה מצב מסוכן של המוצר, אך המנהל או מחזיק תעודת הסוג מצא, לאור נסיון התפעול, ששינויים בתכן הסוג ישפרו את בטיחות המוצר, רשאי מחזיק תעודת הסוג להגיש תכניות לשינויי תכן מתאימים לאישורו של המנהל; אושרו השינויים, יעמיד היצרן את המידע על שינויי התכן לרשותם של כל מפעילי המוצרים מאותו סוג.
38. כללי כושר אווירי הישימים לבקשה
(א) המבקש אישור לשינוי בתעודת סוג ימלא אחר הדרישות המפורטות בתעודת הסוג או אחר כללי כושר אווירי וכללי רמת רעש הישימים והתקפים ביום הגשת הבקשה, וכן בכל תיקון לכללים האמורים שלדעת המנהל נוגע אליהם במישרין.
(ב) מצא המנהל כי השינוי המוצע הוא תכן חדש או מהווה תכן מחדש של רכיב, ציוד, או מערכת, וכי עמידה בדרישות המפורטות בתעודת הסוג בשל המוצר לא תבטיח רמת בטיחות מספיקה לאחר ביצוע השינוי המוצע, ימלא המבקש אחר כל אלה:
(1) הדרישות הישימות של כללי כושר אווירי וכללי רמת רעש ביום הגשת הבקשה אשר לדעת המנהל דרושות כדי להבטיח בטיחות ברמה של הדרישות המפורטות בתעודת הסוג;
(2) תנאים מיוחדים שקבע המנהל כדרושים לבטיחות ברמה של הדרישות המפורטות בתעודת הסוג.
(ג) כלל השינוי המבוקש הגדלת מספר מושבי הנוסעים במטוס תובלה מעל למספר המוגדר בתעודת הסוג, ימלא המבקש אחר דרישות מיוחדות שקבע המנהל.
(ד) מצא המנהל כי השינוי המבוקש הוא שינוי אקוסטי. ימלא המבקש אחד הדרישות המתאימות של כללי רמת רעש.
פרק חמישי: תעודת סוג - תוספת
39. בקשה לתעודה
(א) הרוצה לשנות מוצר על-ידי הכנסה בתכן הסוג של שינוי רבתי, שאינו גדול דיו כדי לחייב הגשת בקשה חדשה לתעודת סוג בהתאם לתקנה 7, יגיש למנהל בקשה לתעודת סוג - תוספת; אולם מחזיק בתעודת סוג למוצר רשאי להגיש בקשה לתיקון בתעודת הסוג המקורית.
(ב) בקשה לתעודת סוג - תוספת תוגש בטופס ובאופן שיורה המנהל.
40. דרישות כושר אווירי
(א) המבקש תעודת סוג - תוספת יראה כי המוצר ששונה עומד בדרישות הישימות של כושר אווירי כמפורט בתקנה 38(א) ו-(ב), ובמקרה של שינוי אקוסטי כאמור בתקנה 34(ב) - עומד בדרישות כללי רמת רעש הישימים לבקשה.
(ב) המבקש תעודת סוג-תוספת ימלא אחר דרישות תקנות 15 ו-26 ביחס לכל שינוי בתכן הסוג.
41. התעודה
תעודת סוג - תוספת כוללת אישור מאת המנהל לשינוי בתכן הסוג של המוצר ותעודת הסוג שהוצאה בעבר בשל המוצר.
42. זכויות מחזיק התעודה
מחזיק תעודת סוג - תוספת זכאי לקבל:
(1) לגבי כלי-טיס - תעודת כושר טיסה;
(2) לגבי מוצר אחר - אישור להתקנתו של המוצר בכלי-טיס שהוצאה עליו תעודת סוג;
(3) תעודת ייצור בשל השינוי של תכן הסוג שהוצאה עליו התעודה.
פרק שישי: ייצור לפי תעודת סוג בלבד
43. דרישות כלליות מיצרן
(א) יצרן של מוצר המיוצר לפי תעודת סוג בלבד -
(1) יאפשר למנהל לערוך ביקורת של כל מוצר;
(2) יחזיק במקום הייצור נתונים טכניים ושרטוטים הדרושים למנהל כדי לקבוע אם המוצר וחלקיו מתאימים לתכן הסוג;
(3) יקבע ויחזיק מערכת ביקורת ייצור כמפורט בתקנה 44 שאישר המנהל למוצרים שיוצרו לאחר תום ששה חדשים מיום הוצאת תעודת הסוג, אשר תבטיח כי כל מוצר מתאים לתכן הסוג והינו במצב תקין להפעלה בטוחה.
44. ביקורת ייצור - סקר חמרים
(א) יצרן החייב לקבוע מערכת ביקורת ייצור כאמור בתקנה 43(א) (3) - ימלא אחר כל אחת מאלה:
(1) יקים ועדת סקר חמרים שתכלול נציגים ממחלקות הביקורת וההנדסה;
(2) יקבע נהלים לסקר חמרים;
(3) ישמור רישומים מלאים של ועדת סקר חמרים במשך שנתיים לפחות.
(ב) מערכת ביקורת הייצור כאמור בתקנה 43(א) (3), תהיה בעלת אמצעים המאפשרים לוודא כי נתקיימו כל אלה:
(1) החמרים הנכנסים וחלקי המוצר הגמור הנרכשים או המתקבלים מקבלני משנה, הם כמפורט בנתוני תכן הסוג או שווי ערך להם;
(2) חמרים נכנסים וחלקים נרכשים או מתקבלים מקבלני משנה, אשר תכונותיהם הפיזיות או הכימיות אינן ניתנות. לקביעה מהירה ומדוייקת, יהיו מזוהים כהלכה;
(3) חמרים פגיעים העלולים להינזק ולהישחת מוחסנים ומוגנים בצורה מתאימה;
(4) תהליכים בעלי השפעה על איכות המוצר הגמור או בטיחותו מבוצעים למפרטים או תקנים המקובלים בתעשיה תעופתית;
(5) חלקים ורכיבים הנמצאים בייצור נבדקים להתאמתם לנתוני תכן הסוג בשלבי הייצור המתאימים לאותה בדיקה;
(6) שרטוטי תכן מעודכנים נמצאים במקום לשימושם של סגל עובדי הייצור והביקורת;
(7) שינויים בתכן, לרבות שינויים בחומר, מבוקרים ומאושרים לפני הכללתם במוצר הגמור;
(8) חומרים וחלקים שנפסלו מופרדים ומסומנים בצורה שתמנע הרכבתם במוצר הגמור;
(9) חומרים וחלקים שהרכבתם במוצר הגמור הושהתה בשל סטיות מנתוני התכן או מהמיפרטים ואשר עדיין טעונים שיקול לגבי אפשרות הרכבתם במוצר הגמור ייבדקו על-ידי ועדת סקר חומרים; אותם חומרים וחלקים שייקבעו כשמישים יסומנו כראוי; חלקים שעברו תהליך תיקון ייבדקו מחדש; חמרים וחלקים שפסלה הוועדה יסומנו ויסולקו כך שלא תהיה אפשרות להרכיבם במוצר הגמור;
(10) רישומי הביקורת מנוהלים בידי היצרן, כשהם מזוהים עם המוצר הגמור, אם הדבר מעשי, ונשמרים בידו במשך שנתיים לפחות.
45. ניסויי כלי טיס
(א) יצרן המייצר כלי-טיס לפי תעודת סוג בלבד. יקבע נוהל שיאשר המנהל, לניסויי טיסה של ייצור וכן טופס בדיקה ורישום לטיסה, ויבצע בהתאם לטופס ניסויי טיסה על כלי-טיס שייצר.
(ב) תהליך ניסויי טיסה של ייצור יכלול כל אלה:
(1) בדיקה תפעולית של קיזוז, בדיקת תגובה להפעלת פיקודים, או כל איפיון טיסה אחר כדי לקבוע כי לכלי הטיס המיוצר תחום פעולה ומידה של בקרה הזהים לאלה של אב-הטיפוס שלו;
(2) בדיקה תפעולית של כל חלק או מערכת המופעלים בידי הצוות בעת הטיסה, כדי לקבוע כי קריאות המכשירים נמצאות במשך הטיסה בתוך התחום הנורמלי;
(3) קביעה כי כל המכשירים מסומנים כהלכה וכי כל הלוחיות, השלטים וספרי העזר הדרושים מותקנים כדרוש בגמר ניסויי הטיסה;
(4) בדיקה של איפיוני הביצוע של כלי הטיס על הקרקע;
(5) בדיקה של כל פריט אחר המיוחד לכלי הטיס הנבדק, אשר ניתן לעשותה בצורה הטובה ביותר בעת פעולת כלי הטיס על הקרקע או באוויר.
46. ניסויי מנועים
(א) יצרן המייצר מנועי כלי-טיס לפי תעודת סוג בלבד, יבצע בכל מנוע, למעט במנועי רקטה שלגביהם יקבע היצרן שיטת דגימה, הרצת ניסוי שתכלול כל אלה:
(1) פעולות הרצה שיכללו מדידת תצרוכת דלק ושמן וקביעת איפיוני הספק בתנאי הספק או כוח משיכה מקסימלי ממושך רשום, וכן אם הדבר ישים, בתנאי הספק או כוח משיכה רשום להמראה;
(2) פעולת הרצה של לפחות חמש שעות בתנאי הספק או כוח משיכה מקסימלי ממושך רשום; בשל אותם מנועים שהספקם או כוח המשיכה הרשום שלהם להמראה הוא יותר גבוה מהספקם או כוח משיכתם המקסימלי הממושך הרשום, תכלול פעולת ההרצה האמורה 30 דקות פעולה בתנאי הספק או כוח משיכה רשום להמראה.
(ב) הרצות הניסוי הנדרשות לפי תקנת משנה (א) מותר לבצען כאשר המנוע מותקן בצורה מתאימה ובעזרת ציוד מקובל למדידת הספק כוח משיכה.
47. ניסוי פרופלרים
המייצר פרופלרים לפי תעודת סוג בלבד יבצע בכל פרופלר בעל פסיעה משתנה ניסוי תפעולי כדי לקבוע אם הוא פועל כראוי בכל תחומי פעולתו הנורמליים.
48. הצהרת התאמה
(א) המחזיק בתעודת סוג בלבד בשל מוצר המיוצר בישראל, יגיש למנהל הצהרת התאמה בטופס ובאופן שיורה המנהל בעת העברתה לראשונה של הבעלות על המוצר, או בעת הגשת הבקשה לתעודת כושר טיסה ראשונית לכלי-טיס או לתג כושר אווירי של מנוע כלי-טיס או של פרופלר.
(ב) טופס הצהרת ההתאמה כאמור בתקנת משנה (א) יחתם ביד אדם מוסמך הנושא במשרה אחראית בארגון הייצור, והוא יכלול את כל אלה:
(1) לגבי כל מוצר - הצהרה כי המוצר מתאים לתעודת הסוג שלו ונמצא כשיר לפעולה בטוחה;
(2) לגבי כלי-טיס - הצהרה כי כלי הטיס נבדק בטיסה;
(3) לגבי כל מנוע כלי-טיס או פרופלר בעל פסיעה משתנה - הצהרה כי המנוע או הפרופלר עברו בדיקת תפעול סופית של היצרן.
פרק שביעי: תעודת ייצור
49. בקשה לקבלת תעודה
(א) אדם רשאי להגיש בקשה לתעודת ייצור אם הוא מחזיק לגבי אותו מוצר אחת מאלה:
(1) תעודת סוג תקפה;
(2) זכות שימוש בתעודת סוג תקפה בהתאם להסכם הרשאה;
(3) תעודת סוג - תוספת.
(ב) בקשה לתעודת ייצור תוגש בטופס ובאופן שיורה המנהל.
50. תנאים לקבלת תעודה
המנהל רשאי ליתן למבקש תעודת ייצור אם מצא, לאחר בדיקת הנתונים המוגשים עם הבקשה ולאחר בדיקת אירגון הייצור ומיתקניו, כי המבקש עומד בדרישות של תקנות 52 ו-53.
51. מקומם של מיתקני הייצור
לא יתן המנהל תעודת ייצור אם מיתקני הייצור הם מחוץ לישראל, אלא אם מצא שמקום הימצאם של המיתקנים אינו גורם למעמסת יתר בפיקוח על מילוי דרישות כושר אווירי הישימות.
52. פיקוח איכות
המבקש יראה כי הקים מערכת פיקוח איכות למוצר והוא מסוגל לקיים מערכת זו, כך שכל פריט יעמוד בדרישות התכן של תעודת הסוג המתאימה.
53. דרישות פיקוח איכות
(א) המבקש תעודת ייצור, יגיש למנהל לאישורו נתונים המתארים את נהלי הביקורת והניסויים הדרושים כדי לודא שכל פריט מיוצר מתאים לתכן הסוג ונמצא במצב כשיר לפעולה כמפורט להלן:
(1) מיסמך המתאר את תחום האחריות והסמכות של ארגון פיקוח האיכות בצירוף תרשים המראה את הקשר הפונקציונלי שבין ארגון פיקוח האיכות לבין ההנהלה וגופים ארגוניים אחרים, והמתאר את סולם הסמכויות האחריות בתוך ארגון פיקוח האיכות;
(2) תיאור נהלי ביקורת של חומרים גולמיים, של פריטים הנרכשים מחוץ למפעל, ושל חלקים ומיכללים המיוצרים בידי יצרני משנה, לרבות תיאור השיטות הנהוגות כדי לוודא איכות נאותה של אותם חלקים ומיכללים אשר אינם ניתנים לביקורת מלאה באשר להתאמה ולטיב, בעת קבלתם במיתקני היצרן הראשי;
(3) תיאור שיטות ביקורת ייצור של חלקים בודדים ושל מיכללים שלמים כולל זיהוי של כל תהליך ייצור מיוחד, האמצעים שבהם משתמשים לשם ביקורת התהליך, נוהל ניסוי סופי למוצר הגמור, וכן, במקרה של כלי-טיס, עותק של נוהלי ניסויי טיסה של היצרן וטופס בדיקה ורישום לטיסה;
(4) תיאור של שיטות סקר חומרים, כולל הנוהל לרישום החלטות ועדת הסקר ולסילוק החלקים שנפסלו;
(5) תיאור השיטה הנהוגה למתן הודעות למבקרים על כל שינוי בשרטוטים, במיפרטים ובנהלי פיקוח איכות;
(6) רשימה או תרשים המראה את מקומן של תחנות הביקורת וסוגן.
(ב) המבקרים של יצרן המבקש תעודת ייצור יהיו בקיאים, בהתאם למקצועות התמחותם, בכל השיטות, הטכניקות והציוד המיועדים לביצוע בדיקת האיכות או הכושר האווירי של המוצר או חלק ממנו; נוסף לכך על המבקרים -
(1) להכיר ולהבין את המפרטים וההוראות העדכניים המתייחסים לסיבולת, הגבלות ותהליכים הנוגעים למוצר או חלק ממנו;
(2) להיות מיומנים בשימוש בעזרי הביקורת השונים; במקום שם משתמשים בשיטת ביקורת מגנטית, פלורוסנטית או שיטת ביקורת מיוחדת אחרת, עליהם להיות מיומנים בשימוש באותה שיטה ובהכרת הליקויים המתגלים באמצעותה.
(ג) יצרן ראשי יספק למנהל מידע על כל אצילת סמכות מסמכויותיו ליצרני משנה לשם ביצוע ביקורות מקיפות של חלקים ומיכללים אשר היצרן הראשי אחראי להן.
54. שינויים בפיקוח איכות
כל שינוי במערכת פיקוח האיכות שיוכנס לאחר שהמנהל הוציא תעודת ייצור, יובא לידיעת המנהל; המחזיק בתעודת יצור יודיע למנהל בכתב, לאלתר, על כל שינוי העשוי להשפיע על נהלי הביקורת, על נהלי ההתאמה או על כושרו האווירי של המוצר.
55. תעודה אחת למספר מוצרים
המנהל רשאי להתיר ייצור של יותר ממוצר אחד שהוצאה עליו תעודת סוג לפי תעודת ייצור אחת, אם למוצרים אלה איפיוני ייצור דומים.
56. גליון הגבלת ייצור
גליון הגבלת הייצור יוציא המנהל בצורת נספח לתעודת הייצור ויהווה חלק בלתי נפרד מהתעודה שניתנה ליצרן; בגליון ירשום המנהל את כל תעודות הסוג של כל המוצרים אשר היצרן קיבל אישור לייצרם בהתאם לאותה תעודת ייצור.
57. תיקון בתעודה
מחזיק בתעודת ייצור המבקש להכניס תיקון בתעודה על-ידי הוספת תעודת סוג או דגם נוסף או שניהם כאחד, יגיש למנהל בקשה בטופס ובאופן שיורה המנהל.
58. איסור העברת התעודה
לא יעביר אדם לזולתו תעודת ייצור; התעודה בטלה עם העברתה.
59. ביקורת על-ידי המנהל
המחזיק בתעודת ייצור יאפשר למנהל לערוך כל ביקורת וניסוי הדרושים כדי לקבוע עמידה בדרישות הישימות של כושר אווירי.
60. תוקף התעודה
תעודת ייצור תהיה בת תוקף כל עוד לא הוחזרה, הותלתה או בוטלה, או כל עוד לא תם המועד לסיום תקפה שקבע המנהל, וכל עוד מיתקני הייצור של היצרן לא הועתקו למקום אחר.
61. הצגת התעודה
המחזיק בתעודת ייצור יציגה במקום נראה לעין במשרד הראשי של מפעל הייצור שלו.
62. זכויות מחזיק התעודה
המחזיק בתעודת ייצור זכאי -
(1) לקבל תעודת כושר טיסה ללא המצאת כל מסמכים או הוכחות נוספים;
אולם אין בכך כדי לשלול מזכותו של המנהל לבדוק את התאמת כלי הטיס לתכן הסוג; או
(2) לקבל אישור להתקנתו של מוצר שאינו כלי-טיס בכלי-טיס שהוצאה עליו תעודת סוג.
63. חובות מחזיק התעודה
המחזיק בתעודת ייצור -
(1) יקיים מערכת פיקוח איכות התואמת את הנתונים שהמנהל אישר לצורך הוצאת תעודת הייצור;
(2) יוודא שכל מוצר גמור שעליו הוגשה בקשה לקבלת תעודת כושר טיסה או לקבלת אישור אחר תואם את תכן הסוג והוא כשיר לפעולה בטוחה.
פרק שמיני: דיווח תקלות
64. חובת דיווח
(א) כל המחזיק בתעודת סוג, לרבות תעודת סוג - תוספת, בתעודת יצרן חלקים וכן בעל זכות שימוש בתעודת סוג בתוקף הסכם הרשאה ידווח למנהל על כל אחד מאלה:
(1) כל תקלה, פעולה בלתי תקינה או ליקוי בכל מוצר או חלק המיוצרים בידו, אשר לדעתו גרמו לאחד האירועים המפורטים בתקנת משנה (ב);
(2) כל ליקוי במוצר או בחלק המיוצרים בידו שעברו את ביקורת פיקוח האיכות שלו, ואשר לפי דעתו עלולים לגרום לאחד האירועים המפורטים בתקנת משנה (ב).
(ב) אלה האירועים שעליהם חייבים בדיווח, כאמור בתקנת משנה (א):
(1) התלקחות אש כתוצאה מתקלה, פעולה בלתי תקינה או ליקוי של מערכת או של ציוד;
(2) תקלה, פעולה לא תקינה או ליקוי במערכת הפליטה של המנוע שגרמה נזק למנוע, לחלק סמוך של מבנה כלי הטיס, לציוד או לרכיבים;
(3) הצטברות או זרימה של גזים רעילים או מזיקים בתא הצוות או בתא הנוסעים;
(4) פעולה לא תקינה, תקלה או ליקוי של מערכת בקרת הפרופלר;
(5) כשל מיבנה של טבור או של להב הפרופלר או להב הרוטורקרפט;
(6) דליפת נוזל דליק במקום שבו קיים בדרך כלל מקור של הצתה;
(7) תקלה במערכת הבלמנים שנגרמה על-ידי כשל במיבנה או בחומר בעת פעולה;
(8) ליקוי או כשל רציניים במיבנה הבסיסי של כלי הטיס שנגרם כתוצאה מפגם פנימי של החומר, כגון ליאות, חוזק ירוד, שיתוך;
(9) רעידות או חבטות החורגים מהרגיל שנגרמו על-ידי פעולה לא תקינה, ליקוי או תקלה במיבנה או במערכת;
(10) כשל המנוע;
(11) פעולה לא תקינה, ליקוי או תקלה במיבנה או במערכת ההיגוי, המפריעים לפיקוד תקין של כלי הטיס או הפוגעים בתכונות הטיסה שלו;
(12) אבדן מוחלט של יותר ממערכת אחת של הספקת כוח חשמלי או כוח הדרולי בטיסה אחת;
(13) תקלה או פעולה לא תקינה של יותר ממכשיר אחד מסוג מד-מצב, מד-מהירות או מד-גובה בטיסה אחת.
65. פטור מחובת דיווח
הוראות תקנה 64 לא יחולו כאשר -
(1) החייב בדיווח יודיע כי התקלה, הפעולה הבלתי תקינה או הליקוי -
(א) נגרמו עקב ביצוע לקוי של אחזקה או שימוש לקוי;
(ב) כבר דווחו למנהל על-ידי אדם אחר;
(ג) דווחו על-ידו לפי הוראות תקנות הטיס (ועדות לחקירת תאונות ותקריות כלי-טיס), תשכ"ט-1969;
(2) תקלה, פעולה בלתי תקינה או ליקוי במוצר או בחלק המיוצרים בידי יצרן מחוץ למדינת ישראל לפי תעודת סוג שנתן המנהל בהתאם לתקנה 13 או אשר הובאו למדינת ישראל בהתאם לתקנה 119.
66. נוהל דיווח
דיווח למנהל הנדרש לפי תקנה 64 -
(1) יוגש למנהל תוך 24 שעות מהעת שבה נודעו פרטי האירוע לחייב בדיווח;
(2) ישוגר בצורה המניחה את דעת המנהל, ובדרך המהירה ביותר העומדת לרשות החייב בדיווח;
(3) יכיל את הנתונים כלהלן, הנמצאים בהישג ידו, לפי הענין -
(א) המספר הסידורי של כלי הטיס, המנוע או הפרופלר;
(ב) דגם המוצר;
(ג) זיהוי החלק, הרכיב או המערכת הכרוכים באירוע לרבות מספר החלק;
(ד) אופי התקלה, הפעולה הבלתי תקינה או הליקוי.
פרק תשיעי: תעודות כושר טיסה
סימן א': כללי
67. בקשה לתעודה
(א) המנהל רשאי ליתן תעודת כושר טיסה לבעל כלי-טיס הרשום בפנקס כלי הטיס בהתאם לתקנות רישום כלי-טיס.
(ב) בקשה לקבלת תעודת כושר טיסה תוגש למנהל בטופס ובאופן שיורה המנהל.
68. סוגי תעודות כושר טיסה (תיקון: תשמ"ג)
אלה סוגי תעודות כושר טיסה שהמנהל רשאי ליתן לפי תקנה 67(א):
(1) תעודת כושר טיסה סטנדרטית לכלי-טיס שניתנה עליהם תעודת סוג בקטגוריה "רגיל", "שימושי", "אקרובטי" או "תובלה";
(2) תעודת כושר טיסה מיוחדת, שהיא אחת מאלה:
(א) תעודת כושר טיסה מוגבלת;
(ב) תעודת כושר טיסה לשימוש ניסיוני;
(ג) הרשאה מיוחדת לטיסה;
(ד) תעודת כושר טיסה זמנית.
(ה) תעודת כושר טיסה לאוירון זעיר.
69. תיקון או שינוי תעודה
המנהל רשאי להכניס תיקון או שינוי בתעודת כושר טיסה לאחר שהוגשה לו בקשה להכנסת תיקון או שינוי בתעודת כושר טיסה בטופס ובאופן שהורה.
70. העברת התעודה
תעודת כושר טיסה לכלי-טיס תועבר עם כלי הטיס בעת העברתו לאחר.
71. תוקף התעודה (תיקון: תשמ"ג)
(א) כל עוד לא הוחזרה, הותלתה או בוטלה, יהא תוקף תעודת כושר טיסה סטנדרטית, תעודת כושר טיסה מוגבלת, תעודת כושר טיסה לשימוש ניסיוני, הרשאה מיוחדת לטיסה או תעודת כושר טיסה לאוירון זעיר כאמור בפיסקאות (1) עד (3), לפי הענין, בתנאי שכלי הטיס שעליו הוצאה התעודה או ההרשאה מוחזק בהתאם לכללי אחזקה שעליהן הורה המנהל והוראות כלליות לתפעול ולטיסה המתאימים:
(1) תוקף תעודת כושר טיסה סטנדרטית, תעודת כושר טיסה מוגבלת, תעודת כושר טיסה לשימוש ניסיוני לכלי טיס שנבנה בידי חובב, או המשמש להצגת סגולות הטיסה או למירוצי אויר, וכן תעודת כושר טיסה לאוירון זעיר יהא כפי שנקבע בתעודה; לא הוגבל תוקף התעודה בגוף התעודה, יהא תקפה ללא הגבלת זמן;
(2) תוקף תעודת כושר טיסה לשימוש נסיוני, פרט לתעודת כושר טיסה לשימוש נסיוני לכלי טיס שנבנה בידי חובב או המשמש להצגת סגולות הטיסה או למירוצי אויר יהא שנה אחת מתאריך הוצאתה או חידושה, אלא אם נקבעה תקופה קצרה יותר בגוף התעודה;
(3) תוקף הרשאה מיוחדת לטיסה יהא כפי שנקבע בגוף ההרשאה.
(ב) פקע תוקף תעודה או הרשאה בוטלה או הותלתה, יחזיר בעל כלי הטיס, מפעילו או המורשה מטעמם את התעודה או ההרשאה למנהל תוך שבועיים מתאריך המאורע המפקיע תקפה.
72. חובת הצגת התעודה
בעל כלי-טיס, מפעילו או המורשה מטעמם, יציג את תעודת כושר הטיסה או ההרשאה המיוחדת לטיסה לביקורת למנהל לפי דרישתו.
73. זיהוי כלי הטיס
(א) המבקש תעודת כושר טיסה לפי פרק זה יסמן את כלי הטיס בהתאם לדרישות הפרק השביעי לתקנות רישום כלי-טיס.
(ב) הוראת תקנת משנה (א) לא תחול על אלה:
(1) בקשה להרשאה מיוחדת לטיסה;
(2) בקשה לקבלת תעודת כושר טיסה לשימוש ניסיוני לכלי-טיס שלא נבנה בידי חובב כמשמעותו בתקנות רישום כלי-טיס.
סימן ב': תעודת כושר טיסה סטנדרטית
74. כלי טיס חדש המיוצר לפי תעודת ייצור
המנהל רשאי ליתן למבקש תעודת כושר טיסה סטנדרטית ראשונית לכלי-טיס חדש המיוצר לפי תעודת ייצור מבלי לדרוש הוכחות נוספות, אולם המנהל רשאי לבדוק את כלי הטיס ולוודא כי הוא מתאים לתכן הסוג וכי הוא כשיר לפעולה בטוחה.
75. כלי טיס חדש המיוצר לפי תעודת סוג בלבד
המנהל רשאי ליתן למבקש תעודת כושר טיסה סטנדרטית ראשונית לכלי-טיס חדש המיוצר לפי תעודת סוג בלבד, אם נתקיימו אלה:
(1) מחזיק תעודת הסוג של כלי הטיס הגיש למנהל תעודת הצהרת התאמה כאמור בתקנה 48;
(2) המנהל בדק ומצא כי כלי הטיס מתאים לתכן הסוג וכי הוא במצב כשיר לפעולה בטוחה.
76. כלי טיס מיובא
המנהל רשאי ליתן למבקש תעודת כושר טיסה סטנדרטית ראשונית לכלי-טיס מיובא אם ניתנה עליו תעודת סוג בהתאם לתקנה 13, אם המדינה שבה יוצר כלי הטיס אישרה, והמנהל מצא, כי כלי הטיס מתאים לתכן הסוג והוא במצב כשיר לפעולה בטוחה.
77. כלי טיס אחרים
המנהל רשאי ליתן למבקש תעודת כושר טיסה סטנדרטית, או תעודת כושר טיסה סטנדרטית ראשונית, לכלי-טיס שאינו מסוג כלי הטיס שהוראות תקנות 74 עד 76 חלות עליו, אם התקיימו כל אלה:
(1) המבקש הראה להנחת דעתו של המנהל שכלי הטיס מתאים לתכן הסוג המאושר בתעודת סוג או בתעודת סוג - תוספת וכי הוא עונה על דרישות הוראות כושר אווירי הישימות:
(2) כלי הטיס נבדק בדיקה כוללת של מצב ותפעול של רכיבי כלי הטיס ומערכותיו ונמצא כשיר לטיסה, בבדיקה שנעשתה על-ידי אחד מאלה:
(א) היצרן;
(ב) המחזיק בתעודת מכון בדק כלי-טיס;
(ג) המחזיק ברשיון הפעלה של כלי-טיס ואשר לו ארגון אחזקה וביקורת המתאים לסוג כלי הטיס הנדון;
(3) המנהל בדק ומצא שכלי הטיס מתאים לתכן הסוג ונמצא במצב כשיר לפעולה בטוחה.
78. דרישות לגבי רעש
(א) לא יתן המנהל תעודת כושר טיסה סטנדרטית על אווירון אלא אם מצא שתכן הסוג עונה על דרישות כללי רמת רעש הישימים.
(ב) לא יתן המנהל תעודת כושר טיסה סטנדרטית על אווירון מיובא אלא אם הרשות המוסמכת במדינה המייצאת המציאה למנהל תצהיר המאשר, להנחת דעתו, שתכן הסוג של האווירון עונה על דרישות כללי רמת הרעש הישימים של אותה מדינה ועל כל דרישה נוספת אשר קבע המנהל כדי להבטיח שהאווירון עונה על דרישות כללי רמת רעש כלי-טיס כאמור בתקנת משנה (א).
(ג) בכל הנוגע לכללי רמת רעש, לא תחול תקנה זו על כלי-טיס שניתנה בגינו תעודת כושר טיסה סטנדרטית ראשונית בישראל לפני תחילתן של תקנות אלה.
סימן ג': תעודת כושר טיסה בקטגוריה "מוגבל"
79. ייצור לפי תעודת ייצור או תעודת סוג
המנהל רשאי ליתן למבקש תעודת כושר טיסה ראשונית בקטגוריה "מוגבל" בשל כלי-טיס המיוצר לפי תעודת ייצור או לפי תעודת סוג, שניתנה עליו תעודת סוג בקטגוריה זו ואשר לא ניתנה עליו תעודת סוג בכל קטגוריה אחרת, אם המבקש עמד בדרישות תקנות 74 או 75, לפי הענין.
80. כלי טיס אחרים
המנהל רשאי ליתן למבקש תעודת כושר טיסה בקטגוריה "מוגבל" בשל כלי-טיס אשר ניתנה עליו תעודת סוג באותה קטגוריה, כלי-טיס מעודפי צבא, או כלי-טיס שניתנה עליו תעודת סוג בקטגוריה אחרת, אם המנהל בדק ומצא כי כלי הטיס הוא במצב השתמרות טוב וכשיר לפעולה בטוחה.
81. תעודה לכלי טיס מיובא
המנהל רשאי ליתן למבקש תעודת כושר טיסה ראשונית בקטגוריה "מוגבל" לכלי-טיס מיובא אשר ניתנה עליו תעודת סוג באותה קטגוריה לפי תקנות אלה, אם המדינה שבה יוצר כלי הטיס אישרה והמנהל מצא, כי כלי הטיס מתאים לתכן הסוג ונמצא במצב כשיר לפעולה בטוחה.
82. תנאים מיוחדים
המנהל רשאי לקבוע בתעודת כושר טיסה בקטגוריה "מוגבל" הגבלות ותנאי תפעול מיוחדים אשר הוא מוצא אותם דרושים לפעולתו הבטוחה של כלי הטיס.
83. תעודת כושר טיסה ביותר מקטגוריה אחת
(א) המנהל רשאי ליתן למבקש תעודת כושר טיסה בקטגוריה "מוגבל" ובקטגוריה נוספת אחת או יותר אם נתקיימו אלה:
(1) המבקש הראה עמידה בדרישות לגבי כל אחת מהקטגוריות המבוקשות, כאשר תצורת כלי הטיס מתאימה לאותה קטגוריה;
(2) המבקש הראה כי אפשר להסב את כלי הטיס מקטגוריה אחת לשניה תוך הורדה או התקנה של ציוד באמצעים טכניים פשוטים.
(ב) הוסב כלי-טיס שנקבעו לו שתי קטגוריות או יותר מקטגוריה "מוגבל" לקטגוריה אחרת למטרת הסעת נוסעים בתמורה, ידאג מפעיל כלי הטיס לבדיקת כושרו האווירי של כלי הטיס על-ידי המנהל או טכנאי בדק כלי-טיס בעל הגדר מתאים, אלא אם מצא המנהל שבדיקה כאמור אינה דרושה לבטיחות כלי הטיס.
סימן ד': תעודת כושר טיסה לשימוש נסיוני
84. מטרות התעודה
תעודת כושר טיסה לשימוש נסיוני תינתן למטרות כלהלן:
(1) מחקר ופיתוח, ניסוי של עקרונות תכן חדשים, ציוד חדש, התקנות חדשות, טכניקות חדשות להפעלה או שימושים חדשים לכלי הטיס;
(2) עריכת ניסויי טיסה ופעולות אחרות במטרה להראות עמידה בדרישות כושר אווירי, כולל טיסות שנועדו להראות עמידה בדרישות לצורך הוצאת תעודת סוג ותעודת סוג - תוספת, טיסות שנועדו לבסס שינויי תכן רבתיים וטיסות שנועדו להראות עמידה בדרישות התיפעול והאמינות;
(3) הדרכת צוותי אוויר של המבקש;
(4) הצגת סגולות הטיסה של כלי הטיס, ביצועיו, או תכונות בלתי רגילות בתצוגה אווירית, בהסרטה או במופע דומה, שמירה על מיומנות טיסת-תצוגה וכן טיסה לאתר התצוגה והמופע האווירי ממנו;
(5) השתתפות במרוצי אוויר לרבות אימונים לקראת מרוצים אלה וטיסה אל אתר המירוץ וממנו;
(6) שימוש בכלי-טיס למטרת סקר שווקים, תצוגת מכירה והדרכת צוותי הלקוחות;
(7) הפעלת כלי-טיס שנבנה על-ידי חובב, כמשמעותו בתקנות רישום כלי הטיס.
85. בקשה לתעודה
(א) המבקש תעודת כושר טיסה לשימוש ניסיוני יגיש למנהל בקשה בטופס ובאופן שיורה המנהל.
(ב) לבקשה יצרף המבקש כל אלה:
(1) הצהרה המפרטת את השימוש המיועד של כלי הטיס;
(2) נתונים מספיקים, כגון צילומים, לזיהוי כלי הטיס;
(3) לאחר בדיקת כלי הטיס, כל מידע הנוגע לענין, כפי שימצא המנהל לנכון, והדרוש להגנת הציבור.
(ג) לגבי כלי-טיס המיועד לעריכת נסיונות יפרט המבקש בבקשתו כל אלה:
(1) מטרת הנסיון;
(2) זמן מוערך, או מספר טיסות מוערך הדרוש לביצוע הנסיון;
(3) השטחים אשר מעליהם יבוצע הניסיון;
(4) שרטוטים בשלושה מבטים או צילומים בשלושה מבטים, עם מידות כלי הטיס; פרטים אלה אינם נדרשים, אם כלי הטיס הנדון מבוסס על כלי-טיס שעליו הוצאה בעבר תעודת סוג, בתנאי שלא הוכנסו שינויים ניכרים בצורתו החיצונית.
86. תעודה לצרכי שיווק
(א) המנהל רשאי ליתן ליצרן כלי-טיס, המייצר אותו בישראל, תעודת כושר טיסה לשימוש ניסיוני לכלי-טיס המיועד לסקר שווקים, תצוגה למטרת מכירות או הדרכת צוותי הלקוח.
(ב) המנהל רשאי ליתן תעודה לשימוש ניסיוני ליצרן מנועי כלי-טיס בשל כלי-טיס שניתנה עליו תעודת סוג בקטגוריה "רגיל", "אקרובטי" או "תובלה", אשר יצרן המנועים שינה אותו בהתקינו בו מנועים השונים מהמקוריים אשר הוא מייצרם בישראל; כלי-טיס זה יכול לשמש לסקר שווקים, תצוגת מכירות או הדרכת צוותי הלקוח.
(ג) נוסף לעמידה בדרישות תקנה 85 יעשה המבקש כל אלה:
(1) יקבע תכנית ביקורת ואחזקה לשמירת כושר אווירי מתמיד של כלי הטיס;
(2) יראה כי כלי הטיס הוטס לפחות במשך חמישים שעות, או, במקרה של כלי-טיס שכבר ניתנה עליו תעודת סוג, והוכנסו בו שינויים, במשך לפחות חמש שעות.
סימן ה': הרשאה מיוחדת לטיסה
87. הרשאה מיוחדת לטיסה (תיקון: תשמ"ג)
(א) המנהל רשאי ליתן הרשאה מיוחדת לטיסה על מנת לאפשר הטסת כלי-טיס גם אם אין הוא עונה על כל הדרישות הישימות של כושר אווירי התקפות באותה עת בתנאי שהוא כשיר לטיסה בטוחה; הרשאה מיוחדת לטיסה לפי תקנה זו תינתן לשם ביצוע אחת הפעולות כלהלן בלבד:
(1) הטסת כלי הטיס למקום שם יבוצעו בו תיקונים, שינויים או פעולות אחזקה, או למקום אחסון כלי הטיס;
(2) מסירת כלי הטיס לקונה המיועד או ייצואו;
(3) טיסת ניסוי של ייצור של כלי-טיס חדש;
(4) פינוי כלי הטיס ממקום מסוכן.
(5) עריכת טיסת הדגמה לקונה מיועד בכלי טיס חדש שכבר עמד בדרישות טיסת הניסוי של הייצור.
(ב) (1) המנהל רשאי ליתן הרשאה מיוחדת לטיסה גם על מנת לאפשר הטסת כלי-טיס במשקל העולה על משקל ההמראה המקסימלי הרשום בתעודת הסוג שלו לטיסה מעבר לטווח הרגיל מעל ים או יבשה כאשר לא קיימות אפשרויות נחיתה או תדלוק.
(2) המשקל העודף אשר רשאי המנהל לאשר בהתאם לפיסקה (1) מוגבל לתוספת דלק, מיתקנים לנשיאת הדלק וציוד הניווט הדרוש לטיסה.
(ג) (1) המבקש הרשאה מיוחדת לטיסה לפי תקנה זו יגיש למנהל בקשה בטופס ובאופן שיורה המנהל; הבקשה תכיל כל אלה:
(א) מטרת הטיסה;
(ב) הנתיב המוצע;
(ג) צוות האוויר הדרוש להפעלת כלי הטיס וציודו המיוחד;
(ד) סטיות בכלי הטיס, אם קיימות, מדרישות כושר אווירי הישימות;
(ה) כל ההגבלות אשר לדעת המבקש דרושות למען הפעלתו הבטוחה של כלי הטיס;
(ו) כל מידע אחר אשר המנהל מוצא אותו לדרוש לקביעת ההגבלות התפעוליות.
(2) המנהל רשאי לבצע או לדרוש מהמבקש לבצע בדיקות וניסויים מתאימים הדרושים לבטיחות הטיסה.
88. הרשאה מיוחדת קבועה לטיסה (תיקון: תשמ"ג)
(א) המנהל רשאי להוציא הרשאה מיוחדת קבועה לטיסה למחזיק רמ"א ולבעל רשיון הפעלה מסחרית של כלי-טיס גדולים, בהתאם לתקנות ההפעלה לגבי כלי-טיס אשר עלול לא לעמוד בכל הדרישות הישימות של כושר אווירי אך הוא כשיר לטיסה בטוחה, למטרת הטסת כלי הטיס למקום שם יבוצעו בו פעולות אחזקה או שינויים.
(ב) הרשאה מיוחדת קבועה לטיסה הניתנת לפי תקנה זו תכלול תנאים והגבלות טיסה ותהווה חלק בלתי נפרד של המסמכים המבצעיים המתאימים של מחזיק רמ"א או בעל רשיון הפעלה מסחרית של כלי טיס גדולים, בהתאם לתקנות ההפעלה.
סימן ו': תעודת כושר טיסה לאוירון זעיר
89. כשירות לקבלת תעודה
(א) המנהל רשאי ליתן תעודת כושר טיסה זמנית מטיפוס א' או מטיפוס ב' ליצרן כלי-טיס שהוא אזרח ישראלי או תושב קבוע בישראל בשל כלי הטיס שהוא מייצרו בישראל.
(ב) המנהל רשאי ליתן תעודת כושר טיסה זמנית מטיפוס ב' לחברת תובלה אווירית על כלי-טיס בקטגוריה "תובלה", אם כלי הטיס עונה על אחת הדרישות האלה:
(1) על כלי הטיס הנדון ניתנה תעודת סוג זמנית מטיפוס ב' והתעודה תקפה, או התעודה תוקנה והתיקון תקף;
(2) תעודת סוג על כלי הטיס הנדון אשר קדמה לה תעודת סוג זמנית מתאימה מטיפוס ב' תוקנה זמנית והתיקון תקף.
(ג) המנהל רשאי ליתן תעודת כושר טיסה זמנית מטיפוס א' ליצרן מנוע כלי-טיס שהוא אזרח ישראלי או תושב קבוע בישראל ואשר שינה כלי-טיס בעל תעודת סוג בהתקינו בו מנוע שונה בעל תעודת סוג, אשר הוא מייצרו בישראל, אם על כלי הטיס הנדון ניתנה, לפני הכנסת השינוי בו, תעודת סוג בקטגוריה "רגיל", "שימושי", "אקרובטי" או "תובלה".
90. תוקף התעודה
תעודת כושר טיסה זמנית תהא תקפה כל עוד לא הוחזרה, הוחלפה, הותלתה או בוטלה, וכל עוד תעודת הסוג הזמנית המתאימה, התיקון לתעודת הסוג הזמנית, או התיקון הזמני לתעודת הסוג תקפים וכל עוד לא צויין אחרת בגוף התעודה.
91. העברת תעודה
(א) לא יעביר אדם לאחר תעודת כושר טיסה זמנית מטיפוס א'; התעודה בטלה עם העברתה.
(ב) תעודת כושר טיסה זמנית מטיפוס ב' ניתנת להעברה לחברת תובלה אווירית הכשירה להגשת בקשה לתעודה בהתאם לתקנה 89(ב).
92. תעודת כושר טיסה זמנית מטיפוס א'
המנהל רשאי ליתן למבקש תעודת כושר טיסה זמנית מטיפוס א' בשל כלי-טיס שהוצאה עליו תעודת סוג זמנית מטיפוס א', אם נתמלאו כל אלה:
(1) המנהל מצא כי אין בכלי הטיס כל תכונה, איפיון או מצב העושים אותו לבלתי בטוח לכשיופעל בהתאם להגבלות המפורטות בתקנה 31(5) וההגבלות התפעוליות לכלי-טיס שהוצאה עליו תעודת סוג זמנית לשימוש כללי;
(2) היצרן מחזיק בתעודת סוג זמנית לכלי הטיס;
(3) היצרן הגיש למנהל אישור כי כלי הטיס תואם את תכן הסוג המתאים לתעודת הסוג הזמנית ונמצא על ידו כשיר לטיסה בטוחה במסגרת ההגבלות הישימות;
(4) היצרן ביצע בכלי הטיס חמש שעות טיסה לפחות;
(5) קיים ספר-עזר זמני לטיסה בשביל כלי הטיס או מיסמך מתאים אחר ושלטים מתאימים המכילים את ההגבלות המפורטות בתקנה 31(5) ואת ההגבלות התפעוליות לכלי-טיס שניתנה עליו תעודת סוג זמנית לשימוש כללי.
93. תעודת כושר טיסה זמנית מטיפוס ב'
המנהל רשאי ליתן למבקש תעודת כושר טיסה זמנית מטיפוס ב' בשל כלי-טיס אשר ניתנה עליו תעודת סוג זמנית מטיפוס ב', אם נתמלאו כל אלה:
(1) המנהל מצא כי אין בכלי הטיס כל תכונה, איפיון או מצב העושים אותו לבלתי בטוח לכשיופעל בהתאם להגבלות המפורטות בתקנה 32(ג)(7) וההגבלות התפעוליות לכלי-טיס שניתנה עליו תעודת סוג זמנית לשימוש כללי או למטרת תובלה מסחרית;
(2) המבקש הראה כי ניתנה ליצרן תעודת סוג זמנית מטיפוס ב' על כלי הטיס;
(3) המבקש הגיש למנהל אישור של היצרן כי כלי הטיס יוצר תחת מערכת פיקוח איכות שיש בה כדי לוודא כי כלי הטיס תואם את תכן הסוג המתאים לתעודת הסוג הזמנית;
(4) המבקש הגיש אישור כי בדק את כלי הטיס ומצאו כשיר לטיסה בטוחה במסגרת ההגבלות הישימות;
(5) היצרן ביצע בכלי הטיס חמש שעות טיסה לפחות;

(6) קיים ספר-עזר זמני לטיסה המכיל את ההגבלות המפורטות בתקנה 32(ג)(7) וההגבלות התפעוליות לכלי-טיס שניתנה עליו תעודת סוג זמנית לשימוש כללי או למטרת תובלה מסחרית.
94. תעודה לפי תיקון לתעודת סוג
המנהל רשאי ליתן למבקש תעודת כושר זמנית מטיפוס א' או מטיפוס ב' בשל כלי-טיס אשר הוכנס בו תיקון זמני לתעודת הסוג, אם נתמלאו כל אלה:
(1) המנהל מצא כי אין בכלי הטיס כל תכונה, איפיון או מצב, לאחר שכלי הטיס שונה בהתאם לתיקון הזמני של תעודת הסוג, העושים את כלי הטיס לבלתי בטוח לכשיופעל בהתאם להגבלות הישימות המפורטות בתקנה 33(ג)(6) ובהתאם להגבלות התפעוליות לכלי-טיס שניתנה עליו תעודת סוג זמנית לשימוש כללי או למטרת תובלה מסחרית;
(2) המבקש הראה כי השינוי בכלי הטיס בוצע תחת מערכת פיקוח איכות שיש בה כדי לוודא כי השינוי תואם את תעודת הסוג על תיקונה הזמני;
(3) המבקש הגיש למנהל אישור כי מצא את כלי הטיס כשיר לטיסה בטוחה במסגרת ההגבלות הישימות;
(4) היצרן ביצע בכלי הטיס חמש שעות טיסה לפחות;
(5) קיים ספר-עזר זמני לטיסה, או מיסמך מתאים אחר, ושלטים מתאימים המכילים את ההגבלות המפורטות בתקנה 33(ג)(6) וההגבלות התפעוליות של כלי-טיס שניתנה עליו תעודת סוג זמנית לשימוש כללי או למטרת תובלה מסחרית.
94א. תעודת כושר טיסה לאוירון זעיר (תיקון: תשמ"ג)
(א) המנהל רשאי ליתן למבקש תעודת כושר טיסה לאוירון זעיר בשל כלי טיס שניתנה עליו תעודה סוג באותה קטגוריה, אם המנהל בדק ומצא כי האוירון הזעיר כשיר לפעולה בטוחה.
(ב) המנהל רשאי ליתן למבקש תעודת כושר טיסה ראשונית לאוירון זעיר מיובא, שניתנה עליו תעודת סוג לפי תקנות אלה באותה קטגוריה, אם המנהל בדק ומצא כי כלי הטיס מתאים לתכן הסוג והוא כשיר לפעולה בטוחה.
(ג) המנהל רשאי לקבוע בתעודת כושר טיסה לאוירון זעיר הגבלות ותנאי תפעול מיוחדים, הדרושים, לדעתו, לפעולתו הבטוחה.
פרק עשירי: תעודת יצרן חלקים
95. חובת תעודה
(א) לא ייצר אדם לשם שיווק חלקי חילוף או חלקים לביצוע שינוי למטרת התקנתם במוצר שהוצאה עליו תעודת סוג אלא אם הוא מייצרם בהתאם לתעודת יצרן חלקים שהוצאה בהתאם לתקנות אלה.
(ב) הוראת תקנת משנה (א) לא תחול על אלה:
(1) חלקים המיוצרים על פי תעודת סוג או תעודת ייצור;
(2) חלקים המיוצרים בידי הבעל או בידי המפעיל של כלי-טיס, מנוע כלי-טיס או פרופלר והמיועדים לאחזקה או להכנסת שינוי במוצר שבבעלותו, כל עוד החלקים האמורים מיוצרים בהתאם לכללי כושר אווירי;
(3) חלקים סטנדרטיים, כגון ברגים ואומים, המתאימים למיפרטים ישראליים או בין-לאומיים מקובלים כגון תקן ישראלי, תקן .S.A.E וכיוצא באלה;
(4) חלקים המיוצרים בהתאם לנוהל א.פ.א.
96. תנאים להוצאת תעודה
המנהל רשאי ליתן למבקש תעודת יצרן חלקים אם התקיימו כל אלה:
(1) המנהל מצא, לאחר בדיקת התכן וביצוע הניסויים והבדיקות הדרושים, כי התכן תואם את דרישות כושר אווירי הישימות למוצר אשר בשבילו מיועד החלק;
(2) המבקש הצהיר כי הקים מערכת ביקורת ייצור כמפורט בתקנה 100.
97. ייצור מחוץ לישראל
לא יתן המנהל תעודת יצרן חלקים אם מפעל הייצור שבו מיוצרים החלקים נמצא מחוץ למדינת ישראל, אלא אם מצא שמקום הימצאו של המפעל לא יטיל מעמסת יתר בפיקוח על מילוי אחר תקנות כושר אווירי.
98. בקשה לתעודה
בקשה לתעודת יצרן חלקים תוגש למנהל ותכלול כל אלה:
(1) זיהוי המוצר שבשבילו מיועד החלק;
(2) שם האחראי לייצור החלק ומענו;
(3) תכן החלק לרבות שרטוטים ומיפרטים המתארים את צורת החלק, מידע על מימדים, חמרים ותהליכי ייצור;
(4) דו"חות ניסוי וחישובים הדרושים להראות שתכן החלק תואם את דרישות כושר אווירי הישימות למוצר שבשבילו מיועד החלק, אלא אם המבקש הראה כי תכן החלק זהה לתכן חלק שניתנה עליו תעודת סוג; נרכש החלק על פי הסכם הרשאה, ימציא המבקש למנהל הוכחה על קיומו.
99. בדיקות וניסויים על-ידי המנהל
(א) המבקש יאפשר למנהל לבצע כל ניסוי או בדיקה הדרושים על מנת לוודא עמידה בדרישות כושר אווירי הישימות.
(ב) המבקש לא יגיש למנהל לשם בדיקה או ניסוי כל חלק בטרם השלים את ביצוע הבדיקות והניסויים הדרושים לקביעת כל אלה:
(1) עמידה בדרישות כושר אווירי הישימות;
(2) התאמת החלקים, החומרים, תהליכי הייצור, שיטת המבנה וההרכבה לשרטוטים ולמיפרטים שבתכן.
(ג) המבקש לא יבצע בחלק כל שינוי במשך התקופה שבין השלמת הבדיקות, כאמור בתקנת משנה (ב)(2), ובין התאריך שבו יוגש החלק למנהל לבדיקות ולניסויים כאמור בתקנת משנה (א).
100. מערכת ביקורת ייצור
(א) המחזיק בתעודת יצרן חלקים לפי תקנות אלה יקים ויחזיק מערכת ביקורת ייצור אשר תוודא שכל חלק גמור תואם את נתוני התכן והוא כשיר להתקנה במוצר שעליו ניתנה תעודת סוג.
(ב) מערכת ביקורת הייצור, כאמור בתקנת משנה (א), תבטיח קיום כל אלה:
(1) חומרים נכנסים המיועדים לשימוש בחלקים גמורים תואמים את נתוני התכן;
(2) חומרים נכנסים וחלקים נרכשים או מתקבלים מקבלני משנה אשר תכונותיהם הפיזיות או הכימיות אינן ניתנות לקביעה מהירה ומדוייקת, מזוהים כהלכה;
(3) חומרים פגיעים העלולים להינזק ולהישחת מוחסנים ומוגנים בצורה מתאימה;
(4) תהליכים המשפיעים על איכות המוצר המוגמר או בטיחותו מבוצעים בהתאם למיפרטים או תקנים המקובלים בתעשיה תעופתית;
(5) חלקים הנמצאים בייצור נבדקים להתאמתם לנתוני התכן בשלבי הייצור המתאימים לאותה בדיקה; שימוש בנהלי ביקורת איכות סטטיסטיים אפשרי כל עוד ניתן באמצעותם להגיע לרמת איכות מספקת של החלק הנבדק;
(6) שרטוטי תכן מעודכנים נמצאים במקום לשימושם של סגל עובדי הייצור והביקורת;
(7) שינויים גדולים לתכן היסודי מבוקרים ומאושרים לפני הכללתם בחלק הגמור;
(8) חומרים, אבזרים ופריטים שנפסלו מופרדים ומסומנים בצורה שתימנע את שימושם בחלק הגמור;
(9) מנוהלים רישומי ביקורת בידי היצרן; אלה מזוהים עם החלק הגמור, אם הדבר מעשי, ונשמרים במשך שנתיים לפחות.
101. איסור העברה
לא יעביר אדם לאחר תעודת יצרן חלקים שהוצאה לפי תקנות אלה; התעודה בטלה עם העברתה.
102. תוקף התעודה
תעודת יצרן חלקים תהא תקפה כל עוד לא הוחזרה, הותלתה או בוטלה.
103. העתקת מען
המחזיק בתעודת יצרן חלקים שהוצאה לפי תקנות אלה יודיע למנהל, תוך עשרה ימים, על העתקת מקום ייצור החלקים.
104. חובת מחזיק התעודה
המחזיק בתעודת יצרן חלקים יוודא כי כל חלק גמור תואם את נתוני התכן וכשיר להתקנה במוצר שניתנה עליו תעודת סוג.
105. אישור חמרים, חלקים, תהליכים וציוד
אישור לשימוש תעופתי של חומרים, חלקים, תהליכים או ציוד תקופתי יכול שיבוצע כלהלן:
(1) בהתאם לתעודת יצרן חלקים כמפורט בפרק זה;
(2) בהתאם ל-א.פ.א.;
(3) במסגרת תהליכי תעוד לצורך הוצאת תעודת סוג; או
(4) בכל דרך אחרת שיורה עליה המנהל.
פרק אחד-עשר: אישור כושר אווירי ליצוא
106. סיווג מוצרים
בפרק זה -
"מוצר מקבוצה א'" - כלי-טיס שלם, מנוע כלי-טיס או פרופלר, אשר הוצאה עליהם תעודת סוג;
"מוצר מקבוצה ב'" - רכיב עיקרי של מוצר מקבוצה א', כגון כנף, גוף כלי הטיס, מיכלל הזנב, כן-נסע, יחידת העברת כוח, מישטח היגוי וכיוצא באלה, אשר תקלה בו יש בכוחה לערער את מצב הבטיחות של מוצר מקבוצה א'; וכן כל חלק, חומר או ציוד המאושרים והמיוצרים לפי ה-א.פ.א;
"מוצר מקבוצה ג'" - כל חלק או רכיב שאינו מסווג כמוצר מקבוצה א' או מקבוצה ב', לרבות חלקים סטנדרטיים כגון ברגים, אומים וכיוצא באלה;
"מוצר לאחר שיפוץ" - מוצר שבוצע בו שיפוץ, עבר ביקורת וניתן לגביו אישור להחזרתו לשירות לפי דרישות כושר אווירי הישימות, ומאז השיפוץ לא הופעל ולא הוכנס לשירות, פרט למטרות ניסוי תפעולי.
107. מוצרים לייצוא (תיקון: תשמ"ג)
(א) המנהל רשאי ליתן אישור כושר אווירי למטרת ייצוא (להלן בפרק זה - אישור) של המוצרים המפורטים להלן:
(1) כלי-טיס חדש המורכב בישראל שעבר ניסויי טיסה וכל מוצר אחר מקבוצה א' הנמצא בישראל;
(2) אווירון שמשקלו אינו עולה על 5,700 ק"ג בקטגוריה "רגיל", "שימושי" או "אקרובטי" אשר ניתנה עליו תעודת סוג והמיוצר לפי תעודת ייצור, גם אם טרם הורכב או טרם עבר ניסויי טיסה;
(3) דאון אשר ניתנה עליו תעודת סוג בהתאם לתקנה 9 המיוצר לפי תעודת ייצור, גם אם טרם הורכב או טרם עבר ניסויי טיסה;
(3א) רוטורקרפט בקטגוריה "רגיל" אשר ניתנה עליו תעודת סוג והמיוצר לפי תעודת ייצור, גם אם טרם הורכב או טרם עבר ניסויי טיסה;
(4) כלי-טיס משומש שיש עליו תעודת כושר טיסה תקפה;
(5) מוצר משומש מקבוצה א' אשר הוחזק בהתאם לדרישות כושר אווירי הישימות והנמצא בחוץ לישראל, אם לדעת המנהל מקום הימצאו אינו מטיל מעמסת יתר על מינהל התעופה האזרחית במילוי הוראות תקנה זו;
(6) מוצר מקבוצה ב' או מקבוצה ג' המיוצר והנמצא בישראל.
(ב) אישור על מוצר מקבוצה א', יינתן בצורת תעודת כושר אווירי לייצוא ואישור על מוצר מקבוצה ב' או מקבוצה ג' יינתן בצורה של תג כושר אווירי לייצוא.
(ג) באישור על מוצר שלגביו ניתנה הצהרה של הרשות המוסמכת במדינה המייבאת, כאמור בתקנה 114(א)(3), יירשמו הדרישות המיוחדות שהמוצר אינו עונה עליהן כחריגים.
108. אישור למוצר מקבוצה א'
(א) המנהל רשאי ליתן למבקש אישור למוצר מקבוצה א' אם המבקש הראה כי המוצר עומד בדרישות המפורטות להלן בהתאם למוצר:
(1) כלי-טיס חדש או משומש שיוצר בישראל -
עומד בדרישות להוצאת תעודת כושר טיסה סטנדרטית כמפורט בתקנות 74, 75 ו-77, או עומד בדרישות לתעודת כושר טיסה לכלי-טיס בקטגוריה "מוגבל" כמפורט בתקנות 79 ו-80;
(2) כלי-טיס חדש או משומש המיוצר מחוץ לישראל -
יש עליו תעודת כושר טיסה סטנדרטית תקפה שניתנה בישראל;
(3) כלי-טיס משומש -
עבר בדיקה כוללת של מצב ותפעול ואושר להחזרה לשירות בהתאם לכללי כושר אווירי והביקורת נערכה ונרשמה תוך תקופה של שלושים יום שקדמו לתאריך הגשת הבקשה לקבלת האישור;
(4) מנוע או פרופלר חדשים -
תואמים את תכן הסוג וכשירים לפעולה;
(5) מנוע או פרופלר משומשים שאינם מיוצאים בתור חלק מכלי-טיס - הם לאחר שיפוץ;
(6) היצואן מילא אחר הדרישות והתנאים המיוחדים של הרשות המוסמכת במדינה המייבאת, לגבי המוצר.
(ב) תעודת כושר אווירי ליצוא אינה מהווה אסמכתא להפעלת כלי הטיס.
109. מסמכי הבקשה לאישור למוצר מקבוצה א'
המבקש יצרף לכל בקשה לאישור מוצר מקבוצה א', בהתאם למוצר, את כל אלה:
(1) הצהרת התאמה בשל כל מוצר חדש אשר לא יוצר לפי תעודת ייצור;
(2) דו"ח שקילה ואיזון בשל כל כלי-טיס ותרשים העמסה כאשר הוא דרוש; בשל כלי-טיס בקטגוריה "תובלה" ובשל כל רוטורקרפט יבוסס הדו"ח על שקילה למעשה של כלי הטיס, שבוצעה תוך שנים-עשר החדשים האחרונים או אחרי כל תיקון גדול או שינוי גדול של כלי הטיס או הרוטורקרפט האמורים, הכל לפי התאריך המאוחר יותר; הוכנסו בציודו של כלי הטיס, לאחר ביצוע השקילה, שינויים שאינם גדולים, ייערך חישוב של השפעת השינויים האלה ודו"ח השקילה והאיזון יתוקן בהתאם. יצרן של כלי-טיס חדש שאינו בקטגוריה של "תובלה" רשאי להגיש דו"ח נתוני משקל איזון מחושבים לפי שיטה שיאשר המנהל במקום שקילה למעשה של כלי הטיס; דו"ח שקילה ואיזון יכלול רשימת הציוד עם משקל וזרועות המומנט של כל פרטי הציוד הדרושים ופרטי ציוד נוסף של בחירה חפשית הנכללים במשקל כלי הטיס הריק אשר עליו מוגשת הבקשה;
(3) ספר אחזקה לכל מוצר חדש כאשר ספר זה נדרש לפי הדרישות הישימות של כושר אווירי;
(4) ראיות שהמוצר עומד בדרישות הוראות כושר אווירי הישימות; אי-עמידה בדרישות אלה תצויין לפרטיה;
(5) תיאור כללי של המיתקן בכלי הטיס שהותקן בו מתקן זמני למטרת טיסת ייצוא, בצירוף התחייבות שמיתקן זה יוסר מכלי הטיס בתום טיסת הייצוא וכלי הטיס יוחזר למצבו ולצורתו המקוריים;
(6) מסמכי תולדות כלי הטיס, כגון: ספרי רישום של כלי הטיס ושל מנוע, טפסים ורשימות של תיקונים ושל שינויים של כלי-טיס משומש ושל מוצר לאחר שיפוץ;
(7) תיאור שיטת האריזה של המוצרים המיועדים למשלוח בדרך הים ושיטות ההגנה שננקטו נגד שיתוך או נגד נזק במשלוח או באיחסון; התיאור יציין את תקופת היעילות של שיטות ההגנה שננקטו;
(8) ספר עזר לטיסה של כלי-טיס, כאשר ספר זה נדרש בהתאם לדרישות כושר אווירי הישימות;
(9) הצהרה בדבר התאריך שנקבע להעברת הבעלות לקונה במדינה המייבאת;
(10) כל מידע הנדרש על-ידי הרשות המוסמכת במדינה המייבאת.
110. תג ליצוא מוצר מקבוצה ב'
המנהל רשאי ליתן למבקש תג כושר אווירי ליצוא בשל מוצר מקבוצה ב', כאמור בתקנה 107(ב), אם נתקיימו במוצר כל אלה:
(1) הוא חדש או הוא מוצר לאחר שיפוץ והוא תואם את נתוני התכן שאושרו;
(2) הוא כשיר לפעולה בטוחה;
(3) הוא מזוהה על-ידי שם היצרן, מספר החלק, הדגם, אם קיים, המספר הסידורי או סימון דומה אחר;
(4) הוא עומד בדרישות המיוחדות של הרשות המוסמכת במדינה המייבאת.
111. תג ליצוא מוצר מקבוצה ג'
המנהל רשאי ליתן למבקש תג כושר אווירי ליצוא בשל מוצר מקבוצה ג', כאמור בתקנה 107(ב), אם נתקיימו במוצר כל אלה:
(1) הוא תואם את נתוני התכן שאושרו והישימים למוצר מקבוצה א' או למוצר מקבוצה ב' אשר הוא חלק מהם;
(2) הוא כשיר לפעולה בטוחה;
(3) הוא עומד בדרישות המיוחדות של הרשות המוסמכת במדינה המייבאת.
112. תג ליצוא מוצר מקבוצה ג' שלא על-ידי המנהל
(א) המנהל רשאי להסמיך אחד מעובדי היצרן ליתן תג כושר אווירי ליצוא למוצר מסוג ג' אם היצרן מחזיק בשל המוצר הנדון אחת מאלה:
(1) תעודת ייצור;
(2) מערכת ביקורת ייצור שאישר המנהל;
(3) תעודת יצרן חלקים;
(4) אסמכתא לייצור לפי א.פ.א.
(ב) לא יתן אדם שהוסמך לפי תקנת משנה (א) תעודת כושר אווירי למוצר מקבוצה ג' אלא אם נתקיימו במוצר כל התנאים האמורים בתקנה 111.
113. בקשה לאישור מוצר
(א) בקשה לאישור מוצר מקבוצה א' או מקבוצה ב' תוגש בטופס ובדרך שיורה המנהל.
(ב) בקשה לאישור מוצר מקבוצה ג' תוגש למנהל או למוסמך מטעמו כאמור בתקנה 112.
(ג) יש להגיש בקשה נפרדת לגבי כל אחד אלה:
(1) כל כלי-טיס;
(2) כל מנוע וכל פרופלר; אולם המבקש רשאי להגיש בקשה אחת בשל יותר ממנוע אחד או יותר מפרופלר אחד אם המנועים או הפרופלרים הם מאותו סוג ומאותו דגם ומיוצאים לאותו קונה באותה מדינה;
(3) כל מוצר מקבוצה ב'; אולם המבקש רשאי להגיש בקשה אחת בשל יותר ממוצר אחד מקבוצה ב' אם המוצרים מפורטים ומזוהים בבקשה לפי סוג ודגם של מוצר מקבוצה א' אשר בשבילו הם מיועדים והם מיוצאים לאותו קונה באותה מדינה.
114. הצהרת המדינה המייבאת (תיקון: תשמ"ג)
(א) המבקש תעודת כושר אווירי ליצוא יצרף לבקשתו הצהרה בכתב מטעם הרשות המוסמכת במדינה המייבאת כי היא מוכנה לתת תוקף לתעודת כושר אווירי לייצוא שיוציא המנהל על מוצרים אלה:
(1) כלי-טיס המיוצר במדינת חוץ;
(2) כלי-טיס שטרם הורכב וטרם עבר ניסויי טיסה;
(3) מוצר שאינו עונה על כל הדרישות המיוחדות של הרשות המוסמכת במדינה המייבאת.
(ב) התייחסה הבקשה למוצר כאמור בתקנת משנה (א)(3) יצרף אליה המבקש רשימה של הדרישות המיוחדות שהמוצר אינו עונה עליהן.
115. חובות היצואן
יצואן המחזיק באישור על מוצר ימלא אחר כל אלה:
(1) ימציא לרשות המוסמכת של המדינה המייבאת את כל המיסמכים והמידע הדרושים לשם תיפעולו התקין של המוצר המיוצא, כגון ספר עזר לטיסה, ספר אחזקה, עלוני שירות, הוראות הרכבה וכל יתר המיסמכים הנדרשים על-ידי המדינה המייבאת;
(2) יגיש לרשות המוסמכת במדינה המייבאת, במקרה של ייצוא כלי-טיס מפורק, הוראות מפורטות של הרכבה, הכוונה וניסויי קרקע של יצרן הציוד, טופס בדיקה ורישום לטיסת ניסוי שאישר המנהל;
(3) יסיר כל מיתקן זמני שהותקן בכלי הטיס למטרת העברתו למדינה המייבאת ויחזיר את כלי הטיס בגמר טיסת ההעברה לתצורתו המאושרת;
(4) ישיג את כל רשיונות המעבר הדרושים ממדינות החוץ הנוגעות בדבר לצורך תצוגת מכירות או טיסת ההעברה;
(5) עם העברת הבעלות על כלי הטיס לקונה ממדינת חוץ, או מיד אחריה, יודיע למנהל את תאריך ביצוע העברת הבעלות, ואת שמו של הבעל החדש ומענו, יחזיר למנהל את תעודת הרישום ואת תעודת כושר הטיסה, וימציא הצהרה המאשרת כי סימני הלאומיות והרישום של ישראל הוסרו מכלי הטיס בהתאם לתקנה 68 לתקנות רישום כלי-טיס.
116. ביצוע בדיקות ושיפוצים
כל בדיקה או שיפוץ הדרושים למטרת הוצאת אישור למוצר מקבוצה א' או מקבוצה ב' יבוצעו ויאושרו בידי אחד מאלה:
(1) יצרן המוצר;
(2) מכון בדק מאושר בישראל;
(3) מחזיק ברשיון הפעלה של כלי-טיס אשר לו ארגון אחזקה וביקורת המתאים לסוג המוצר הנדון;
(4) מכון בדק מוסמך במדינת חוץ אשר לפי ראות עיניו של המנהל קיימים בו שירותים משביעי רצון לאחזקה ולשיפוץ של מוצר מקבוצה א' הנמצא באותה מדינת חוץ.
117. אישור מיוחד של כושר אווירי ליצוא (תיקון: תשמ"ג, תשמ"ד)
המנהל רשאי ליתן אישור מיוחד של כושר אווירי ליצוא עבור כלי-טיס הנמצא בישראל למטרת טיסה למספר מדינות חוץ לשם שיווק, מבלי שכלי הטיס יוחזר לישראל, אם נתקיימו כל אלה:
(1) לכלי הטיס הוצאה תעודת כושר טיסה ישראלית סטנדרטית או תעודת כושר טיסה בקטגוריה "מוגבל";
(2) בעל כלי הטיס הגיש בקשה בהתאם לפרק זה; אולם אין הוא חייב לציין בה את שם הקונה והמדינה המייבאת;
(3) כלי הטיס נבדק על-ידי המנהל לפני עוזבו את ישראל ונמצא עומד בכל הדרישות הישימות של כושר אווירי;
(4) המבקש פירט בבקשה את כל מדינות החוץ אשר בהן יש בדעתו לערוך תצוגות מכירה, את התאריכים המשוערים ואת משך הזמן של תצוגות אלה;
(5) המבקש הראה, לגבי כל אחת ממדינות היבוא המיועדות -
(א) כי הוא עומד בדרישות המיוחדות של הרשות המוסמכת באותה מדינה, פרט לדרישות בשל הגשת מיסמכים, מידע וציוד;
(ב) כי נמצאים ברשותו המיסמכים, המידע והציוד הנדרשים על-ידי הרשות המוסמכת של אותה מדינה;
(6) המבקש עמד בכל יתר התנאים להוצאת תעודת כושר אווירי ליצוא של מוצר מקבוצה א' כאמור בפרק זה.
פרק שנים-עשר: יבוא כלי טיס, מנועים, פרופלרים, חמרים, חלקים וציוד תעופתי
118. יבוא כלי טיס, מנועים או פרופלרים (תיקון: תשל"ט)
(א) לא ייבא אדם כלי טיס, מנוע כלי טיס או פרופלר המיוצרים במדינת חוץ, אלא אם -
(1) ניתנה עליהם תעודת סוג מאת המנהל;
(2) המייבא הציג בפני המנהל תעודת כושר אווירי לייצוא שניתנה מאת הרשות המוסמכת של מדינת החוץ המאשרת -
(א) כי כלי הטיס, מנוע כלי הטיס או הפרופלר הנדון תואם את תעודת הסוג והינו במצב כשיר לפעולה בטוחה;
(ב) כי מנוע כלי טיס או פרופלר שאינם מיובאים כחלק מכלי טיס - עברו בדיקת תפעול סופית כנדרש על ידי היצרן;
(3) מנוע כלי טיס או פרופלר משומשים שאינם מיובאים כחלק מכלי טיס שמיש - עברו שיפוץ סמוך למועד המיועד לייבואם.
(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), כלי טיס, מנוע כלי-טיס או פרופלר המיובאים ממדינת חוץ לשם פעולות אחזקה, שיפוץ או שינוי אשר לא הוצאה עליהם תעודת כושר אווירי לייצוא - ייבדקו, להנחת דעתו של המנהל, בדיקה כוללת ובדיקת תפעול סופית, כנדרש על ידי היצרן, לצורך הוכחת עמידתם בדרישות כושר אווירי.
(ג) המנהל רשאי להכיר במיסמך אחר, שייראה לו כשווה ערך לתעודת כושר אווירי לייצוא, אם הרשות המוסמכת של מדינת החוץ המייצאת אינה נוהגת להוציא תעודת כושר אווירי לייצוא כלי טיס, מנוע כלי טיס או פרופלר.
119. ייבוא חמרים, חלקים וציוד (תיקון: תשל"ט)
(א) חומר, חלק או ציוד תעופתי המיוצרים במדינת חוץ רואים אותם כעונים על דרישות כושר אווירי אם ארע אחד מאלה:
(1) הרשות המוסמכת במדינת החוץ הוציאה אישור כושר אווירי לייצוא בצורת תג כושר אווירי, או בכל צורה או מסמך אחר, להנחת דעתו של המנהל, ובלבד שהתג או המסמך יאשרו כי החומר, החלק או הציוד התעופתי הנדון עומד בדרישות הישימות של תקנות אלה או בדרישות אחרות באותה רמה, והמנהל אישר זאת לאחר בדיקה;
(2) הם נרכשו או הוזמנו במדינת חוץ מספק הרשום בספר הספקים המוסמכים על ידי הייצרן המייצר בישראל כלי טיס, חלקים או ציוד תעופתי, ובלבד שאותו יצרן מקיים באותה מדינת חוץ מערכת פיקוח איכות שאישר המנהל;
(3) הם נרכשו או הוזמנו באמצעות יצרן המייצר במדינת חוץ כלי טיס, מנועי כלי טיס או פרופלרים, אם נתמלאו כל אלה:
(א) הוא מחזיק בתעודת סוג שהוציא המנהל לכלי טיס, מנוע כלי טיס או פרופלר שבו מותקן החלק או הציוד התעופתי הנדון;
(ב) לרשותו מערכת הספקת חמרים, חלקים וציוד תעופתי המבטיחה עמידה בדרישות כושר אווירי שאישר המנהל;
(ג) הוא הוציא אישור שמישות בצורת תג או בצורת מיסמך או שיטת זיהוי מתאימה אחרת לאותו חומר, חלק או ציוד תעופתי.
(ב) חומר, חלק או ציוד תעופתי המיובא ממדינת חוץ לשם פעולות אחזקה, שיפוץ או שינוי אשר אינו עונה על דרישות כושר אווירי כמפורט בתקנת משנה (א), יעמוד, להנחת דעתו של המנהל, בבדיקה כוללת לצורך הוכחת עמידה בדרישות כושר אווירי.
(ג) המייבא חומר, חלק או ציוד תעופתי יגיש למנהל, לפי דרישתו, כל מידע טכני המתייחס לאותו חומר, חלק או ציוד תעופתי.
פרק שלושה-עשר: הוראות כושר אווירי
120. הוצאת הוראות כושר אווירי
(א) המנהל יוציא הוראות כושר אווירי על כלי-טיס, או מנוע כלי-טיס, פרופלר או ציוד תעופתי כאשר מתגלה באחד המוצרים האלה מצב מסוכן ומצב דומה עלול להימצא או להתפתח במוצרים אחרים בעלי תכן סוג זהה.
(ב) הוראות כושר אווירי לפי תקנת משנה (א) יביא המנהל לידיעת כל המשתמשים במוצרים אשר לגבם הוצאו.
(ג) כאשר הוראת כושר אווירי דורשת שינויים בתעודת סוג, ינהג המחזיק בתעודת סוג בהתאם לאמור בתקנה 37(א).
121. חובת ציות להוראות
לא יפעיל אדם כלי-טיס, מנוע כלי-טיס, פרופלר או ציוד תעופתי אשר הוצאו עליהם הוראות כושר אווירי אלא בהתאם לדרישות אותן הוראות.
פרק ארבעה-עשר: אישור פריט אווירונוטי
122. הגדרות
בפרק זה -
"דרישות רמת ביצוע" - דרישות רמת ביצוע למתן אפ"א המפורטות במיפרטי אפ"א או בדרישות רמת ביצוע המפורטות בתת-חלק B לחלק 37 ל-פ.א.ר.;
"מיפרטי אפ"א" - מיפרטים שנקבעו בהוראות מאת המנהל לענין פרק זה;
"יצרן" - אדם אשר בידיו הפיקוח על התיכנון וביקורת הטיב של הפריט המיוצר לפי אפ"א, או המיועד להיות מיוצר לפי אפ"א, לרבות על חלקי הפריט, ועל התהליכים או השירותים הקשורים בייצורו;
"פריט" - ציוד, מכשיר, חלק, אבזר, חומר וכיוצא באלה, המיועד לשימוש תעופתי;
"שינוי זעיר" - שינוי שאינו שינוי גדול;
"שינוי גדול" - שינוי שהיקפו מצריך בדיקה מקיפה כדי להראות עמידה בדרישות מיפרטי אפ"א או המיפרט המתאים של תת-חלק B לחלק 37 ל-פ.א.ר.
123. קביעת אותיות אפ"א
לא יקבע אדם על פריט את האותיות אפ"א או .A.P.A אלא אם אותו אדם מחזיק באפ"א לגבי הפריט.
124. בקשה לאפ"א
בקשה לאפ"א יגיש היצרן למנהל בצירוף מסמכים אלה:
(1) הצהרת התאמה חתומה ביד היצרן המאשרת כי היצרן מילא אחר דרישות פרק זה וכי הפריט עומד בדרישות רמת ביצוע;
(2) עותקים של רשימת הנתונים הטכניים כנדרש במיפרט אפ"א המתאים או במיפרט המתאים בתת-חלק B לחלק 37 ל-פ.א.ר.;
(3) תיאור המערכת לפיקוח איכות העומדת לרשות היצרן כנדרש בתקנה 53. הגיש היצרן למנהל תיאור של מערכת פיקוח איכות בעת הגשת בקשה אחרת, יהא היצרן רשאי שלא לחזור על הפרטים שצויינו בו.
125. סמכויות המנהל
המנהל רשאי -
(1) ליתן ליצרן אפ"א לאחר שבדק את מפעל היצרן וכן את הבקשה והמסמכים שצורפו לה כאמור בתקנה 124 ומצא כי נתקיימו שניים אלה:
(א) היצרן מילא אחר דרישות פרק זה ודרישות רמת ביצוע;
(ב) לרשות היצרן עומד מערך של ארגון וייצור המאפשר לו לייצר פריטים זהים לפריט שעליו הוגשה הבקשה לקבלת אפ"א;
(2) לדרוש מהיצרן להמציא לו, תוך 30 יום מתאריך הדרישה, מידע נוסף הדרוש, להנחת דעתו של המנהל, כדי להראות עמידה בדרישות פרק זה;
(3) לסרב ליתן ליצרן אפ"א אם מצא כי הוא לא ממלא אחר הדרישות המפורטות בפיסקאות (1) ו-(2);
(4) לבטל, בהודעה בכתב, אפ"א שניתן לפי פרק זה, ליצרן אשר קבע סימן אפ"א בפריט שאינו עונה על דרישות פרק זה ודרישות רמת ביצוע.
126. אישור פריט אוירונוטי
רואים אפ"א כמכיל מיפרטי אפ"א או מיפרטי תת-חלק B לחלק 37 לפ.א.ר. המתאימים לפי הענין וכן המיפרטים הטכניים המתאימים בפרסומים אחרים המאוזכרים בהם.
127. פריט אוירונוטי מיובא
פריט מיובא שנקבע בו סימן (.(T.S.O באישור מינהל התעופה האזרחית של ארה"ב של אמריקה יראוהו כפריט שיוצר לפי אפ"א.
128. חובות יצרן המחזיק באפ"א
יצרן המייצר פריט אשר ניתן עליו אפ"א ימלא אחר כל אלה:
(1) ייצר את הפריט לדרישות פרק זה ולדרישות רמת ביצוע;
(2) יבצע את כל הניסויים והבדיקות הדרושים ויקיים מערכת פיקוח איכות המבטיחה שהפריט המיוצר עומד בדרישות פיסקה (1) והינו כשיר לפעולה בטוחה.
(3) יכין ויקיים בשל כל דגם של כל פריט אשר הוצא עליו אפ"א תיק שוטף הכולל את כל הנתונים הטכניים והרישומים כאמור בתקנה 132;
(4) יקבע בצורה ברורה ובת-קיימא על כל פריט אשר אפ"א חל עליו את הפרטים כלהלן:
(א) שם הייצרן ומענו;
(ב) שם, סוג או סימון המודל של הפריט;
(ג) משקלו של הפריט בדרגת דיוק של +0.1 קילוגרם או +3%;
(ד) המספר הסידורי של הפריט, או תאריך ייצורו, או שניהם יחד;
(ה) אותיות אפ"א או .A.P.A ולצידן מספרו הסידורי של האפ"א שנקבע במיפרטי אפ"א.
129. אישור לסטיות
כל יצרן המבקש אישור לסטות מכל פרט של רמת ביצוע הנדרש במיפרט אפ"א המתאים או בתת-חלק B של 37 ל-פ.א.ר. יגיש למנהל בקשה ויוכיח, להנחת דעתו של המנהל, כי הסטיה מפוצה על-ידי תכונות או סגולות תכן אחרות המבטיחות רמת בטיחות שאינה פחותה מזו של הדרישה המקורית.
130. שנוי זעיר
(א) יצרן המייצר פריט לפי אפ"א רשאי לבצע שינוי זעיר ללא אישור המנהל.
(ב) ביצע יצרן שינוי זעיר, ישלח למנהל את הנתונים הנדרשים בהתאם לתקנה 124, כפי ששונו.
(ג) ציון הדגם המקורי לא ישתנה עקב ביצוע שינוי זעיר.
131. שינוי גדול
(א) לא יבצע יצרן שינוי גדול אלא אם הגיש בקשה חדשה לאישור השינוי.
(ב) הוראות תקנה 124 יחולו על הגשת בקשה לביצוע שינוי גדול, בשינויים המחוייבים.
(ג) שינוי גדול שאושר מחייב שינוי ציון מתאים בציון דגם הפריט או סוגו.
132. שמירת מסמכים
(א) יצרן המייצר פריט לפי אפ"א ישמור במפעלו, בשל כל פריט שהוא מייצר לפי אפ"א:
(1) תיק הכולל את כל המסמכים של הנתונים הטכניים התקפים עבור כל סוג או דגם של פריט, לרבות שרטוטי תכן ומיפרטים;
(2) מסמכים המעידים כי כל הביקורת והניסויים הדרושים להוכחת כושרו האווירי של כל פריט בודד בוצעו ונרשמו כהלכה.
133. ביקורת על-ידי המנהל
יצרן המייצר פריט לפי אפ"א יאפשר למנהל, לפי דרישתו, לערוך -
(1) בדיקת כל פריט בודד;
(2) בדיקה של מערכת פיקוח האיכות של היצרן;
(3) בדיקת מיתקני הייצור והבדיקה של היצרן;
(4) בדיקת תיקים של נתונים טכניים של הפריט.
134. דיווח תקלות
(א) יצרן המחזיק באפ"א ידווח על כל תקלה, פעולה בלתי תקינה או ליקוי בכל פריט בודד אשר בגינו הוא מחזיק באפ"א, אשר גרמו או עלולים היו לגרום לאחד האירועים המפורטים בתקנה 64(ב); היצרן יהיה פטור מחובת הדיווח אם נתמלאו התנאים המפורטים בתקנה 65; נוהל הדיווח יהיה בהתאם לתקנה 66.
(ב) נתגלה בדו"ח חקירה של תאונה או תקרית, או בדו"ח על ליקויים בשירות כי פריט המיוצר לפי אפ"א אינו בטוח לשירות, בגלל פגם בייצור או בתכן, ימסור היצרן למנהל לפי דרישתו של המנהל דו"ח על תוצאות החקירה ועל כל פעולה שננקטה על-ידי היצרן או הצעה של פעולה שיש בדעתו לנקוט בה לשם תיקון הפגם; אם דרושה פעולה לתיקון הפגם בפריטים הקיימים מאותו סוג, ימציא היצרן למנהל את הנתונים הדרושים לשם הוצאת הוראת כושר אווירי מתאימה.
135. תוקף אפ"א ואיסור העברתו
(א) אפ"א יהא תקף כל עוד לא הוחזר למנהל או בוטל בידו.
(ב) לא יעביר אדם לאחר אישור פריט אווירונוטי; אישור שהועבר בטל.
פרק חמישה-עשר: הוראות שונות
136. סמכות המנהל ליתן פטור
(א) המנהל רשאי לפי שיקול דעתו לפטור מדרישות תקנות אלה, כולן או מקצתן, אם שוכנע שמתן הפטור חיוני לטובת הציבור או לטובת המשק ואינו גורע מבטיחות הטיסה כנדרש לפי תקנות אלה.
(ב) פטור כאמור בתקנת משנה (א) יינתן בכתב לפי התנאים ולתקופה שיצויינו.
137. ביטול
תוספת ב' לחוק הטיס, 1927, למעט פסקה 6 בה - בטלה.
138. תחילה
תחילתן של תקנות אלה היא ששה חדשים לאחר פרסומן.
138א. עונשין (תיקון: תש"ם)
העובר על הוראה מהוראות תקנות אלה, דינו - מאסר ששה חדשים או קנס 1,000 שקלים או שניהם כאחד.
תוספת ראשונה (תיקון: תשמ"ח)
(תקנה 9א)
פרק א'
בדיקות בטיסה ((Flight Inspection ייעשו לפי הסעיפים המנויים בפרק S כלהלן:
S721 201 S 143 S 25S
S771 203 S(5) 145 S (1) 29S
S773 207 S 147 S 45S
S777 233 S 155 S (2) 49S
S1149 235 S 161 S 41S
251 S(6) 175 S (3) 65S
561 S 177 S 71S
671S 181 S (4) 75S
(1) (( (S145-145(C עד למהירות "בל תעבור" (only Vne to (Up.
(2) (S155) איכות בלבד ((Qualitatively only.
(3) (S175) שינויים במהירויות יורגשו על ידי הטייס בכל שלבי ומהלכי הטיסה
(A positive control force in the correct direction for speed changes
(must be felt by the pilot in all flight regimens
(4) (S181) עד למהירות "בל תעבור" (only Vne to (Up
(5) (S203) או בהטייה של 300 במהירות של 1.3 במהירות ההיזדקרות כאשר המטוס נמצא בשליטה מלאה - Vst 1.3 of speed at bank 300 at (Or
(the airplane is fully controllable
(6) (S251) עד למהירות "בל תעבור" (only Vne to (Up
פרק ב'
בדיקות על הקרקע ((Ground Inspection ייעשו לפי הסעיפים המנויים בפרק S כלהלן:
S1505 1091S (A) 831 S 607S
S1505 1121S 901 S 609S
S1511 1125S 903 S 611S
S1515 1141S 925 S 612S
S1519 1145S 951 S (C) 613S
S1521 1165S 955 S (D) (A) 675S
S1529 1193S 959 S 677S
S1541 1301S (D) 963 S 679S
S1542 1303 S(1) 967 S 685S
S1547 1305S 971 S 689S
S1549 1307S 973 S 697S
S1553 1321S 975 S 701S
S1555 1325S 977 S 775S
S1557 1337S 993 S 779S
S1581 1353S 995 S 780S
S1583 1365S 1011S (D) 785S
S1585 ((Optional1385S (C) (B) (1)(A) 1013S 786S
1431S 1017S (B)787S
1501S 1041S 807S
(1) בהוספת סעיף (3) - מצפן מגנטי Add (3) - Magnetic Direction Indicator..
טבלה השוואתית בין תקנות הטיס (נהלי תיעוד כלי טיס וחלקיהם), תשל"ז-1977, לבין התקנות המקבילות של הפ.א.ר.
(הטבלה אינה מהווה חלק מהתקנות אלא משמשת כאמצעי עזר בלבד).
התקנה פ.א.ר.
2(א) 21.13
(ב) (a) 21.15
3 (b) 21.15
4 21.16
5 (a) 21.17
6 (c( )b) 21.17
7 21.19
8 21.21
9 21.23
10 (a) 21.25
11 (b) 21.25
12 21.27
13 21.29
14 21.31
15 21.33
16 21.35
17 21.37
18 21.39
19 21.41
20 21.43
21 21.45
22 21.47
23 21.49
24 21.50
25 21.51
26 21.53
27 21.71
28(א)-(ג) 21.73
(ד) 21.75
29 21.77
30 21.79
31 21.81
32 21.83
33 21.85
34 21.93
35 21.95
36 21.97
37 21.99
38(א)(ב) 21.101
(ג) 25.2
(ד) 36.2
39 21.113
40 21.115
41 21.117
42 21.119
43 21.123
44 21.125
45 21.127
46 21.128
47 21.129
48 21.130
49 21.133
50 21.135
51 21.137
52 21.139
53 21.143
54 21.147
55 21.149
56 21.151
57 21.153
58 21.155
59 21.157
60 21.159
61 21.161
62 21.163
63 21.165
64 (c( )b( )a) 21.3
65 (d) 21.3
66 (e) 21.3
67 21.173
68 21.175
התקנה פ.א.ר.
69 21.177
70 21.179
71 (a) 21.181
72 (b) 21.181
73 21.182
74 (a) 21.183
75 (b) 21.183
76 (c) 21.183
77 (d) 21.183
78 (e) 21.183
79 (a) 21.185
80 (b) 21.185
81 (c) 21.185
82 (b) 21.189
83 21.187
84 21.191
85 21.193
86 21.195
87 (א) (ב) (b( )a) 21.197
(ג) 21.199
88 (c) 21.197
89 21.213
90 21.217
91 21.219
92 21.221
93 21.223
94 21.225
95 (a) 21.303
96 (d) 21.303
97 (g) 21.303
98 (c) 21.303
99 (f( )e) 21.303
100 (h) 21.303
101 (I) 21.303
102 (I) 21.303
103 (j) 21.303
104 (k) 21.303
105 21.305
106 21.321
107 (b) 21.325
108 (א) 21.329
108 (ב) (a) 21.325
109 21.327
110 21.331
111 21.333
112 (b) 21.323
113 21.327
114 21.335
115 21.337
116 21.339
117 21.339
118 21.500
119 21.502
120 39.1
121 39.3
124 (a) 37.5
125(4) 37.19
128 37.7
129 37.9
130 (a) 37.11
131 (b) 37.11
132 37.13
133 37.15
134 37.17
135 (א) 37.21
מילון עברי-אנגלי למונחי תקנות הטיס (נהלי תיעוד כלי טיס וחלקיהם), תשל"ז - 1977
מס'
התקנה עברית אנגלית
1. אוירון airplane
כלי טיס aircraft
כנף קבועה fixed wing
תפעול operation
מערכת system
פתח ביקורת inspection opening
רכיב component
אבזר accessory
מותקן assembled
מחוזק fastened, attached
מווסת adjusted
דאון glider
הוראות כושר אוירי Airworthiness Directives
תעודת סוג Type Certificate
מוצר product
מכון בדק repair station
תיקון repair
שינוי modification
אחזקה maintenance
שיפוץ overhaul
פרופלר propeller
נוהל תקן טכני (.Technical Service Order (T.S.O
קטגוריה "רגיל" Normal Category
קטגוריה "שימושי" Utility Category
קטגוריה "תובלה" Transport Category
קטגוריה "אקרובטי" Acrobatic Category
קטגוריה "מוגבל" (Category Limited (or Restricted
רוטורקרפט rotorcraft
תקני רמת רעש noise standards
3. שרטוט בשלושה מבטים three view drawing
נתונים ראשוניים preliminary data
בסיסי basic
4. תכן design
קווי תכן design feature
רמת בטיחות level of safety
5. "כללי כושר "requirements of subchapeter"
אוירי" (C" (FAR 21 - FAR 49
6. תיקון (amendement (to regulation, etc
7. שינוי (change (of product, ect
תצורה configuration
הספק power
הגבלה (.speed, etc ,limitation (of power
בדיקה יסודית investigation substantially complete
עמידה בדרישות compliance
רוטור rotor
עקרון principle
הנעה propulsion
פעולה operation
החלפת פסיעה pitch change
להב (blade (of propeller
8. קטגוריה category
מאוייש manned
חופשי free
בלון baloon
תכן הסוג Type Design
דוחות ניסוי test reports
חישובים computations
דרישות תקני רמת רעש noise requirements
רמה שוות ערך equivalent level
תכונה feature
איפיון characteristic
מוגבל restricted
11. שימושים מיוחדים special purpose operatinos
איבוק dusting
בקרת מזג אויר weather control
פרסום באויר aerial advertising
כתיבה ברקיע skywriting
גרירת דגלונים banner towing
מערכת רמקול public address system
12. כלי טיס מעודפי צבא Army surplus aircraft
כישורים qualifications
דבקות ב... strict compliance with
13. ספר עזר Manual
רשימות listings
סימונים markings
שלטים placards
14. מיפרטים specification
חוזק המבנה structural strength
איפיוני רעש noise characteristics
15. בדיקה inspection
ניסוי טיסה flight test
ניסוי קרקע ground test
מתאים ל... conforms
התאמה ל... conformity
שרטוטי תכן הסוג Type design drawings
תהליך ייצור manufacturing process
הרכבה (התקנה) assembly
16. השלמה completion
מידה סבירה של ודאות reasonable assurance
רכיבים components
אמין reliable
פועל כהלכה functions property
משקל מקסימלי מאושר maximum certified weight
אם הדבר מעשי if practicable
סבילות endurance
חרום emergency
יציאה egress
אי עמידה בדרישות items of non-compliance
מידע (המתקבל) מהניסוי test data
חסר משמעות meangless
מסוכן hazardous
18. כיול calibration
אטמוספרת תקן Standard Atmosphere
19. הגבלות תפעוליות operating limitations
גיליון הנתונים data Sheet
עליון הנתונים של Type Certificate
תעודת הסוג Data sheet
נקבעו Prescribed
20. מיתקני הייצור manufacturing facilities
21. תעודת כושר טיסה Airworthiness Certificate
כל טיס שהוצאה certificate a/c
בגינו תעודת סוג
תעודת ייצור Production Certificate
חלקי חילוף replacement parts
22. מעביד grantor
הסכם הרשאה licensing agreement
הנעבר transferee
המורשה licensee
היקף סמכויות extent of authority
24. מגבלות כושר טיסה airworthiness limitations
מועד החלפה replacement time
מועדי בדיקות תקופתיות inspection intervals
נוהלי קשורים ב... related procedures
מפעיל operator
25. הוחזרה (surrendered (certificate
הושעתה suspended
בוטלה revoked
מועד סיום termination date
26. הצהרת התאמה Statement of Conformity
27. תעודת סוג Provisional Type
זמנית Certificate
ת.ס.ז. מטיפוס א' או ב' P.T.C - class I or II
תיקון (amendment (to a certificate
תיקון זמני Provisional amendment
28. הכניס שינוי (has altered (an aircraft, etc
התקנה (.installing (engine in a/c, etc
29. הוחלפה (superseded (certificate
31. תעודת סוג - תוספת Supplemental Type Certificate
כלי הטיס תוכנן aircraft has been designed
עונה על עיקרי ...substantially meets
מסוגל להיות מופעל safely can be operated
בבטיחות תמרונים maneouvers
העמסה loading
הפעלת פיקודים operation of controls
סייג תפעולי operating restriction
תכנית ביקורת Inspection and Maintenance
ואחזקה program
אב טיפוס prototype
בחסות under the auspices
32. לאשר to certify
ספר עזר לטיסה Flight Manual
ספר עזר לטיסה זמני Manual Provisional Flight
33. תיקון זמני Provisional amendment
((to certificate
שלטים placards
34. שינוי (in aircraft ;change (in type design
שינוי זעיר minor change
שינוי גדול major change
השפעה משמעותית appreciable effect
איזון balance
חוזק המיבנה structural strength
אמינות reliability
איפיוני תפעול operational characteristics
שינוי אקוסטי accoustical change
35. ביסוס substanting
37. הוראת כושר אוירי Airworthiness Directive
מצב מסוכן unsafe condition
בטיחות safety
38. המפורטות ב... incorporated by reference in
קשור במישרין directly related
תכן מחדש re-design
התקפים ב... in effect, on
39. תעודת סוג - תוספת Certificat Supplemental Type
43. נתונים טכניים technical data
מערכת ביקורת ייצור production inspection system
מאושר approved
44. ועדת סקר חומרים Material Review Board
רישומים records
חומרים נכנסים incoming materials
תכונות properties
חלקים המתקבלים
מקבלני משנה subcontracted parts
מזוהים כהלכה properly identified
פגיעים subject to damage
העלולים להשחת subject to deterioration
שלבי ייצור points in production
הכללה incorporation
חומרים שנפסלו rejected materials
סטייה מנתוני התכן departure from design data
שמיש serviceable
מסולקים disposed
רישומי הביקורת inspection records
אם הדבר מעשי where practicable
45. ניסוי טיסה של ייצור production flight test
טופס בדיקה ורישום Check-off Form
בדיקה תפעולית operational check
קיזוז trim
בדיקת תגובה
להפעלת פיקודים contrallability
תחום של פעולה range
מידה של בקרה degree of control
תחום נורמלי normal range
איפיוני הביצוע operational characteristics
שלט; לוחית placard
46. רקטה rocket
דגימה sampling
שיטת דגימה sampling technique
הרצת ניסוי test run
פעולת הרצה break-in run
תצרוכת consumption
איפיוני הספק power characteristics
הספק רשום (הספק נקוב) rated power
הספק רשום להמראה rated take-off power
כוח-משיכה thrust
ממושך continuous
ציוד מקובל current type of equipment
47. פסיעה משתנית Variable pitch
ניסוי ביצועי funtional test
48. אדם מוסמך authorised person
מישרה אחראית responible position
49. תעודת ייצור Production Certificate
תקף (current (certificate
זכות שימוש rights to the benefits
הסכם הרשאה licensing agreement
50. נתונים המוגשים
עם הבקשה supporting data
51. מקום location
52. פיקוח איכות quality control
יצרן ראשי prime Manufacturer
פריט; יחידת ייצור article
תחום האחריות assigned responsibilitie
תרשים chart
קשר פונקציונלי functional relationship
סולם סמכויות chain of authority
חומר גולמי raw material
יצרני משנה subsidiary manufacturers
איכות מתקבלת acceptable quality
מיכללים assemblies
טופס בדיקה ורישום Check-off list
שיטת סקר חומרים Material Review system
סילוק disposing
תחנת ביקורת inspection station
אצילת סמכות delegation of authority
56. גליון הגבלת הייצור production limitation
62. ללא המצאת כל מסמכים without furthe
או הוכחות נוספים showing
שהוצאה בגינו תעודת סוג (certificated (aircraft
64. תקלה failure
כשל (תבוסה) complete failure
פעולה לא תקינה malfunction
ליקוי (פגם) defect
תעודת יצרן חלקים Part Manufacturer
(Approval (PMA
אירוע occurrence
הצטברות accumulation
זרימה circulation
גזים רעילים toxic gases
גזים מזיקים noious gases
תא הצוות crew compartment
תא הנוסעים passenger cabin
מערכת בקרת פרופלר propeller-control system
טבור (hub (prop
להב (blade (prop
כשל מיבנה
(תבוסת מיבנה) structural failure
דליק flammable
דליפה leakage
מוקד הצתה ignition source
מערכת בלמים brake system
כשל בחומר material failure
מיבנה בסיסי primary structure
מצב פנימי של החומר autogenous condition
ליאות fatigue
חוזק ירוד understrength
שיתוך corrosion
מהותי significant
רטט vibration
רעידות, חבטות buffeting
כשל המנוע engine failure
מערכת הספקת כוח power generating system
אובדן מוחלט complete loss
מד מצב טיסה (attitude meter (or indicator
מד מהירות airspeed indicator
מד גובה (מד רום) altitude meter
65. אחזקה לקויה improper maintenance
שימוש לקוי improper usage
66. מספר סידורי serial number
דגם המוצר product model
רכיב component
אופי התקלה nature of failure
67. תעודת כושר טיסה Airworthiness Certificate
68. ת.כ.ט. סטנדרטית .Standard A.C
ת.כ.ט. מיוחדת .Special A.C
ת.כ.ט. בקטגוריה "מוגבל" .A.C. Restricted A.C
.Limited A.C
ת.כ.ט. לשימוש נסיוני .Experimental A.C
הרשאה מיוחדת לטיסה Special Fligh Permit
ת.כ.ט. זמנית .Provisional A.C
77. בדיקה כוללת
(ראה "הגדרות") 100 hour inspection
מכון בדק כלי טיס repair station
ארגון אחזקה maintenance organization
תעודת כ.ט. ראשונית (Original issue (of A.C.O
78. אוירון טורבו-סילוני turbojet airplane
80. מצב השתמרות state of preservation
83. ת.כ.ט. רב-קטגורית .Multiple A.C
להסב to convert
הסעת נוסעים carriage for compensation
בתמורה or hire
הגדר rating
84. מחקר research
פיתוח development
עקרונות תכן design concepts
התקנות installations
טכניקת הפעלה operating technique
לבסס to substantiat
מס'
התקנה עברית אנגלית
84. דרישות אמינות reliability requirements
סגולות הטיסה flight capabilities
ביצועים performance
תכונות בלתי רגילות unusual characteritics
תצוגה אוירית air show
מיומנות proficiency
מרוץ אויר air racing
סקר שווקים market survey
87. הרשאה מיוחדת לטיסה Special Flight Permit
מקום אחסון point of storage
טיסת ניסוי של ייצור production flight testing
פינוי כלי הטיס evacuating aircraft
משקל המראה maximum certificated take off
מקסימלי רשום weight
טווח רגיל normal range
88. הרשאה מיוחדת with a Special Flight Permit
קבועה לטיסה authorisation "part continuous
לחברת תובלה אוירית "121 or 127 certificate holder
מסמכים מבצעים operation specification
89. ת.כ.ט. זמנית .Provisional A.C
ת.כ.ט. זמנית מטיפוס א' .Class I P.A.C
ת.כ.ט. מטיפוס ב' .Class II P.A.C
92. ספר עזר לטיסה Flight Manual
ספר עזר לטיסה זמני Provisional Flight Manual
מערכת פיקוח איכות Quality control system
אשר בכוחה לוודא adequate to ensure
תעודת יצרן חלקים Parts Manufacturer Approval
95. נוהל "תקן טכני" Technical Standard
(Order (FAR 37
96. מערכת ביקורת הייצור fabrication inspection system
98. זיהוי identity
חישובים computations
הסכם ייצור licensing agreement
99. תהליכי ייצור fabrication
100. מוצרים מוגמרים finished parts
תכונות properties
פגיע subject to damage
נוהלי ביקורת איכות statistical quality
סטטיסטיים control procedures
רמת איכות level of quality
מופרדים segregated
רישומי ביקורת inspection records
105. תהליכי תעודה type certification procedures
106. מוצר מסוג א' (ב', ג') (Class I (II, III product
רכיב עיקרי component
מיכלל הזנב empennage assembly
יחידת העברת כוח power transmission
מישטח היגוי control surface
לערעור את מצב הבטיחות jeopardize the safety
לאחר שיפוץ newly overhauled
ניסוי תפעולי funtional testing
107. מעמסת יתר undue burden
108. החזרה לשרות return to service
(הביקורת) נרשמה documented
109. הצהרת התאמה Statement of Conformity
דו"ח שקילה ואיזון weight and balance report
תרשים העמסה loading schedule
נתונים מחושבים computed data
זרוע המומנט moment arm
ציוד לבחירה חופשית optional equipment
ספר אחזקה Maintenace Manual
תצורה configuration
מסמכי תולדות
(של כלי טיס) historical records
ספר רישום Log-Book
ספר עזר לטיסה Flight Manual
110. תג כושר אוירי Airworthiness Approval Tag
115. עלוני שרות Service Bulletins
הוראות הרכבה assembly instructions
טופס בדיקה ורישום flight test Check-off
לטיסת ניסוי form
סימני הלאומיות והרישום identification and
116. שיפוצים overhauls
מכון בדק מאושר authorized repair station
מס'
התקנה עברית אנגלית
117. תעודה מיוחדת של special export certificate
כושר אוירי ליצוא of airworthiness
119. ציוד תעופתי (appliance (FAR 1.1
120. הוראות כושר אוירי Airworthiness Directives
מצב מסוכן unsafe condition
קיימת סבירות ש...
עלול להימצא is likely to exist
_________________________________
1 ק"ת תשל"ז, 1576; תשל"ט, 1667; תש"ם, 1398; תשמ"ג, 1734; תשמ"ד, 330; תשמ"ה, 1806, תשמ"ח, 826; תשמ"ט, 1436; תשנ"ו, 1000.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ