אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות הזרעים (גידול חומר ריבוי של צפורן ומכירתו), תשל"ח-1978

תקנות הזרעים (גידול חומר ריבוי של צפורן ומכירתו), תשל"ח-1978

תקנות הזרעים (גידול חומר ריבוי של צפורן ומכירתו), תשל"ח1-1978
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3, ו-4א לחוק הזרעים, תשט"ז-1956, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת לפי סעיף 1(ב) לחוק-יסוד: משק המדינה, אני מתקין תקנות אלה:
פרק א': פרשנות
1. הגדרות (תיקון: תשל"ט, תשמ"ב)
בתקנות אלה -
"בית יסוד" - בית רשת או חממה שאושרו בידי המנהל - המוחזק בתנאים שנקבעו בתקנות אלה ואשר תהליך גידול הצפורן בהם נעשה בפיקוח השירות לביקורת זרעים;
"בית צמיחה" - בית צמיחה שניתן לו אישור המנהל;
"המנהל" - מי ששר החקלאות מינה אותו בכתב להיות מנהל השירות לבקורת זרעים;
"השירות לבקורת זרעים" - השירות לבקורת זרעים ושתילים במשרד החקלאות;
"יחור גרעין" - יחור צפורן שהורד מצמח גרעין ונמצא חופשי מפוזריום בבדיקת תרבית;
"יחור יסוד" - יחור צפורן שהורד מצמח יסוד לשם גידול בתוך בית היסוד שממנו נלקח או לשם שתילה במטע-אם;
"מטע אם" - מצע גידול צפורן בין שהוא בקרקע ובין שהוא מנותק מן הקרקע שנתקיימו בו הוראות תקנות אלה;
"צמח גרעין" - צמח צפורן שגדל בבית גרעין ונתקיימו בו הוראות תקנות אלה;
"צמח יסוד" - צפורן שהתפתח מיחור גרעין שגודל בבית יסוד או צפורן שהתפתח מיחור שהורד מצמח יסוד אחר באותו בית יסוד וגודל בבית יסוד באותה עונה;
"שולחן השרשה" - מיתקן להשרשת יחורי צפורן במצע מנותק;
"שושרת" - כל הצאצאים של צמח גרעין מסויים בכל שלבי ריבוים.
פרק ב': כללי
2. איסור גידול ומכירה של חומר ריבוי
לא יגדל אדם ולא ימכור חומר ריבוי של צפורן, אלא בהתאם להוראות תקנות אלה.
3. דרגות של חומר ריבוי
חומר ריבוי בצפורן יהיה בדרגות אלה:
(1) דרגה ראשונה - צמחי ויחורי גרעין וולקני שאושרו על פי תקנות אלה (להלן - גרעין);
(2) דרגה שניה - צאצאי יחורי גרעין שגדלים ומיוצרים בבית-יסוד (להלן - צמחי ויחורי יסוד);
(3) דרגה שלישית - צאצאי יחורי יסוד או יחורי גרעין הגדלים ומיוצרים במטע-אם (להלן - חומר ריבוי מאושר).
4. בקשה לאישור
הרוצה לקבל אישור לגידול חומר ריבוי של צפורן, על כל דרגותיו, יפנה בבקשה למנהל ויפרט בבקשתו את כל אלה:
(1) מקום הגידול;
(2) המיתקנים העומדים לרשותו;
(3) מקורות חומר הריבוי.
5. מתן אישור
המנהל רשאי לתת למבקש אישור לגידול חומר ריבוי של צפורן, לסרב לתתו, להתנותו, להתלותו או לבטלו.
6. הסכמה לגידול
מי שניתן לו אישור לפי תקנה 5, לא יגדל חומר ריבוי של צפורן, אלא מחומר הריבוי ובמקום הגידול שניתנה עליהם הסכמת המנהל.
7. בקשה להסכמה
בקשה להסכמה כאמור בתקנה 6, תוגש על גבי טופס שקבע המנהל, לא יאוחר מששים יום לפני מועד השתילה המשוער של מטע-אם, אולם במקרים מיוחדים רשאי המנהל לקבל בקשה גם במועד אחר.
8. הודעה על שתילה
(א) שתלן יודיע בכתב, תוך עשרה ימים מיום תחילת השתילה, לשירות לבקורת זרעים על תחילתה של השתילה, מקום מטע-אם ומקורות חומר הריבוי.
(ב) לא יאוחר מעשרה ימים מסיום השתילה, או מסיום שתילה חלקית, יגיש השתלן בכתב לשירות לבקורת זרעים פרטים אלה:
(1) המקום והשטח של מטע-אם;
(2) מועדי התחלת השתילה וסיומה לפי הזנים;
(3) מפת שתילה, אופן סימון הזנים ומקורות חומר הריבוי.
9. אריזה (תיקון: תשמ"ב)
(א) חומר הריבוי ייארז במכלים חדשים בתוך שקיות חדשות מפלסטיק ויוחסנו בקירור.
(ב) היחורים המושרשים בכל שקית ומכל יהיו אחידים בגודל ובהתפתחות כולל מערכת השרשים; הסטייה המותרת לענין אחידות בכל שקית ובכל מכל תהיה של 5% מכסימום.
10. סימון מכלים
שתלן יסמן כל מכל בכל שלבי הייצור של חומר הריבוי בצורה ברורה בפרטים אלה:
(1) שם המשתלה;
(2) מספר יחורים או יחורים מושרשים במכל;
(3) שם הזן;
(4) תאריך הוצאתם של יחורים מושרשים או תאריך ההורדה של יחורים או קוד שאושר ומוכר על ידי השירות לבקורת זרעים;
(5) לגבי יחורי גרעין ויחורי יסוד - סימן השושרת ומועד הקטיף;
(6) לגבי חומר ריבוי מאושר - סימן חלקת מטע-אם או קוד שאושר ומוכר על ידי השירות לבקורת זרעים.
11. אישור למכירת חומר ריבוי
לא ימכור אדם חומר ריבוי, אלא לאחר שקיבל אישור על כך מאת השירות לבקורת זרעים שהוצא לא יאוחר מחמישה ימים טרם המכירה לגבי יחורי גרעין ויחורי יסוד ואילו עשרה ימים לגבי חומר ריבוי מאושר.
12. תעודות משלוח
כל משלוח יהיה מלווה בתעודת משלוח בטופס שאושר בידי המנהל; שתלן ימלא בו כל הפרטים כנדרש ויעביר העתק ממנה לשירות לבקורת זרעים, לא יאוחר מעשרה ימים מתאריך משלוח של יחורי גרעין ויחורי יסוד, ולא יאוחר משלושים יום מתאריך משלוח חומר ריבוי מאושר.
פרק ב'1: גידול צמחי גרעין של צפורן (תיקון: תשמ"ב)
12א. סייגים לגידול בבית גרעין (תיקון: תשמ"ב)
לא יכניס אדם לבית גרעין יחורי גרעין אלא אם נתקיימו בהם הוראות אלה:
(1) נלקחו משושרת שנבדקה בבדיקה בוסתנאית במשך השנה הראשונה לגידול ובבדיקה חוזרת בכל שנה שלאחריה נמצאה מתאימה לזן מבחינה בוסתנאית; הבדיקה הבוסתנאית תיעשה בידי מי שהמנהל הסמיכו לכך;
(2) נמצאו חפשיים מוירוסים שקבע המנהל, בבדיקות וירולוגיות שנערכו אחת ל-3 עד 4 חדשים לפחות, ובלבד שבוצעו שלוש בדיקות במהלך הגידול, בשיטות ובמעבדות שאישר לכך המנהל.
12ב. תקופת גידול (תיקון: תשמ"ב)
לא יחזיק אדם ולא יגדל אדם צמחי גרעין בבית גרעין למשך פרק זמן העולה על שנה אחת.
12ג. אישור לגידול (תיקון: תשמ"ב)
לא יכניס אדם יחורים לבית גרעין אלא אם קיבל לכך אישור המנהל, לאחר בדיקת מקור חומר הריבוי והכנת בית הצמחיה.
12ד. בית הגרעין (תיקון: תשמ"ב)
בית הגרעין יהיה בית צמיחה שמתקיימים בו כל אלה:
(1) הוא מבודד מכל מבנה בו מגדלים צפורן ומרוחק מחלקות גידול צפורן;
(2) הוא בלתי חדיר לחרקים, בנוי קירות מחומר קשיח או מרשת 40 מש, רצפה מבטון או מאספלט או מחומר דומה, וגג מחומר בלתי חדיר למים;
(3) הכניסה אליו דרך חדר כניסה, שגודלו מאפשר סגירת דלת לפני פתיחת הדלת השניה;
(4) הוא ניתן לנעילה;
(5) סביבו יש רצועה ברוחב של כמטר שבה תימנע צמיחת צמחים והיקוות מים.
12ה. חדר כניסה (תיקון: תשמ"ב)
בחדר הכניסה לבית הגרעין יהיו מיתקנים וציוד אלה:
(1) שתי דלתות שכל אחת מהן מצויידת בקפיץ מחזיר ונסגרת בצורה אטומה;
(2) כיור עם ברז מרפק;
(3) סבון או דטרגנט;
(4) מגבות נייר;
(5) מיתקן לחיטוי רגליים שימולא בחומר שאישר מנהל האגף להגנת הצומח כחומר המתאים לחיטוי פונגיצידי ובקטריצידי;
(6) חלוקים עם שרוולים ארוכים לשהיה ולעבודה בבית הגרעין.
12ו. כניסה לבית הגרעין (תיקון: תשמ"ב)
(א) לא ייכנס אדם לבית גרעין אלא אם הוא עובד בו, או הוזמן לצורך עבודה בידי העובד האחראי.
(ב) הנכנס לבית גרעין ילבש חלוק ויטבול רגליים במיתקן חיטוי.
(ג) לא יגע אדם בצמחים או בכל אחד מזני הצמחים אלא אם רחץ ידיו תחילה בדטרגנט.
(ד) הוראות תקנות אלה המתייחסות לכניסה לבית גרעין ולעבודה בו יוצגו באופן בולט בכניסה אליו.
12ז. תכולת בית הגרעין (תיקון: תשמ"ב)
בית הגרעין יכלול -
(1) מיתקן להשרשה בערפל מופרד בקיר ובוילון בלתי חדירים לחרקים ולמים;
(2) כיור עם ברז מרפק וצינור יציאה מצוייד בסיפון.
12ח. גידול בבית הגרעין (תיקון: תשמ"ב)
כל צמח בבית גידול יהא בכלי גידול אחד.
כלי הגידול יהיו נפרדים זה מזה בדרך שתמנע מגע בין צמח לצמח, והם יוצבו על שולחן שפניו עשויים רשת ושגובהו 50 ס"מ לפחות מן הקרקע.
12ט. חיטוי הכלים לשימוש בבית הגרעין (תיקון: תשמ"ב)
כלים לעבודה בבית הגרעין לא ישמשו אלא לאחר שחוטאו בפורמלין או באקונומיקה או בחומר אחר שאישר המנהל.
12י. סימון (תיקון: תשמ"ב)
כל צמח בבית הגרעין יסומן עם תחילת גידולו בתווית סימון; על התווית ירשמו בצורה בולטת וקריאה, שתישמר בכל תקופת הגידול, פרטים אלה:
(1) שם הזן;
(2) שם השושרת או סימן זיהוי;
(3) מקור השושרת.
12יא. ספר טיפולים (תיקון: תשמ"ב)
בבית הגרעין ינוהל ספר טיפולים שבו יירשמו פרטים מלאים ומדוייקים בדבר כל הטיפולים שבוצעו בצמחי הגרעין, מיד עם ביצועם; ספר הטיפולים יימצא בבית הגרעין במשך תקופה של שנתיים מיום הכנסת הצמחים לבית הגרעין, ויומצא למפקח עם דרישתו.
12יב. ביעור צמחים (תיקון: תשמ"ב)
לא יבוצע ביעור צמחים בבית הגרעין אלא לאחר קבלת אישור מהמפקח.
12יג. הורדת יחורים (תיקון: תשמ"ב)
(א) הורדת יחורים תיעשה מכל צמח בנפרד כאשר הידים עטופות בשקית פלסטיק חדשה.
(ב) לא יורדו יחורים מצמח הגרעין אלא אם נוכח העובד האחראי כי הצמח יוצר פרח מתאים לזן; ממצאי הבקורת יירשמו בספר הטיפולים.
12יד. תקן בריאות לצמחים בבית הגרעין (תיקון: תשמ"ב)
(א) תקן בריאות לצמח בבית גרעין יהיה כלהלן:
הפגמים
סבילות והוראות טיפול

(1) וירוס


(2) פוזריום אוקזיספורום
אפס, ביעור הצמח הנגוע

(3) פוזריום רוזאום
אפס, ביעור הצמח הנגוע

(4) מחלות נבילה או נפילה
אפס, ביעור הצמח הנגוע

(5) נמטודות
אפס, ביעור הצמח הנגוע

(6) חלדון ואלטרנריה
אפס, ביעור הצמח הנגוע

(7) פסאודומוס וודסי
אפס, ביעור כל הצמחים בבית הגרעין.


(ב) בכל מקרה של הופעת צמח חריג או תופעה חריגה תימסר הודעה למנהל מיד עם גילויו.
(ג) המנהל רשאי להחליט, בהתאם לנסיבות החריגה, מה הן הפעולות שיש לבצען.
12טו. יחורי גרעין ראויים (תיקון: תשמ"ב)
יחורי גרעין הראויים לשתילה יהיו -
(1) מפותחים וגטטיבית בהתאם לזן ואחידים בצורתם;
(2) נקיים מסימני מחלות הנגרמות על ידי פטריות, בקטריות ונמטודות;
(3) נקיים מסימני מחלות וירוס הניתנות לאבחנה;
(4) נקיים מנזקים מיכניים ומצריבות.
פרק ג': גידול צמחי יסוד של צפורן
13. אישור לצמח גרעין מיבוא (תיקון: תשמ"ב)
(א) המנהל רשאי לאשר, על סמך בדיקות או תעודות, צמח גרעין מיבוא, אם שוכנע שהצפורן עברה בדיקות וירולוגיות זהות או דומות לאלה שמבוצעות על פי תקנות אלה ובתנאי שנבחן מבחינה בוסתנאית; אולם אין באישור האמור משום אחריות המנהל לטיב הבוסתנאי של צמח הגרעין וצאצאיו ואחריות זו תחול על מפיץ חומר ריבוי זה.
(ב) גידול וריבוי של צמח גרעין בבית יסוד יהיה בהתאם להוראות תקנות אלה.
(ג) המנהל רשאי לבטל או להתלות אישור שניתן על פי תקנות משנה (א) אם נוכח - מבדיקה וגידול בארץ - שצמח הגרעין או צאצאיו אינם עונים לתיאור או הטיעונים המיוחסים להם.
14. הגבלת תקופת גידול
(א) גידול צמח יסוד וייצור יחורים יוגבל לעונה אחת שלא תעלה על שנה אחת ממועד קבלת יחורי גרעין וולקני או מקבלת יחורי גרעין ממקור אחר שאושר על פי תקנות אלה.
(ב) טרם הכנסת יחורי גרעין חדשים לבית היסוד חייב מגדל לקבל אישור מאת השירות לבקורת זרעים שבית היסוד נקי מצפורן מהעונה הקודמת.
15. סייג לגידול בבית יסוד (תיקון: תשמ"ב)
(א) לא יגדל אדם בבית יסוד אלא יחורי גרעין מאותו מקור או צאצאים שנתקבלו באותה שנה.
(ב) במשתלת יסוד ישתלו יחורי גרעין ויחורי גרעין מושרשים בלבד.
(ג) בבית יסוד ישתלו לפחות חמישה אחוזים שתילי גרעין או יחורי גרעין מכל זן או מכל שושרת.
16. בית יסוד
בית יסוד יהיה -
(1) ממוקם בנפרד מכל מבנה בו מגדלים צפורן ולא בסמיכות לחלקה לגידול צפורן לקטיף;
(2) בלתי חדיר לחרקים;
(3) בנוי זכוכית מכוסה ברשת של 40 מש עם גג מחומר פלסטי או מזכוכית בלתי חדירים למים; בית היסוד יהיה מכוסה מהשתילה ועד ל-1 במאי, אולם המנהל רשאי להתיר הורדת הכיסוי ב-15 באפריל בהתאם לאזור הגידול;
(4) חממה עם לחץ אויר חיובי וכל הפתחים יכוסו ברשת של 40 מש;
(5) עם חדר כניסה;
(6) עם רצפה מכוסה בחצץ, בטון או אספלט שתמנע כל גידול צמחים ועשבים בתוך בית היסוד ובמרחק מטר סביבו, ללא אפשרות של הקוות מים עומדים.
17. גידול בבית יסוד
גידול צפורן בבית יסוד יהיה בעציצים על שולחנות או בערוגות מנותקות ומוגבהות.
18. תכולת בית היסוד
בית היסוד יכיל -
(1) מיתקן להשרשה בערפל;
(2) כיור עם ברז מרפק עם צינור יציאה מצויד בסיפון.
19. חדר כניסה ותכולתו
חדר כניסה לבית יסוד יהיה ויכלול -
(1) בעל שתי דלתות מצויידות בקפיץ מחזיר כל אחת ונסגרת בצורה אטומה;
(2) גודלו יאפשר סגירת כל אחת מהדלתות לפני פתיחת הדלת השניה;
(3) כיור עם ברז מרפק;
(4) סבון או דטרגנט;
(5) מגבות ניר;
(6) חלוקים בעלי שרוולים ארוכים לשימוש בכניסה לבית יסוד;
(7) מתלה נפרד לבגדי חוץ;
(8) מיתקן לחיטוי רגלים - ממולא בחומר שאושר כמתאים למטרות חיטוי פונגיצידי ובקטריצידי על ידי האגף להגנת הצומח במשרד החקלאות.
20. כלים לעבודה
כלים לעבודה שוטפת בבית יסוד, ישמשו למטרה זו בלבד לאחר שחוטו בפורמלין או אקונומיקה, טרם הכנסתם לבית יסוד.
21. סימון
סימון הצמחים או הערוגות יכלול סימון השושרת ומקורה בצורה בולטת, קריאה ונשמרת במשך כל העונה.
22. טיפולים
(א) שתלן ינהל ספר שבו ירשום באופן מדויק ומעודכן את הריסוסים והטיפולים בבית יסוד; ספר זה יימצא בבית יסוד ויהיה פתוח לעיונו של מפקח השירות לבקורת זרעים (להלן - מפקח).
(ב) את ספר הטיפולים כאמור בתקנת משנה (א) יש לשמור עונה נוספת אחרי חיסול או מכירת היחורים ממשתלת יסוד באותה עונה.
23. ביעור
שתלן לא יבצע כל ביעור צמחים בבית יסוד ללא אישור מפקח; כל ביעור שנעשה כאמור, יירשם בספר הריסוסים והטיפולים.
24. הפרחת מדגם (תיקון: תשמ"ב)
יש להפריח בבית יסוד כל יחור צמח או צמח גרעין שנשתל מכל שושרת לבחינת טוהר הזן.
25. תקן גידול בבית יסוד
סבילות לפגמים בבית יסוד תהיה כלהלן:
הפגמים
התקן

1. סימני וירוס נראים לעין (או מאובחנים בבדיקה)
אפס פסילת כל השושרת בבית היסוד
ובדיקה מדגמית בשאר בית היסוד

2. פוזריום אוקזיפפורוס
אפס ליחידה הניתנת להגדרה ולהפרדה

3. פוזריום רוזאום
2% ליחידה הניתנת להגדרה ולהפרדה

4. מחלות נבילה או נפילה
וכל צומח חריג
פוסלות אותו צמח

5. נמטודות יוצרות עפצים
אפס

6. חילדון ואלטרנריה
להדברה ולבעור

7. וודסי
אפס בכל בית יסוד

8. סקלרוציום רולפסי
אפס בכל בית יסוד


26. תקן יחורים למכירה
תקן למכירת יחורי יסוד יהיה כאמור בתקנה 37, למעט הסטיה המותרת לענין טוהר הזן.
27. אמצעי זהירות
(א) הכניסה לבית יסוד מותרת לעובד הקבוע בו, למי שהימצאותו במקום הכרחית לצרכי העבודה ולמפקח.
(ב) הנכנס לבית יסוד חייב בלבישת חלוק, בטבילת רגליו וברחיצת ידיים בתמיסת דטרגנט; כן חייבים ברחיצת ידיים בעת טיפול בצמחים במעבר בין הזנים או שושרות בתוך בית היסוד.
(ג) הוראות תקנות אלה המתיחסות לאופן הכניסה והעבודה בבית יסוד, יוצגו בצורה בולטת בכניסה אליו.
28. אחסון יחורי יסוד וסימונם
(א) יחורי יסוד יאוחסנו בקירור, כשהם נתונים בשקיות פוליאתילן חדשות בתוך מכלים חדשים;
(ב) המכלים יסומנו באופן ברור במקור היחורים ובתאריך הורדתם. מכלים של יחורי יסוד יוחזקו בנפרד ממכלים אחרים;
(ג) יחורים המיועדים לשתילה בבית יסוד, תיפתח אריזתם רק בבית יסוד.
29. דרישות למטע-אם
(א) מטע-אם יעמוד בדרישות אלה:
(1) יהיה מרוחק לפחות 175 מטר מכל שטח מסחרי של צפורן לקטיף שמקורו בחומר מאושר על פי תקנות אלה; 500 מטר מכל שטח של צפורן שמקורו בחומר לא מאושר, ללא אפשרות זרימת מים עילית מחלקת צפורן שכנה למטע-אם;
(2) יהיה מגודר;
(3) יהיה מנותק מן הקרקע; הניתוק יהיה בחומר קשיח המבטיח ניתוק מוחלט ממצע הקרקע הטבעי; אם הערוגה המנותקת נמוכה חייבים השבילים להיות מכוסים בכיסוי המונע התזת קרקע לצמחים בערוגות.
רשאי המנהל במקרים יוצאי דופן, להתיר גידול בקרקע חדשה בה לא גדלה צפורן;
(4) בכניסה יוצב מיתקן לחיטוי רגלים המכיל חמרי חיטוי שאושרו למטרה זו על ידי האגף להגנת הצומח.
(ב) תחילת תקפה של פסקה (3) לתקנת משנה (א) 1978/79 לאספקת יחורים לשימוש המגדלים בארץ ומעונה 1980 יהיו כל מטעי-אם מנותקים; השתלן יסמן ברור כל חומר ריבוי ליצוא שלא גדל במצע מנותק בתקופת המעבר; אין לגדל בקרקע שבה נתגלה פוזריום אוקזיספורום.
(ג) מטע-אם יהיה מכוסה בגג מחומר אטום ממועד השתילה ועד ל-1 במאי, אולם המנהל רשאי להתיר הורדת הכיסוי ב-15 לאפריל בהתאם לאזור הגידול.
(ד) ההשקיה תהיה באחת משיטות ההשקיה בטפטוף שאינן מתיזות על הנוף; הוראה זו אינה מונעת קיום ההשקיה בהמטרה כשיטת השקיה נוספת.
30. חיטוי (תיקון: תשל"ט)
(א) מטע-אם יאודה בקיטור טרם כל שתילה ויכוסה ביריעות פלסטיק בעת ביצוע החיטוי.
(ב) בנוסף לכך יחוטא כל השטח שבו נמצא מטע האם, לרבות השבילים, מיכלי הגידול וסככת הגידול; החיטוי ייעשה על ידי ריסוס באדיגן או בחומר אחר שיאושר בידי המנהל.
(ג) על אף האמור בתקנת משנה (א) ניתן לחטא מטע-אם בשנה הראשונה לקיומו בחומר חיטוי קרקע שאושר למטרה זו בידי מנהל האגף להגנת הצומח.
(ד) שולחנות השרשה, לרבות מצע השרשה, יחוטאו טרם השתילה, בקיטור או בפורמלין, ויכוסו ביריעות פלסטיק בעת ביצוע החיטוי.
31. חומר ריבוי (תיקון: תשמ"ב)
(א) לא ישתול שתלן מטע-אם ושולחנות השרשה אלא מחומר שיאושר לפי תקנות אלה, ובצפורן מיבוא - רק לאחר קבלת אישור המנהל לחומר הריבוי.
(ב) אין לשתול במטע-אם אלא יחורי יסוד או גרעין.
(ג) על אף האמור בתקנת משנה (ב) רשאי המנהל להתיר לשתלנים, לתקופה שהוא יקבע, לשתול במטע-אם יחורים שמקורם מאותו מטע-אם באותה עונה בלבד.
(ד) במטע-אם ישתלו לפחות עשרים אחוזים שתילי יסוד או יחורי יסוד מכל זן או מכל שושרת.
32. הפרדה בין זנים
(א) הזנים השונים במטע-אם ובשולחנות השרשה יופרדו בהפרדה ברורה האחד ממשנהו.
(ב) כל זן או כל מקור יסומן בשלט שיכלול פרטים אלה:
(1) שם הזן או סימונו בקוד;
(2) תאריך השתילה;
(3) מקור השתילים או סימונם בקוד.
(ג) כל ערוגה תהיה מסומנת במספר מיוחד בצורה בולטת וברורה.
33. בדיקות (תיקון: תשמ"ב)
(א) בדיקות ייערכו בעת ובדרך שיורה המנהל ובלבד שהבדיקה הראשונה במטע-אם תיערך לא יאוחר מחודש ממועד השתילה.
(ב) מפקח רשאי לא לבצע בדיקה במטע-אם או בשולחנות השרשה אם מצא הזנחה בגידול או ניוון בצמחים, אשר לדעתו אינם מאפשרים לבצע בהם בדיקה.
(ג) שתלן חייב להפריח לפחות 5% מכלל הצמחים לבחינת הזן ובלבד שהצמחים המופרחים יהיו מפוזרים בכל הערוגות באקראי.
34. ביעור פגמים
(א) שתלן לא יבצע ביעור פגמים במטע-אם או בשולחן השרשה, אלא לאחר הבדיקה הראשונה של המפקח או לאחר קבלת הסכמה מהמפקח ועל פי הוראותיו.
(ב) לא יעוכב ביעור בידי מפקח מעל לשבוע ימים לאחר פניית שתלן.
35. סבילות לפגמים במטע-אם
(א) סבילות לפגמים במטע האם תהיה באחוזים כלהלן:
הפגמים
לפני הביעור
אחרי הביעור

1. פוזריום אוקזיספורום
0.1%
אפס

2. פוזריום רוזאום
5%
1%

3. ריזוקטוניה סולני
1%
0.5%

4. נמטודות יוצרות עפצים

חייב ביעור

5. אלטרנריה דיאנטי

חייב ביעור

6. חילדון

חייב ביעור

7. פסאודומונס וודסי
אפס
אפס

8. סקלרוציום רולפסי
אפס
אפס

9. צמחי זנים זרים
3%
אפס

10. סימני וירוסים הניתנים
להגדרה-חזותית
1%
אפס


(ב) נתגלתה מחלה או נגע בזן מסוים או בשושרת מסויימת, המחייבים פסילה של מעל 50% של ערוגות, ערוגות מנותקות או מכלים, ייפסל כל הזן, או השושרת.
(ג) אם נפסל במשתלה מעל 50% מכלל השתילים דין כל המשתלה לפסילה.
36. סבילות לפגמים
(א) סבילות לפגמים בשולחן השרשה - שלא יהיה רחב משלושה מטרים - כמפורט להלן:
פוזריום אוקזיספורום אפס (פסילת כל השולחן
בהימצא צמח נגוע אחד)
פוזריום רוזאום 1.0%
ריזוקטוניה סולני 0.5%
אלטרנריה דיאנטי 2%
פסאודומונס וודסי אפס
סקלרוציום רולפסי אפס
סימני וירוסים הניתנים לאבחנה אפס

(ב) נמצא בשולחן השרשה אזור הניתן להפרדה ברורה ובו נפילה מעל 15%, כולל סימני וירוס, הניתנים לבחינה חזותית לא כולל התייבשות מסיבות השקיה לא נאותה, ייפסלו יחורים מאותו אזור לגידול; לא ניתן להפרדה - ייפסלו היחורים בשולחן כולו.
37. תקן יחורים למכירה
יחורים למכירה יהיו -
(1) אחידים מבחינת הזן (מותרת סטיית מקסימום של 3%);
(2) מפותחים בהתאם לזן, וגטטיביים בעיקרם, בעלי שלוש פריצות גידול לפחות;
(3) חפשיים ממחלות הנגרמות על ידי פטריות ובקטריות;
(4) חפשיים מסימני מחלות וירוס הניתנים לאבחנה;
(5) חפשיים מנזקים מיכניים ומצריבות.
38. תקן יחורים מושרשים למכירה
ביחורים מושרשים יתקיימו הוראות תקנה 37 ובנוסף לכך יהיו -
(1) בעלי מערכת שרשים אחידה ומפותחת לכל היקף בסיס היחור ובאורך של 15 מ"מ לפחות;
(2) חפשיים מנמטודות יוצרות עפצים.
פרק ה': שונות
39. ערר
(א) על כל החלטה שניתנה לפי תקנות אלה רשאי הנפגע לערור בכתב בפני המנהל תוך שבעה ימים מיום שההחלטה נמסרה לו.
(ב) המנהל יודיע החלטתו בכתב תוך שבעה ימים מיום הגשת הערר.
(ג) על החלטת המנהל רשאי העורר לערור בכתב בפני ועדת ערר כאמור בתקנת משנה (ה) תוך שבעה ימים מיום שנמסרה לו החלטת המנהל.
(ד) הועדה תתן החלטתה תוך חמישה עשר יום מיום הגשת הערר.
(ה) שר החקלאות ימנה ועדות ערר של שלושה לענין תקנות אלה.
(ו) ועדת ערר על פי תקנת משנה (ה) תכלול חוקר או איש מקצוע, נציג המועצה לפרחים ומשפטן.
40. אגרות (תיקון: תשל"ט, תשמ"ג, תשמ"ד, תשמ"ה, תשמ"ו)2
(א) בעד מתן הסכמת המנהל לחומר ריבוי לפי תקנה 6 ישלם המבקש בעת הגשת הבקשה אגרה בסך 10.30 שקלים חדשים לכל עונה למטע - אם עד 2 דונם, בתוספת של 1.70 שקלים חדשים לכל דונם נוסף.
(ב) בעד אישור למכירת יחורים מושרשים לפי תקנה 11 תשולם אגרה בסך 0.09 שקלים חדשים לכל 100 יחורים או חלק מהם.
(ג) בעד אישור למכירת יחורים בלתי מושרשים תשולם אגרה בסך 0.02 שקלים חדשים לכל 100 יחורים או חלק מהם.
(ד) סכום האגרה כאמור בתקנות משנה (ב) ו-(ג) יעביר השתלן לשירות לביקורת זרעים בסוף כל חודש לגבי המכירות שנעשו באותו החודש בצירוף טופס ריכוז מכירות שיומצא על ידי המנהל וימולא על ידי השתלן בדיקנות.
41. ביטול
תקנות הזרעים (גידול יחורים ויחורים מושרשים של צפורן), תשל"ב-1972 - בטלות.
42. תחילה
תחילתן של תקנות אלה שלושים יום מיום פרסומן.
______________________________
1 ק"ת תשל"ח; 1440; תשל"ט, 1793; תשמ"ב, 157; תשמ"ג, 181, 1110; תשמ"ד, 144, 1096, 2654; תשמ"ה, 680, 1188, 1748; תשמ"ו, 68.
2 תקנה 1 לתקנות אגרות חקלאיות (הצמדה למדד), קובעת הצמדת האגרה שבתקנה 40 למדד יוקר המחיה כאמור בפרק ז. עסקים 12.4 אגרות חקלאיות.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ