אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | חקיקה | כתבי טענות | טפסים | TV | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות הזבלים החקלאיים, 1938

תקנות הזבלים החקלאיים, 1938

תקנות הזבלים החקלאיים, 1938 1
(עפ"י סעיף 9)
1. השם
תקנות אלה תיקראנה תקנות הזבלים החקלאיים, 1938.
2. רישום
(1) כל יבואן וכל חרשתן מקומי של זבלים חקלאיים חייבים להגיש למנהל בקשה לרישום כל סימני-איכות של זבלים שיש בדעתם להוציא למכירה.
(2) טופס הבקשה וטופס תעודת-הרישום יהיו כמובא בתוספת הראשונה לתקנות אלה. צריך לצרף לבקשה שתי דוגמאות שמשקל כל אחת יהיה לא פחות מ-250 גרם בצירוף מס רישום בסך לירה אחת.
(3) המנהל רשאי לדרוש כל פרטים הדרושים לו נוסף על הפרטים הנדרשים בטופס הבקשה. אם אישר המנהל את הרישום נותנים למבקש תעודת-רישום. ואילו אם סירב לאשר, מודיעים למבקש בכתב את נימוקי הסירוב.
3. תקפן וחידושן של תעודות רישום
תעודות-רישום יתם מועדן ביום 31 בדצמבר שלאחר תאריך הוצאתן, ומותר לחדשן מדי שנה בשנה, לפי שיקול דעתו של המנהל, בתשלום מס בסך לירה אחת. בקשות לחידוש צריך להגיש לפחות עשרה ימים לפני גמר מועדה של התעודה.
4. סימון
(1) כל צרור המכיל זבל חקלאי צריך לרשום עליו בכתב ברור ובר-קיימא -
(א) את שמו וכתובתו של היבואן או החרשתן המקומי ושם ארץ-הייצור, אלא שהמנהל רשאי להרשות כי במקום השם והכתובת ישתמשו בסימן המסחרי או בשם העסק, שנרשמו אצל רושם סימני המסחר או רושם הפטנטים וסימני האמצאה, או גם בסימן המסחרי וגם בשם העסק;
(ב) את שם סימן האיכות ומספר תעודת-הרישום שניתנה עפ"י התקנות האלה;
(ג) מכסת האחוזים למאה, לפי המשקל של יסוד מן היסודות האלה:
(1) חנקן שיבוטא בפורמולה N;
((II חומצת הזרחן שתבוטא בפורמולה P2O5 וצריך לציין גם את כל שיעור היסוד הזה וגם את השיעור הנמס במים.
((III אשלג שיבוטא בפורמולה K2O
(2) כל הסימנים שנקבעו לפי תקנה זו יהיו רשומים על החבילה או הפתק באותו צד.
5. פרסום פרטים מסויימים ברשומות
המנהל יצווה לפרסם ברשומות: -
(א) תוך חודש ימים מיום מתן תעודת הרישום לכל זבל חקלאי, הודעה על הרישום המפרטת את שמו של החרשתן או היבואן וסימן האיכות, את ההרכב הכימי של הזבל וכל אותם הפרטים שהמנהל יראה צורך בהם;
(ב) לפני הראשון בפברואר שבכל שנה רשימה המוסרת את הפרטים המוזכרים בפיסקא (א) מתקנה זו לגבי מצבם של הזבלים הרשומים ביום הראשון בינואר שבאותה שנה.
6. אריזה מחדש
כשיש צורך לארוז זבל חקלאי מחדש, הרי האריזה מחדש תיעשה ע"י האדם שהורשה מטעם החרשתן או היבואן או המנהל לסמן ולחתום את השקים בצורה הקבועה בתקנות אלה.
7. פקטורות
כל יבואן או חרשתן או סוחר המוכר כל זבל חייב ליתן לקונה חשבון המוסר את הכמות שנמכרה, השם וסימן האיכות, והמספר הרשום של מכסת האחוזים של היסודות כמוצהר בתעודת הרישום:
בתנאי שמקום שאפשר להוכיח כי אין לנותן החשבון אפשרות לכלול את מכסות האחוזים של היסודות, מותר להשמיטן:
ובתנאי שכל סוחר חייב להחזיק בחנותו העתקות של תעודות הרישום, וכל קונה או פקיד-ממשלה מיופה-כוח רשאי לעיין בהן.
8. חותמות
כל שק המכיל זבל צריך לטבוע עליו את חותמת החרשתן או היבואן באופן שצריך יהיה לשבר את החותמת כדי שתהא אפשרות לפתוח את השקים בדרך הרגילה. על החותמות צריך לרשום אותה כתובת המופיעה בתעודת הרישום של אותו זבל.
9. סמכות הכניסה
כל בודק או נוטל דוגמאות רשאי בכל עת מתאמת להיכנס ולבדוק כל חנות או מרכבה שהחזיקו בם, או שחושדים שמחזיקים בהם, כל זבל לצורך מכירה, או בטרנזיט לצורך מכירה או שמייצרים או אורזים בהם זבלים.
10. נטילת דוגמאות
(1) כל בודק או נוטל דוגמאות רשאי ליטול דוגמאות של כל זבל או יסודות שנמצאו בשעת בדיקת כל חנות או מרכבה עפ"י התקנה דלעיל:
בתנאי שהדוגמא תהא ניטלת במעמד המוכר, ואם אפשר, עד מהימן, והיא תחולק במעמדם לשלושה חלקים - האחד יישלח למעבדה הממשלתית לבדיקה, השני יישאר בידי המוכר או בא-כוחו או פקידו והשלישי יישאר אצל המשרד המחוזי של מחלקת החקלאות או במקום אחר, ככל שהמנהל יקבע.
(2) כל דוגמא שניטלה כאמור לעיל תירשם בכלי-קיבול מתאים של זכוכית שמדביקים עליו פתק שיהיו רשומים עליו הפרטים הבאים: -
(א) שם הזבל, סימן האיכות שלו והמספר הרשום שלו;
(ב) שם המוכר וחתימתו;
(ג) שם העד וחתימתו;
(ד) חתימת הפקיד נוטל הדוגמא;
(ה) תאריך נטילת הדוגמא ומקומה.
(3) במעמד המוכר או בא-כוחו או פקידו חותמים את הדוגמאות בחותמת-שעוה שתהא טבועה עליה חותמת הממשלה או חותמתו או טביעת-בוהנו של המוכר. בשעת נטילת הדוגמא יודיע הפקיד המוכר על רצונו לבדוק את הזבל בהתאם להוראות הפקודה והתקנות האלה.
(4) כל מקום שנוטלים דוגמאות רשמיות בהתאם להוראות תקנה זו, אין מטילים כל תשלום בעד נטילת הדוגמאות או הבדיקה.
11. בקשות לנטילת דוגמאות לבדיקה ואגרות בעד פעולות אלה
(1) כל מוכר זבל או קונה זבל רשאי להגיש בקשה לבודק או לנוטל הדוגמאות ליטול דוגמאות ולבדוק בצורה הקבועה בתקנה 10.
(2) מטילים בעד הבדיקה מס בסך 200 פרוטה לקביעת מכסת האחוזים של כל יסוד ויסוד, ועל המבקש לשלם את המס הזה:
בתנאי שאם סבור המנהל כי טובת עניני הציבור דורשת לעשות את הבדיקה בחינם, רשאי הוא לצוות בכתב כי הבדיקה תיעשה בחינם.
12. מספר הצרורות שמהן ינטלו דוגמאות
(1) כשמספיקים את הזבל בצרורות, יהא מספר הצרורות שיבוררו לנטילת דוגמאות כדלקמן:
הכמות במשלוח מספר השקים שנבחרו
לא יותר מטון אחד לא פחות משני שקים.
יותר מטון אך לא יותר משני טונות לא פחות מארבעה שקים.
יותר משני טונות אך לא יותר לא פחות מששה שקים.
מארבעה טונות
יותר משלושה טונות; בעד כל שק נוסף אחד; לעולם
טון העודף על שלושה טונות אין צורך לבחור יותר
מחמשה-עשר שקים.
(2) הברירה תיעשה מחלקים שונים של כל המשלוח כולו.
13. השימוש בכלי לנטילת דוגמאות
כל אימת שמהות הזבל והשקים מאפשרת זאת, נוטלים את הדוגמא בכלי לנטילת דוגמאות בעל צורה מאושרת. נועצים את הכלי לנטילת דוגמאות לתוך השקים לכל אורכה של השפופרת. מערבבים יפה את הכמויות השונות שניטלו מן השקים הנבחרים ומן התערובות נוטלים דוגמא של שני קילוגרם בערך. כל אחד מן החלקים שכל דוגמא צריכה להיות מחולקת בהם אינו צריך בדרך כלל, להיות פחות מ-250 קילוגרם.
14. נטילת דוגמאות ממשלוח שנמסר בלא אריזה
כל אימת שמוסרים זבל בלא אריזה, נוטלים שיעור מן הזבל מן החלקים השונים של כל המשלוח ומערבבים אותו יפה ביחד, ונוטלים מן התערובת דוגמא של שני קילוגרם בערך כדי לשוב וליטול דוגמא הימנו לשלושה חלקים. מותר ליטול דוגמא מכל שק ושק, כשרואים צורך בכך.
15. מספר המשלוחים שיטלו בהם דוגמאות
לפי שיקול דעתו של המנהל יצמצמו את מספר המשלוחים שיטלו מהם דוגמאות עד כדי המינימום הדרוש כדי לקיים פיקוח כתיקונו. רשאי המנהל לפי שיקול דעתו לדרוש ולקבל תעודות-בדיקה ממעבדות מקומיות או ממעבדות מחו"ל.
16. דו"ח של הבודק
יש לשלוח למשרד המחוזי של מחלקת החקלאות אשר ממנו נשלחה הדוגמא את ההעתקה המקורית של הדו"ח של הבודק בענין הדוגמאות שניטלו לפי הוראות התקנות האלה, והעתקות חתומות מן הדו"ח הזה תישלחנה למנהל ולמוכר הזבל או לבעל הזבל.
17. שעורי השתנות (וריאציה) של יסודות
חוץ אם פורש אחרת בתקנות אלה, הרי דוגמאות של זבלים שניטלו עפ"י הוראות הפקודה והתקנות האלה רואים אותם כדוגמאות המתאימות במידה מספקת להרכב הרשום, אם מכסות האחוזים שנמצאו למעשה הן לא יותר מיחידה אחת פחות מן השיעורים הרשומים בחשבון, בפתקאות ובתעודות הרושם.
18. סמכותו של המנהל לדרוש בדיקה במקרים מסויימים
כל חרשתן, יבואן וסוחר המחזיק מלאי של זבל ליותר משנה אחת, חייב להודיע את הדבר למנהל, והלה רשאי לדרוש מאתו להראות תעודת-בדיקה או להורות כי תיעשה בדיקה רשמית.
19. הוראות מיוחדות לגבי זבלים מיוחדים
הוראות התקנות 1 עד 18, ועד בכלל, שבתקנות אלה לא תחולנה על זבלים המפורטים בתוספת השניה לתקנות אלה.
התוספת הראשונה - שניה 2
______________________________
1 ע"ר 1938, תוס' 2, (ע) 1039, (א) 1939, 856;1248, תוס' 2, (ע) 106, 517,11, (א) 15, 662, 1257.
2 נוסח הטפסים אינו מובא.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ