אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2002) (כללים למימון הגנות חוף בים המלח), התשס"ג-2002

תקנות ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2002) (כללים למימון הגנות חוף בים המלח), התשס"ג-2002

תקנות ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2002) (כללים למימון הגנות חוף בים המלח), התשס"ג-2002 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 22(ה) לחוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2002), התשס"ב-2002 (להלן - החוק), ובהתייעצות עם שר התיירות ועם שר הפנים, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות
בתקנות אלה -
"הועדה" - ועדת ההיגוי שהקים שר התיירות לענין הגנות ים המלח, שחברים בה:
(1) נציג שר התיירות, יושב ראש;
(2) נציג שר האוצר;
(3) נציג השר לתשתיות לאומיות;
(4) נציג מינהל מקרקעי ישראל;
(5) נציג המועצה האזורית "תמר";
(6) נציג חברת מפעלי ים המלח בע"מ;
(7) נציג התאחדות בתי המלון באזור עין בוקק - חמי זוהר;
"החשב הכללי" - החשב הכללי במשרד האוצר;
"המדד" - מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;
"הממונה" - הממונה על התקציבים במשרד האוצר.
2. אופן קביעת העלות של שלב א2/
(א) הממונה, בהתייעצות עם הועדה, יקבע את עלותו של כל רכיב הוצאה מבין הרכיבים המפורטים בתוספת, והוא רשאי לקבוע פירוט של כל רכיב למספר רכיבי משנה ולקבוע את עלותו של כל רכיב משנה בנפרד, והכל בהתאם לעלות העבודה אשר בוצעה בפועל, בתוספת תקורה בשיעור של 7.5%, כאמור בהסכם שבין מדינת ישראל לבין חברת מפעלי ים המלח בע"מ, מיום ח' בטבת התש"ס (17 בדצמבר 2000); העלות הסופית של שלב א2/ היא החיבור של כל עלויות רכיבי ההוצאה שנקבעו, בתוספת תקורה כאמור (להלן - העלות הסופית).
(ב) עד קביעת העלות של כל רכיב הוצאה כאמור בתקנת משנה (א), רשאי הממונה לקבוע את העלות הבסיסית של כל רכיב הוצאה כאמור, לפי הערכה ראשונית של עלויות העבודה.
3. אופן חישוב חלקו היחסי של כל בית מלון באזור
(א) חלקו היחסי של כל בית מלון באזור במימון עלותו של שלב א2/ ייקבע לפי חלקו היחסי בסך כל חיובי הארנונה הכללית שהוטלה לפי דין על כל בתי המלון באזור בשנת הכספים 2001.
(ב) לשם קביעת חלקו היחסי בעלות, של כל בית מלון באזור כאמור בתקנת משנה (א), תמסור המועצה האזורית "תמר" לממונה, בתוך עשרה ימים מיום תחילתן של תקנות אלה, פירוט של חיובי הארנונה שהוטלו על כל בית מלון באזור בשנת הכספים 2001.
4. דרישה לתשלום
החשב הכללי ישלח דרישות תשלום לכל אחד מן הגופים המפורטים בסעיף 22(ב)(2) עד (4) לחוק, ובהן יצוינו הסכומים שגוף כאמור חייב בתשלומם והמועדים לתשלומם; נקבעה עלות בסיסית לפי תקנה 2(ב), ישלח החשב הכללי דרישות תשלום כאמור לפי העלות הבסיסית שנקבעה ובהתאם לחלקו היחסי של כל גוף כאמור לפי תקנה 3; עם קביעת העלות לפי תקנה 2(א) יישלחו דרישות תשלום מתוקנות, להשלמת התשלומים לפי העלות הסופית שנקבעה.
5. ביצוע התשלום
(א) חלקם של הגופים המפורטים בסעיף 22(ב)(2) ו-(4) לחוק במימון עלות שלב א2/ ישולם בשישה תשלומים חודשיים רצופים בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כמשמעותם בחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961, לפי המדד הידוע ביום דרישת התשלום הראשונה של החשב הכללי (להלן - הפרשי הצמדה וריבית).
(ב) חלקם של הגופים המפורטים בסעיף 22(ב)(3) לחוק במימון כאמור בתקנת משנה (א) ישולם בשנים עשר תשלומים חודשיים רצופים בצירוף הפרשי הצמדה וריבית; המועד לתשלום הראשון מבין התשלומים כאמור יחול בחודש ינואר 2003.
(ג) בעד התחזוקה השוטפת לאחר תום ביצוע העבודות, ישלמו הגופים האמורים בתקנות משנה (א) ו-(ב) מזמן לזמן, לפי דרישות התשלום של החשב הכללי.
(ד) לא שולם תשלום לפי תקנה זו במועדו, תיווסף עליו ריבית פיגורים בשיעור שקובע החשב הכללי מזמן לזמן, עד מועד תשלומו בפועל.
6. תחילה2
תחילתן של תקנות אלה שלושים ימים מיום פרסומן.
תוספת
(תקנה 2)
1. תכנון וביצוע:
1.1 עבודות הנדסה אזרחית;
1.2 עבודות מכניות וחשמליות בסוללה הקיימת;
1.3 תחנות שאיבה חדשות;
1.4 מדידה ניטור ובקרה;
2. תחזוקה שוטפת.
_________________________________
1 ק"ת תשס"ג, 126.
2 התקנות פורסמו ביום 31.10.2002.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ