אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות הבלו על דלק, תש"ך-1960

תקנות הבלו על דלק, תש"ך-1960

תקנות הבלו על דלק, תש"ך-1960 1
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 21 ו-31 לחוק הבלו על דלק, תשי"ח-1958, אני מתקין תקנות אלה:
1. בקשה למתן רשיון או אישור
(א) בקשה למתן רשיון לפי סעיף 15 לחוק ובקשה למתן אישור לפי סעיף 16 לחוק יוגשו למנהל בכתב.
(ב) בבקשה יצויינו -
(1) שם המבקש ומענו;
(2) מקום הייצור ותיאורו;
(3) תיאור עסקו של היצרן;
(4) מספר מיכלי הדלק שבמקום הייצור לפי סוגי הדלק השונים וכושר הקיבולת של כל מיכל.
(ג) המנהל רשאי לדרוש מהמבקש פרטים נוספים על אלה המפורטים בתקנת משנה (ב) או לוותר על ציון פרטים המפורטים שם.
2. תוקף רשיון ואישור (תיקון: תשל"ז)
(א) תוקף רשיון לפי סעיף 15 לחוק יהיה עד 31 בדצמבר של השנה שבה ניתן הרשיון.
(ב) תוקף אישור לפי סעיף 16 לחוק יהיה עד 31 בדצמבר של השנה שבה ניתן האישור.
3. אגרות רשיון (תיקון: תשמ"א, תשמ"ב, תשמ"ג, תשמ"ד, תשמ"ז, תשמ"ח, תשמ"ט, תש"ן, תשנ"א, תשנ"ב, תשנ"ג, תשנ"ד, תשנ"ה, תשנ"ו, תשנ"ז, תשנ"ח, תשנ"ט, תש"ס, תשס"א, תשס"ב, תשס"ג, תשס"ו, תשס"ח, תשס"ט, תש"ע)
שקלים חדשים
(א) אגרת הרשיון השנתית תהיה:
(1) אם לא ניתן אישור בשל אותו מקום ייצור
בשנה הקודמת 49,631
(2) אם ניתן אישור בשל אותו מקום בשנה הקודמת:
ליצרן המחזיק בחצריו רק דלק השייך לו 3,067
ליצרן אחר 6,470
(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א) לא תיגבה אגרה אם שולמה אגרה בעד מחסן רשוי כמשמעותו בפקודת המכס.
(ג) האגרה שבתקנת משנה (א) (1) תותאם ב-1 בינואר וב-1 ביולי של כל שנה לשיעור עליית מדד המחירים לצרכן המתפרסם מטעם הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, והאגרה שבתקנת משנה (א)(2) תותאם כאמור ב-1 בדצמבר של כל שנה; שיעור עליית המדד ייקבע לפי העלייה שבין המדד האחרון שהתפרסם לפני תחילתה של האגרה שבתוקף לבין המדד האחרון שהתפרסם לפני יום התאמתה; האגרה המותאמת שבתקנות משנה (א)(1) תעוגל לאלף השקלים הקרובים והאגרה המותאמת שבתקנת משנה (א)(2) תעוגל ל-100 השקלים הקרובים.
4. ערובה (תיקון: תשל"ב)
למילוי התחייבויותיו של היצרן, רשאי המנהל לדרוש ערובות להנחת דעתו בסכום ובדרך שיקבע.
5. פעולות הדורשות נוכחותו של פקיד
(א) המנהל רשאי לקבוע, בהודעה בכתב ליצרן, פעולה או סוגי פעולות במקום ייצור שיש לעשותן בהשגחת פקיד המכס והבלו (להלן - פקיד) וכן את מספר הפקידים שהשגחתם דרושה בעת ביצוע הפעולות.
(ב) קבע המנהל כאמור בתקנת משנה (א), לא יבצע אדם את הפעולות אלא אם נתן למנהל או למי שהוסמך על ידיו לצורך זה הודעה מוקדמת של 36 שעות על ביצוע הפעולה.
5א. (בוטלה) (תיקון: תשס"ב)
6. (בוטלה) (תיקון: תשמ"א)
7. ניהול פנקס ודוחות (תיקון: תשכ"ט, תשס"ב)
(א) יצרן ינהל במחשב הנמצא בחצריו, באמצעות תוכנה שתאפשר העברת נתונים באמצעים אלקטרוניים למחשב אגף המכס ומע"מ, פנקס רישום שיכלול פרטים אלה:
(1) כמות הדלק לסוגיו שייצר;
(2) כמות הדלק לסוגיו שקיבל במקום הייצור ושהוציא ממנו;
(3) דרכי קבלת הדלק במקום הייצור וההוצאה ממנו;
(4) הבלו ששולם ומועדי תשלומו;
(5) נתונים על אופן התשלום;
(6) היה הדלק פטור מבלו - גם את המקור החוקי לפטור ואת זהות מקבל הדלק הפטור.
(ב) יצרן יגיש למנהל דוח חודשי חתום בידו (להלן - דוח חודשי), שיישלח באמצעים אלקטרוניים, שיכלול, ביחס לחודש שלגביו מוגש הדוח, את הפרטים כאמור בתקנת משנה (א)(1) עד (6).
(ג) דוח חודשי יוגש עד היום העשרים בחודש שלאחר החודש שלגביו מוגש הדוח, אף אם לא היתה באותו חודש פעילות המחייבת בתשלום בלו, זולת אם נפסקה כליל פעילות היצרן והוא הודיע על כך מיד למנהל.
(ד) יצרן שמכר דלק לידי תושב הרשות הפלסטינית יגיש למנהל, נוסף על הדוח החודשי, דוח מיוחד בהתאם להוראות המנהל ובמועדים שיורה המנהל (להלן - דוח מיוחד); בתקנת משנה זו, "תושב הרשות הפלסטינית" - תושב שטחי עזה ויריחו או תושב אזור יהודה והשומרון שאינו תושב ישראל כהגדרתו בחוק מרשם האוכלוסין, התשכ"ה-1965.
(ה) המנהל רשאי לדחות את מועדי הגשת הדוחות של יצרן פלוני, מטעמים מיוחדים שיירשמו.
(ו) יצרן יפיק פלט מודפס חתום על ידו, של דוח חודשי או דוח מיוחד מיד עם הגשתו למנהל, וישמור עליו במשך חמש שנים מיום ההגשה.
(ז) יצרן ישמור את המידע המאוחסן במחשב כאמור במשך חמש שנים מתום השנה שבה נרשם.
(ח) אין בהוראות תקנה זו כדי לגרוע מהוראות כל דין הנוגעות לחובת ניהול פנקסים ודיווח.
8. מכשירי מדידה וכלי מדידה
(א) יצרן יחזיק במקום הייצור כמות מספקת של מכשירי-מדידה וכלי-מדידה מהסוגים שיאפשרו מדידה מדוייקת של כמויות הדלק, להנחת דעתו של המנהל.
(ב) יצרן ירשה לפקיד בכל עת להשתמש במכשירי המדידה ובכלי המדידה במקום הייצור לצורך מילוי תפקידו.
9. החזרת דלק למקום הייצור
(א) לא יוחזר דלק ששולם עליו בלו למקום ייצור אלא באישורו של פקיד.
(ב) הוחזר דלק למקום הייצור כאמור בתקנת-משנה (א), רשאי בעל רשיון להוציא ממקום הייצור אותה כמות מאותו סוג דלק שהוחזר כאמור, ללא תשלום בלו.
_________________________________
1 ק"ת תש"ך, 618; תשכ"ב, 1340; תשכ"ו, 1599; תשכ"ט, 1422, 1625; תש"ל, 1305; תשל"ב, 274; תשל"ז, 666, 2484; תשמ"א, 378; תשמ"ז, 951; תשס"ב, 572.
י"פ תשמ"א, 2617; תשמ"ב, 994, 995, 2583; תשמ"ג, 367, 880, 2632, תשמ"ד, 798, 1363, 2880; תשמ"ח, 867, 1122; תשמ"ט, 1232, 1764, 3507; תש"ן, 1405, 1406, 3373; תשנ"א, 863, 1050, 3195; תשנ"ב, 1240, 1422, 4060; תשנ"ג, 623, 1320, 3818; תשנ"ד, 1153, 2036, 4197; תשנ"ה, 950, 1743, 4085; תשנ"ו, 961, 1094, 4094; תשנ"ז, 950, 1333, 4655; תשנ"ח, 963, 1592, 4539; תשנ"ט, 1197, 1662; תש"ס, 1695, 2312, 4113; תשס"א, 3277; תשס"ב, 731, 1199, 3229; תשס"ג, 720, 1112; תשס"ו, 1110, 4293; תשס"ח, 1318, 3808; תשס"ט, 1029, 1782; תש"ע,686.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ