אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות הביטוח הלאומי (גביית דמי ביטוח), תשי"ד-1954

תקנות הביטוח הלאומי (גביית דמי ביטוח), תשי"ד-1954

תקנות הביטוח הלאומי (גביית דמי ביטוח), תשי"ד-1954 1
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 336, 344, 353, 355, 360 ו-400 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995, אני מתקינה תקנות אלה:
(תיקון: תשנ"ט, תשס"ג)
1. הגדרות (תיקון: תש"ך, תשל"ב, תשמ"ד, תשנ"ה, תשנ"ט)
בתקנות אלה -
"הפקודה" - פקודת מס הכנסה, 1947;
"אגודה" - אגודה שיתופית, למעט קיבוץ;
"קיבוץ" - כמשמעותו בסעיף 19א לפקודה, לרבות מושב שיתופי;
"חבר" - מבוטח העובד במפעל האגודה או הקיבוץ והוא חבר באגודה או בקיבוץ;
"רבעון" - תקופה של שלושה חודשים רצופים המתחילה ב-1 בינואר, ב-1 באפריל, ב-1 ביולי או ב-1 באוקטובר של כל שנת מס;
"שירות התעסוקה" - כמשמעותו בחוק שירות התעסוקה, תשי"ט-1959;
"שנה שוטפת" - כמשמעותה בסעיף 345 לחוק.
1א. (בוטלה) (תיקון: תש"ל)
1ב. תקופת תשלום לעובד במשק בית (תיקון: תשכ"ו, תשמ"ז, תש"ע) 8
תקופת תשלום דמי ביטוח בעד עובד במשק-בית היא שלושה חדשים.
2. מועדי תשלום בידי מבוטח שאינו עובד (תיקון: תש"ל, תשל"ד, תשל"ו, תשל"ז, תשל"ח, תשל"ט, תש"ם, תשמ"א, תשמ"ג, תשמ"ד, תשמ"ה, תשמ"ז, תשמ"ח, תשמ"ט, תשנ"א, תשנ"ה, תשנ"ט, תשס"ה7)
(א) (1)2 מועדי תשלום דמי ביטוח בידי מבוטח שאינו עובד הם:
(א) 15 בחודש של כל אחד מהחדשים פברואר עד דצמבר של כל שנה שוטפת - בעד החודש שקדם למועד התשלום;
(ב) 15 בחודש ינואר של כל שנה שוטפת - בעד חודש דצמבר של שנת המס שקדמה לאותה שנה שוטפת;
(2) מועד תשלום דמי ביטוח בידי מבוטח שאינו עובד ואינו עובד עצמאי, המשלם דמי ביטוח מההכנסה המזערית האמורה בפרט 3 בלוח י"א לחוק, הוא ב-15 לחודש הראשון שבכל רבעון - בעד הרבעון שקדם לרבעון האמור;
ואולם לגבי הרבעון שתחילתו ב-1 באוקטובר, מועד תשלום דמי הביטוח בידי מבוטח כאמור, יהיה ב-25 בחודש פברואר של שנת המס שלאחריו.
(3) מועד תשלום דמי ביטוח בידי מבוטח שאינו עובד ואינו עובד עצמאי, המשלם דמי ביטוח מההכנסה המזערית האמורה בפרט 4 בלוח י"א לחוק, הוא ב-15 לחודש הראשון שבכל רבעון - בעד הרבעון שקדם לרבעון האמור;
ואולם לגבי הרבעון שתחילתו ב-1 באוקטובר, מועד תשלום דמי הביטוח בידי מבוטח כאמור, יהיה ב-25 בחודש פברואר של שנת המס שלאחריו.
(4) א. על אף האמור בפסקאות (2) ו-(3), מועד התשלום בידי מבוטח שעבר מסוג של מבוטח שאינו עובד ואינו עובד עצמאי יהיה ב-15 בחודש שלאחר החודש האחרון בו שהה בסוג של מי שאינו עובד ואינו עובד עצמאי.
ב. האמור בפסקה (א) יחול בשינויים המחוייבים גם על מבוטח שהכנסותיו בתקופת התשלום עלו על הכנסת המינימום האמורה בפרטים 3 ו-4 בלוח י"א לחוק, לפי הענין.
(ב) (בוטלה)
(ג) (1) המוסד רשאי לדחות מועדי תשלום דמי ביטוח למבוטח שאינו עובד ואינו עובד עצמאי, אם ההכנסה שעל פיה חושבו המקדמות לרבעון הראשון שהוא חייב בתשלומן לגבי אותה שנה שוטפת לא עלתה על סכום השווה להכנסה המזערית שנקבע לגבי אותו רבעון בפרט 3 שבלוח י"א לחוק.
(2) התברר כי בשנת מס פלונית עלתה הכנסתו של המבוטח, כאמור בסעיף 345 לחוק על ההכנסה המזערית לאותה שנת כספים לפי פרט 3 שבלוח י"א לחוק יחולו הוראות אלה -
(א) נוצרו מקורות ההכנסה לגבי אותה שנת מס פלונית לפני ה31- בינואר של אותה שנת מס - יראו כאילו המועד לתשלומם של דמי הביטוח לא נדחה וכאילו חל במועדי התשלום של תקופות התשלום שבאותה שנת מס.
(ב) נוצרו מקורות ההכנסה לגבי אותה שנת מס פלונית לאחר ה31- בינואר של אותה שנת מס - המועד לתשלומם של דמי ביטוח אלה יהיה בתום ששה חדשים מתום שנת המס שאליה מתייחסת ההכנסה.
2א. מועדי התשלום בעד עובד במשק בית (תיקון: תש"ע) 8
מועדי תשלום דמי ביטוח בעד עובד במשק-בית, הם כלהלן:
(1) 20 באפריל בעד החודשים ינואר עד מרס של אותה שנה;
(2) 20 ביולי בעד החודשים אפריל עד יוני של אותה שנה;
(3) 20 באוקטובר בעד החודשים יולי עד ספטמבר של אותה שנה;
(4) 20 בינואר בעד החודשים אוקטובר עד דצמבר של השנה הקודמת.
2ב. מועד תשלום באמצעות חיוב על פי הרשאה (הוראת שעה - תיקון: תשס"ג6, תשס"ה7)
(א) בתקנה זו -
"חיוב על פי הרשאה" - חיוב על פי הרשאה כמשמעו בכללי הבנקאות (שירות ללקוח) (גילוי נאות ומסירת מסמכים), התשנ"ב-1992;
"מסר אלקטרוני" - כהגדרתו בחוק חתימה אלקטרונית, התשס"א-2001;
"סכום מעוגל" - סכום מעוגל כלפי מעלה למכפלה הקרובה של 1,000 שקלים חדשים;
(ב) מעביד, המגיש בעד עובדיו דין וחשבון באמצעות מסר אלקטרוני ומשלם דמי ביטוח בעד עובדיו באמצעות חיוב על פי הרשאה, יחולו לגביו הוראות אלה:
(1) מעביד החייב בתשלום דמי ביטוח בסכום מעוגל שאינו עולה על 7 פעמים השכר הממוצע, יהיה המועד לתשלום דמי ביטוח לגביו, ה22- בחודש לאחר תקופת התשלום, ובלבד שהמסר האלקטרוני הועבר עד השעה 12.00 של ה18- בחודש שלאחר תקופת התשלום;
(2) מעביד החייב בתשלום דמי ביטוח בסכום מעוגל העולה על האמור בפסקה (1), יהיה המועד לתשלום דמי הביטוח לגביו, כל אחד מאלה, ובלבד שהמסר האלקטרוני, לגבי סכום החיוב בדמי ביטוח, הועבר עד השעה 12.00 של ה12- בחודש שלאחר תקופת התשלום:
(א) ה15- בחודש שלאחר תקופת התשלום, לגבי חלק התשלום העולה על הסכום האמור בתקנת משנה (ב)(1);
(ב) ה22- בחודש שלאחר תקופת התשלום, לגבי חלק התשלום שאינו עולה על הסכום האמור בתקנת משנה (ב)(1).
(ג) מבוטח שהוא עובד עצמאי ומבוטח שאינו עובד ואינו עובד עצמאי, החייבים בתשלום דמי ביטוח בעד עצמם ומשלמים את דמי הביטוח האמורים באמצעות חיוב על פי הרשאה, יהיה המועד לתשלום דמי ביטוח לגביהם, המועדים האמורים בתקנת משנה (ב)(2) או בתקנה 2(א)(3), לפי הענין.
(ד) על אף האמור בתקנה 2(א)(2) ו-(3), יחולו על מבוטח שאינו עובד ואינו עובד עצמאי החייב בתשלום דמי ביטוח כמפורט בפרטים 3 ו-4 בטור "הכנסה מזערית" שבלוח י"א לחוק, והמשלם את דמי הביטוח באמצעות חיוב על פי הרשאה, הוראות אלה:
(1) בעד שלושת הרבעונים הראשונים שבכל שנה ישלם מבוטח כאמור דמי ביטוח בסכום השווה לשליש מסכום דמי הביטוח לרבעון, ב-22 שבכל חודש ברבעון שחל בתכוף לאחר הרבעון שבעדו משתלמים דמי הביטוח;
(2) בעד הרבעון המתחיל ב-1 באוקטובר של השנה, ישלם מבוטח כאמור, דמי ביטוח בסכום השווה לשני שלישים מסכום דמי הביטוח לרבעון, ב-25 בחודש פברואר של שנת המס שלאחריה ובסכום השווה לשליש ב-22 בחודש מרס של שנת המס שלאחריה.
3. דרכי תשלום (תיקון: תש"ך, תש"ל, תשל"ב, תשל"ג, תשל"ח, תשמ"ד, תשנ"ז)
(א) דמי ביטוח ישולמו באמצעות בנק הדואר או כל בנק אחר שאישר לכך המוסד, זולת אם הודיע המוסד לחייב בתשלום לשלם את דמי הביטוח בדרך אחרת.
(ב) מעביד המעסיק בישראל עובד שמקום מושבו באזור או בשטחי עזה יריחו, כהגדרתם בסעיף 378, שאינו תושב ישראל באזור כהגדרתו בסעיף האמור, ישלם את דמי הביטוח, למעט בעד עובדים במשק בית, באמצעות מדור התשלומים שליד שירות התעסוקה.
4. (בוטלה) (תיקון: תשכ"ז)
5. הערכת הכנסתו של חבר אגודה (תיקון: תש"ך, תשכ"ז, תשמ"ד, תשנ"ט)
לענין סעיפים 337, 338, 340, 341, 343 לחוק ולוח י' יראו כהכנסתו של חבר אגודה את הכנסתו -
(1) לחודש שקדם לחודש בו חל מועד התשלום כשהיא מהמקורות המפורטים בסעיף 5(1)(ב) לפקודה;
(2) לשנה השוטפת בה חל מועד התשלום כשהיא מהמקורות המפורטים בסעיף 5(1)(א), (ד) ו-(ח) לפקודה.
5א. חישוב דמי ביטוח בעד חבר אגודה (תיקון: תש"ך, תשמ"ד, תשמ"ח, תשנ"ט)
(א) דמי הביטוח בעד חבר-אגודה, לגבי הכנסתו מהמקורות המפורטים בסעיף 5(1)(א), (ד) ו-(ח) לפקודה, יחושבו לפי התשלומים ששולמו לו ממקורות אלה מאת האגודה תוך שנת המס כאמור בתקנה 5.
(ב) כל עוד לא נקבעה ההכנסה לענין תקנה 5 לפי שומה סופית ישולמו מקדמות על חשבון דמי הביטוח בהתאם לתקנות הביטוח הלאומי (מקדמות), התשמ"ד-1984 (להלן - תקנות המקדמות).
(ג) הוראות סעיפים 345 ו-362 לחוק והתקנות לפיהם יחולו על חבר אגודה בשינויים המחוייבים לפי הענין.
5ב. הערכת הכנסתו של חבר קבוץ (תיקון: תשל"ט, תש"ם, תשמ"א, תשמ"ד, תשמ"ה, תשמ"ו, תשמ"ח, תשמ"ט, תש"ן5, תשנ"ט, תשס"א)
(א) לענין סימן ב' לפרק ט"ו לחוק תהיה הכנסתו של חבר קיבוץ צירופם של רכיבים אלה:
(1) שוויה של אספקת המחיה ושווין של שאר הנאות שנתן הקיבוץ מכוח החברות לחבריו ולמי שהחברים היו זכאים בעדם לנקודות זיכוי על פי סעיף 37 לפקודה או לנקודות קיצבה על פי סעיף 40 לפקודה בשנה השוטפת, מחולק במספר כלל חברי הקיבוץ בגמר אותה שנה (להלן - ההכנסה הנקיה);
(2) סכום אשר אילו היה חבר הקיבוץ עובד אצל מעביד, היה המעביד מנכה בשנה השוטפת מהכנסת העבודה שלו לזכות קופת גמל כמשמעותה בסעיף 180 לחוק, והכנסת העבודה היתה בסכום ההכנסה הנקיה בתוספת סכום הניכוי כאמור;
(3) סכום אשר אילו היה חבר הקיבוץ עובד אצל מעביד, היה המעביד מנכה בשנה השוטפת לפי דיני מס הכנסה מהכנסת העבודה שלו, והכנסת העבודה היתה בסכום המתקבל לפי פסקאות (1) ו-(2) בתוספת סכום הניכוי לפי פסקה זו.
(ב) (1) שוויה של אספקת המחיה, כאמור בתקנת משנה (א)(1), יהיה בסכום שנקבע באותו חלק מהשומה שנערכה לגבי הקיבוץ לשנה השוטפת (להלן - השומה), המתייחס להכנסה לפי סעיף 56 לפקודה;
(2) כל עוד לא נערכה שומה, תחושב הכנסתו של קיבוץ לפי כללי החישוב האמורים בתקנת משנה (א), בשינויים אלה:
אספקת המחיה תהיה בסכום המחושב לפי סעיף 56 לפקודה, כפי שהוא רשום במאזן האחרון של הקיבוץ, מחולק במספר כלל חברי הקיבוץ בגמר השנה שלגביה נערך המאזן; שווין של שאר הנאות ויתר הסכומים לפי תקנת המשנה האמורה יחושבו לשנה שלגביה נערך המאזן;
בתקנה זו, "מאזן" - מאזן שאושר עד ל- 15 בינואר של השנה השוטפת בידי ברית הפיקוח לקואופרציה החקלאית העובדת בע"מ (להלן - ברית הפיקוח), או בידי "בחן" ברית הפיקוח של אגודות שיתופיות בישראל, אגודה מרכזית בע"מ (להלן - בחן), או בידי רואה חשבון ובלבד שנערך בדרך עריכת המאזן בידי ברית הפיקוח או בחן;
(3) לא התייחס המאזן לשנה השוטפת, תוגדל או תוקטן ההכנסה שחושבה לפי פסקה (2), לגבי התקופה שבין 1 באפריל של השנה שלגביה נערך המאזן לבין 1 באפריל של השנה השוטפת, בשיעור השינוי שחל בשכר הממוצע כמשמעותו בחוק;
(4) הכנסתו של חבר קיבוץ שחושבה לפי פסקאות (2) ו-(3), תוגדל או תוקטן במהלך השנה השוטפת, לפי הענין כדלקמן:
(א) ב-1 באפריל - בשיעור השווה למחצית משיעור השינוי שחל בשכר הממוצע בין ה1- באפריל האמור לבין ה1- במרס שקדם לו;
(ב) ב-1 ביולי, ב-1 באוקטובר וב-1 בינואר שבשנה השוטפת (להלן - מועד העדכון) - בשיעור השינוי שחל בשכר הממוצע בין מועד העדכון ובין מועד העדכון שקדם לו.
(ג) (1) שולמו דמי הביטוח לשנה פלונית בהתאם לתקנת משנה (ב)(2) עד (4) ולאחר מכן נערכה שומה, ישולמו או יוחזרו ההפרשים בין דמי הביטוח שהיה על הקיבוץ לשלם לפי תקנה זו, כשהם מחושבים לפי תקנות משנה (א) ו-(ב)(1) לבין דמי הביטוח ששילם הקיבוץ, ולענין זה יחולו הוראות סעיפים 345(ג) ו-(ד) ו-362 לחוק, בשינויים המחוייבים לפי הענין.
(2) נערכה שומה לקיבוץ לפי תקופת שומה מיוחדת בהתאם לסעיף 7 לפקודה, ובתוך אותה תקופת שומה חלה תחילתה של השנה השוטפת, יראו את השומה האמורה כאילו היא השומה לשנה השוטפת, ולצורך האמור בתקנה זו תוגדל או תוקטן ההכנסה שחושבה לפי שומה כאמור בשיעור השינוי שחל בממוצע החדשי של השכר הממוצע למשרת שכיר, כפי שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (להלן - ממוצע השכר) בשנה השוטפת, לעומת ממוצע השכר בתקופת השומה המיוחדת.
(ד) (בוטלה)
5ג. שיעור דמי ביטוח של חבר קיבוץ (תיקון: תש"ך)
(א) דמי הביטוח המשתלמים בעד חבר-קיבוץ הם מכפלת דמי הביטוח היומיים במספר הימים בשנת התשלום שבהם היה חבר-קיבוץ.
(ב) דמי ביטוח יומיים יחושבו לפי החלק ה360- מהכנסתו של החבר כאמור בתקנה 5ב.
5ד. (בוטלה) (תיקון: תשנ"ט)
6. חבר אגודה שיתופית שהכנסתו פחותה מהמינימום (תיקון: תש"ך, תשנ"ט)
חבר אגודה שיתופית שהכנסתו המחושבת לפי התקנות 5, 5א ו- 5ב פחותה מהסכום הנקוב בסעיף 348(ב) לחוק, כפי ששונה בתקנות על פי סעיף 348(ג) לחוק, ישלמו בעדו דמי ביטוח כאילו הכנסתו היתה הסכום האמור.
7. דין וחשבון מבוטח שאינו עובד (תיקון: תשי"ח, תש"ך, תשכ"ט, תשמ"ד, תשמ"ה, תשמ"ו, תשמ"ז, תשמ"ח)
(א) מבוטח שאינו עובד ולא נערכה לגביו שומה ולא נתקבלה שומה עצמית כמשמעותו בתקנות המקדמות, לשנת הכספים 1948/49 או לאחריה, ימסור ב-31 ביולי שבכל שנת כספים דין-וחשבון, בטופס שאפשר להשיגו בכל סניפי המוסד, ויצהיר בו על הכנסתו בשנת הכספים שקדמה לשנה בה מוגשת ההצהרה.
(ב) במקום הצהרה כאמור בתקנת משנה (א) יקבל המוסד הצהרה על ההכנסה הצפויה באותה שנה שוטפת או בחלק ממנה, ובלבד שהודיע כי ניתן למסור הצהרה כאמור עד ה31- ביולי של אותה שנה שוטפת.
(ג) הוגש דין-וחשבון לאחר המועד הנקוב בתקנות משנה (א) או (ב), לא יראוהו כדין-וחשבון לענין תקנה זו אלא אם הוגש באיחור בהסכמת המוסד או אם האיחור בהגשת הדין-וחשבון הוא תוצאה מגורם שלא היה תלוי ברצונו של המבוטח.
8. דין וחשבון מעביד על שכר עובדיו (תיקון: תש"ד, תשכ"ז, תשל"ז, תשמ"ח, תש"ס, תשס"ג6)
(א) כל מעביד יגיש במועד תשלום דמי הביטוח בעד עובדיו דין-וחשבון, לפי טופס שאפשר להשיגו בכל אחד מסניפי המוסד, בדבר השכר המשתלם לכל אחד מעובדיו בתקופת התשלום שלגביה מוגש הדין-וחשבון. היה העובד מבוטח לפי צו הביטוח הלאומי (סיווג מבוטחים וקביעת מעבידים), התשל"ב-1972, יוגש הדין וחשבון לפי טופס שניתן להשיגו בסניפי המוסד. דין וחשבון שהגשתו נדרשת לפי תקנת משנה זו, ניתן להגישו גם באמצעות מסר אלקטרוני ויחולו לענין זה ההוראות האמורות בתקנה 2ב.
(ב) כל מעביד יגיש למוסד יחד עם הדין-וחשבון האמור בתקנת משנה (א), דין-וחשבון על כל אחד מעובדיו היומיים בטופס שאפשר להשיגו בכל אחד מסניפי המוסד.
(ג) (1) כל מעביד יגיש למוסד לא יאוחר מיום 31 במרס של כל שנה, או תוך שבועיים מהיום שחדל להעסיק עובדים, דין-וחשבון בטופס שאפשר להשיגו בכל אחד מסניפי המוסד, או על גבי טופס 0126 האמור בתקנה 13 לתקנות מס הכנסה, מילווה חסכון ומס מעסיקים (ניכוי ממשכורת ותשלום מילווה חסכון ומס מעסיקים), תשל"ה-1975, לגבי העובדים שהעסיק בשנת המס, ובו יפרט מצבם המשפחתי, מענם הפרטי, המשכורת ששולמה להם, דמי הביטוח ששילם עבורם לפי הפרטים המופיעים בדינים-וחשבונות האמורים בתקנת משנה (א).
(2) מעביד יגיש למוסד, לפי דרישתו, יחד עם טופס 0126 את כרטיס העובד של כל עובד שסיכם לכל פרטיו; מעביד העורך את חישובי המשכורת ואת הניכויים באמצעות מיכון, רשאי להגיש למוסד את הדין-וחשבון האמור בתקנת משנה (א) כפי שיקבע המוסד.
(ד) המוסד רשאי להתיר בכתב למעביד פלוני לסטות מהוראות שבתקנת משנה (א) והנאמר בהיתר יבוא במקום הקביעה בתקנת משנה (א).
9. (בוטלה) (תיקון: תשמ"ד)
9א. (בוטלה) (תיקון: תשכ"ו)
9ב. דחיית מועד (תיקון: תשכ"ב)
חייב אדם לשלם דמי ביטוח או להגיש דין-וחשבון במועד שנקבע בחוק או בתקנות לפיו, ומועד זה חל ביום שנקבע בחיקוק כיום מנוחה או כיום שבתון או ב-1 במאי, יידחה המועד ליום הבא אחריו.
9ג. הסכם תשלומים (תיקון: תשכ"ו)
הסכם התשלומים ייערך בטופס שבתוספת.
תוספת ראשונה (תיקון: תשמ"א, תשמ"ב, תשמ"ג, תשמ"ד, תשמ"ה)
(תקנה 5ב)
לוח א'
שנת המאזן שיעור הגידול
התש"ם 20,530.29%
תשמ"א 7,987.77%
התשמ"ב 3,804.56%
התשמ"ג 1,527.03%
התשמ"ד 400.87%
לוח ב'
מועד העדכון שיעור השינוי
1.4.85 5.0%
תוספת שניה4
_________________________________
1 ק"ת תשי"ד, 649; תשט"ו, 716; תשט"ז, 548; תשי"ח, 70, 1054; תש"ך, 390, 1396; תשכ"א, 6; תשכ"ב, 1246; תשכ"ו, 116, 568; תשכ"ז, 470; תשכ"ח, 2007; תשכ"ט, 151, 1739; תש"ל, 1603; תשל"ב, 1032; תשל"ג, 832; תשל"ד, 847, 952, 1353; תשל"ה, 1740; תשל"ו, 1252, 1671; תשל"ז, 266, 1281, 1681; תשל"ח, 850; תשל"ט, 985, 986; תש"ם, 214, 742, 1272, 730, 2108; תשמ"א, 252, 810, 1055; תשמ"ב, 315, 823; תשמ"ג, 362, 1035, 1894; תשמ"ד, 600, 1465, 1664, 2195; תשמ"ה, 514, 1231, 1234; תשמ"ו, 202, 272, 1104; תשמ"ז, 111, 409, 1254; תשמ"ח, 873, 510; תשמ"ט, 696, 1340; תש"ן, 38; תשנ"א, 722; תשנ"ה, 1204; תשנ"ז, 698; תשנ"ט, 370; תש"ס, 446; תשס"א, 1071; תשס"ג, 852; תשס"ה, 402; תש"ע, 937.
2 תקנה 2 לתקנות הביטוח הלאומי (גביית דמי ביטוח) (תיקון מס' 11), התשמ"ט-1989 (ק"ת תשמ"ט, 1340) קובעת תחולת תיקון תקנה 2(א) לגבי שנת המס 1989 ואילך.
3 ת' 4(2) לתקנות הביטוח הלאומי (התאמת מועדים לשנת מס) (תיקון), התשמ"ח-1988 קובעת כי בתקנה 2(ב)(1) לתקנות הביטוח הלאומי (גביית דמי ביטוח), התשי"ד-1954 במקום "במרס" יבוא "בדצמבר", אך בתקנה 2(ב)(1) לא מופיע "במרס", אלא "באפריל".
4 הנוסח אינו מובא.
5 תקנה 2 לתקנות הביטוח הלאומי (גביית דמי ביטוח) (תיקון), התש"ן-1989 (ק"ת תש"ן, 38) קובעת כי תיקון תקנה 5ב(ב)(2) לחוק העיקרי יחול על מאזנים שנערכו לגבי שנת 1987 ואילך.
6 תקנה 3 לתקנות הביטוח הלאומי (גביית דמי ביטוח) (תיקון והוראת שעה), התשס"ג-2003 (ק"ת תשס"ג, 854) קובעת תוקפם של תקנה 2ב ותוקף תיקון תקנה 8(א) לתקנות יהיה ל-24 חודשים מיום פרסומן של תקנות אלה. (התקנות פורסמו ביום 23.7.2003).
7 תקנה 3 לתקנות הביטוח הלאומי (גביית דמי ביטוח) (תיקון), התשס"ה-2005 (ק"ת תשס"ה, 402) קובעת תחילת תיקון תקנות 2 ו-2ב ביום כ' בטבת התשס"ה (1 בינואר 2005) והן יחולו על דמי ביטוח המשתלמים בעד יום התחילה ואילך.
8 סעיף 3 לתקנות הביטוח הלאומי (גביית דמי ביטוח) (תיקון), התש"ע-2010 (ק"ת תש"ע, 937) קובע לגבי תיקון סעיפים 1ב ו-2א:
"2 תחולה
תקנות אלה יחולו על דמי ביטוח המשתלמים בעד עובד במשק בית בעד הרבעון שתחילתו לאחר יום תחילתן של תקנות אלה ולאחריו."
_________________________________________________
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ