אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות הבזק (שילוב תחנת שידור ומערכת תורן אזורי), התשמ"ח-1987

תקנות הבזק (שילוב תחנת שידור ומערכת תורן אזורי), התשמ"ח-1987

תקנות הבזק (שילוב תחנת שידור ומערכת תורן אזורי), התשמ"ח-1987 1
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 6ט(א), 6לח(א) ו-59 לחוק הבזק, התשמ"ב-1982 (להלן - החוק), לאחר התייעצות במועצה לשידורי כבלים שנתמנתה לפי החוק ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:
פרק א': פרשנות
1. הגדרות
בתקנות אלה -
"בעל זכיון" - בעל זכיון לשידורי כבלים שבתחום אזור זכיונו מותקן תורן אזורי;
"בעל תורן אזורי" - רשות מקומית שהקימה תורן אזורי לפי סעיף 12 לחוק הרשויות המקומיות (תרנים לאנטנות טלוויזיה ורדיו), התשל"ו-1975 (להלן - חוק התרנים) או מי שהקים תורן כאמור בהיתר מאת רשות מקומית;
"המנהל" - מנהל השירות לשידורי טלויזיה בכבלים ולמנויים שבמשרד התקשורת;
"מנוי" - מי שתורן אזורי משמש את מקלט הרדיו או הטלויזיה שבהחזקתו;
"מערכת התורן" - מערכת של כבלים, מגברים, מפצלים, עמודים, צינורות תת-קרקעיים וכל התקן אחר, הנמצאים בתחום שמעמוד התורן האזורי עד בית תקע שבחצרי מנוי, למעט עמוד התורן, מוקד התפעול והמשושות המחוברות למערכת;
"רשת הכבלים" - רשת כבלים של בעל זכיון;
"תורן אזורי" - כמשמעותו בחוק התרנים, ולרבות מערכת התורן;
"תכנית הנדסית" - תכנית להקמת תחנת שידור שהגיש בעל זכיון לאחר שזכה במכרז ובטרם ניתן לו הזכיון, ושאישר אותה המנהל.
פרק ב': שילוב תחנת שידור ומערכת תורן
2. חובת השילוב
בעל זכיון יחבר לתחנת השידור שלו את מערכת התורן המותקנת בתחום אזור זכיונו, וישלבה כחלק מתחנת השידור; לשם ביצוע שילוב כאמור, יעביר בעל התורן האזורי לבעל הזכיון את זכויותיו במערכת התורן, לפי האמור בתקנות 5 עד 7 להלן.
3. התאמת המערכת
חובת שילובה של תחנת שידור במערכת התורן לפי תקנה 2 תחול על בעל זכיון אם נתקיימו במערכת, לפי אישורו בכתב של המנהל, תנאים אלה:
(1) מערכת התורן הוקמה, באישור שר התקשורת (להלן - השר), לפי סעיף 12 לחוק התרנים, ובהתאם למיפרט הטכני שנקבע באישור;
(2) רכיבי מערכת התורן, הנחוצים לצורך השילוב, מתאימים באיכותם ובתכונותיהם לדרישות המיפרט הטכני שנקבעו לענין הקמת תחנת השידור בזכיונו של בעל הזכיון (להלן - מיפרט התחנה) או שניתן להתאימם כאמור במחיר שאינו עולה, לדעת המנהל, על שליש מעלות התקנתה ופרישתה של רשת כבלים חדשה במקום, אלא אם כן מוכן בעל הזכיון לשאת בעלות התאמה גבוהה יותר;
(3) מערכת התורן היא במצב תקין, ולדעת המנהל, ראויה היא לשימוש למשך מחצית מתקופת הזכיון לפחות.
4. אישור המנהל
(א) בעל זכיון יגיש למנהל בקשה לקבלת אישור לפי תקנה 3(להלן בתקנה זו - הבקשה), במהלך ששים הימים שתחילתם ששה חדשים לפני המועד הקבוע בזכיונו לפרישת רשת כבלים במקום שבו קיימת מערכת התורן; בעל הזכיון ימסור עותק של הבקשה לבעל התורן.
(ב) המנהל יחליט בבקשה, תוך ארבעים וחמישה ימים מיום שהוגשה לו, לאחר שנתן לבעל התורן האזורי הזדמנות נאותה להשמיע את טענותיו ביחס לבקשה, המנהל יודיע על החלטתו לבעל הזכיון ולבעל התורן האזורי.
(ג) נתן המנהל אישור לשלב את תחנת השידור ומערכת התורן, יגיש בעל הזכיון למנהל, במועד שהורה לו עליו בהודעתו לפי תקנת משנה (ב), תכנית להתאמת רכיבי מערכת התורן למיפרט התחנה וכן תכנית הנדסית מתוקנת כמתחייב מן האישור כאמור.
5. בקשה לרכישת זכויות
(א) נתן המנהל אישור לשלב את תחנת השידור ומערכת התורן, יפנה בעל הזכיון אל בעל התורן האזורי, תוך עשרים ואחד ימים מיום שהודע לו על מתן האישור, בבקשה לרכוש ממנו את מערכת התורן או את רכיבי המערכת שלגביהם ניתן האישור, ויצרף לבקשה הצעת מחיר לרכישת המערכת (להלן - הצעת רכישה).
(ב) בהצעת הרכישה ינקוב בעל הזכיון במחיר שהוא נכון לשלם בעד רכישת הזכויות במערכת התורן או ברכיבי המערכת שאושר שילובם, וכן יציע את סדרי התשלום.
6. הסכם לרכישת זכויות
(א) הסכימו בעל הזכיון ובעל התורן האזורי בדבר מחיר מערכת התורן ותנאי תשלומו, תוך שלושים ימים מיום שהוגשה לבעל התורן הצעת הרכישה (להלן - תקופת המו"מ), יעביר בעל התורן האזורי לבעל הזכיון את זכויותיו במערכת התורן עם קבלת התשלום הראשון; העברת הזכויות כאמור תבוצע תוך ארבעים וחמישה ימים מיום שהוגשה הצעת הרכישה, זולת אם הסכימו הצדדים על העברת זכויות תוך זמן קצר יותר.
(ב) לא הסכימו הצדדים על אופן הצמדת התשלומים, יהיה כל תשלום צמוד למדד המחירים לצרכן מן המדד שפורסם לאחרונה לפני המועד שהוגשה בו הצעת הרכישה עד המדד שפורסם לאחרונה לפני מועד תשלומו בפועל של כל תשלום.
7. קביעת הסדרים כספיים באין הסכמה
(א) לא הגיעו בעל הזכיון ובעל התורן האזורי להסכמה עד תום תקופת המו"מ, ישלם בעל הזכיון לבעל התורן האזורי את המחיר שנקב בו בהצעת הרכישה בשלושה תשלומים שנתיים שווים ורצופים שהראשון בהם יהיה ארבעים וחמישה ימים מיום שהוגשה ההצעה לבעל התורן.
(ב) בעל התורן האזורי רשאי לפנות אל השר, תוך עשרים ואחד ימים מתום תקופת המו"מ, בבקשה מנומקת בכתב לקבוע הסדרים כספיים שונים מאלה המוצעים בהצעת הרכישה; בבקשה יפורטו הסכומים והתנאים שלגביהם לא הושגה הסכמה בין בעל התורן ובעל הזכיון.
(ג) לא פנה בעל התורן האזורי בבקשה כאמור בתקנת משנה (ב), יחולו ההסדרים הכספיים המפורטים בתקנת משנה (א), ובעל התורן יעביר לבעל הזכיון את זכויותיו במערכת התורן עד תום שלושים ימים מיום תשלום השיעור הראשון בעד המערכת.
(ד) השר ידון בבקשה לפי תקנה משנה (ב) ויכריע בדבר התנאים וההסדרים הכספיים בין בעל הזכיון ובעל התורן האזורי, לרבות בדבר מועד העברת הזכויות במערכת, תוך שלושים ימים מיום שהוגשה לו הבקשה, לאחר שנתן להם הזדמנות נאותה להשמיע את טענותיהם לפניו; קבע השר תנאים והסדרים כספיים שונים מאלה הקבועים בתקנה משנה (א) או (ג), יפרט בהחלטתו את התיאומים המתחייבים מן השינוי.
8. העברת שידורים למנויים
אישר המנהל את שילוב תחנת השידור ומערכת התורן, תחול על בעל הזכיון האחריות להמשיך ולספק למנויים את העברת השידורים שנקלטו בתורן ושמועברים באמצעות רשת הכבלים, וזאת, החל מן היום שבו קיבל את הזכויות במערכת התורן, למשך כל התקופה בעדה שילמו המנויים דמי שימוש בתורן; בעל הזכיון אינו רשאי לחייב מנויים כאמור בתשלום נוסף בעד העברת השידורים או להתנות את העברתם בקבלת שידורי כבלים אחרים.
9. באין אישור לשילוב
לא אישור המנהל את שילוב תחנת השידור ומערכת התורן, רשאי בעל הזכיון לפרוש את רשת הכבלים במקום בו מותקנת במערכת התורן בהתאם לתכנית ההנדסים שאישר המנהל, ורשאי הוא להציע למנויים אספקת שידורי כבלים באמצעות תחנת השידור, בהתאם לתנאי הזכיון שניתן לו.
10. דמי התקנה ודמי מנוי
(א) כפוף לאמור בתקנת משנה (ב), רשאי בעל זכיון לחייב מנוי בתשלום דמי התקנה בעד חיבורו לרשת הכבלים ודמי מנוי בעד אספקת שידורי הכבלים בשיעור שנקבע לכך בזכיונו.
(ב) דמי ההתקנה בעד חיבור מנוי לרשת הכבלים לא יעלו על שיעור ההפרש שבין דמי ההתקנה ששילם מנוי לבעל התורן האזורי בעד חיבורו לתורן, כשהם צמודים למדד, לבין דמי ההתקנה שרשאי היה בעל הזכיון לגבות ממנו אלמלא היה מחובר לתורן האזורי, לענין זה, "מדד" - שיעור עליית מדד המחרים לצרכן, מן המדד שפורסם לאחרונה לפני תשלום דמי ההתקנה לבעל התורן האזורי עד המדד שפורסם לאחרונה לפני תשלום דמי ההתקנה או חלק מהם לבעל הזכיון.
_________________________________
1 ק"ת תשמ"ח, 132.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ