אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות הארכיונים (ביעור חומר ארכיוני במוסדות המדינה וברשויות המקומיות), התשמ"ו-1986

תקנות הארכיונים (ביעור חומר ארכיוני במוסדות המדינה וברשויות המקומיות), התשמ"ו-1986

תקנות הארכיונים (ביעור חומר ארכיוני במוסדות המדינה וברשויות המקומיות), התשמ"ו-1986 1
בתוקף הסמכות לפי סעיף 18 לחוק הארכיונים, התשט"ו-1955, שהועברה אלי, ולאחר התייעצות במועצת הארכיונים העליונה, אני מתקין תקנות אלה:
פרק ראשון : פרשנות
1. הגדרות
בתקנות אלה -
"מוסד" או "מוסד ממוסדות המדינה" - מוסד ממוסדות המדינה, לרבות רשות מקומית;
"המועצה" - מועצת הארכיונים העליונה;
"תעודות שגרתיות" - חומר ארכיוני מהסוג המפורט בטור א' של התוספת הראשונה;
"הנחיות" - הנחיות להחזקת חומר ארכיוני לשמירה ולביעור שמוציא הגנז, באישור המועצה, ליחידות מינהליות במוסד.
פרק שני : ביעור תעודות שגרתיות
2. תעודות שגרתיות שמותר לבערן
רשאי מוסד לבער תעודות שגרתיות אם עבר עליהן הזמן הנקוב בטור ב' של התוספת הראשונה והמוסד מילא אחר הוראות פרק זה והגנז לא התנגד לביעורן.
3. ביעור תעודות שגרתיות שצולמו במיקרופילם
(א) צילם מוסד במיקרופילם תעודה שגרתית וכן צילם באותו סרט אישור, מאת הממונה על שמירתה, שהצילום הוא העתק מדויק ממנה, תהיה תקופת ביעורה 30 יום מתאריך הצילום.
(ב) אחרי ביעור תעודה שגרתית שצולמה כאמור בתקנת משנה (א) יישמר המיקרופילם של התעודה במשך הזמן שנקבע בטור ב' של התוספת הראשונה שהיה חל על התעודה עצמה.
4. הודעה על הביעור
(א) רצה מוסד לבער תעודות שגרתיות כאמור בתקנה 2, יודיע על כך לגנז לא יאוחר משלושים יום לפני היום שנועד לביעור.
(ב) ההודעה האמורה תימסר בשני עותקים לפי הנוסח שנקבע לה בטופס מס' 1 שבתוספת השניה.
5. רשימת תעודות שגרתיות
(א) להודעה תצורף רשימה של התעודות השגרתיות הנועדות לביעור לפי הנוסח שנקבע בטופס מס' 2 שבתוספת השניה.
(ב) היו במוסד מחלקות, מדורים או חלוקות מינהליות אחרות, תיערך רשימה נפרדת של התעודות השגרתיות הנועדות לביעור והנמצאות ברשות כל מחלקה, מדור או חלוקה מינהלית אחרת.
6. ביעור בזמנים רצופים
(א) רצה מוסד לבער בזמנים רצופים תעודות שגרתיות שעבר עליהן הזמן הנקוב בטור ב' של התוספת הראשונה, ימסור לגנז הודעה שבה יפרט את סוגי התעודות ואת זמני ביעורם.
(ב) הסכים הגנז לביעורם בזמנים הרצופים כאמור בתקנת משנה (א), רשאי המוסד לבערם כאמור והוראות התקנות 4 ו-5 לא יחולו.
פרק שלישי: ביעור חומר ארכיוני
7. הגדרה
בפרק זה, "חומר ארכיוני" - חומר ארכיוני למעט תעודות שגרתיות.
8. בקשה לביעור
(א) רצה מוסד לבער חומר ארכיוני יגיש בקשה על כך לגנז בשני העתקים לפי הנוסח שנקבע לה בטופס מס' 3 שבתוספת השניה.
(ב) לבקשה תצורף ב-4 העתקים רשימה של החומר הארכיוני שמבקשים לבערו לפי הנוסח שנקבע לה בטופס מס' 2 שבתוספת השניה וכן במידת האפשר גם דוגמה מהחומר האמור.
(ג) היו במוסד מחלקות, מדורים או חלוקות מינהליות אחרות, תיערך רשימה נפרדת של החומר הארכיוני הנועד לביעור והנמצא ברשות כל מחלקה, מדור או חלוקה מינהלית אחרת.
9. הודעה על הביעור
(א) ראה הגנז שאין צורך עוד לשמור על החומר הארכיוני שמבקשים לבערו, כולו או מקצתו, יודיע לחברי המועצה על הבקשה לבער את החומר.
(ב) ההודעה האמורה תכלול תיאור החומר שמבקשים לבערו.
(ג) בהודעתו לחברי המועצה יציין הגנז אם בדעתו לפרסם הודעה על הביעור ברשומות.
(ד) חבר המועצה רשאי לבקש את הגנז שההודעה תפורסם ברשומות או בעתון יומי; התנגד הגנז לפרסומה כאמור, תכריע בדבר המועצה.
10. התנגדות לביעור
(א) רצה אדם להתנגד לביעור החומר הארכיוני שמבקשים לבערו, יגיש כתב התנגדות לגנז תוך 30 ימים מיום מתן ההודעה לחברי המועצה או מיום פרסום ההודעה ברשומות או בעתון יומי, הכל לפי התאריך המאוחר יותר, ויפרט בו את נימוקי התנגדותו.
(ב) לא נראתה ההתנגדות לגנז, יודיע על כך למתנגד ויביא את ההתנגדות לפני המועצה להכרעתה.
11. שמיעת המתנגד לביעור
(א) למתנגד לביעור חומר ארכיוני שאיננו חבר המועצה תינתן הזדמנות להשמיע את התנגדותו לפני המועצה.
(ב) למתנגד כאמור תימסר הודעה של שבעה ימים מראש על מועד ומקום שמיעתו לפני המועצה.
12. ההחלטה על הביעור
לא הוגשה התנגדות לביעור חומר ארכיוני כאמור בתקנה 10 או החליטה המועצה בדבר ההתנגדות, יחזיר הגנז למוסד העתק אחד מהבקשה כאמור בתקנה 8 עם העתק אחד של הרשימה של החומר הארכיוני בצירוף ההחלטה המתירה או האוסרת את ביעורו של החומר, כולו או מקצתו.
13. הודעה על הביעור
(א) הותר ביעור של החומר הארכיוני, ימסור המוסד הודעה לגנז על הביעור לא יאוחר מחמישה עשר יום לפני היום שנועד לביעור.
(ב) ההודעה תימסר בשני העתקים לפי הנוסח שנקבע לה בטופס מס' 1 שבתוספת השניה.
14. ביעור לפי ההנחיות
הוראות פרק זה יחולו גם על ביעור חומר ארכיוני מהסוג המפורט בהנחיות, אולם לענין תקנות 9 עד 11 כל מקום שמדובר בו במועצה או בחבר מועצה - גם ועדה או חבר של ועדה שהסמיכה המועצה במשמע.
תקנות הארכיונים (ביעור חומר ארכיוני במוסדות המדינה וברשויות
המקומיות) (תיקון), התשס"ח -2008
פרק שלישי 1: ביעור חומר ארכיוני שנסרק (תיקון: תשס"ח)
14א. הגדרה (תיקון: תשס"ח) 3
בפרק זה -
"חומר ארכיוני" - תעודות שגרתיות של מוסד וחומר ארכיוני אחר של המוסד מהסוג שפורט בהנחיות, למעט חומר ארכיוני אשר תקופת החזקתו הקבועה בהנחיות היא לצמיתות;
"מוסד" - מוסד ממוסדות המדינה המנוי בתוספת השניה.
14ב. ביעור חומר ארכיוני שנסרק (תיקון: תשס"ח)
(א) סרק מוסד חומר ארכיוני, ונתקיימו בהעתק הסרוק של החומר הארכיוני התנאים המפורטים בתקנה 3א(א)(1) לתקנות העדות (העתקים צילומים), התש"ל-1969 (להלן - תקנות העדות), בצירוף תיעוד לקיומם, וכן נתקיימו בהעתק הסרוק נהלים לביצוע סריקה, שיקבע המוסד, באישור גנז המדינה, תהא תקופת שמירתו של החומר הארכיוני 10 ימים מתאריך הסריקה ולאחר מכן המוסד רשאי לבערו.
(ב) הוראות פרקים שני, שלישי ורביעי לא יחולו על חומר ארכיוני שמבוער על פי הוראות תקנת משנה (א).
14ג. שמירת חומר המחשב (תיקון: תשס"ח)
(א) המוסד ישמור העתק סרוק של חומר ארכיוני שבוער כאמור בתקנה 14ב במשך תקופות האחזקה הקבועות בטור ב' של התוספת הראשונה או בהנחיות החלות על החומר הארכיוני, לפי העניין.
(ב) ההעתק הסרוק יישמר, יוחזק ויינקטו לגביו אמצעי הגנה ושמירה כאמור בתקנה 3א(א)(2) עד (4) של תקנות העדות, בצירוף תיעוד לקיומם.
(ג) כל הוראה מתקנות אלה יש לקיים במערכת הממוכנת של המוסד ולגבי העתקים סרוקים, בשינויים המחויבים.
פרק רביעי : הוראות שונות
15. הגדרה
בפרק זה, "חומר ארכיוני" - חומר ארכיוני לרבות תעודות שגרתיות.
16. נוכחות הגנז בביעור
הגנז וכן כל מי שנתמנה על-ידיו לצורך זה, רשאים להיות נוכחים בשעת ביעור החומר הארכיוני.
17. פרוטוקול על הביעור
(א) פרוטוקול על הביעור, בשני העתקים לפחות, ייערך במעמד הביעור לפי הנוסח שנקבע לו בטופס מס' 4 שבתוספת השניה.
(ב) הפרוטוקול ייחתם על-ידי נציגי המוסד, שהחומר הארכיוני המבוער נמצא ברשותו, הנוכחים בשעת הביעור וכן על-ידי הגנז ומי שנתמנה על-ידיו, אם היו נוכחים.
(ג) אחד מהעתקי הפרוטוקול יימסר לגנז על-ידי המוסד האמור תוך חמישה-עשר יום מיום עריכתו.
18. ביטול
תקנות הארכיונים (ביעור חומר ארכיוני במוסדות המדינה וברשויות המקומיות), התשי"ז-1957 - בטלות.
תוספת ראשונה-שלישית 3
(תיקון: תשמ"ט, תש"ן, תשנ"א, תשנ"ב, תשנ"ד, תשנ"ה, תשנ"ז, תשנ"ח, תשנ"ט, תשס"א, תשס"ח)2
_________________________________
1 ק"ת תשמ"ו, 1190; תשמ"ח, 340, תשמ"ט, 498; תש"ן, 1212; תשנ"א, 1260; תשנ"ב, 1402; תשנ"ד, 674; תשנ"ה, 498; תשנ"ז, 272; תשנ"ח, 970; תשנ"ט, 1066; תשס"א, 186; תשס"ח, 642.
2 הנוסח אינו מובא.
3 כיון שקיימת כבר תוספת שניה צריך לבוא תוספת שלישית ולא כפי שמובא בתקנות 1 ו-3 של תקנות הארכיונים (ביעור חומר ארכיוני במוסדות המדינה וברשויות המקומיות) (תיקון) התשס"ח-2008 (ק"ת תשס"ח, 642).
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ