אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות האזנת סתר (בקשה להיתר האזנה), התשס"ז-2007

תקנות האזנת סתר (בקשה להיתר האזנה), התשס"ז-2007

תקנות האזנת סתר (בקשה להיתר האזנה), התשס"ז -2007 1
1. בתקנות אלה -
"בעל מקצוע" - בעלי המקצוע המנויים בסעיף 9א(א) לחוק;
"מיתקן" - מיתקן או התקן המשמש, המיועד לשמש או היכול לשמש לשידור להעברה או לקליטה של בזק;
"קו" - לרבות מספר טלפון, קו להעברת בזק, כתובת דואר אלקטרוני, קוד זיהוי, משתמש אצל ספק גישה לאינטרנט או ברשת מחשבים, או רשת בזק כלשהי.
2. הגשת בקשה
(א) בקשה להתיר האזנת סתר (להלן - הבקשה) לפי סעיף 6 לחוק או בקשה לאשר למפרע האזנת סתר לפי סעיף 7(ג) לחוק, תוגש לפי טופס 1 שבתוספת.
(ב) בקשה לפי סעיף 9א(ב) לחוק, להיתר האזנה -
( 1) לפי סעיף 9א(א)( 1) לחוק, תוגש לפי טופס 2 שבתוספת;
( 2) לפי סעיף 9א(א)( 2) לחוק, תוגש לפי טופס 3 שבתוספת.
3. דרך הדיון
(א) הבקשה תידון במעמד צד אחד בלבד.
(ב) מהלך הדיון יתועד בפרוטוקול שישקף את כל הנאמר בדיון.
4. הצהרת המבקש והצגת חומר
(א) הקצין או הנציג המתייצב לדיון יצהיר לפני בית המשפט על העובדות התומכות בבקשה ועל אמיתותן.
(ב) חומר הנוגע לבקשה יוצג לשופט, החומר יסומן על ידי בית המשפט בצורה מפורטת אשר תאפשר לזהותו; בתום הדיון יוחזר החומר למבקש.
(ג) לבקשה יצורפו העתקים מבקשות קודמות הנוגעות לאותו אדם באותו תיק חקירה, וכן החלטות בית המשפט בבקשות אלה לרבות החומר שהוגש לבית המשפט.
(ד) בבקשה לחידוש היתר ידווח הקצין או הנציג המתייצב בדיון לבית המשפט, על ההאזנות שנערכו ועל המידע שהופק מהן.
5. ציון המסמכים
המסמכים שהוצגו לפני בית המשפט יצוינו ברשימת החומר שנאסף כאמור בסעיף 74 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב -1982.
6. מסירת חומר הקלטה לשופט
חומר הקלטה שהוקלט לפי סעיף 9א(ג) לחוק, יוכנס לחבילה, מיד עם תום הקלטה, והחבילה תיסגר; מבצע ההקלטה יחתום על החבילה, יציין את שעת סגירתה ואת פרטי בעל המקצוע ששיחותיו הוקלטו; החבילה תימסר בלא דיחוי, באמצעות מזכירות בית המשפט, לשופט שנתן את היתר ההאזנה, והיא תיפתח בידו בלבד; לענין זה, "חבילה" - מעטפה או כלי קיבול אחר.
7. ביטול
תקנות בתי המשפט (סדרי דין לענין האזנת סתר), התשמ"ה -1985 - בטלות.
8. תחילה
תחילתן של תקנות אלה 60 ימים מיום פרסומן.
תוספת
טופס 1
(תקנה 2(א))
בית המשפט המחוזי ...................
בקשה למתן היתר/חידוש היתר/ אישור למפרע להאזנת סתר
(לפי סעיפים 6 או 7(ג) לחוק האזנת סתר, התשל"ט -1979 )
הואיל ובידי המשטרה מידע בקשר ל: ...

(שם האדם ופרטים מזהים אם הם ידועים או פרטי מידע על המקום שבו מותקן הטלפון או המקום שלגביו מתבקשת ההאזנה, אף אם לא ידוע מראש מי החשוד אשר לשיחותיו מתבקשת ההאזנה)
בדבר...................................
(מהות החשד וסעיף העבירה)
והואיל והאזנת הסתר דרושה למשטרה ל גילוי/חקירה/מניעה*
של עבירות מסוג פשע, או ל גילוי/תפיסה* של עבריינים שעברו עבירות כאמור, או לחקירה לצורכי חילוט רכוש הקשור בעבירות כאמור) מהנימוקים המפורטים לעיל וכן מנימוקים1 אלה:
....
.......................................................................................................______
* מחק את המיותר.
1 הנחיות לפירוט הנימוקים:
1. יש לציין את התשתית העובדתית שעליה מבוססת הבקשה ואת טעמי הבקשה;
2. יש לציין את הנימוקים שהובילו להחלטה על הגשת בקשה להאזנת סתר, שהתקבלה לאחר שנשקל הצורך בביצוע ההאזנה מול הפגיעה הצפויה
בפרטיות המואזן וסביבתו עקב ביצוע ההאזנה, ובשים לב לכל אלה:
(א) חומרת העבירה המבטאת את הענין הציבורי שבגילויה או במניעתה והנזק והסיכון שהיא יוצרת לציבור;
(ב) הסיכוי לאיסוף מידע רלוונטי באמצעות ההאזנה;
(ג) עוצמת החשד והתשתית הראייתית אשר יצדיקו האזנת סתר;
(ד) מידת הקשר בין המואזן לבין העבירה;
(ה) מידת הפגיעה הצפויה במי שאינו חשוד;
(ו) משך ההאזנה הדרוש;
3. יש לתאר את אפיון המקום או הקו שבו מתבקשת האזנת הסתר (בית פרטי, עסק, רכב ועוד);
4. יש לציין את פרטי המחזיק, ככל שהוא ידוע, במקום ואת הקשר בינו לבין מי שנתבקשה האזנה.
אני מבקש להתיר2 / לחדש היתר3 / לאשר למפרע4* האזנה -
(א) לשיחותיו של -
שם פרטי ........שם אב (אם ידוע) ..... שם סב (אם ידוע) משפחה..... . ...מס' זהות...... ..מקו או מיתקן/ במקום* ......................
(ב) בקו או מיתקן הרשום על שם/המותקן ב* ........................ **
(ג) באתר היעד שלהלן*** . ......
דרך ההאזנה המבוקשת:
משך תוקפו המבוקש של ההיתר הוא מיום ............עד יום..........
(לא יותר מ 3 חודשים)
היום: בחודש:... שנה: ............... 20 .
................ ........ ..... ................. ..............................
מספר אישי דרגה שם שם משפחה חתימת
קצין משטרה מוסמך
בידי המפקח הכללי
של המשטרה
(נצ"מ ומעלה)
................ ........ ..... ................. ..............................
מספר אישי דרגה שם שם משפחה חתימת
קצין מוסמך
להופיע בבקשה
(סנ"צ ומעלה)
בתאריך ..........הופיע לפני ..................
מספר אישי דרגה שם
(להלן - קצין המשטרה)
אשר הציג לפני את הבקשה דלעיל, על פי חוק האזנת סתר, התשל"ט -1979 , ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת וכי אם לא יאמר את האמת יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, הצהיר בפני קצין המשטרה כלהלן:
__________
2 במקרה של היתר ראשון או היתר שאינו הארכה רצופה.
3 ההיתר/היתרים הקודם/קודמים ניתן/ניתנו ביום......... בתיק חה"ס......
ותוקפו/תוקפם מיום ............. .. עד יום ....
(ימולא לגבי כל ההיתרים הקודמים)
4 הבקשה לאישור למפרע מתייחסת להיתר שנתן המפקח הכללי של המשטרה לפי סעיף 7 לחוק בתאריך................... ואשר תוקפו פג
ביום ................. העתק ההיתר האמור מצורף בזה. ההיתר האמור ניתן, שלא בדרך של פניה לבית המשפט, מהטעמים האלה:.............................................................................................
.......................................................................................................
* מחק את המיותר.
** במקרה שאין אפשרות להגביל מראש את ההאזנה לשיחות של אדם מסוים.
*** ימולא במקרה של האזנת סתר מיקרופונית.
"בדקתי את אמיתות העובדות המפורטות בבקשה ואני מצהיר כי האמור בבקשה הוא אמת;
הצהרתי זו ניתנה בתמיכה לבקשה."
.. ................. ..............
תאריך חתימת נשיא בית משפט מחוזי
או סגן נשיא
פרוטוקול הדיון (דפי הפרוטוקול יצורפו לטופס ויהוו חלק בלתי נפרד
ממסמך זה)
לביסוס הבקשה הוצגו לפני מסמכים שסימנתי , והוחזרו למבקש.
צו
(ימולא אם ניתן היתר. אם סורבה הבקשה להיתר, ימולא סעיף 6)
מכוח הסמכות הנתונה לי בסעיף 6/7 (ג)* לחוק האזנת סתר, התשל"ט-1979 , ולאחר ששוכנעתי, על סמך הבקשה שהוגשה לי, ועל סמך המידע שהוצג לפני, שהאזנת הסתר דרושה ל .... (גילוי/ חקירה/מניעה* של עבירות מסוג פשע, או ל גילוי/תפיסה* של עבריינים שעברו עבירות כאמור, או לחקירה לצורכי חילוט רכוש הקשור בעבירות כאמור) ולאחר ששקלתי גם את מידת הפגיעה בפרטיות הכרוכה בכך, ובהסתמך על המסמכים המפורטים להלן שהוצגו לפני (אם הוצגו) ..
...............................................................................................
אני מחליט להתיר/ לחדש היתר/ לאשר למפרע* האזנת סתר -
לשיחותיו של.. מקו או מיתקן/ במקום* ..... ...
בקו או מיתקן........ הרשום על שם/המותקן ב* .. **
באתר היעד שלהלן***.................................................................
דרכי ההאזנה:...........................................................................
מנימוקים אלה..........................................................................
...............................................................................................
אינני מתיר/ מחדש ההיתר/ מאשר למפרע* האזנת סתר ..
מנימוקים אלה...........................................................................
................................................................................................
ניתן היום: ........................ .........................................................
חתימת נשיא בית משפט מחוזי או סגן נשיא
....................
שם החותם
__________
* מחק את המיותר.
** במקרה שאין אפשרות להגביל מראש את ההאזנה לשיחות של אדם מסוים.
*** ימולא במקרה של האזנת סתר מיקרופונית.
טופס 2
(תקנה 2(ב)( 1))
בית המשפט המחוזי ...............
בקשה למתן היתר/חידוש היתר/אישור* למפרע להאזנת סתר לשיחה חסויה
(לפי סעיף 5(ד) או סעיף 9א( 1) לחוק האזנת סתר, התשל"ט -1979 )
הואיל וקיים יסוד לחשד שבעל המקצוע כמפורט להלן, מעורב בעבירה מסוג פשע, שיש בה סכנה לביטחון המדינה, והאזנת הסתר דרושה מטעמי ביטחון המדינה, אני הח"מ, ראש שירות הביטחון הכללי/ראש אמ"ן*, מבקש בזאת, לפי סעיף 9א(א)( 1)/ 5(ד)* לחוק, להתיר1 / לחדש היתר2 /לאשר למפרע3* האזנת סתר -
לשיחותיו של-
שם פרטי................ שם אב (אם ידוע) ............שם סב (אם ידוע)............
שם משפחה ..... מס' הזהות ... .....בעל מקצוע...................
__ וכן לעובדיו, שהאזנה לשיחותיהם חיונית**.
__ וכן לבני הבית/המקום, שהאזנה לשיחותיהם חיונית**.
__ וכן לאחר/ים (יש לפרט)............................................................** -
מקו או מיתקן/במקום*.............................................................
באתר היעד שלהלן:.......................................................... ***
דרך ההאזנה המבוקשת:............................................................
נימוקי 4 לכך שההאזנה דרושה מטעמי ביטחון המדינה:.................
.......................................................................................................
__________
1 במקרה של היתר ראשון או היתר שאינו הארכה רצופה.
2 ההיתר/היתרים הקודם/קודמים ניתן/ניתנו ביום....... בתיק חה"ס........
ותוקפו/תוקפם מיום עד יום..............................................
3 הבקשה לאישור למפרע מתייחסת להיתר שנתן המפקח הכללי של
המשטרה לפי סעיף 5 לחוק בתאריך.......... ואשר תוקפו פג ביום.............
העתק ההיתר האמור מצורף בזה. ההיתר האמור ניתן, שלא בדרך של פניה לבית המשפט, מהטעמים האלה:..................................................
4 הנחיות לפירוט הנימוקים:
1. יש לציין את התשתית העובדתית שעליה מבוססת הבקשה ואת טעמי הבקשה;
2. יש לציין את הנימוקים שהובילו להחלטה על הגשת בקשה להאזנת סתר, שהתקבלה לאחר שנשקל הצורך בביצוע ההאזנה מול הפגיעה הצפויה בפרטיות המואזן וסביבתו עקב ביצוע ההאזנה, ובשים לב לכל אלה:
חומרת הסכנה לביטחון המדינה המבטאת את הענין הציבורי
שבגילויה או במניעתה והנזק והסיכון שהיא יוצרת לציבור;
(ב) הסיכוי לאיסוף מידע רלוונטי באמצעות ההאזנה;
(ג) עוצמת החשד והתשתית הראייתית אשר יצדיקו האזנת סתר;
(ד) מידת הקשר בין המואזן לבין העבירה;
(ה) מידת הפגיעה הצפויה במי שאינו חשוד;
(ו) משך ההאזנה הדרוש;
3. יש לתאר את אפיון המקום או הקו שבו מתבקשת האזנת הסתר (בית פרטי, עסק, רכב ועוד);
4. יש לציין את פרטי המחזיק, ככל שהוא ידוע, במקום ואת הקשר בינו
לבין מי שנתבקשה האזנה בגינו.
* מחק את המיותר.
** במקרה שאין אפשרות להגביל מראש את ההאזנה לשיחות של אדם מסוים.
*** ימולא במקרה של האזנת סתר מיקרופונית.
תקופת ההיתר המבוקשת - מתאריך:.............. עד תאריך:.............
(לא יותר מ 3 חודשים)
.......... .....................................................................
תאריך חתימת ראש שירות הביטחון הכללי/ ראש אמ"ן*
אישור היועץ המשפטי לממשלה/פרקליט המדינה
בהתאם לסעיף 9א(ב)* לחוק האזנת סתר, התשל"ט -1979 , לאחר
שעיינתי בנימוקי הבקשה לעיל ושוכנעתי כי הדבר דרוש מטעמי ביטחון, ולאחר ששקלתי גם את החיסיון המקצועי ואת מידת הפגיעה בפרטיות הכרוכה בכך, אני מאשר את הגשתה לבית המשפט.
. .....................................................................
תאריך חתימת היועץ המשפטי לממשלה/פרקליט המדינה
לשימוש בית המשפט
בתאריך ............. הופיע לפני.................. בשם ומטעם ראש שירות הביטחון הכללי/ראש אמ"ן*, אשר הציג לפני את הבקשה דלעיל, על פי חוק האזנת סתר, התשל"ט-1979 , ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת וכי אם לא יאמר את האמת יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, הצהיר בפני כלהלן:
"בדקתי את אמיתות העובדות המפורטות בבקשה ואני מצהיר כי האמור בבקשה הוא אמת;
הצהרתי זו ניתנה בתמיכה לבקשה."
.......... ...........................................
תאריך חתימת נשיא בית משפט מחוזי
או סגן נשיא
פרוטוקול הדיון (דפי הפרוטוקול יצורפו לטופס ויהוו חלק בלתי נפרד
ממסמך זה) לביסוס הבקשה הוצגו לפני מסמכים שסימנתי......... והוחזרו למבקש.
צו
(ימולא אם ניתן היתר. אם סורבה הבקשה להיתר, ימולא סעיף 8)
מכוח הסמכות הנתונה לי בסעיף 9א(א)( 1)/ 5(ד)* לחוק האזנת סתר, התשל"ט -1979 , ולאחר ששוכנעתי, על סמך הבקשה שהוגשה לי, ועל סמך המידע שהוצג לפני, כי יש יסוד לחשד כי בעל המקצוע, כמפורט להלן, מעורב בעבירה מסוג פשע, שיש בה סכנה לפגיעה בביטחון המדינה, והאזנת הסתר דרושה מטעמי ביטחון המדינה, ולאחר ששקלתי גם את החיסיון המקצועי ואת מידת הפגיעה בפרטיות הכרוכה בכך, ובהסתמך על המסמכים כמפורט להלן שהוצגו לפני (אם הוצגו)..............................................................
...............................................................................................
אני מחליט להתיר/לחדש היתר/לאשר למפרע* האזנת סתר לשיחותיו של -
שם פרטי ...... שם אב (אם ידוע) . שם סב (אם ידוע).............
שם משפחה ... מס' הזהות............... בעל מקצוע....................
__________
* מחק את המיותר.
__ וכן לאחר/ים (יש לפרט) ......................................................... (א) מקו או מיתקן/במקום*................................................................
(ב) באתר היעד הבא**.......................................................................
דרכי האזנה:....................................................................................
מנימוקים אלה..................................................................................
__ אינני מתיר/מחדש היתר/ מאשר למפרע* האזנת סתר................
מנימוקים אלה..................................................................................
.......... .............................................................
תאריך חתימת נשיא בית משפט מחוזי או סגן נשיא
...................................
שם החותם
__________
* מחק את המיותר.
** ימולא במקרה של האזנת סתר מיקרופונית.
טופס 3
(תקנה 2(ב)( 2))
בית המשפט המחוזי ...........................
בקשה למתן היתר/חידוש היתר להאזנת סתר לשיחה חסויה
(לפי סעיף 9א( 2) לחוק האזנת סתר, התשל"ט -1979 )
1. הואיל וקיים יסוד לחשד שבעל המקצוע, כמפורט להלן, מעורב
ב .... (עבירת רצח/ הריגה/עבירה שיש בה סכנה
לביטחון המדינה/עבירה של עסקת סמים/קשר לעבור אחת מהעבירות האמורות), והאזנת הסתר חיונית למניעתה/חקירתה* של העבירה, אני הח"מ -
................ ........ ..... ..................
מספר אישי דרגה שם שם משפחה
מבקש בזה לפי סעיף 9א(א)( 2) לחוק, להתיר1 /לחדש היתר2* להאזנת סתר -
לשיחותיו של -
שם פרטי ... שם אב (אם ידוע) .... שם סב (אם ידוע) .....
שם משפחה .. מס' הזהות.............. בעל מקצוע.........
__ וכן לעובדיו, שהאזנה לשיחותיהם חיונית**.
__________
1 במקרה של היתר ראשון או היתר שאינו הארכה רצופה.
2 ההיתר/היתרים הקודם/קודמים ניתן/ניתנו ביום........ בתיק חה"ס......
ותוקפו/תוקפם מיום................. .. עד יום..............................
* מחק את המיותר.
** לפרט בנימוקי הבקשה.
__ וכן לבני הבית/המקום, שהאזנה לשיחותיהם חיונית**.
__ וכן לאחר/ים (יש לפרט)........................................................... ** -
(א) מקו או מיתקן/במקום*................................................................
(ב) באתר היעד שלהלן***...................................................................
דרך ההאזנה המבוקשת:....................................................................
2. נימוקי3 לכך שההאזנה חיונית למניעתה או לחקירתה של העבירה:

3. תקופת ההיתר המבוקשת - מתאריך:............. עד תאריך:..................
(לא יותר מ 3 חודשים)
היום: ... בחודש:...................... שנה: ................. 20 .

................ ........ ..... ................. ..............................
מספר אישי דרגה שם שם משפחה חתימת
קצין משטרה מוסמך
בידי המפקח הכללי
של המשטרה
(נצ"מ ומעלה)
................ ........ ..... ................. ..............................
מספר אישי דרגה שם שם משפחה חתימת
קצין מוסמך
להופיע בבקשה
(סנ"צ ומעלה)

__________
3 הנחיות לפירוט הנימוקים:
1. יש לציין את התשתית העובדתית שעליה מבוססת הבקשה ואת טעמי הבקשה;
2. יש לציין את הנימוקים שהובילו להחלטה על הגשת בקשה להאזנת סתר, שהתקבלה לאחר שנשקל הצורך בביצוע ההאזנה מול הפגיעה הצפויה בפרטיות המואזן וסביבתו עקב ביצוע ההאזנה, ובשים לב לכל אלה:
(א) חומרת העבירה המבטאת את הענין הציבורי שבגילויה או במניעתה והנזק והסיכון שהיא יוצרת לציבור;
(ב) הסיכוי לאיסוף מידע רלוונטי באמצעות ההאזנה;
(ג) עוצמת החשד והתשתית הראייתית אשר יצדיקו האזנת סתר;
(ד) מידת הקשר בין המואזן לבין העבירה;
(ה) מידת הפגיעה הצפויה במי שאינו חשוד;
(ו) משך ההאזנה הדרוש;
3. יש לתאר את אפיון המקום או הקו שבו מתבקשת האזנת הסתר (בית פרטי, עסק, רכב ועוד);
4. יש לציין את פרטי המחזיק, ככל שהוא ידוע, במקום ואת הקשר בינו לבין מי שנתבקשה האזנה בגינו.
* מחק את המיותר.
** לפרט בנימוקי הבקשה.
*** ימולא במקרה של האזנת סתר מיקרופונית.
אישור היועץ המשפטי לממשלה/פרקליט המדינה
4. בהתאם לסעיף 9א(ב) לחוק האזנת סתר, התשל"ט -1979 , ולאחר
שעיינתי בנימוקי הבקשה לעיל ושוכנעתי כי הדבר חיוני
למניעתה/חקירתה* של עבירת (רצח/הריגה/ עבירה שיש בה
סכנה לביטחון המדינה/עבירה של עסקת סמים/קשר לעבור אחת
מהעבירות האמורות*), ולאחר ששקלתי גם את החיסיון המקצועי ואת
מידת הפגיעה בפרטיות הכרוכה בכך, אני מאשר את הגשתה לבית
המשפט.
.......... ......................................................................
תאריך חתימת היועץ המשפטי לממשלה/פרקליט המדינה
לשימוש בית המשפט
5. בתאריך ..... הופיע לפני ......... ........ ..... ................
מספר אישי דרגה שם שם משפחה
אשר הציג לפני את הבקשה דלעיל, על פי חוק האזנת סתר,
התשל"ט -1979 , ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת וכי אם לא יאמר את האמת יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, הצהיר בפני כלהלן:
"בדקתי את אמיתות העובדות המפורטות בבקשה ואני מצהיר כי האמור בבקשה הוא אמת.
הצהרתי זו ניתנה בתמיכה לבקשה."
.......... ...........................................
תאריך חתימת נשיא בית משפט מחוזי
או סגן נשיא
6. פרוטוקול הדיון (דפי הפרוטוקול יצורפו לטופס ויהוו חלק בלתי נפרד
ממסמך זה) לביסוס הבקשה הוצגו לפני מסמכים שסימנתי....................
והוחזרו למבקש.
צו
(ימולא אם ניתן היתר. אם סורבה הבקשה להיתר, ימולא סעיף 8)
מכוח הסמכות הנתונה לי בסעיף 9א(א)( 2) לחוק האזנת סתר,
התשל"ט -1979 , לאחר ששוכנעתי, על סמך הבקשה שהוגשה לי, ועל סמך המידע שהוצג לפני, כי יש יסוד לחשד כי בעל המקצוע, כמפורט להלן, מעורב ב............... (עבירת רצח/הריגה/עבירה שיש בה סכנה לביטחון המדינה/עבירה של עסקת סמים/קשר לעבור אחת מהעבירות האמורות*),
והאזנת הסתר חיונית למניעתה/חקירתה* של העבירה, ולאחר ששקלתי גם את החיסיון המקצועי ואת מידת הפגיעה בפרטיות הכרוכה בכך, ובהסתמך על המסמכים המפורטים להלן שהוצגו לפני (אם הוצגו)...........

.. . .................
7. אני מחליט להתיר/לחדש היתר* האזנת סתר לשיחותיו של -
שם פרטי ... שם אב (אם ידוע) .... שם סב (אם ידוע) .....
שם משפחה .. מס' הזהות.............. בעל מקצוע.........
__________
* מחק את המיותר.
__ וכן לאחר/ים (יש לפרט)................................................................-
מקו או מיתקן/במקום*..............................................................
באתר היעד שלהלן***.................................................................
דרכי האזנה:....................................................................................
__ ההאזנה תתבצע בדרך של הקלטה בלבד, וחומר ההקלטה יועבר אלי עם סיום ההקלטה.
__ ההאזנה תיעשה בדרך .. מטעמים מיוחדים אלה.. ****
מנימוקים אלה.................................................................................
..... ...........
8. __ אינני מתיר/מחדש היתר/ מאשר למפרע* האזנת סתר....................
מנימוקים אלה.................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
.......... ....................................
תאריך חתימת נשיא או סגן נשיא
.................
שם החותם
__________
* מחק את המיותר.
*** ימולא במקרה של האזנת סתר מיקרופונית.
**** ימולא במקרה של האזנה שלא על דרך הקלטה.
___________________
1 ק"ת תשס"ז,830.
___________________________________________________
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ