אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | חקיקה | כתבי טענות | טפסים | TV | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות בתי משפט שבטיים, 1937

תקנות בתי משפט שבטיים, 1937

תקנות בתי משפט שבטיים, 1937 1
1. השם הקצר ותחילת תוקף
תקנות אלו תיקראנה תקנות בתי משפט שבטיים, 1937, ותקבלנה תוקף ביום הראשון בנובמבר, 1937.
2. מקום המושב (תיקון: תשכ"ד)
בתי המשפט השבטיים שנתכוננו בנפת באר-שבע ישבו לדין באותם מקומות בנפה כדי שייקבע מזמן לזמן ע"י קצין המחוז הממונה על הנפה.
3. העברת משפטים לבתי המשפט השבטיים
בית משפט שבטי רשאי לדון בכל משפט אזרחי או פלילי שהועבר אליו ע"י נשיא בית המשפט המחוזי או ע"י קצין המחוז ואולם לא יועברו משפטים לבית משפט שבטי -
(1) כשצד אחד או שני הצדדים הם תושבים קבועים של העיר באר שבע;
(2) כשמאשימים את הנאשם בהריגה או ברצח;
(3) כשהעונש המינימלי הקבוע עולה על קנס של 25 לירות או מאסר לתקופה העולה על שלושה חדשים.
4. ערעור נגד העברת משפט לבית משפט שבטי
שופט שאינו למטה מדרגת סגן מפקח או כל אדם המוצא את עצמו מקופח ע"י העברת משפט לבית משפט שבטי, רשאי לערער נגד העברת אותו משפט בפני בית המשפט המחוזי של באר-שבע ועד שיוחלט על אותו ערעור לא יתברר המשפט.
5. הגבלה בשיפוט במשפטים פליליים
לעולם אסור לבית משפט שבטי לחרוץ במשפט פלילי גזר דין של קנס העולה על 50 לירות או מאסר לתקופה של שלושה חדשים.
6. הגבלה בשיפוט במשפטים בקשר עם נכסי מקרקעים (תיקון: תשט"ו)
אסור לבית משפט שבטי להחליט בכל שאלה של בעלות נכסי מקרקעים, אלא רשאי הוא ליתן אותו צו שימצא לנכון בנידון חזקה בנכסי מקרקעים.
7. (בוטלה) (תיקון: תשט"ו)
8. התחלת משפט
כל תביעה המתעוררת בנפת באר-שבע, פרט לתביעה בגבולות שיפוטו של בית משפט מושלמי דתי ובית משפט שלום, תתחיל עם הגשת בקשה לקצין המחוז.
הביטוי "תביעה המתעוררת בנפת באר-שבע" פירושו כל תביעה שהנתבע גר בנפה או כשהנכס השנוי במחלוקת נמצא בנפה.
9. הפרוצידורה תהיה לפי מנהג המקום (תיקון: תשט"ו)
(1) הפרוצדורה בבית משפט תהא נוהגת לפי מנהג המקום, ובית המשפט או כל חבר מחבריו רשאי להעביר לקצין המחוז כל נקודה שתתעורר בקשר עם הפרוצדורה לשם הכרעה.
(2) בכל הליכים בפני בית משפט שבטי, אם אחד הצדדים או אחד העדים מציע לתת עדות בשבועה או בהן-צדק בצורה הנחשבת בין בני שבטו כמחייבת ואינה מתנגדת לצדק או ליושר, או אם הוא מקבל עליו התחייבות על פי שבועה או הן-צדק של הצד השני במשפט או של עד במשפט, רשאי בית המשפט לצוות שאותה שבועה או אותו הן-צדק יהיו נמסרים, ורשאי למלא את ידו של כל אדם ע"י צו בכתב להשביע באותה צורה ובאותו מקום שידרשו הצדדים.
העדות שנתנה בצורה זו תיחשב הוכחה כנגד האדם שקיבל עליו התחייבות. רשאי הצד במשפט או העד לסרב להישבע או למסור הן-צדק כפי שהוצע לו, אך במקרה זה ירשום בית המשפט את סירובו בצירוף כל נימוק שיינתן על ידו, ויסיק מתוך הסירוב כל מסקנה שהוא חושב לראוי.
(3) בכל משפט פלילי רשאי בית המשפט השבטי, בהחליטו אם להטיל עונש על עבירה או בהחליטו על מהות העונש, להתחשב בכל פיצוי שניתן או הוסכם שיינתן על ידי העבריין לצדדים הנפגעים.
(4) אסור לעורך דין להופיע בשמו של כל צד בפני בית המשפט השבטי.
10. הופעתם של עדים
רשאי בית המשפט השבטי להטיל קנס שלא יעלה על 2 לירות על כל עד שלא הופיע בפני בית המשפט לאחר שהוזמן כהלכה ואשר אינו יכול ליתן סיבה מספקת על העדרו. כמו כן רשאי בית המשפט השבטי במסיבות כיוצא באלה להוציא כתב הרשאה, שיהיה חתום ע"י קצין המחוז, כדי לכוף את העדים להופיע. כמו כן רשאי בית המשפט לדרוש מכל צד במשפט להגיש כל מסמך אשר הנו מהותי למשפט הנדון.
11. בקורת
רשאי בית המשפט השבטי בכל ענין שימצא לנחוץ לצוות בכתב על כל אדם או בני אדם לערוך כל חקירה שיצווה בית המשפט, ואם יהא צורך בכך - לבקר ולבדוק כל קרקע שהיא נושא המחלוקת אם בנוגע לחזקה או לגבולות או בנוגע לכל דבר אחר ולמסור לבית המשפט על תוצאות אותה החקירה או הבדיקה, ורשאי הוא לצוות כי ישלמו לאיש או לאנשים אגרה שלא תעלה על מכסימום של לירה לכל איש והוא רשאי כמו כן להרשות תשלום סכום שלא יעלה על 500 פרוטה לכל פקיד העוסק בקשר עם החקירה או הבדיקה. אגרות אלה ישתלמו ע"י אותו צד ובאותו אופן שיצווה בית המשפט:
בתנאי שצו שניתן עפ"י תקנה זו לא יהא כוחו יפה אלא אם כן יחתום עליו גם קצין המחוז.
12. אופן ההוצאה לפועל
הוצאתו לפועל של כל פסק דין מבית המשפט השבטי תיעשה בהתאם להוראות חוק שופטי השלום או בהתאם להוראות כל חוק אחר שהוחק במקומו ע"י משרד ההוצאה לפועל של בית משפט השלום בבאר-שבע.
13. אגרות בית המשפט
האגרות שישולמו בכל משפט בבית משפט שבטי יהיו אותן אגרות הקבועות בתוספת לתקנות אלו וייגבו כדרך שגובים אותן בבית משפט אזרחי.
14. פיטורין מתשלום אגרות בית המשפט
אם טוען אדם שאין ביכולתו לשלם את אגרות בית המשפט או חלק מהן בשעת הגשת התביעה או משפט, יחקור קצין המחוז, משהוגשה אליו בקשה לצורך זו בשאלת עניותו של המבקש, ואם נתברר לו שטענת העניות היא אמת, יאשר בתיק המשפט איזה חלק מאגרות בית המשפט יש בכוח המבקש לשלם, או כי לפי ראות עיניו אין בכוחו של המבקש לשלם כל אגרות בית משפט, או כי יש לדחות את תשלום אגרות בית המשפט לאותו הזמן שיקבע קצין המחוז, ואז לא ישולמו כל אגרות בית משפט או לא ישולם אלא חלק מהן או תשלום האגרות יידחה, הכל לפי הענין.
15. פסקי-דין וכו' יחתמו גם ע"י קצין המחוז
כל פסקי דין, צווי שחרור, כתבי מסירה לדין וצווים שניתנו ע"י בית המשפט השבטי ישאו עליהם את חותם בית המשפט השבטי ויהיו חתומים ע"י חברי בית המשפט השבטי וגם ע"י קצין המחוז.
16. ביטול
תקנות בית המשפט למחוז באר-שבע שהותקנו ע"י הנהלת שטח הכיבוש בשנת 1918, ותקנות דיני השבטים מיום 5 בדצמבר 1918 מבוטלות בזה.
תוספת (תיקון: תשט"ו)
אגרות שיש לשלמן לבתי המשפט השבטיים

פר' ל"י
בבירור משפט אזרחי -
(א) כששווי נושא התביעה אינו עולה על 5 לירות 0.100
(ב) כששווי התביעה עולה על 5 לירות.......... 0.250
לא תשולם כל אגרה על כל ערעור שהוגש ע"י המשטרה
נגד החלטת קצין המחוז להעביר משפטים לבית משפט שבטי.
______________________________
1 ע"ר 1937, תוס' 2, (ע) 699, (א) 841; ק"ת תשט"ו, 123; ס"ח תשכ"ד, 80
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ