אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | חקיקה | כתבי טענות | טפסים | TV | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנון לדוגמה לקרן-חופשה

תקנון לדוגמה לקרן-חופשה

תקנון לדוגמה לקרן-חופשה 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 21 לחוק חופשה-שנתית, תשי"א-1951, אני קובעת בזה תקנון-לדוגמה לקרנות-חופשה:
1. שם הקרן הוא קרן-חופשה (ציין את ענף העבודה, כגון: קרן-חופשה לעובדים בבנין ובעבודות ציבוריות, קרן-חופשה לעובדים בחקלאות, קרן כללית) (להלן - הקרן).
2. כתובת הקרן היא (ציין את הכתובת המדוייקת של המשרד הראשי):

3. הקרן תהיה קרן-חופשה לצרכי חוק חופשה-שנתית, תשי"א-1951 (להלן - החוק), שבאמצעותה ישלמו המעבידים תמורת-חופשה לעובדים בענף .
4. כל אדם שבעדו חייבים לשלם תמורת-חופשה לקרן הוא חבר הקרן.
5. כל חבר הקרן חייב -
(א) למסור לקרן הצהרה לפי הנוסח הבא:
"לכבוד קרן-חופשה
אני החתום מטה מצהיר בזה לאמור:
שמי שם אבי:
שם משפחתי
מספר פנקס-הזיהוי:
כתובתי:
הנני חבר גם בקרן-חופשה:
הנני חבר בארגון-עובדים:
המקום
התאריך
(ב) להודיע בכתב לקרן, תוך זמן המתקבל על הדעת, על כל שינוי בכרטיס שבהצהרה.
6. (א) הגיש חבר הצהרה לפי סעיף 5, תוציא הקרן לשמו ותמסור לידיו פנקס-חבר, לפי טופס שיקבע רושם קרנות-החופשה.
(ב) אם החבר הוא גם חבר בקרן-חופשה אחרת ונמסר לידיו על ידי אותה קרן-חופשה, פנקס-חבר, תאשר הקרן את חברותו בה ואת מספרו, אם ניתן מספר לחברים, בפנקס-החבר שנמסר לו על ידי קרן-החופשה האחרת, במקום להוציא לשמו ולמסור לידיו פנקס-חבר.
(ג) חבר שלא הגיש הצהרה לפי סעיף 5 לא יהיה זכאי לכל תשלום מהקרן, כל עוד לא הגיש את הצהרתו.
7. הנהלת הקרן תהיה של 15 חברים לכל היותר, שיתמנו על ידי ארגוני-העובדים שיש בהם חברי הקרן בהתאם לתקנות חופשה שנתית (קרנות-חופשה), תשי"א-1951.
8. ההנהלה תבחר מבין חבריה יושב ראש ושני סגנים, אלא שאם חברי ההנהלה נתמנו על ידי יותר מארגון-עובדים אחד - יהיה לפחות אחד הסגנים מנציגי ארגון-עובדים שאין היושב ראש חבר בו.
9. (א) ההנהלה תקיים -
(1) ישיבה שנתית - תוך ששה חדשים מתום שנת-הכספים של הקרן;
(2) ישיבות רגילות - לפחות שלוש פעמים תוך שנת-כספים;
(3) ישיבות מיוחדות - מזמן לזמן, לפי הזמנת היושב ראש, מיזמתו הוא או על פי דרישת החלק החמישי, לפחות, מחבריה.
(ב) שליש מחברי ההנהלה הוא מנין חוקי לישיבותיה.
10. יושב ראש ההנהלה ישלח לכל חברי ההנהלה, לפחות 8 ימים לפני התאריך שנקבע לקיום ישיבה, הזמנה שבה יצויינו המקום, התאריך, השעה וסדר-היום של הישיבה.
11. סדר היום של ישיבה שנתית יכלול -
(1) דו"ח על פעולות הקרן;
(2) אישור המאזן וחשבון ההכנסות וההוצאות ודיון בהערות רואה-החשבונות ובדין וחשבון מבקר המדינה;
(3) בחירת רואה-חשבונות וקביעת שכרו;
(4) קביעת התקציב השנתי;
(5) ענינים אחרים שיועמדו על סדר היום על ידי יושב ראש ההנהלה או על ידי סגן מסגניו.
12. יושב ראש ההנהלה ישלח לכל אחד מחברי ההנהלה, לפחות 14 יום לפני התאריך שנקבע לישיבה השנתית, העתק מהמאזן, מחשבון ההכנסות וההוצאות, מהערות רואה-החשבונות ומדין-וחשבון מבקר המדינה, אם הדין-וחשבון הוגש לאוו מועד.
אם אין בידי יושב ראש ההנהלה הדין-וחשבון של מבקר המדינה 14 יום לפני התאריך שנקבע לישיבה השנתית, ישלח לחברי ההנהלה את הדין-וחשבון בהקדם האפשרי, ואפילו אחרי הישיבה השנתית.
13. ישיבות ההנהלה יתנהלו על ידי יושב ראש ההנהלה; נעדר היושב ראש בשעה הקבועה לפתיחת הישיבה, ינהל את הישיבה אחד הסגנים לפי בחירת המשתתפים ובהעדר הסגנים - אחד מחברי ההנהלה שייבחר לכך על ידי המשתתפים בישיבה.
14. העתק הפרוטוקול של כל ישיבת-הנהלה, חתום ע"י היושב ראש בישיבה ומזכירה, יישלח על ידי יושב ראש ההנהלה לרושם קרנות-החופשה תוך 14 יום מתאריך הישיבה.
15. ההנהלה תקבל את החלטותיה ברוב קולות של חבריה הנוכחים בישיבה והמצביעים בה; החלטה שיש בה שינוי התקנון לא תתקבל אלא בישיבה שנוכחים בה לפחות מחצית מחברי ההנהלה ולאחר שהצביעו בעדה לפחות שני שלישים מן הנוכחים, ולא יהיה לה תוקף כל עוד לא אושרה על ידי רושם קרנות-החופשה.
16. ההנהלה תקבע את סדרי דיוניה ועבודתה במידה שאין בתקנון זה הוראות אחרות.
17. (א) ההנהלה רשאית לבחור מבין חבריה ועד פועל של חמישה חברים, לכל היותר, ולהעביר לו מסמכויותיה, חוץ מן הסמכות לשנות את התקנון, למנות רואה-חשבונות ולקבוע את שכרו, לאשר את המאזן ואת חשבון ההכנסות וההוצאות ולקבוע את התקציב השנתי.
(ב) משבחרה ההנהלה בועד פועל תקבע ההנהלה את חלוקת התפקידים בין חברי הועד הפועל ותגדיר את סמכויותיהם.
18. (א) ההנהלה תמנה את עובדי הקרן, במסגרת התקן שבתקציב, ותקבע את תפקידיהם, חובותיהם וזכויותיהם ואת תנאי עבודתם.
(ב) באישור ההנהלה יכול חבר הועד הפועל להיות עובד הקרן.
19. הקרן תפתח ותקיים, במידת האפשר והצורך, משרדים מקומיים או אזוריים לגבייה, לתשלום, לקבלת הצהרות לפי סעיף 5 ולהוצאת פנקסי-חבר.
20. שנת-הכספים של הקרן היא: מ-1 בינואר של כל שנה עד 31 בדצמבר של אותה שנה. שנת-הכספים הראשונה תתחיל מיום הסמכת הקרן ותסתיים ב-31 בדצמבר שלאחריו.
21. (תיקון: תשכ"ז)
הנהלת הקרן אחרית לניהול תקין וסדיר של חשבונות הקרן שיהיו משקפים בכל עת את הכנסותיה, הוצאותיה, הונה ונכסיה, ותרשום בחשבון מיוחד את כל הלוואותיה והשקעותיה וכן תמורת-החופשה שתחולט לקרן בהתאם להוראות סעיף 28.
22. (תיקון: תשכ"ז)
כספי הקרן יוחזקו בבנק, זולת הסכומים שהנהלת הקרן תחליט על החזקתם בקופתה היא ושלא יעלו על הסכום שנקבע בכתב, על ידי רושם קרנות-החופשה.
23. אין הקרן רשאית ללוות.
24. השקעות מכספי הקרן ייעשו על ידי ההנהלה ובהתאם לתקנות שר העבודה על פי סעיף 22 של החוק.
25. כל סכום תמורת-החופשה ששולם לחבר על ידי הקרן יאושר בפנקס-החבר שלו.
26. כל חבר זכאי לקבל מהקרן את הסכומים ששולמו לזכותו, בניכוי הסכומים העולים בחלקו להוצאות הקרן, ובלבד ששיעור הניכוי לא יעלה על השיעור שרושם קרנות-החופשה יקבע מזמן לזמן בכתב.
27. התשלום לחבר יהיה לאחר שנתן הודעה מוקדמת של 14 ימים לפחות, וישולם במזומנים או על ידי המחאה, או על ידי העברה לקרן-חופשה אחרת לפי סעיף 32; התשלום הראשון ייעשה לכל המוקדם 11 חודש אחרי שנתקבלה לראשונה לזכותו של החבר תמורת-חופשה, ולכל המאוחר תוך 24 חדשים מהתאריך האמור. מכאן ואילך - לכל המוקדם 11 חודש אחרי שנתקבל לזכותו הסכום הראשון מאז שולמה לו לאחרונה תמורת חופשה, ולכל המאוחר תוך 24 חדשים מאותו תאריך.
28. תמורת חופשה שחבר לא דרש אותה תוך 24 חדשים כאמור בסעיף 27 תחולט לקרן עם תום 21 יום מהתאריך שבו נשלחה לו התראה בכתב לפי כתבתו האחרונה שעליה הודיע לפי סעיף 5.
29. (א) הקרן חייבת לדרוש מהחבר, כתנאי לתשלום תמורת-החופשה, התחייבות בכתב, שסמוך לקבלת תמורת-החופשה לא יעבוד מספר ימים המתקבל מחלוקת הסכום הנדרש לסכום שכרו היומי הממוצע, כפי שהוא משתקף מחשבונו בקרן, פחות יום אחד, וכן רשאית היא לדרוש מהחבר אישור לשכת-עבודה כי לא עבד כאמור.
(ב) עבד החבר בניגוד להתחייבות לפי סעיף-קטן (א) או לא המציא החבר אישור לשכת-עבודה כאמור בסעיף-קטן (א) לאחר שנדרש לעשות כן, רשאית הקרן לתבוע מהחבר את הסכום ששולם לו, ומבלי לפגוע בזכותה לעשות כן רשאית היא לנכותו מכל סכום שיגיע ממנה לחבר.
30. חבר הקרן שהוא גם חבר בקרן-חופשה אחרת, וסכום תמורת-החופשה ששולם בעדו באמצעות קרן-החופשה האחרת עולה על הסכום ששולם לקרן - רשאית הקרן לשלם לו את תמורת-החופשה באמצעות קרן-החופשה האחרת תוך המועד שבו הוא זכאי לתשלום מאותה קרן.
31. (א) כל סכסוך בין הקרן ובין חבר הקרן, או בין מי שהיה חבר הקרן, יימסר להכרעת בורר יחיד שיתמנה על ידי רושם קרנות-החופשה על פי בקשת אחד הצדדים;
(ב) הבורר יפסוק תוך חודש ימים, אם לא האריך רושם קרנות-החופשה את המועד;
(ג) ההוראות שבסעיף זה ועצם החברות בקרן ישמשו שטר-בוררין והצדדים לבוררות יהיו פטורים מחתימה על שטר-בוררין.
________________________________
1 ק"ת תשי"א, 1613; תשכ"ד 3378.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ