אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנון המועצה הציבורית לסטטיסטיקה, תשל"ח-1978

תקנון המועצה הציבורית לסטטיסטיקה, תשל"ח-1978

תקנון המועצה הציבורית לסטטיסטיקה, תשל"ח-1978 1
מודיעים בזה כי בתוקף סמכותה לפי סעיף 4(ג) לפקודת הסטטיסטיקה (נוסח חדש), תשל"ב-1972, קבעה המועצה הציבורית לסטטיסטיקה תקנון זה:
1. השם
המועצה הציבורית לסטטיסטיקה.
2. המקום
ירושלים.
3. הכתובת
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
4. התפקידים והסמכויות
א. לייעץ לראש הממשלה ולשרי ממשלה אחרים בענינים הנוגעים לפעולות הסטטיסטיות של מוסדות המדינה;
ב. לייעץ לסטטיסטיקן הממשלתי בענינים הנוגעים לפעולות הסטטיסטיות שהלשכה עורכת; לשם כך רשאית המועצה לעיין בשאלונים המופנים לציבור.
ג. לקבל ממוסדות המדינה את תכניותיהם לעריכת פעולות סטטיסטיות ולחוות דעה על התיאום בין המוסדות לענין תכניות אלה.
ד. להציע הצעות לייעולן ולפיתוחן של הפעולות הסטטיסטיות של מוסדות המדינה.
5. ההרכב
א. המועצה תהיה בת 50 עד 80 חבר אך היא רשאית מדי פעם לקבוע מספר מירבי אחר של חברים.
ב. ראש הממשלה ימנה את חברי המועצה מבין נציגי גופים אלה:
(1) משרדי הממשלה, רשויות מקומיות, המוסדות הלאומיים ומוסדות אחרים שהוקמו בחיקוק העוסקים בפעולות סטטיסטיות או הנזקקים להן;
(2) מוסדות להשכלה גבוהה המקיימים מכון, מחלקה או חוג להוראה או למחקר בסטטיסטיקה;
(3) גופים ציבוריים אחרים העוסקים בפעולות סטטיסטיות או הנזקקים להן.
ג. נציגי הגופים האמורים יהיו מנהלים כללים או מומחים לסטטיסטיקה או לתחומי המשק והחברה; ראש הממשלה רשאי למנות למועצה גם חברים, שאינם נציגים של גופים, שהם מומחים כאמור.
ד. הצעות הגופים האמורים למינוי נציגיהם למועצה וכן הצעות למינוי מומחים למועצה יועברו לראש הממשלה על ידי יושב-ראש המועצה; יושב ראש המועצה יצרף המלצתו למינויים לאחר התייעצות עם הועדה המרכזת.
ה. חברי המועצה מייצגים את הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ייקבעו מדי פעם בפעם על ידי הסטטיסטיקן הממשלתי, בהתייעצות עם יושב ראש המועצה; מספר חברים אלה לא יעלה על רבע ממספר חברי המועצה.
ו. חבר המועצה שהוא נציגו של גוף פלוני ימונה לתקופה של שלוש שנים, עם אפשרות להארכת מינויו על ידי יושב ראש המועצה. כהונתו תפקע עם הגוף שהציע את מינויו חדל מלהתקיים, או שהודיע על ביטול נציגותו, או שנתמנה נציג אחר במקומו, או שהחבר לא השתתף, בלא סיבה מספקת, ב-3 ישיבות רצופות.
6. משקיפים
א. יושב ראש המועצה רשאי להרשות לבאי כוחם או ממלאי מקומם של חברי המועצה להשתתף בישיבות המועצה, בהעדר חבר, במעמד של משקיף וללא זכות הצבעה.
ב. יושב ראש המועצה רשאי להרשות השתתפות בישיבות המועצה כאמור, דרך כלל או לענין מסויים, לנציגים אחרים של הגופים המנויים בתקנון זה או לנציגי גופים שאינם נמנים על הגופים האמורים.
7. הזמנת מומחים
יושב ראש המועצה רשאי להזמין מומחים לישיבות המועצה.
8. יושב ראש המועצה
ראש הממשלה ימנה את יושב ראש המועצה. תפקידיו של היושב ראש הם:
א. להביא לפני המליאה את הדו"חות על פעולות המועצה;
ב. לקרוא לישיבות המליאה מן המניין ושלא מן המניין ולשבת בראש ישיבות אלה.
ג. לנהל את עניני המועצה בין ישיבות המליאה;
ד. להיות יושב ראש הועדה המרכזת של המועצה;
ה. לייצג את המועצה.
ו. לעשות כל דבר אחר המוטל עליו, או שרשאי לעשותו, לפי תקנון זה.
9. מרכז המועצה
יושב ראש המועצה ימנה את מרכז המועצה והוא רשאי גם למנות ממלא-מקום המרכז הן לענין מסויים והן דרך כלל. מרכז המועצה, או ממלא מקום, ישתתף בישיבות המועצה ובישיבות הועדות. המרכז אחראי להפעלת המועצה והועדות.
10. ישיבות המועצה
א. מרכז המועצה יכנס את המועצה לפי הצורך ולפחות פעמיים בשנה, יקבע את המקום, הזמן וסדר-היום לדיוניה, והכל על פי הוראתו של יושב-ראש המועצה.
ב. המועצה תכונס גם על פי דרישה של רבע חברי המועצה לפחות, לדיון בנושא המוצע על ידם.
ג. נקבעו ישיבת המועצה וסדר היום שלה, תישלח הזמנה לחברי המועצה על ידי המרכז שלושים יום לפחות לפני הישיבה. החומר שיועמד לדיון בישיבת המועצה וכל חומר אחר, יישלח לחברים לא יאוחר משבעה ימים לפני מועד כינוס המועצה.
ד. חבר המועצה רשאי להגיש הצעה נוספת לסדר-היום ליושב-ראש המועצה עד עשרים יום לפחות לפני מועד הישיבה. אם יחליט יושב ראש המועצה על העלאת ההצעה על סדר היום, תישלח ההצעה לחברי המועצה עשרה ימים לפחות לפני מועד הישיבה.
ה. שליש חברי המועצה לפחות יהוו מניין לקבלת החלטות בישיבות המועצה.
ו. החלטות המועצה תתקבלנה ברוב דעות חברי המועצה המשתתפים בישיבה.
ז. החלטה על שינויים בתקנון המועצה תתקבל על ידי רוב חברי המועצה.
ח. דיוני המועצה, מסקנותיה והחלטותיה יירשמו בפרטיכל. מרכז המועצה יהיה אחראי להכנת הפרטיכל.
11. פרסום
החלטות המועצה, אשר יש בהן משום ענין לציבור הרחב, יפורסמו ברבים מטעמו של יושב ראש המועצה ועל פי שיקול דעתו.
12. הועדה המרכזת
א. המועצה תקים ועדה מרכזת בהרכב של 7 חברים: יושב-ראש המועצה, שיכהן בתפקיד של יושב-ראש הועדה, הסטטיסטיקן הממשלתי, מרכז המועצה; 2 נציגים של מוסדות המדינה ו-2 נציגים של מוסדות אחרים, שייבחרו על ידי המועצה מבין חבריה לתקופה של 3 שנים.
ב. תפקידי הועדה הם:
(1) לנהל פעולות המועצה בתקופות שבין ישיבות המועצה;
(2) ליזום נושאים לדיון בישיבות המועצה;
(3) להקים ועדות לטיפול בנושאים מסוימים, ולדווח על כך בישיבת המועצה הקרובה;
(4) להציע ליושב-ראש המועצה בדבר המלצותיו לראש הממשלה על הרכב המועצה;
(5) לערוך מעקב אחר יישום החלטות המועצה וועדותיה;
(6) לבצע כל תפקיד אחר שיוטל עליה על ידי המועצה.
ג. נהלי עבודתה של הועדה ייקבעו על ידה.
13. הועדות
א. המועצה רשאית להרכיב ועדות קבועות וועדות מיוחדות לבירור כל נושא שבמסגרת תפקידיה של המועצה.
ב. הועדה תהיה רשאית לצרף אליה משקיפים בדעה מייעצת.
ג. לכל ועדה יהיה יושב-ראש שימונה בידי יושב ראש המועצה מבין חבריה, ובהיעדר מינוי כזה - בידי הועדה.
ד. כל ועדה רשאית לקבל חוות דעת ממומחים ולהזמין מומחים להשתתף בדיוניה.
14. ישיבות הועדות
א. יושב-ראש הועדה יכנס את הועדה לפי הצורך, יקבע את המקום, הזמן וסדר היום של דיוניה.
ב. הזמנה לישיבה תישלח שבועיים לפחות לפני מועד הישיבה; אולם רשאים, חברי הועדה מסויימת להחליט על קיצור תקופה זו.
ג. החלטותיהן ומסקנותיהן של הועדות יירשמו בפרטיכל. יושב ראש הועדה יהיה אחראי להכנת הפרטיכל ולדיווח למועצה על פעולות הועדה.
_________________________________
1 י"פ תשל"ח, 2586.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ