אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | חקיקה | כתבי טענות | טפסים | TV | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תיקון החלטה בדבר ביטול עסקות ומתן ארכה לביצוען

תיקון החלטה בדבר ביטול עסקות ומתן ארכה לביצוען

תיקון החלטה בדבר ביטול עסקות ומתן ארכה לביצוען 1
מודיעים בזה כי בתוקף סמכותה לפי סעיף 3 לחוק מינהל מקרקעי ישראל, התש"ך-1960, החליטה מועצת מקרקעי ישראל בישיבתה מיום ה' בכסלו התשנ"ג (30 בנובמבר 1992), לתקן את החלטתה מס' 278 מיום 20.3.1984, בדבר ביטול עסקות ומתן ארכה לביצוען, כפי שתוקנה ביום 1.6.1988, הכל כמפורט בנוסח משולב להלן בתוספת:
תוספת
בביטול העסקה או במתן ארכה לביצועה, יחולו הכללים הבאים:
1. ביטולים
הפר יזם הסכם פיתוח לביצוע עסקה (להלן - ההסכם) והחליט מינהל מקרקעי ישראל (להלן - המינהל) לבטלו, או ביקש היזם לבטל את ההסכם והמינהל הסכים לבקשה, יחולו על הביטול ההוראות הבאות:
1.1 היזם יחזיר למינהל, לפי דרישתו, את הקרקע שנמסרה לו על פי ההסכם כשהיא פנויה מכל ארם וחפץ ונקיה מכל שעבוד ותביעות תוך התחשבות כאמור בסעיף 1.4;
1.2 היזם יחוייב בתשלום ההוצאות וההפסדים שנגרמו למינהל כתוצאה מהביטול - אם היו כאלה, ובדמי שימוש בשיעור של 2%/1 לחודש מהתשלום ששולם בגין הקרקע שהוקצתה. באם לא שולם בגין הקרקע שהוקצתה אזי לא ידרוש המינהל כל תשלום דמי שימוש;
1.3 המינהל יחזיר ליזם כל סכום קרן ששולם על ידו על פי ההסכם לפקודת המינהל, בניכוי ההוצאות, ההפסדים, ודמי השימוש הנזכרים בפסקה 1.2 כלהלן:
יתרת סכום הקרן לאחר ניכוי דמי שימוש תוצמד בשיעור של עד 100% למדד המחירים לצרכן מיום שהסכום שולם למינהל וער ליום החזרתו בפועל ליזם (להלן - היתרה הצמודה). ההוצאות וההפסדים האמורים כערכם ביום הביטול ינוכו מן היתרה הצמודה.
כללי ביצוע ייקבעו בידי המינהל ויובאו לידיעת הועדה העירונית.
1.3.1 בעת ביטול הסכם פיתוח לבניה עצמית למגורים, יהיה המינהל רשאי שלא לגבות דמי שימוש עבור התקופה שבה החזיק היזם בקרקע.
1.3.2 הסכים היזם להחזיר למינהל את הקרקע מיד עם הדרישה והצהיר כי אין לו טענות כנגד המינהל, לא יגבה המינהל דמי שימוש עבור תקופה העולה על 04 חודש.
1.4 שילם היזם הוצאות פיתוח הקרקע לגורם מפתח קרקע (להלן - מפתח הקרקע) על פי הסדר שנקבע מראש בין המינהל לבין מפתח הקרקע ולבין היזם - יודיע המינהל על הביטול גם למפתח הקרקע. מפתח הקרקע או מפתח קרקע אחר שיקבע מנהל המינהל, יחזיר ליזם את הוצאות הפיתוח ששילם.
ההחזרה תהיה בתנאים שנקבעו בהסדר הנזכר ברישה של סעיף זה.
2. מתן ארכות
לא עמד היזם בשלב משלבי לוח הזמנים של העסקה, רשאי המינהל - אם לפי שיקול דעתו יוכל היזם לעמוד בלוח הזמנים שלפי הארכה - לתת ליזם ארכות לביצוע העסקה כלהלן:
2.1 שינוי בלוח הזמנים של העסקה, בתנאי שהשינוי לא יהיה כרוך בהארכת תקופת הפיתוח שבהסכם הפיתוח המקורי (להלן - התקופה המקורית). השינוי לא יותנה בתשלום למינהל;
2.2 ארכה לתקופת פיתוח נוספת.
2.2.1 מתן הארכה יותנה בעריכת שומה חדשה בידי השמאי הממשלתי ובתשלום ההפרש שבין הסכומים הנדרשים בגין הקרקע מיזם על פי השומה החדשה לפי נוהלי המינהל באותה עת לעומת התשלומים ששולמו בגין הקרקע על פי השומה הקודמת.
2.2.1.1 לצורך חישוב ההפרש האמור, יזכה המינהל את היזם בסכומים שקיבל ממנו בגין הקרקע על פי הסכם פיתוח המקורי כשהם צמודים למדד המחירים לצרכן מיום תשלומם עד ליום תשלום ההפרש, ובלבד שלא יהיה על המינהל להחזיר כספים ליזם.
2.2.2 אם תינתן ארכה כאמור בפסקה 2.1, יחתמו הצדדים על נספח להסכם הפיתוח המקורי שיכלול התחייבות מצד היזם לעמוד בלוח זמנים שלפי הארכה.
2.3 במקרים מיוחדים שבהם - לדעת המינהל - אי העמידה בלוח הזמנים היתה שלא באשמת היזם ושלא בשליטתו, יהיה מנהל המינהל רשאי ליתן ארכה, גם ללא תשלום נוסף למינהל.
במקרים בהם יזם לא עמד בלוח הזמנים מסיבות שאינן תלויות בו מוסמכת ועדת חריגים ארצית לאשר ארכה לתקופה של עד 60 חודש מתום התקופה המקורית. אם בתום תקופה זו לא עמד היזם בלוח הזמנים מהסיבות האמורות, מוסמכת הנהלת המינהל לאשר ארכה נוספת בהתאם לשיקול דעתה.
2.4 היתה העסקה להקצאת קרקע בדמי חכירה מהוונים (להלן - חכירה מהוונת) לא יתנה המינהל מתן ארכה בתשלום דמי שימוש עבור תקופת הארכה. היתה העסקה להקצאת קרקע בחכירה בלתי מהוונת - יתנה המינהל מתן ארכה בתשלום דמי שימוש נוספים עבור תקופת הארכה.
3. החלטה זו באה במקום החלטות המועצה מ-10.5. 1976; 20.3.1978; 9.2.1982 ו-17.1. 1984 בנדון, ותקפה מיום 1.4.1984.
_________________________________
1 י"פ תשנ"ג, 3850.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ